Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

‘Mi Kpa Jah!’ Etɛwu?

‘Mi Kpa Jah!’ Etɛwu?

‘Mi kpa Jah! Ðó susu kpa n’i nɔ nyɔ́ bo sɔgbe.’​—ÐƐH. 147:1.

HAN LƐ: 104, 152

1-3. (a) Hwetɛnu mɔ̌ è ka wlan Ðɛhan 147gɔ́ ɔ? (b) Etɛ mǐ ka sixu mɔ kplɔ́n ɖò Ðɛhan 147gɔ́ ɔ mɛ?

ENYI mɛɖé wà azɔ̌ e è ɖè n’i é ganji, alǒ ɖè jijɔ Klisanwun tɔn taji ɖé xlɛ́ ɔ, é jɛxa ɖɔ è ni kpa ɛ. Nú é jɛxa ɖɔ è ni wà mɔ̌ nú gbɛtɔ́ ɔ, kpɔ́n lee mǐ ɖó hwɛjijɔ sɔ bo na kpa Jehovah Mawu é! Mǐ sixu kpa ɛ, ɖó hlɔnhlɔn aditi e é ɖó bɔ mǐ nɔ mɔ ɖò lee nùɖíɖó tɔn lɛ jiwǔ sɔ́ é mɛ é wu, alǒ ɖó ali e nu é nɔ wà nǔ xá mǐ mɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè kpo wanyiyi kpo, bɔ vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Vǐ tɔn tɔn e é sɔnǔ na é xlɛ́ é wu.

2 Enɛ sísɛ́ mɛ e wlan Ðɛhan 147gɔ́ ɔ é bɔ é kpa Jehovah. É lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ ɖɔ ye ni wá gɔ́ nú emi nú ye na kpa Mawu.​—Ðɛhan 147:1, 7, 12.

3 Mǐ tuùn mɛ e wlan ɖɛhan enɛ é ǎ, amɔ̌, é cí ɖɔ ɖɛhanwlantɔ́ enɛ ɔ nɔ gbɛ̀ hwenu e Jehovah lɛkɔ nú Izlayɛli-ví lɛ sín kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu wá yì Jeluzalɛmu é. (Ðɛh. 147:2) Kɔlilɛ togun Mawu tɔn tɔn wá yì fí e ye na bló sinsɛn nugbǒ ɔ ɖè é wɛ na ko sísɛ́ ɖɛhanwlantɔ́ ɔ bɔ é kpa Jehovah. Amɔ̌, é na hwɛjijɔ ɖevo e wu é wà mɔ̌ lɛ é. Hwɛjijɔ tɛ lɛ ka wɛ? Hwɛjijɔ tɛ lɛ a ka ɖó bo na d’axwá ɖɔ ‘Mi kpa Jah!’? *​—Ðɛh. 147:1.

 JEHOVAH GBƆ AZƆN NÚ MƐ E AYI YETƆN XÒ AKPÀ LƐ É

4. Hwenu e Axɔsu Silusi ɖè Izlayɛli-ví e ɖò kannumɔgbenu lɛ é nyite é ɔ, nɛ̌ nǔ ka ɖó na ko cí nú ye? Etɛwu?

4 Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n lee nǔ na ko cí nú Izlayɛli-ví e ɖò kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu lɛ é. Mɛ e wlí ye lɛ é nɔ ko ye bo nɔ ɖɔ: “Mi dó Sinyɔ́ɔ sín han ɖokpo bo jì nú mǐ.” Ðò hwe ɔ nu ɔ, Jeluzalɛmu e nyí hwɛjijɔ ɖaxó bǐ e wu ye nɔ j’awǎ ɖò Jehovah mɛ é ɖò vɔ̌. (Ðɛh. 137:1-3, 6) Nǔ e ɖò Jwifu lɛ wà wɛ é nyí hanjiji xó ǎ. Ayi yetɔn gbado, bɔ ye ɖó hudo gbɔdónúmɛ kpo alɔɖakɔnjinúmɛ kpo tɔn. É ɖò mɔ̌ có, xóɖɔɖ’ayǐ Mawu tɔn xlɛ́ ɖɔ hwlɛngán na wá gbɔn Silusi Pɛsi xɔsu ɔ jí. É gbà Babilɔnu bo jla ɖɔ: ‘Jehovah zɔ́n mì ɖɔ nyɛ ni sá xwé ɖokpo nú emi ɖó Jeluzalɛmu. Mi mɛ e ko sixu ɖò togun tɔn mɛ lɛ bǐ ni lɛkɔ yì Jeluzalɛmu. Jehovah, Mawu mitɔn ni nɔ kpɔ́ xá mi.’ (2 Tan 36:23) Kpɔ́n lee xógbe enɛ lɛ na ko dó gbɔ nú Izlayɛli-ví e ɖò Babilɔnu lɛ é sɔ́ é!

