Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo—Ðò Birmanie

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo—Ðò Birmanie

“NǓKÚN ɖò kpɔ́ gégé ɖò gle mɛ, nǔkún-yatɔ́ lɛ ka nyí kpɛɖé; mi bo savo nú jinukúnnɔ ɔ, nú é sɛ́ azɔ̌watɔ́ dó jinukúngbo tɔn mɛ.” (Luk. 10:2) Xógbe enɛ lɛ e Jezu dó ɖò xwè 2 000 mɔ̌ ɖíe é sɔgbe tawun xá ninɔmɛ e mɛ Birmanie ɖè ɖò égbé é. Etɛwu? Ðò Birmanie ɔ, wɛnjlatɔ́ 4 200 mɔ̌ géé wɛ nɔ jla wɛnɖagbe ɔ gbɛtɔ́ livi 55.

Amɔ̌, Jehovah “jinukúnnɔ ɔ” sísɛ́ nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo afatɔ́n mɔkpan, bɔ ye gosin tò vovo mɛ, bo wá tò elɔ e ɖò Tofɔligbé-Zǎnzǎnhweji Asie tɔn é mɛ, bo na d’alɔ ɖò nǔkún-yiyazɔ́ gbigbɔ tɔn ɔ kɔn ɖò fí. Etɛ ka zɔ́n bɔ ye gosin jɔtɛn yetɔn lɛ? Nɛ̌ è ka d’alɔ ye bɔ ye sɛ̀ tɛn gbɔn? Nyɔna tɛ lɛ sín vivǐ ɖu wɛ ye ka ɖè? Mi nú mǐ ni kpɔ́n.

“WǍ, MǏ ÐÓ HUDO GBEXOSIN-ALIJITƆ́ GÈGĚ TƆN”

Ðò xwè ɖé lɛ ɖíe ɔ, Kazuhiro ee nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖé ɖò Japon é kú adingbe, bo ba éɖée kpò, bɔ è sɔ́ ɛ hɛn yì dotóoxwé ɖé. Dotóo ɔ ɖɔ n’i ɖɔ, é kún sɔ́ na kun mɔ̌to ó nú xwè wè. É vɛ́ nú Kazuhiro. É kanbyɔ éɖée ɖɔ: ‘Nɛ̌ un ka sixu kpó ɖò gbexosin-alijitɔ́zɔ́ e un yí wǎn na é wà wɛ gbɔn?’ É xoɖɛ vívɛ́ sɛ́dó Jehovah, bo byɔ ɛ ɖɔ é ni hun ali ɖé nú emi, bonu emi ni kpó ɖò gbexosin-alijitɔ́zɔ́ emitɔn wà wɛ.

Kazuhiro kpo Mari kpo

Kazuhiro ɖɔ: “Sun ɖokpo gudo ɔ, xɔ́ntɔn ce ɖé ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Birmanie, bo sè nǔ e gbò mì é. É ylɔ mì bo ɖɔ: ‘Ðò Birmanie ɔ, hǔn e è nɔ dó tawun é wɛ nyí mɛkplékpɔ́mɛ sín hǔn lɛ. Enyi a wá fí ɔ, a na ɖó hudo mɔ̌to tɔn, cobo kpó ɖò sinsɛnzɔ́ towe wà wɛ ǎ!’ Un kanbyɔ dotóo ce ɖɔ ninɔmɛ ce ka na lɔn nú mì bɔ un na yì Birmanie à jí. É kpaca mì ɖɔ dotóo ɔ ɖɔ: ‘Dotóogán ɖé nɔ kpé nukún dó taglomɛzɔn wu, bo na gosin Birmanie bo wá Japon dìn. Un na sɔ́ we xlɛ́ ɛ. Enyi azɔn ɔ sɔ́ lɛ́vɔ fɔ́n nú we ɖě ɔ, é sixu kpé nukún dó wǔ we.’ Un kpɔ́n xósin e dotóo ɔ na é dó mɔ sìnkɔn ɖé bɔ Jehovah na mì.”

