Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nɔ Gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ E Jehovah Nyí É!

Nɔ Gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ E Jehovah Nyí É!

“Aklunɔ mǐtɔn, Mawu mǐtɔn, susu, yɛ̌yi kpo hlɔnhlɔn kpo jɛxa we, ɖó a bló nǔ bǐ.”​—NǓÐE. 4:11.

HAN LƐ: 112, 133

1, 2. Etɛ jí ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ka ɖó na kú dó? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

LEE mǐ kplɔ́n ɖò xota e wá yì é mɛ gbɔn é ɔ, Awovi ɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah nɔ zán Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é ɖò ali e ma jɛxa ǎ é nu, lé gbɛtɔ́ lɛ na vo hugǎn ɖò acɛkpikpa yeɖesunɔ tɔn lɛ glɔ. Nugbǒ jɛn Satáan ka ɖɔ à? Mǐ ni ɖɔ ɖɔ gbɛtɔ́ ɖěɖee ɖɔ ɖɔ emi na kp’acɛ dó emiɖée jí lɛ é sixu nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Ye ka sixu nɔ ganji acɛkpikpa Mawu tɔn mɛvo à? Enyi a hɛn ɔ, a na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi, bo ma na nɔ Mawu sín acɛ glɔ ɖebǔ lálá ǎ ɔ, a ka na ko ɖó awǎjijɛ hugǎn à?

2 Mɛ̌ ɖě sixu na xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn nú we ǎ. Mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ ɖó na lin tamɛ dó ye jí kpo sɔxwixwe kpo. Mɔ̌ biblo na zɔ́n bɔ é na wá ɖò wɛn ɖɔ Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é sɔgbe. Acɛkpikpa ɖagbe hugǎn ɔ wɛ. Bɔ é jɛxa ɖɔ mǐ ni nɔ gudo na kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo. Biblu na hwɛjijɔ ɖěɖee wu è na ɖó jiɖe mɔhun é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ni kpɔ́n nǔ e Mawuxówema ɔ ɖɔ nú mǐ dó lee Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é sɔgbe gbɔn é jí.

JEHOVAH ÐÓ ACƐ BO NA KP’ACƐ

3. Etɛwu Jehovah ka nyí mɛ ɖokpo e ɖ’acɛ bo na nyí Nǔbǐwukpétɔ́ é?

3 Jehovah wɛ ɖ’acɛ bo na nyí Nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn, ɖó é wɛ nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ lobo lɛ́ nyí Gbɛɖotɔ́. (1 Tan 29:11; Mɛ. 4:24) Ðò Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11 mɛ ɔ, è xlɛ́ gbɛtɔ́ 144 000 ɖěɖee  na kp’acɛ xá Klisu lɛ é ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ, bɔ ye ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ: “Aklunɔ mǐtɔn, Mawu mǐtɔn, susu, yɛ̌yi kpo hlɔnhlɔn kpo jɛxa we, ɖó a bló nǔ bǐ; hwi wɛ jló bɔ ye tíìn; hwi wɛ jló bɔ ye ɖò gbɛ̀.” Nugbǒ ɔ, ɖó Jehovah wɛ bló nǔ bǐ wutu ɔ, é ɖ’acɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ bo na kp’acɛ dó gbɛtɔ́ lɛ kpo nùɖíɖó gbigbɔ tɔn lɛ kpo jí.