5. Etɛ ɖɛhanwlantɔ́ ɔ ka ɖɔ dó hlɔnhlɔn e Jehovah ɖó bo nɔ gbɔ azɔn nú mɛ e ayi yetɔn xò akpá lɛ é wu?

5 Enyi akɔta Izlayɛli tɔn ɔ blebu wɛ Jehovah dó gbɔ na kpowun ǎ, loɔ, é dó gbɔ nú ye mɛ ɖokpo ɖokpo. Nǔ ɖokpo ɔ wɛ é nɔ bló égbé ɖesu. Ðɛhanwlantɔ́ ɔ wlan ɖɔ: “É gbɔ azɔn nú mɛ e ayi yetɔn xò akpà lɛ, bo súnsún ɖasin nú ye [alǒ ‘bla akpà yetɔn lɛ,’ nwt].” (Ðɛh. 147:3) Nugbǒ ɔ, Jehovah nɔ kpé nukún dó mɛ e ɖò tagba mɔ wɛ ɖò agbaza lixo alǒ lee nǔ nɔ cí nú mɛ e sín alixo lɛ é. Égbé ɔ, akpàkpà nɔ sɔ́ Jehovah bonu é na dó gbɔ nú mǐ, bo na bló bɔ akpà e ayi mǐtɔn xò é na xwɛ. (Ðɛh. 34:19; Eza. 57:15) É nɔ na mǐ nùnywɛ kpo hlɔnhlɔn kpo, bonu mǐ na dó ɖí xwi xá tagba ɖebǔ e mǐ nɔ mɔ lɛ é.​—Ja. 1:5.

6. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu lè ayi e ɖɛhanwlantɔ́ ɖè sín xó e ɖɔ wɛ é ɖè é jí bo sɔ́ ɖó nǔ e ɖò jinukúnsin lɛ é jí ɖò Ðɛhan 147:4 mɛ é tɔn gbɔn? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

6 Ðɛhanwlantɔ́ ɔ sɔ́ ayi tɔn ɖó nǔ e ɖò jinukúnsin lɛ é jí, bo ɖɔ nú mǐ dó Jehovah wu ɖɔ “é xà sunví nabi e ɖò jǐ é” bo “na nyikɔ ɖokpo ɖokpo.” (Ðɛh. 147:4) Etɛwu é ka cí ɖɔ é ɖè ayi tɔn sín xó e ɖɔ wɛ é ɖè é jí bo sɔ́ ɖó nǔ e ɖò jinukúnsin lɛ é jí? Ðǒ ayi nǔ elɔ wu: Ðɛhanwlantɔ́ ɔ sixu sɔ́ nukún dó mɔ sunví lɛ, amɔ̌, é tuùn nabi e ye nyí tawun é ǎ. Ðò xwè lɛ gblamɛ ɔ, sunví e mǐ sixu mɔ lɛ é jɛji tawun b’ɛ vɛ́ jlɛ́. Mɛɖé lɛ lin ɖɔ sunví liva mɔkpan wɛ ɖò sunvísɛ́kplé mǐtɔn Voie lactée ɔ kɔ́kɔ́ɖɔ́kɔ́ mɛ. Bɔ vlafo sunvísɛ́kplé lɛ livi donu livi mɔkpan wɛ ka ɖò wɛkɛ ɔ mɛ! É ɖò wɛn ɖɔ sunví nabi e ɖè é dó maxamaxa! Amɔ̌, Gbɛɖotɔ́ ɔ na nyikɔ ɖé ye mɛ ɖokpo ɖokpo. Enɛ xlɛ́ ɖɔ nú Jehovah ɔ, sunví ɖokpo ɖokpo gbɔn vo. (1 Kɔ. 15:41) Nɛ̌ mǐ mɛ gbɛtɔ́ e nyí nùɖíɖó tɔn ayikúngban jí tɔn lɛ é tɔn ka nyí gbɔn lo? Mawu e tuùn fí e sunví ɖokpo ɖokpo ɖè ɖò ganxixo ɖé mɛ é, tuùn hwiɖesunɔ mɛtún ɔ; é tuùn fí e a ɖè é pɛ́pɛ́pɛ́, lee nǔ nɔ cí nú we tawun é, bo lɛ́ tuùn nǔ e sín hudo a ɖó tawun ɖò ganxixo ɖebǔ mɛ é!