Tlolo ɔ, Kazuhiro wlan nǔ sɛ́dó alaxɔ Birmanie tɔn gbɔn ɛntɛnɛti jí, bo byɔ ɖɔ emi kpo asì emitɔn kpo jló na wà gbexosin-alijitɔ́zɔ́ ɖò tò enɛ mɛ. Azǎn atɔ́ɔ́n gudo kpowun ɔ, alaxɔ ɔ yí gbè ɖɔ: “Wǎ, mǐ ɖó hudo gbexosin-alijitɔ́ gègě tɔn!” Kazuhiro kpo asì tɔn Mari kpo sà mɔ̌to yetɔn, bo yí kúnnuɖewema togudoyiyi tɔn yetɔn lɛ, lobo sú jɔmɛhun didó kwɛ lɛ. Ye ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò kánɖó e nɔ dó tokunɔgbe é ɖé mɛ ɖò Mandalay dìn. Kazuhiro ɖɔ: “Ðò ninɔmɛ enɛ mɛ ɔ, mǐ mɔ ɖɔ nùɖiɖi e mǐ ɖó nú akpá e Mawu dó ɖò Ðɛhan  37:5 mɛ é lidǒ: ‘Sɔ́ gbɛ̀ towe jó nú Jehovah, ganjɛ wǔ tɔn, é na wà azɔ̌ tɔn.’”

JEHOVAH HUN ALI Ɔ

Ðò 2014 ɔ, è jɔwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn e ɖò Birmanie lɛ é ɖɔ è na bló kpléɖókpɔ́ ɖaxó bunɔ ɖé ɖò tò yetɔn mɛ. Mɛ gègě gosin tò ɖevo lɛ mɛ bo wá. Nɔví nyɔnu ɖokpo nɔ nyí Monique, bo ɖó xwè 34, lobo gosin États-Unis bo ɖò ye mɛ e wá lɛ é mɛ, bo ɖɔ: “Ee un lɛkɔ sín kpléɖókpɔ́ ɔ gudo é ɔ, un xoɖɛ sɛ́dó Jehovah dó afɔ e un ɖó na ɖè bɔ d’ewu ɖò gbɛzán ce mɛ é jí. Un lɛ́ ɖɔ xó xá mɛjitɔ́ ce lɛ dó nǔ e gbé un na nya ɖò gbigbɔ lixo lɛ é jí. Mǐ bǐ mɔ ɖɔ un ɖó na lɛkɔ yì Birmanie, amɔ̌, é byɔ táan kpɛɖé kpo ɖɛ gègě xixo kpo hwɛ̌ cobɔ un wá gbeta gudo tɔn ɔ kɔn.” Monique tinmɛ nǔ e wu wɛ é.

Monique kpo Li kpo

“Jezu dó wusyɛn lanmɛ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni ‘lɛ́n akwɛ nabi e ye na zán ɔ kpɔ́n hwɛ̌.’ Enɛ wu ɔ, un kanbyɔ nyiɖée ɖɔ: ‘Un ka ɖó akwɛ e kpé é bo na sɛ̀ tɛn à? Enyi un ma tlɛ zán hwenu gègě ɖò agbazazɔ́ ɖé mɛ ǎ ɔ, un ka na kpéwú, bo kpé nukún dó nyiɖée wu ɖò tò enɛ mɛ à?’” É ɖɔ: “Un mɔ tlolo ɖɔ un kún ɖó akwɛ e na kpé bɔ un na sɛ̀ tɛn yì gbɛ̀ ɔ sín awa ɖevo xwé é ó.” Enɛ wu ɔ, nɛ̌ é ka kpéwú bo wá sɛ̀ tɛn ɔ gbɔn?​—Luk. 14:28.

Monique ɖɔ: “Gbè ɖokpo ɔ, gǎn ce ɖɔ ɖɔ emi jló na mɔ mì. Ado hu mì, ɖó un lin ɖɔ é na ɖɔ nú mì ɖɔ má jó azɔ̌ dó. Amɔ̌, gǎn ce wà mɔ̌ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é dokú nú mì ɖó azɔ̌ ɖagbe ce wu. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú mì ɖɔ emi ko bló tuto bo na d’ajɔ ɖé mì; ajɔ enɛ e é dó mì é nyí akwɛ e sín hudo un ɖó, bo na kpé nukún dó hudo ce lɛ wu é pɛ́ɛ́!”