4. Etɛwu gǔfínfɔ́n dó Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é jí ka nyí mɛɖesúsínínɔ mǐtɔn zinzan nyì dò?

4 Satáan dá nǔ ɖě ǎ. Enɛ wutu ɔ, é ɖ’acɛ ɖebǔ bo na kp’acɛ dó wɛkɛ ɔ jí ǎ. É kpo asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ kpo wà nǔ kpo goyiyi kpo hwenu e ye fɔ́n gǔ dó Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é jí é. (Jel. 10:23) Nugbǒ wɛ ɖɔ è dá gbɛtɔ́ lɛ kpo mɛɖesúsínínɔ kpo, bɔ ye sixu ɖɔ ɖɔ emi na jó Mawu dó bá nɔ jlokoko mɛ. Amɔ̌, enɛ ka na acɛ ɔ ye bɔ ye na bló mɔ̌ à? Eǒ. Mɛɖesúsínínɔ nɔ d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye nɔ site dó nǔ e sɔgbe lɛ é gègě jí ayihɔngbe ayihɔngbe. É ɖò mɔ̌ có, enɛ na acɛ ye bonu ye na fɔ́n gǔ dó Gbɛɖotɔ́ yetɔn kpo Gbɛnamɛtɔ́ yetɔn kpo jí ǎ. É ɖò wɛn ɖɔ nǔ e na fɔ́n gǔ dó Jehovah jí é ɖé wiwa nyí mɛɖesúsínínɔ mɛtɔn zinzan nyì dò. Ðó mǐ nyí gbɛtɔ́ wutu ɔ, mǐ ɖó na nɔ acɛkpikpa hwɛjijɔnɔ Jehovah tɔn glɔ.

5. Etɛwu mǐ ka sixu kudeji ɖɔ gbeta Mawu tɔn lɛ sɔgbe?

5 Jehovah lɛ́ ɖ’acɛ bá nyí Nǔbǐwukpétɔ́ ɖó hwɛjijɔ ɖevo wu. É nɔ zán acɛkpikpa tɔn kpo hwɛjijɔ kpo bɔ nǔ bǐ nɔ vɔ ɖ’ewu. É ɖɔ: ‘Nyɛ Jehovah nɔ wà ɖagbe, nɔ wà nǔ jlɔjlɔ, nɔ wà nǔ ɖó sɛ́nxwi jí ɖò ayikúngban ɔ jí; nǔ enɛ lɛ wɛ nɔ nyɔ́ nukún ce mɛ.’ (Jel. 9:23) É nɔ zɔ́n dó sɛ́n e gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ ɖetɔ́n lɛ é jí dó ɖɔ ɖɔ nǔ lě sɔgbe bo jlɔ́ ǎ. Nǔ wà ɖó sɛ́nxwi jí tɔn e nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu é gosin éɖesunɔ mɛtún ɔ gɔ́n, lobɔ é nɔ zɔ́n dó enɛ jí dó na sɛ́n gbɛtɔ́ lɛ. “Hwɛjijɔ kpo nǔjlɔjlɔwiwa kpo jí wɛ axɔsuzinkpo [tɔn] jinjɔn,” enɛ wu ɔ, mǐ sixu kudeji ɖɔ sɛ́n tɔn lɛ, nugbodòdó tɔn lɛ kpo gbeta tɔn lɛ kpo bǐ sɔgbe. (Ðɛh. 89:15; 119:128) Satáan dóhwɛ Jehovah ɖɔ é hwedo Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é wu có, éyɛ ɖesu mɛtún e ɖò mɔ̌ ɖɔ wɛ é ka ko kpéwú bo bló bonu gbɛ̀ e mɛ nǔjlɔjlɔwiwa gbakpé é ɖé tíìn ǎ.

6. Ðɔ hwɛjijɔ e wu Jehovah ɖ’acɛ bo na kp’acɛ dó gbɛ̀ ɔ jí é ɖokpo.

6 Gɔ́ na ɔ, Jehovah nyí Nǔbǐwukpétɔ́ e ɖ’acɛ é, ɖó é ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo nùnywɛ kpo e sín hudo è ɖó, bo na dó kpé nukún dó wɛkɛ ɔ wu é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ni lin tamɛ dó alɔ e Mawu dó Vǐ tɔn bɔ é gbɔ azɔn e dotóo lɛ ma sixu gbɔ ǎ jí. (Mat. 4:23, 24; Mak. 5:25-29) Ðò Jehovah nukɔn ɔ, enɛ nyí nùjiwǔ ǎ. É tuùn lee agbaza gbɛtɔ́ tɔn nɔ w’azɔ̌ gbɔn é, bo ɖó nǔwukpikpé ɔ bo na gbɔ azɔn ɖebǔ e jɛ wɛ è ɖè é. Nǔ ɖokpo ɔ wɛ é lɛ́ nyí nú nǔwukpikpé e é ɖó bo na fɔ́n mɛkúkú lɛ, lobo na lɛ́ sú ali dó adla j’ayǐ lɛ é.