7, 8. (a) Enyi Jehovah na hwlɛn togun tɔn sín tɛnkpɔn lɛ mɛ ɔ, etɛ é ka nɔ hɛn ayi mɛ? (b) Nǎ kpɔ́ndéwú lee Jehovah nɔ xlɛ́ ɖɔ emi nɔ sè wuvɛ̌ xá mɛ gbɔn, hwenu e é nɔ ɖò alɔdo gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ wɛ é tɔn.

7 Gbɔn vo nú nǔ towe e nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah é ɔ, é lɛ́ ɖó hlɔnhlɔn kpo wuvɛ̌sexámɛ kpo e jɛxa é bá dó d’alɔ we ɖò gbɛmɛ tagba lɛ mɛ. (Xà Ðɛhan 147:5.) A sixu lin ɖɔ ninɔmɛ e mɛ a ɖè é vɛwǔ tawun, bɔ agban e ɖò kɔ jí nú we é lɛ́ kpɛn. Amɔ̌, Mawu mɔ nukúnnú jɛ dogbó towe lɛ wu, ɖó ‘é tuùn ɖɔ kɔgudu kpowun wɛ a nyí.’ (Ðɛh. 103:14) Ðó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wutu ɔ, hwɛhwɛ wɛ mǐ nɔ wà nǔ ɖokpo ɔ nyì dò. Kpɔ́n lee nu kɛ nyì dò mǐtɔn lɛ, jlǒ agbaza tɔn mǐtɔn e nɔ wá  xwetɔ́n sín hweɖenu jɛ hweɖenu lɛ é kpo ayi mǐtɔn e nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ jló mɛ ɖevo nú lɛ é kpo nɔ vɛ́ nú mǐ sɔ́ é! Jehovah ɖó gǎnmaɖó enɛ lɛ ɖebǔ ǎ, loɔ, é mɔ nukúnnú jɛ lee nǔ nɔ cí nú mǐ é wu bɔ è sixu jlɛ́ ǎ!​—Eza. 40:28.

8 A sixu ko mɔ lee alɔ hlɔnhlɔnnɔ Jehovah tɔn ko d’alɔ we bɔ a gán sín mɛtɛnkpɔn ɖé lɛ mɛ gbɔn é. (Eza. 41:10, 13) Ðǒ ayi kpɔ́ndéwú Kyoko e nyí nɔví nyɔnu gbexosin-alijitɔ́ ɖé, bɔ awakanmɛ tɔn kú tawun hwenu e é sɛ̀ tɛn yì fí yɔyɔ̌ ɖevo bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò dɔ̌n gudo é wu. Nɛ̌ Jehovah ka ɖexlɛ́ ɖɔ emi mɔ nǔ jɛ tagba tɔn lɛ mɛ gbɔn? Ðò ninɔmɛ yɔyɔ̌ enɛ mɛ ɔ, Kyoko mɔ éɖée ɖò mɛ ɖěɖee sixu tuùn lee nǔ cí n’i é tɛntin. É cí n’i ɖɔ Jehovah ɖò xó elɔ ɖɔ n’i wɛ tlɔlɔ ɖɔhun: “Un yí wǎn nú we, enyi ɖó a nyí gbexosin-alijitɔ́ wutu kpowun ǎ, amɔ̌, ɖó a nyí vǐ nyɔnu ce, bo zé hwiɖée jó nú mì wutu wɛ. Un jló ɖɔ a ni ɖu gbɛ̀ sín vivǐ ɖi ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ ce lɛ mɛ!” Ðò ninɔmɛ towe mɛ ɔ, nɛ̌ Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ka ko xlɛ́ ɖɔ ‘nùnywɛ emitɔn kún ɖó dogbó ó’ gbɔn?