Monique ko ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Birmanie sín décembre 2014. Nɛ̌ nǔ ka cí n’i dó sinsɛnzɔ́wiwa ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é wu? É ɖɔ: “É víví nú mì tawun ɖɔ un ɖò fí. Un nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ atɔn. Biblu kplɔntɔ́ ce lɛ ɖokpo ɖó xwè 67. Hwebǐnu wɛ é nɔ dó gbè mì kpo nǔkiko yɛ́ɛ ɖé kpo, lobo nɔ lɛ́ zunfan mì. Hwenu e é kplɔ́n ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn nɔ nyí Jehovah é ɔ, enɛ sísɛ́ ɛ bɔ ɖasin wá yì d’è. É ɖɔ: ‘Azɔn nukɔntɔn ɔ nɛ ɖò gbɛzán ce mɛ, bɔ un sè ɖɔ Mawu nɔ nyí Jehovah. Un nyí mɛxo nú we tawun, amɔ̌, a kplɔ́n mì nǔ taji hugǎn e un kplɔ́n ɖò gbɛ̀ ce mɛ é.’ Ðasin wá yì dó nyì lɔ. Nǔ mɔhun lɛ nɔ zɔ́n bɔ sinsɛnzɔ́wiwa ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é nɔ hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá.” Ðò agaɖanu dìn ɔ, è jɔwu Monique bɔ é yì Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ.

Nǔ ɖevo e sísɛ́ mɛɖé lɛ bɔ ye wá Birmanie é wɛ nyí tan tò enɛ tɔn e Annuaire 2013 des Témoins de Jéhovah kpi é. Nɔví nyɔnu ɖé nɔ nyí Li, bo ɖó xwè 30 jɛji, bo nɔ nɔ Tofɔligbé-Zǎnzǎnhweji Asie tɔn. É ɖó agbazazɔ́ hwebǐnu tɔn ɖé bo nɔ wà, amɔ̌, tan e ɖò Annuaire ɔ mɛ é sísɛ́ ɛ bɔ é lin tamɛ dó sinsɛnzɔ́wiwa ɖò Birmanie jí. “Ðò 2014 ɖò hwenu e un yì kpléɖókpɔ́ ɖaxó bunɔ ɔ ɖò Yangon é ɔ, un mɔ asú kpo asì kpo ɖé, bɔ ye ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè ɖò xá e mɛ è nɔ dó Chine-gbè ɖè ɖò Birmanie é é. Ðó un nɔ dó Chine-gbè wutu ɔ, un wá gbeta ɔ kɔn bo na d’alɔ kánɖó e nɔ dó Chine-gbè ɖò finɛ é. Un xò kpóɖó nú Monique, bɔ mǐ sɛ̀ tɛn yì Mandalay. Jehovah dó nú mǐ, bɔ mǐ mɔ azɔ̌ hwenu klewun tɔn ɖé, bo na nɔ kplɔ́n nǔ mɛ ɖò wemaxɔ ɖokpo ɔ mɛ, bɔ fí e mǐ lɛ́ mɔ xɔ dó é lɛ́ sɛkpɔ finɛ. Gbɛmɛ nɔ hun zo, bɔ mǐ nɔ lɛ́ mɔ tagba ɖé lɛ có, un ka ɖu vivǐ sinsɛnzɔ́ ɔ tɔn ɖò finɛ. Mɛ e ɖò Birmanie lɛ é nɔ zán gbɛ̀ e bɔkun é ɖé, amɔ̌, ye nɔ sí mɛ, bo nɔ jló na ɖè hwenu ɖó vo bá ɖótó wɛnɖagbe ɔ. Nú è mɔ lee Jehovah ɖò biblo wɛ bɔ azɔ̌ ɔ ɖò nukɔn yì wɛ gbɔn é ɔ, é nɔ sɔ́ akpàkpà mɛ tawun. Un kudeji tawun ɖɔ Jehovah wɛ jló ɖɔ má ɖò Mandalay fí.”

