Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Ba Dɔkun Jɔ Dɔkun Lɛ

Ba Dɔkun Jɔ Dɔkun Lɛ

“Mi zán dɔkun nǔagɔwiwa tɔn lɛ dó zun xɔ́ntɔn lɛ.”​—LUK. 16:9, nwt.

HAN LƐ: 32, 154

1, 2. Ðò gbɛ̀ elɔ mɛ ɔ, etɛwu mɛɖé lɛ ka na nyí wamamɔnɔ tɛgbɛ?

TUTO akwɛ mimɔ tɔn égbé tɔn ɔ syɛn bɔ mɛ klewun ɖé wɛ é nɔ lɛ́ dó dɔkun na. Mɛ winnyawinnya lɛ nɔ ba azɔ̌ kaka bo nɔ ba kpò. Mɛ gègě nɔ sɔ́ gbɛ̀ yetɔn ɖó axɔ nu, bo nɔ sɛ̀ tɛn yì tò e jɛ dɔkun lɛ é mɛ. Yajiji gbakpé, bo tlɛ gbakpé tò e jɛ dɔkun lɛ é mɛ. Dɔkunnɔ fɔ́n bo ɖò dɔkun jɛ d’eji wɛ, bɔ wamamɔnɔ fɔ́n bo ɖò wamamɔnɔ nyí d’eji wɛ. Sɔgbe kpo nǔlinlɛn agaɖanu tɔn lɛ kpo ɔ, ɖokpo ɖò kanweko jí mɛ e nyí dɔkunnɔ hugǎn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é tɔn ɖó nǔ hú nǔ e kplékplé gbɛtɔ́ e kpò lɛ é tɔn bǐ ɖó é. Nugbǒ wɛ ɖɔ é vɛwǔ bɔ è na ɖɔ ɖɔ nǔlinlɛn enɛ sɔgbe, amɔ̌ mɛɖebǔ sixu dɔn nǔ ɖɔ gbɛtɔ́ liva mɔkpan nyí hɛ̌ntɔ́nɔ bǐ, hwenu e mɛ ɖevo lɛ jɛ dɔkun kpɔ́ bo na dó kpé nukún dó kúnkan yetɔn lɛ wu kaka jɛ jijimɛ gègě jí é ǎ. Jezu tuùn enɛ ganji, bo dó xógbe elɔ: “Wamamɔnɔ lɛ ɖò mi mɛ tɛgbɛ.” (Mak. 14:7) Etɛwu mɛ lɛ bǐ ma ka ɖò zɛ̌nzɛ̌n ǎ?

2 Jezu tuùn ɖɔ tito akwɛ mimɔ tɔn dìn tɔn ɔ kún na huzu kaka cobonu Axɔsuɖuto Mawu tɔn na wá ó. Gɔ́ nú tuto toxóɖiɖɔ tɔn kpo sinsɛn tɔn lɛ kpo ɔ, tuto ajɔ̌wiwa tɔn e mɛ nukúnkɛ́n ɖè, bɔ “ajɔ̌tɔ́” e xó Nǔɖexlɛ́mɛ 18:3 ɖɔ é sɔ́ afɔ tɔn ɖó te lɛ é bǐ nyí akpáxwé gbɛ̀ Satáan tɔn tɔn. Togun Mawu tɔn kpéwú bo ɖó wǔ zɔ nú toxóɖiɖɔ kpo sinsɛn nùvú lɛ kpo, amɔ̌, gègě mǐtɔn sixu ɖó wǔ zɔ  bǐ mlɛ́mlɛ́ nú tuto ajɔ̌wiwa tɔn e ɖò gbɛ̀ Satáan tɔn mɛ é ǎ.

3. Nùkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó?

3 Ðó mǐ nyí Klisanwun lɛ wutu ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni gbéjé linlin e mǐ nɔ ɖó dó tito ajɔ̌wiwa tɔn égbé tɔn wu é kpɔ́n, gbɔn nǔ lehun lɛ kinkanbyɔ mǐɖée gblamɛ: ‘Nɛ̌ un ka sixu zán nǔɖokan ce lɛ dó xlɛ́ ɖɔ un ɖò gbeji nú Mawu gbɔn? Nɛ̌ un ka sixu ɖè kàn kpò nú alɔ e un nɔ ɖó ɖò ajɔ̌wiwa gbɛ̀ ɔ tɔn mɛ é gbɔn? Nɛ̌ togun Mawu tɔn ka nɔ xlɛ́ ɖɔ emi ɖeji dó Jehovah wu bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò tuto ajɔ̌wiwa tɔn elɔ e vɛwǔ é mɛ gbɔn?’

NÙJLƐDONǓWU NǓJIKPƆNTƆ́ NǓHIZITƆ́ Ɔ TƆN

4, 5. (a) Ninɔmɛ tɛ mɛ nǔjikpɔntɔ́ e xó nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn ɖɔ é ka wá mɔ éɖée ɖè? (b) Nǔ tɛ Jezu ka byɔ ahwanvu tɔn lɛ?