JEHOVAH NƆ NA NǓ E HUDO MǏ LƐ É MǏ

9, 10. Ali tɛ nu Jehovah ka nɔ d’alɔ mǐ ɖè jɛ nukɔn? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

9 Hweɖelɛnu ɔ, mǐ sixu ɖó hudo nǔ agbaza tɔn lɛ tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a sixu ɖò nǔ lin wɛ ɖɔ emi kún na ɖó nùɖuɖu e na kpé emi é ó. É ɖò mɔ̌ có, Jehovah wɛ bló tuto nǔ e na zɔ́n bɔ jinukún lɛ na sù é tɔn, bo tlɛ nɔ lɛ́ na nùɖuɖu avunsákɔwó e nɔ ɖò xovɛ ví ya wɛ lɛ é! (Xà Ðɛhan 147:8, 9.) Nú Jehovah kpò ɖò nukún kpé dó avunsákɔwó lɛ wu wɛ jɛn wɛ ɔ, a sixu ɖeji ɖɔ é na na we dandannú e sín hudo a ɖó lɛ é.​—Ðɛh. 37:25.

10 Taji bǐ ɔ wɛ nyí ɖɔ Jehovah nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn mǐ, bo nɔ na “fífá . . . tɔn e hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ ɔ” mǐ. (Fili. 4:6, 7) Mǐ ni sɔ́ kpɔ́ndéwú Mutsuo kpo asì tɔn kpo tɔn. Ye mɔ ɖɔ Jehovah na hlɔnhlɔn emi ɖò jɔhɔn ɖaxó e nyí tsunami bo gbà nǔ ɖò Japon ɖò 2011 é gudo. Ðó ye fán nǔ bo xá xwé yetɔn sín xɔta wutu ɔ, ye xò jɔhɔn ɔ zlɛ. Nǔ nyí mɔ̌ có, ɖò azǎn enɛ jí ɔ, ye hɛn ɖibla nyí nǔ e ye ɖó lɛ é bǐ bú. Ðò zǎn ɔ mɛ ɔ, ye nɔ ablu mɛ bo lɛ́ nɔ fífá nu ɖò xɔ ɖé mɛ, ɖò xwé yetɔn e gblé é sín síngbó wegɔ ɔ jí. Ðò zǎnzǎn ɔ, ye ba wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ gbigbɔ tɔn ɖé lɛ. Wema ɖokpo e ye mɔ é wɛ nyí Annuaire 2006 des Témoins de Jéhovah. Xótala “Le tsunami le plus meurtrier jamais recensé” jí wɛ nukún Mutsuo tɔn jɛ tlolo. É ɖɔ xó dó ayikúngban e danwǔ ɖò Sumatra ɖò 2004, bo dɔn tsunami e hu mɛ hugǎn ɖò hwenuxó mɛ é wá é wu. Mutsuo kpo asì tɔn kpo y’avǐ hwenu e ye ɖò nǔ enɛ e jɛ é xà wɛ é. Ye mɔ ɖɔ Jehovah kpé nukún dó emi wu kpo wanyiyi kpo, bo na kanmɛsyɛn gbigbɔ tɔn e sín hudo emi ɖó é emi dó hwetɔnnu. Jehovah lɛ́ sɔnǔ nú nǔ e sín hudo ye ɖó ɖò agbaza lixo é kpo wanyiyi kpo. Nɔví gbigbɔ tɔn yetɔn lɛ hɛn sɔ ye. Amɔ̌, nǔ e lɛ́ na kanmɛsyɛn ye tawun é wɛ nyí ba e afɔsɔ́ɖótetɔ́ tutoblonunu Mawu tɔn tɔn lɛ ba agun ɔ kpɔ́n é. Mutsuo ɖɔ: “É cí nú mì ɖɔ Jehovah ɖò akpá mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn bo ɖò nukún kpé dó mǐ wu wɛ. Kpɔ́n lee é dó gbɔ nú mɛ sɔ́ é!” Ali taji hugǎn e nu Mawu nɔ d’alɔ mǐ ɖè é wɛ nyí ɖɔ é nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn mǐ, amɔ̌, é nɔ lɛ́ sú hudo agbaza tɔn mǐtɔn lɛ sín dò.