7. Nɛ̌ nùnywɛ Jehovah tɔn ka hugǎn nùnywɛ gbɛ̀ e jí kp’acɛ dó wɛ Satáan ɖè é tɔn flàflá gbɔn?

7 Gbɛ̀ e ɖò Satáan sín acɛ glɔ é kpó ɖò lee é na ɖeɖɛ tohwan kpo nǔ dindɔn e ɖò akɔta lɛ tɛntin é kpo gbɔn é ba wɛ. Jehovah ɖokpo jɛn ka ɖó nùnywɛ bo na sɔnǔ nú gbɛ̀ e mɛ fífá tíìn ɖè é ɖé. (Eza. 2:3, 4; 54:13) Enyi mǐ ɖò nǔ kplɔ́n dó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo nùnywɛ Jehovah tɔn kpo jí wɛ ɔ, lee nǔ cí nú mɛsɛ́dó Pɔlu é ɔ, é nɔ cí mɔ̌ nú mǐ lɔ, é ɖɔ: “Fɛ́nú Mawu tɔn d’agba lóóo! Nùnywɛ tɔn kpo nùtuùntuùn tɔn kpo gɔ́ngɔ́n lóóo! Mɛ̌ ka sixu tín gbeta e é nɔ ɖetɔ́n lɛ é mɛ? Mɛ̌ ka sixu mɔ nukúnnú jɛ tito tɔn lɛ wu?”​—Hlɔ. 11:33.

ACƐKPIKPA JEHOVAH TƆN WƐ NYƆ́ HUGǍN

8. Nɛ̌ lee Jehovah nɔ kp’acɛ gbɔn é ka cí nú we?

8 Enyi xlɛ́ kɛɖɛ wɛ Biblu xlɛ́ ɖɔ Jehovah ɖ’acɛ bo na kp’acɛ ǎ. É lɛ́ xlɛ́ nǔ e wu Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é hugǎn mɛ ɖevo lɛ bǐ tɔn é. Hwɛjijɔ ɖokpo wɛ nyí ɖɔ é nɔ kp’acɛ kpo wanyiyi kpo. É ɖò wɛn ɖɔ lee é nɔ zán Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é gbɔn é nɔ jiwǔ nú mǐ. É nyí ‘nùblawukúnúmɛtɔ́, xomɛfatɔ́,  nɔ yawu sìn xomɛ ǎ, bo nyí xomɛnyɔtɔ́, gbejinɔtɔ́.’ (Tín. 34:6) Mawu nɔ wà nǔ xá mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ kpo yɛ̌yi kpo kpodo sísí kpo. É nɔ kpé nukún mǐ wǔ tawun hú lee mǐɖesu sixu bló gbɔn é. Awovi ɖɔ ɖɔ Jehovah nɔ tɛ nǔ ɖagbe lɛ mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ, adingban ka wɛ. É tlɛ na Vǐ vívɛ́ tɔn mǐ, bonu mǐ na dó sixu ɖó nukún gbɛ̀ mavɔmavɔ!​—Ðɛhan 84:12; Hlɔmanu lɛ 8:32.

9. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ nǔ mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu?

9 É nyí kplékplé togun Jehovah tɔn tɔn kɛɖɛ sín ganjininɔ wɛ nɔ ɖu ayi mɛ n’i ǎ. É nɔ lɛ́ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn ɖu ayi mɛ nú emi tawun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ni lin tamɛ dó xwè kanweko donu atɔn ɖěɖee vlamɛ Jehovah sɔ́ hwɛɖɔtɔ́ lɛ bo lɛ́ na hlɔnhlɔn ye, bonu ye na hwlɛn akɔta Izlayɛli tɔn sín mɛ e ɖò ya dó nú ye wɛ lɛ é sí é jí. Ðò hwenu vɛwǔ enɛ mɛ ɔ, é gbɔ ayi ɖó Hwliti e ma nyí Izlayɛli-ví ɖé ǎ é wu ǎ. É sɔ́ nǔ gègě dó savɔ̌ bo mɔ tɛn dó jɛ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ li jí. Jehovah dó nú Hwliti bo na ɛ asú kpo vǐ sunnu ɖé kpo. Amɔ̌, bǐ xwii ko nɛ ǎ. Hwenu e Hwliti na fɔ́n sín kú é ɔ, é na wá sè ɖɔ vǐ sunnu emitɔn sín kúnkan mɛ wɛ Mɛsiya ɔ gosin. Kpɔ́n lee é na víví n’i sɔ hwenu e é na wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ è wlan gbɛzán emitɔn sín tan dó wema Biblu tɔn ɖé mɛ, bɔ é ɖó nyikɔ emitɔn é é!​—Hwliti 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. Etɛwu Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é ma ka syɛn zɛ xwé wu ǎ?