JEHOVAH SÈ ÐƐ LƐ

Mɛ e zé yeɖée jó ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é gègě mɔ ɖɔ ɖɛ ɖó hlɔnhlɔn. Jumpei ɖó xwè 37 bɔ asì tɔn Nao ɖó xwè 35. Ye ko nɔ agun e nɔ dó tokunɔgbe é ɖé mɛ ɖò  Japon. Etɛ ka sísɛ́ ye bɔ ye wá Birmanie? Jumpei ɖɔ: “Nǔ e gbé asì ce kpo nyì kpo ko nɔ nya hwebǐnu é wɛ nyí ɖɔ mǐ na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é ɖò tò ɖevo mɛ. Nɔví sunnu ɖé ɖò agun mǐtɔn e nɔ dó tokunɔgbe ɖò Japon é mɛ, bo ko sɛ̀ tɛn yì Birmanie. Akwɛ kpɛví ɖé jɛn ɖò sɛxwetɛn nú mǐ có, mǐ lɔ ka sɛ̀ tɛn ɖò Mai 2010. Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo e ɖò Birmanie lɛ é dó kuabɔ nú mǐ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo!” Nɛ̌ nǔ ka cí n’i dó fí e è nɔ dó tokunɔgbe ɖè ɖò Birmanie é wu? “Mɛ lɛ ɖó jlǒ tawun. Nú mǐ xlɛ́ video mɛ lɛ dó tokunɔgbe mɛ ɔ, é nɔ jiwǔ nú ye. É víví nú mǐ tawun ɖɔ mǐ wá gbeta ɔ kɔn bo na wà sinsɛnzɔ́ nú Jehovah ɖò fí!”

Nao kpo Jumpei kpo

Ee akwɛ wá hán Jumpei kpo Nao kpo é ɔ, nɛ̌ Jehovah ka d’alɔ ye gbɔn? “Ðò xwè atɔn gudo ɔ, mǐ ko ɖibla zán akwɛ e ɖò sɛxwetɛn nú mǐ é bǐ, bo sɔ́ ɖó akwɛ nabi ɖé bo na sú xɔ kwɛ xwè e ja é tɔn na ǎ. Asì ce kpo nyì kpo xoɖɛ kpo ayi bǐ kpo azɔn gègě. Ajijimɛ kpowun ɔ, mǐ mɔ wema-sɛ́dó-mɛ ɖé sín alaxɔ mɛ, bɔ è byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni wà gbexosin-alijitɔ́ titewungbe táan klewun ɖé tɔn sín azɔ̌! Mǐ ɖeji dó Jehovah wu, bo mɔ ɖɔ é kún jó mǐ dó ó. É kpé nukún dó mǐ wu ɖò ali lɛ bǐ nu.” Agaɖanu dìn ɔ, Jumpei kpo Nao kpo lɔ yì Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ.

JEHOVAH SÍSƐ́ MƐ GÈGĚ

Etɛ ka sísɛ́ Simone, ee nyí nɔví sunnu ɖé bo ɖó xwè 43, bo nyí Italie nu é kpo asì tɔn Anna, ee ɖó xwè 37 bo nyí Nouvelle-Zélande nu é kpo, bɔ ye sɛ̀ tɛn yì Birmanie? Anna ɖɔ: “Tan Birmanie tɔn e è kpi dó Annuaire 2013 tɔn mɛ é wu wɛ é sín!” Simone ɖɔ: “Wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ é nyí ɖɔ mǐ ɖò Birmanie. Gbɛ̀ ninɔ ɖò fí bɔkun tawun, bɔ un sixu zán hwenu gègě dó w’azɔ̌ nú Jehovah. Mǐ ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é ɔ, akpàkpà nɔ sɔ́ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖó ayi wu ɖɔ Jehovah nɔ kpé nukún dó mǐ wu.” (Ðɛh. 121:5) Anna ɖɔ: “Un ɖó awǎjijɛ dìn tawun hú ɖ’ayǐ tɔn. Mǐ ɖò gbɛ̀ e bɔkun é ɖé zán wɛ. Un nɔ zán hwenu gègě xá asú ce, bɔ mǐ lɛ́ vɛ́ d’eji. Mǐ lɛ́vɔ mɔ xɔ́ntɔn xɔ akwɛ yɔyɔ̌ ɖevo lɛ. Mɛ lɛ nɔ ɖó linlin agɔ dó Kúnnuɖetɔ́ lɛ wu ǎ, bɔ lee ye nɔ ɖè jlǒ xlɛ́ gbɔn é jiwǔ!” Ðò ali tɛ lɛ nu?