ÐU LÈ HLƆNHLƆN E MAWU NƆ ZÁN DÓ HWLƐN MƐ É TƆN

11. Etɛ mɛ ɖěɖee nɔ ɖó nukún na ɖu lè hlɔnhlɔn e Mawu nɔ zán dó hwlɛn mɛ é tɔn é ka ɖó na wà?

11 Jehovah ɖò gbesisɔmɛ tɛgbɛ bo na d’alɔ ‘mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ, bɔ ye nɔ site.’ (Ðɛh. 147:6a) Amɔ̌, nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu lè gbesisɔmɛ e é ɖè bo na wà nǔ dó ta mǐtɔn mɛ é tɔn gbɔn? Mǐ ɖó na ɖó kancica ɖagbe ɖé xá ɛ. Nú enɛ na nyɔ́ bló ɔ, mǐ ɖó na sɔnǔ nú mɛɖesɔhwe. (Sof. 2:3) Mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ nɔ  ɖó nukún ɖɔ Mawu na jla nǔmasɔgbe ɖebǔ e jɛ dó ye wu é ɖó bo lɛ́ ɖè nǔ e enɛ ko hɛn gblé dó ye wu lɛ é síìn. Jehovah nɔ kpɔ́n mɛ mɔhun lɛ bɔ nǔ yetɔn nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.

12, 13. (a) Bo na dó ɖu lè alɔdo Mawu tɔn tɔn ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na nyì alɔ na? (b) Mɛ alɔkpa tɛ lɛ sín nǔ wɛ nɔ nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ?

12 Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Mawu “sɔ́ mɛdídá lɛ hwe kaka bɔ ye nɔ j’ayǐ.” (Ðɛh. 147:6b) Xó enɛ lɛ syɛn tawun! Bo na dó ɖu lè xomɛnyínyɔ́ Mawu tɔn tɔn, lobo nyì alɔ nú xomɛsin tɔn ɔ, mǐ ɖó na gbɛ́ wǎn nú nǔ e é gbɛ́ wǎn na lɛ é. (Ðɛh. 97:10) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ɖó na nyì alɔ nú nùblibliwiwa. Enɛ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó na ɖó wǔ zɔ nú nǔ ɖebǔ e na kplá mǐ yì nǔ nyanya mɔhun kɔn é, ɖi fɔtóo nùblibliwiwa tɔn lɛ mɔ̌. (Ðɛh. 119:37; Mat. 5:28) Enɛ sixu byɔ gǎndido tawun, amɔ̌, é jɛxa ɖɔ mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ, bá dó mɔ nyɔna Jehovah tɔn.