10 Ali e nu Jehovah nɔ kp’acɛ ɖè é nyí adaka tɔn ǎ, mɔ̌ jɛn é ma nɔ lɛ́ hɛn nǔ gángángán ǎ é nɛ. Lee é nɔ kp’acɛ gbɔn é nɔ hun mɛɖée sí jijɛ sín ali bo nɔ lɛ́ xò awǎjijɛ sín kàn. (2 Kɔ. 3:17) Davidi ɖè enɛ xlɛ́ gbɔn lě: “Nǔ sà acɔ́ kpo nùjiwǔ kpo wɛ lɛlɛ̌ dó [Mawu]. Hlɔnhlɔn kpo awǎjijɛ kpo wɛ ɖò nɔtɛn tɔn.” (1 Tan 16:7, 27) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, ɖɛhanwlantɔ́ Etani wlan ɖɔ: ‘Nǔ nyɔ́ nú togun e nɔ xomlá we é; Jehovah, togun enɛ ɔ nɔ zun zɔnlin ɖò weziza towe nu. Togun enɛ ɔ nɔ ɖò awǎjijɛ mɛ tɛgbɛ ɖó nyikɔ towe wu, é nɔ ɖò te ɖó hwɛjijɔ towe wu.’​—Ðɛh. 89:16, 17.

11. Nɛ̌ mǐ ka sixu na hlɔnhlɔn kú e mǐ kudeji ɖɔ Jehovah wɛ nyí Nǔbǐwukpétɔ́ ɖagbe hugǎn ɔ é gbɔn?

11 Tamɛ linlin hwɛhwɛ dó ɖagbewiwa Jehovah tɔn jí sixu na hlɔnhlɔn kú e mǐ kudeji ɖɔ acɛkpikpa tɔn nyɔ́ hugǎn é. Mǐ nɔ wá ɖó linlin ɖokpo ɔ e ɖɛhanwlantɔ́ ɔ ɖó é: “È nɔ kɔxo towe lɛ ta xɔ azǎn ɖokpo ɔ, é nyɔ́ hú è bló azǎn afatɔ́n ɖò fí ɖevo.” (Ðɛh. 84:11) Nǔ sixu gbɔ mɔ̌ nyí ǎ. Ðó Jehovah wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ wanyiyinɔ mǐtɔn wu ɔ, é tuùn nǔ e sín hudo mǐ ɖó, bo na ɖó awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ é, lobo nɔ sú dò enɛ b’ɛ nɔ túnflá. Nǔ ɖebǔ e é byɔ ɖò mǐ sí é nɔ nyí nú lè mǐtɔn, bɔ nǔ e mɛ ye nɔ wá tɔ́n kɔ dó é nɔ hɛn awǎjijɛ ɖaxó hugǎn wá nú mǐ. Nǔ nɔ nyí mɔ̌ enyi é na bo tlɛ byɔ vɔsisa ɖé lɛ ɖò mǐ sí ɔ nɛ.​—Ezayíi 48:17.