Simone kpo Anna kpo

Anna ɖɔ: “Gbè ɖokpo ɔ, un ɖekúnnu nú kplɔnyiji-alavɔví ɖé ɖò axi mɛ, bo bló tuto bo na lɛ́ yì mɔ ɛ hweɖevonu. Ee un yì é ɔ, é kplá xɔ́ntɔn tɔn ɖokpo wá. Hweɖevonu ɔ, é kplá mɛ klewun ɖevo lɛ wá gɔ́ na. Nukɔnmɛ ɔ, é lɛ́ kplá mɛ wá gɔ́ na hú mɔ̌. Dìn ɔ, un nɔ kplɔ́n Biblu xá ye mɛ atɔ́ɔ́n.” Simone ɖɔ: “Mɛ e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é nɔ dó xɔ́ntɔn mɛ, lobo nɔ lɛ́ ba nǔ dò. Mɛ gègě nɔ ɖó jlǒ. È na ɖɔ kpowun ɔ, mǐ nɔ mɔ hwenu gègě dó kpé nukún dó jlǒɖotɔ́ enɛ lɛ wu.”

Sachio kpo Mizuho kpo

Amɔ̌, afɔ tawun tawun tɛ lɛ é ka byɔ ɖɔ è ni ɖè hwɛ̌ cobo wá gbeta ɔ kɔn bá sɛ̀ tɛn yì Birmanie? Mizuho ee gosin Japon é ɖɔ: “Asú ce Sachio kpo nyì kpo nɔ ba hwebǐnu, bo na yì wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é, amɔ̌, fitɛ mǐ ka na yì? Ee mǐ xà tan Birmanie tɔn e è kpi dó Annuaire 2013 tɔn mɛ é gudo é ɔ, xó wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn e mǐ xà lɛ é sísɛ́ mǐ, bɔ mǐ jɛ tamɛ lin jí ɖɔ mǐ ka na sixu kpéwú bo wà sinsɛnzɔ́ ɖò  Birmanie à jí.” Sachio ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mǐ wá gbeta ɔ kɔn bo na yì bló aklunɔzán gblamɛ ɖokpo ɖò Yangon, ee nyí toxo nukúnɖeji Birmanie tɔn é mɛ, bo na kpɔ́n ayǐ ɔ jí. Tomɛyiyi nǔdobiba tɔn klewun enɛ zɔ́n bɔ mǐ kudeji ɖɔ mǐ ɖó na sɛ̀ tɛn yì finɛ.”

A KA SIXU SƆ YLƆ̌ Ɔ À?