13 Ðò ahwan enɛ funfun hwenu ɔ, mǐ ɖó na ganjɛ Jehovah wu, é nyí dó mǐɖesunɔ wu ǎ. Enyi mǐɖesunɔ dó gǎn bo na hwlɛn mǐɖée kpo “hlɔnhlɔn e ɖò ahwan-yisɔ́sú wu é” kpo, enɛ wɛ nyí ɖɔ mǐ yì ba alɔdo mɛ ɖevo lɛ tɔn ɔ, é ka na nyɔ́ nukún tɔn mɛ à? Eǒ! Mǐ na bo lɛ́ ganjɛ “hlɔnhlɔn e ɖò ahwanfuntɔ́ syɛnsyɛn ɖé wu ɔ” wu, bo wà nǔ ɖi ɖɔ mǐɖesunɔ alǒ gbɛtɔ́ ɖevo lɛ sixu hwlɛn mǐ gán ɖɔhun ɔ, é na jɛnu ǎ. (Ðɛh. 147:10) É nyɔ́ wà ɔ, mǐ ɖó na sɛkpɔ Jehovah bo savo bo byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ mǐ. É gbɔn vo nú gbɛtɔ́ e nɔ ɖè wě xá mɛ lɛ é, agbɔ̌n nɔ kpé è gbeɖé bonu é na gbɔ tó ɖó nùbyɔbyɔ mǐtɔn lɛ ǎ, enyi mǐ na bo tlɛ ɖò byɔbyɔ ɛ wɛ hwɛhwɛ ɔ nɛ. ‘Mɛ e sín nǔ nɔ nyɔ́ Jehovah sín nukúnmɛ é wɛ nyí mɛ e nɔ sí i lɛ; ye mɛ e ganjɛ wǔ tɔn lɛ.’ (Ðɛh. 147:11) Mǐ sixu ɖeji ɖɔ ɖò xomɛnyínyɔ́ tɔn mɛ ɔ, é na nɔ kpɔ́ xá mǐ, lobo na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò jlǒ nyanya mǐtɔn lɛ jí.

14. Ganjɛwu tɛ ka na hlɔnhlɔn ɖɛhanwlantɔ́ ɔ?

14 Jehovah na mǐ ganjɛwu e na zɔ́n bɔ mǐ na kudeji ɖɔ é na d’alɔ togun tɔn hwenu e é ɖò hudo mɛ é. Hwenu e ɖɛhanwlantɔ́ ɔ ɖò tamɛ lin dó Jeluzalɛmu vívɔ́ ɖó ayǐ wu wɛ é ɔ, é jihan bo ɖɔ dó Jehovah wu ɖɔ: “É na syɛnsyɛn nǔ e a nɔ dó sú hɔntogbo towe lɛ é, bo xoɖɛ dó vǐ towe lɛ jí ɖò toxo towe mɛ. É na fífá we ɖò ayikúngban towe jí.” (Ðɛh. 147:13, 14) Kpɔ́n lee tuùn e ɖɛhanwlantɔ́ ɔ tuùn ɖɔ Mawu na na syɛnsyɛn nǔ e è nɔ dó sú hɔntogbo toxo ɔ tɔn lɛ na, bo na dó cyɔn alɔ sinsɛn-blotɔ́ tɔn lɛ jí é na ko na jiɖe è sɔ́ é!

Nɛ̌ Xó Mawu tɔn ka sixu d’alɔ mǐ gbɔn hwenu e mǐ mɔ ɖɔ tɛnkpɔn lɛ wá ɖi bú mǐ é? (Kpɔ́n akpáxwé 15-17)

15-17. (a) Nɛ̌ nǔ ka sixu cí nú mǐ hweɖelɛnu dó tɛnkpɔn mǐtɔn lɛ wu? Nɛ̌ Jehovah ka nɔ zán Xó tɔn dó d’alɔ mǐ gbɔn? (b) Nǎ kpɔ́ndéwú lee ‘nǔ e Mawu zɔ́n lɛ nɔ nyí wiwa blewun’ gbɔn é tɔn.

15 A sixu mɔ tagba ɖé lɛ bɔ ye na nɔ ɖó linkpɔ́n nú we. Jehovah sixu na we nùnywɛ bɔ a na ɖí xwi xá. Ðɛhanwlantɔ́ ɔ ɖɔ dó Mawu tɔn wu ɖɔ “é nɔ ɖɔ xó nú ayikúngban ɔ, bɔ nǔ e é zɔ́n wiwa lɛ bǐ nɔ nyí wiwa blewun.” Ee ɖɛhanwlantɔ́ ɔ ɖɔ ɖɔ ‘é nɔ sɛ́ laglási dó bɔ é nɔ gbà fo jǐ ɖɔhun, lobɔ kɛ́njí nɔ ja’ gudo é ɔ, é kanbyɔ ɖɔ: “Mɛ̌ ka sixu nɔte avuvɔ tɔn nukɔn?” É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ Jehovah “nɔ lɛ́ ɖɔ xó kpowun bɔ [ye] bǐ nɔ sínsín.” (Ðɛh. 147:15-18) Mawu nùnywɛbǐnɔ, hlɔnhlɔnbǐnɔ mǐtɔn, éyɛ mɛ e ɖ’acɛ dó kɛ́njí kpo laglási kpo jí é sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖu ɖò afɔklɛ́nnú ɖebǔ e mǐ nɔ mɔ é jí.