12. Nǔ taji tɛ ka na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é?

12 Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ ɖò Axɔsuɖuɖu Xwè Afatɔ́n Tɔn Klisu tɔn gudo ɔ, mɛɖé lɛ na fɔ́n gǔ dó Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é jí. (Nǔɖe. 20:7, 8) Etɛ ka na sísɛ́ ye bɔ ye na wà nǔ mɔhun? Awovi e è na ɖè sín ganmɛ é na kanɖeji bo na flú gbɛtɔ́ lɛ, lobo na lɛ́ flɔ́ zo dó glɔ nú cejɛnnabi lee é ko nɔ bló gbɔn tɛgbɛ é. É sixu tɛ́n kpɔ́n bo na bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ na kudeji ɖɔ ali ɖé tíìn, bɔ è sixu gbɔn bo na bo ma setónú nú Jehovah ǎ ɔ, è na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. É ɖò gaàn ɖɔ enɛ kún sixu nyí nugbǒ ó. Amɔ̌, mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: Adingban xó mɔhun ɖé na dɔn mǐ wɛ à? Nú mǐ yí wǎn nú Jehovah bo nɔ sɛ̀n ɛ, ɖó ɖagbewiwa tɔn kpo Nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn e é ɖó acɛ tɔn bo nyí é kpo wutu ɔ, mǐ na kpɔ́n adingban baɖabaɖa mɔhun dó mɔ nǔ e xyɔwǔ é. Mǐ sɔ́ na jló gbɛ̀ ɖě zɛ gbɛ̀ ninɔ ɖò Nǔbǐwukpétɔ́ wanyiyinɔ e Jehovah ɖ’acɛ tɔn bo nyí é glɔ wu ǎ.

 NƆ GUDO NÚ NǓBǏWUKPÉTƆ́ E MAWU NYÍ É KPO GBEJININƆ KPO

13. Nɛ̌ nǔ wiwa Mawu ɖɔhun ka nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gudo n’i gbɔn?

13 É jɛxa ɖɔ mǐ ni sɔ́ ayi mǐtɔn bǐ dó nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é. Lee mǐ ko mɔ gbɔn é ɔ, é ɖó acɛ bo na kp’acɛ, bɔ lee é nɔ wà mɔ̌ gbɔn é wɛ ka nyɔ́ hugǎn. Mǐ sixu nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é gbɔn gbejininɔ mǐtɔn wu títɛ́ dó kpo Mawu sínsɛ́n kpo gbejininɔ kpo gblamɛ. Nǔ ɖevo tɛ lɛ mɛ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖè ɖɔ mǐ ɖò gudo na ɖè? Mǐ sixu wà mɔ̌ gbɔn nǔ wiwa ɖó lee Jehovah nɔ ba gbɔn é gblamɛ. Enyi mǐ nɔ ɖeɖɛ tagba lɛ lee Jehovah na ɖeɖɛ gbɔn é ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú lee é nɔ kp’acɛ gbɔn é bo nɔ nɔ gudo na.​—Efɛzinu lɛ 5:1, 2.

14. Nɛ̌ mɛxo agun tɔn lɛ kpo tatɔ́ xwédo tɔn lɛ kpo ka sixu wà nǔ Jehovah ɖɔhun gbɔn?

14 Ðò Biblu kpinkplɔn mǐtɔn hwenu ɔ, mǐ nɔ mɔ lee Jehovah nɔ zán acɛ e é ɖó é kpo wanyiyi kpo gbɔn é. Sɔgbe kpo enɛ kpo ɔ, tatɔ́ xwédo tɔn lɛ kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo ɖěɖee yí wǎn nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é na nɔ byɔ nǔ gègě ɖò mɛ sí, cí nǔ ɖɔ ye lɔ ɖó nǔbǐwukpétɔ́ sín acɛ kpɛɖé bo ɖò zinzan wɛ ɖɔhun ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye na nɔ wà nǔ Jehovah ɖɔhun. Ðò ali enɛ nu ɔ, Pɔlu nɔ wà nǔ Mawu kpo Vǐ tɔn kpo ɖɔhun. (1 Kɔ. 11:1) Pɔlu nɔ dó winnya mɛ ɖevo lɛ alǒ nɔ gbidi kɔ nú ye, bonu ye na wà nǔ e yeɖesu ma jló ǎ lɛ é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é nɔ savo bo nɔ byɔ ye wɛ. (Hlɔ. 12:1; Efɛ. 4:1; File. 8-10) Lee Jehovah nɔ ɖeɖɛ tagba lɛ gbɔn é nɛ. Enɛ wu ɔ, mɛ e yí wǎn nú lee é nɔ kp’acɛ gbɔn bo nɔ lɛ́ nɔ gudo na lɛ é bǐ ɖó na wà nǔ gbɔn mɔ̌.

