Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

A ka Tuùn À?

A ka Tuùn À?

É ka sɔgbe ɖɔ è ni ylɔ nǔsatɔ́ ɖěɖee nɔ sà kanlin ɖò tɛmpli ɔ mɛ ɖò Jeluzalɛmu lɛ é ɖɔ “ajotɔ́” à?

TAN e ɖò Wɛnɖagbe-Wema Matie tɔn mɛ é ɖɔ, “Ee Jezu yì Jeluzalɛmu ɔ, é byɔ sinsɛnxɔ mɛ, bo nya mɛ e ɖò nǔ sà wɛ ɖò xɔ ɔ mɛ lɛ kpodo mɛ e ɖò nǔ xɔ wɛ lɛ kpo bǐ tɔ́n; é flí akwɛɖyɔtɔ́ e ɖò xɔ ɔ mɛ lɛ sín tavo xwè, bo flí ahwannɛ́satɔ́ lɛ sín azinkpo nyì ayǐ. É ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘È ko wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɖɔ: “Xwé ce ɔ, ɖɛxwé wɛ è na nɔ ylɔ ɖɔ.” Loɔ, midɛɛ lɛ sɔ́ dó huzu ajotɔ́ lɛ sín avatɛn.’”​—Mat. 21:12, 13.

Jwifu lɛ sín hwenuxówema ɖexlɛ́ ɖɔ nǔsatɔ́ ɖěɖee ɖò tɛmpli ɔ mɛ lɛ é nɔ ɖu lè ɖò axisinɔ yetɔn lɛ jí ɖó ye nɔ d’axi nú nǔ e sà wɛ ye ɖè lɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, tanwema Jwifu lɛ tɔn ɖé ɖɔ ɖɔ é wá jɛ hweɖenu ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ, bɔ è ɖó na w’azɔ̌ nú azǎn 25 mɔ̌ cobo xɔ xwelé e è na dó savɔ̌ é wè. Sɛ́n ɔ yí gbè ɖɔ wamamɔnɔ ɖé sixu sɔ́ xwelé abǐ ahwannɛ́ dó savɔ̌ na; loɔ, akwɛ e è nɔ dó xɔ xɛ enɛ lɛ na é ka lɛ́ wá yì jǐ bǐ. (Lev. 1:14; 5:7; 12:6-8) Nǔ enɛ e ɖò jijɛ wɛ é dó xomɛsin nú sɛnkplɔnmɛtɔ́ Simeon ben Gamaliel kaka bɔ é ɖè vɔsisa e ɖò dandan lɛ é kpò, enɛ ɔ zɔ́n bɔ akwɛ e è nɔ sɔ́ dó xɔ xwelé wè na é ɖekpo kaka bɔ è na bo sɔ́ ganxixo atɔn kpowun ɖó te ɔ, è na w’azɔ̌ dó xɔ.

Kpo xó e mǐ ɖɔ wá yì dìn é kpo ɔ, é sɔgbe ɖɔ Jezu ni ylɔ nǔsatɔ́ ɖěɖee ɖò tɛmpli ɔ mɛ lɛ é ɖɔ “ajotɔ́,” ɖó ye nɔ ɖu lè hú lè ɖò axisinɔ yetɔn lɛ jí, bo nɔ lɛ́ dó nukúnkɛ́n wutu.