Jane, Danica, Rodney kpo Jordan kpo

Rodney kpo asì tɔn Jane kpo ee nɔ nɔ Australie, bɔ ye bǐ ɖó xwè 50 vɛlɛɛ é, gɔ́ nú vǐ sunnu yetɔn Jordan kpo vǐ nyɔnu yetɔn Danica kpo ko ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Birmanie fí e hudo sukpɔ́ ɖè é sín 2010. Rodney ɖɔ: “Xovɛ gbigbɔ tɔn e nɔ sìn mɛ lɛ é wɛ sísɛ́ mǐ tawun. Un dó wusyɛn lanmɛ nú xwédo ɖevo lɛ ɖɔ ye ni tɛ́n kpɔ́n bo wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí Birmanie ɖɔhun ɖé.” Etɛwu? “Ðagbe e enɛ wà nú xwédo mǐtɔn ɖò gbigbɔ lixo é gbélǔ! Alokan, mɔ̌to, azɔ̌ kpo nǔ ɖevo lɛ kpo wɛ nɔ ján alɔ nú mɛ winnyawinnya gègě. Vǐ mǐtɔn lɛ ka nɔ sɔ́ xógbe yɔyɔ̌ lɛ kplɔnkplɔn dó hɛn alɔnu yetɔn ján. Ye nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ kplɔ́n lee ye sixu ɖɔ xó xá mɛ ɖěɖee Biblu ma má dó sɔmɔ̌ ǎ lɛ é gbɔn é, lee ye sixu na xósin ɖò kplé lɛ jí gbɔn é; gɔ́ na ɔ, nǔwiwa gbigbɔ tɔn gègě ɖevo lɛ nɔ lɛ́ sɔ́ akpàkpà ye.”

Oliver kpo Anna kpo

Oliver, ee nyí nɔví sunnu ɖé bo ɖó xwè 37 bo gosin États-Unis é tinmɛ nǔ e wu é nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ dó sinsɛnzɔ́ mɔhun wu é, bo ɖɔ: “Sinsɛnzɔ́wiwa nú Jehovah ɖò ayǐ ɖevo jí, gbɔn vo nu fí e ko má mɛ é nɔ hɛn nyɔna gègě wá. Xwégbe gigosin d’alɔ mì bɔ un sɔnǔ nú jiɖiɖe, lobo nɔ ganjɛ Jehovah wu, ɖò ninɔmɛ ɖebǔ e mɛ un wá mɔ nyiɖée ɖè é. Sinsɛnzɔ́wiwa xá mɛ ɖěɖee ɖó nùɖiɖi ɖokpo ɔ xá mì, bɔ un ma ka tuùn ye ɖ’ayǐ ǎ lɛ é d’alɔ mì, bɔ un mɔ nugbǒ nugbǒ ɖɔ nǔ ɖebǔ kún ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ bɔ è na sɔ́ jlɛ́ dó lee Axɔsuɖuto Mawu tɔn nyí nùjɔnǔ sɔ́ é wu ó.” Égbé ɔ, Oliver kpo asì tɔn Anna kpo kpó ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ kpo kanɖodonǔwu kpo ɖò fí e è nɔ dó Chine-gbè ɖè é.

Trazel

Trazel, ee nyí nɔví nyɔnu ɖé, bo ɖó xwè 52 bo gosin Australie é ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Birmanie sín 2004. É ɖɔ: “Un byɔ ɖò mɛ ɖěɖee ninɔmɛ yetɔn yí gbè na lɛ é sí tawun ɖɔ ye ni wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè é. Un mɔ ɖɔ enyi a ɖó jlǒ bo na wà sinsɛnzɔ́ nú Jehovah ɔ, é na kɔn nyɔna dó gǎndido towe lɛ jí. Un kú dlɔ̌ gbeɖé ɖɔ un na zán gbɛ̀ gbɔn lě ǎ. Gbɛzinzan e hɛn nyɔna kpo awǎjijɛ kpo wá hugǎn bɔ un ɖò nukún ɖó wɛ é wɛ.”

Xógbe akpàkpà sɔ́ mɛ tɔn enɛ lɛ e mɛ e w’azɔ̌ ɖò Birmanie, fí e hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é dó é ni bo dó wusyɛn lanmɛ nú we, bonu a ni lin tamɛ dó alɔdido ayijlɔjlɔnɔ e ɖò fí e è ma ko wà azɔ̌ mǐtɔn gbɔn ǎ lɛ é jí. Mɛ e ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò fí e hudo sukpɔ́ ɖè lɛ é ɖò gbehwan elɔ nyì sɛ́dó we wɛ ɖɔ: “Kɛnklɛn, wǎ Birmanie, bo wá dó alɔ mǐ!”