15. Nɛ̌ sísí ɖiɖó nú tuto acɛkpikpa tɔn yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn ka nɔ xlɛ́ wanyiyi mǐtɔn nú lee Jehovah ɖò acɛ kpa wɛ gbɔn é gbɛn?

15 Nɛ̌ mǐ ka nɔ wà nǔ sɔgbe xá tuto acɛkpikpa tɔn e Jehovah zé ɖ’ayǐ é gbɔn? Mǐ nɔ xlɛ́ gudo e mǐ ɖè nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é gbɔn nǔ wiwa ɖó kpɔ́ xá mɛ e é sɔ́ lɛ é kpo sísí kpo gblamɛ. Nú mǐ na bo ma mɔ nǔ jɛ gbeta e è ɖetɔ́n é ɖé mɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ alǒ yí gbè na ǎ ɔ, mǐ nɔ jló na kpó ɖò gudo nɔ nú  tuto yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn wɛ. Enɛ gbɔn vo bǐ nú ali e nu gbɛ̀ ɔ nɔ wà nǔ ɖè é, amɔ̌, lee è nɔ zán gbɛ̀ gbɔn ɖò acɛkpikpa Jehovah tɔn glɔ é nɛ. (Efɛ. 5:22, 23; 6:1-3; Ebl. 13:17) Mǐ nɔ mɔ lè ɖò mɔ̌ wiwa mɛ, ɖó ɖagbe mǐtɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu.

16. Nɛ̌ mɛ e nɔ nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é lɛ é ka nɔ wá gbeta yeɖesunɔ tɔn lɛ kɔn gbɔn?

16 Mǐ sixu lɛ́ xlɛ́ gudo e mǐ ɖè nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é ɖò gbeta e kɔn mǐɖesunɔ nɔ wá lɛ é mɛ. Jehovah na sɛ́n tawun tawun lɛ dó ninɔmɛ gbɛmɛ tɔn lɛ bǐ jí ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é nɔ ɖè linlin tɔn lɛ xlɛ́ mǐ hwenu e é nɔ ɖò ali xlɛ́ mǐ wɛ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é na sɛ́n ɖěɖee na tinmɛ doyidoslɔ́ lee Klisanwun lɛ na sɔnǔ gbɔn é tɔn ǎ. Loɔ, é ɖexlɛ́ ɖɔ jlǒ emitɔn wɛ nyí ɖɔ mǐ ni cyan nǔ ɖěɖee mǐ na dó bo lɛ́ b’acɔ́ na, bɔ ye na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò jlɛ̌ jí, bo na lɛ́ hɛn lè wá nú Klisanwun hàtɔ́ lɛ é. (1 Tim. 2:9, 10) Nǔ ɖevo e nɔ ɖu ayi mɛ n’i é wɛ nyí ɖɔ gbeta e kɔn mǐ wá lɛ é ni ma nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ ɖevo lɛ, alǒ dó tagba nú ye ó. (1 Kɔ. 10:31-33) Enyi mǐ nɔ jó linlin Jehovah tɔn kpo nǔ e nɔ ɖu ayi mɛ n’i lɛ é kpo dó jɛ nukɔn, bɔ ye nɔ xlɛ́ ali afɔ mǐtɔn, b’ɛ ma nɔ nyí nǔ e jló mǐdɛɛ lɛ é kɛɖɛ ǎ ɔ, mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú lee é nɔ kp’acɛ gbɔn é, bo nɔ nɔ gudo na.

Nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é ɖò gbeta e kɔn a nɔ wá lɛ é kpo nǔwiwa xwédo tɔn lɛ kpo mɛ (Kpɔ́n akpáxwé 16-18)

17, 18. Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ asú kpo asì kpo lɛ ka sixu xlɛ́ ɖɔ emi ɖò gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é ɖè?