16 Égbé ɔ, Jehovah nɔ xlɛ́ ali mǐ kpo Xó tɔn Biblu kpo. Bɔ “nǔ e é zɔ́n wiwa lɛ bǐ nɔ nyí wiwa blewun,” enɛ wɛ nyí ɖɔ é nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo nɔ na mǐ alixlɛ́mɛ gbigbɔ tɔn hwenu e mǐ ɖó hudo tɔn dó é. Lin tamɛ dó lè e a nɔ mɔ ɖò Biblu xixa, wema ɖěɖee “[deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ” ɔ ɖetɔ́n lɛ é biba dò na, Televiziɔn JW tɔn kpinkpɔn, jw.org jí yiyi, xó ɖiɖɔ xá mɛxo agun tɔn lɛ kpo gbɛ̌dido xá Klisanwun hàtɔ́ lɛ kpo mɛ é jí. (Mat. 24:45) A ka ko mɔ ɖɔ Jehovah ɖò gbesisɔmɛ bo na xlɛ́ ali mǐ blewun à?

17 Simone mɔ hlɔnhlɔn Xó Mawu tɔn tɔn. É nɔ mɔ ɖɔ emi kún hwɛ́n nùtí ó, bo tlɛ nɔ  xò nǔ kpɔ́n ɖɔ emi ka nyí mɛ bɔ nǔ emitɔn na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ à jí. É ɖò mɔ̌ có, hwe ɖěɖee nu awakanmɛ kú i é ɔ, é tɛ́ dó ɖɛxixo wu lobo ba alɔdo Jehovah tɔn. É lɛ́ hɛn alɔnu tɔn ján ɖò Biblu kpinkplɔn mɛ. É ɖɔ: “Un ko ɖò ninɔmɛ ɖé mɛ kpɔ́n bo gɔn hlɔnhlɔn kpo alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn kpo mɔ gbeɖé ǎ.” Enɛ ko d’alɔ ɛ bɔ é nɔ dó gǎn bo nɔ sɔ́ ayi tɔn ɖó nǔ ɖagbe lɛ jí lee é kpéwú gbɔn é.

18. Aniwu a ka nɔ mɔ ɖɔ Jehovah jɔwu we? Hwɛjijɔ tɛ lɛ a ka ɖó bo na d’axwá ɖɔ ‘Mi kpa Jah!’?

18 Ðɛhanwlantɔ́ ɔ tuùn lee è jɔwu togun Mawu tɔn hwexónu tɔn ɔ gbɔn é. Yedɛɛ lɛ wɛ nyí togun ɖokpo géé e Mawu na “xó” tɔn, “sɛ́n tɔn lɛ kpo gbeta tɔn lɛ kpo” é. (Xà Ðɛhan 147:19, 20.) Égbé ɔ, nyɔna ɖé wɛ é nyí ɖɔ mǐdɛɛ lɛ wɛ nyí mɛ ɖokpo e ɖò ayikúngban ɔ jí bɔ è nɔ sɔ́ nyikɔ Mawu tɔn dó ylɔ é. Ðó mǐ tuùn Jehovah, bo jó Xó tɔn dó bɔ é w’azɔ̌ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ wutu ɔ, mǐ nɔ ɖu vivǐ kancica bunɔ ɖé tɔn xá ɛ. Ði mɛ e wlan Ðɛhan 147gɔ́ ɔ é ɖɔhun ɔ, mǐ ɖó hwɛjijɔ ɖagbe gègě, bo na d’axwá ɖɔ ‘Mi kpa Jah!’ bo na lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ bonu ye na wà nǔ ɖokpo ɔ à cé?

[Nǔ E È Ðɔ Ðò Dò É]

^ akpá. 3 Jah ɔ, sɛ́nkpo nyikɔ Jehovah tɔn tɔn wɛ.