17 Mǐ ni lin tamɛ kpɔ́n dó ali e nu Klisanwun asú kpo asì kpo lɛ sixu nɔ gudo nú ali Jehovah tɔn lɛ, bo gbɔn enɛ kɔ́li dó nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é ɖè é ɖokpo jí. Nú tagba ka wá tíìn ɖò alɔwliwli mǐtɔn mɛ hú lee mǐ ɖó nukún gbɔn é ɔ ka ló? Mǐ ni ɖɔ ɖɔ ye tlɛ wá syɛn tawun. Etɛwu mǐ ma ka na yì agbɔ̌n jí, bo lin nǔ kpɔ́n dó lee Jehovah wà nǔ gbɔn xá Izlayɛli-ví lɛ é jí ǎ. É ylɔ éɖée ɖɔ asú ɖé nú togun hwexónu tɔn enɛ. (Eza. 54:5; 62:4) “Alɔwliwli” enɛ ɖó wuvɛ̌ tawun. Amɔ̌, Jehovah zɔn kplakpla jí bo jó gbè ɖó enɛ wu ǎ. Hwɛhwɛ wɛ é kú nǔblawu nú akɔta ɔ, bo nɔ gbeji nú akɔ e é jɛ xá ye é. (Xà Ðɛhan 106:43-45.) Xomɛnyínyɔ́ Jehovah tɔn enɛ dɔn mǐ à cé?

18 Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, asú kpo asì kpo ɖěɖee yì wǎn nú ali Jehovah tɔn lɛ é nɔ wà nǔ éɖɔhun. Ye nɔ ba wlɛnwín e ma sɔgbe xá Biblu ǎ é ɖé bo na mɔ tɛn dó gbɛ́ mɛ e ye da é ǎ. Ye tuùn ɖɔ Jehovah ko dɔn emi cá, lobo ba ɖɔ emi ni ‘nɔ kpɔ́.’ Nǔ ɖokpo e Biblu ɖɔ bɔ è sixu zɔ́n dó enɛ wu bo gbɛ́ mɛɖée lobo da mɛ ɖevo é wɛ nyí afɔdogbě alǒ nyɔnu ɖevo biba. (Mat. 19:5, 6, 9) Nú ye wà nǔ e wu ye kpé é bǐ lobo bló bonu ninɔmɛ yetɔn kpɔ́n te ɔ, enɛ ɖexlɛ́ ɖɔ ye zunfan lee Jehovah nɔ kp’acɛ kpo hwɛjijɔ kpo gbɔn é nɛ.

19. Enyi mǐ gbà afɔ ɖò gudo e mǐ ɖè nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é mɛ ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà?

19 Ðó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wutu ɔ, é nɔ wá jɛ hweɖelɛnu bɔ mǐ nɔ wà nǔ e nɔ vɛ́ nú Jehovah lɛ é. É tuùn mɔ̌, bo ko zɔ́n dó wanyiyi e é ɖó nú mǐ é wu, bo sɔnǔ nú gbɛxixɔ Klisu tɔn. Enɛ wu ɔ, enyi mǐ wà nǔ nyì dò klewun ɖò ali ɖé lɛ nu ɔ, mǐ ɖó na byɔ hwɛsɔkɛ Jehovah. (1 Jaan 2:1, 2) Mǐ na ɖò hwɛ dó mǐɖée wɛ magbokɔ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ ɖó na tɛ́n kpɔ́n bɔ nùwanyido mǐtɔn na kplɔ́n nǔ mǐ. Enyi mǐ sɛkpɔ Jehovah ɔ, é na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ bo na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na lɛ́ mɔ gǎn, lobo na ɖu ɖò ninɔmɛ mɔhun lɛ jí ɖò sɔgudo.​—Ðɛh. 103:3.

20. Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é dìn?

20 Ðò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ ɔ, mɛ bǐ na nɔ Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é glɔ bo na kplɔ́n ali jlɔjlɔ tɔn lɛ. (Eza. 11:9) Amɔ̌, mǐ ɖò nǔ gègě kplɔ́n dó ali enɛ wu wɛ dìn. Bǎ e mɛ è ko ɖeɖɛ mɛ e nyí nǔbǐwukpétɔ́ ɔ é sín xó ɔ yì jɛ é sɔ́ hwe ǎ. Hwe ɔ nu ɖíe dìn bɔ mǐ na nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é gbɔn gbejininɔ mǐtɔn, sinsɛnzɔ́ mǐtɔn, kpo lee mǐ nɔ dó gǎn e wu mǐ kpé é bǐ dó wà nǔ éɖɔhun ɖò nǔ lɛ bǐ mɛ gbɔn é kpo gblamɛ.