4 Luki 16:1-9. Nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn e kúnkplá nǔjikpɔntɔ́ ɔ é dɔn mɛ tawun. Ee è slɛ́ nǔjikpɔntɔ́ ɔ ɖɔ é nɔ zán gǎn tɔn sín nǔ lɛ nyì dò gudo é ɔ, é wà nǔ kpo nùnywɛ kpo bo “zun xɔ́ntɔn” e na d’alɔ ɛ hwenu e é na ba nǔjikpɔntɔ́zɔ́ ɔ kpò é. * É ɖò wɛn ɖɔ Jezu kún ɖò wusyɛn dó lanmɛ nú ahwanvu tɔn lɛ wɛ, bonu ye na wà nǔ ɖò ali e ma sɔgbe ǎ é nu, bo na mɔ tɛn dó nɔ gbɛ̀ ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ ó. É ɖɔ ɖɔ “gbɛmɛ fí ví lɛ” wɛ nɔ wà nǔ gbɔn mɔ̌, amɔ̌, é zán nùjlɛdonǔwu ɔ dó ɖè nùkplɔnmɛ ɖevo tɔ́n.

5 Jezu tuùn ɖɔ nǔjikpɔntɔ́ e wá mɔ éɖée ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn mɛ é ɖɔhun ɔ, é na byɔ ɖɔ gègě ahwanvu emitɔn lɛ tɔn ni nɔ gbɛ̀ ɖò gbɛ̀ elɔ e mɛ ajɔ̌wiwa masɔgbe lɛ ɖè é mɛ. Enɛ ɔ wu ɔ, é byɔ ye ɖɔ: “Dɔkun nɔ wà jlǒ Mawu tɔn ǎ; mi ka zán dó zun xɔ́ntɔn na [alǒ ‘mi zán dɔkun nǔagɔwiwa tɔn lɛ dó zun xɔ́ntɔn lɛ, nwt], lobonu gbè e gbè é na wá vɔ dó mi ɔ, è [Jehovah kpo Jezu kpo] na yí mi dó xwé e na ɖò te tɛgbɛ é gbè.” Etɛ wěɖexámɛ Jezu tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

6. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ tuto ajɔ̌wiwa tɔn gbɛ̀ elɔ tɔn kún ɖò linlin Mawu tɔn mɛ ó?

6 Jezu tinmɛ nǔ e wu é ylɔ dɔkun lɛ ɖɔ “dɔkun nǔagɔwiwa tɔn” é ǎ, amɔ̌, Biblu xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ ajɔ̌wiwa kún ɖò linlin Mawu tɔn mɛ ó. Jehovah na nǔ e sín hudo Adamu kpo Ɛvu kpo ɖó é ye ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ bɔ é túnflá. (Bǐb. 2:15, 16) Nukɔnmɛ hwenu e gbigbɔ mímɛ́ ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ tɛntin ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ é ɔ, “mɛɖebǔ sɔ́ nɔ sɔ́ nǔ e nyí étɔn ɔ sɔ́ ylɔ étɔn ǎ; loɔ, nǔ e ɖò mɛ ɖokpo ɖokpo sí ɔ huzu mɛ bǐ tɔn.” (Mɛ. 4:32) Gbeyiɖɔ Ezayíi ɖɔ xó dó hwenu e gbɛtɔ́ lɛ bǐ na vo, bo na ɖu vivǐ ayikúngban ɔ sín nǔ lɛ tɔn é wu. (Eza. 25:6-9; 65:21, 22) Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, ahwanvu Jezu tɔn lɛ na ɖó hudo nùnywɛ tɔn, bo na zán “dɔkun nǔagɔwiwa tɔn” gbɛ̀ elɔ tɔn lɛ bá dó nɔ gbɛ̀, bɔ ɖò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, ye na lɛ́ ba na hɛn xomɛ Mawu tɔn hun.

DƆKUN NǓAGƆWIWA TƆN LƐ ZINZAN KPO NÙNYWƐ KPO

7. Wěɖexámɛ tɛ mǐ ka mɔ ɖò Luki 16:10-13 mɛ?

7 Luki 16:10-13. Nǔjikpɔntɔ́ e xó nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn ɖɔ é zun xɔ́ntɔn lɛ ɖó ɖagbe éɖesu tɔn wu. Amɔ̌, Jezu byɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni zun xɔ́ntɔn xá Jehovah kpo emi kpo, ɖó linlin e ma nyí cejɛnnabi tɔn ǎ lɛ é wu. Wemafɔ ɖěɖee bɔ dó nùjlɛdonǔwu ɔ wu lɛ é cá “dɔkun nǔagɔwiwa” tɔn lɛ zinzan ɖó kpɔ́ xá gbejininɔ nú Mawu. Nǔ e kplɔ́n mǐ wɛ Jezu ɖè é wɛ nyí ɖɔ, mǐ sixu “nɔ gbeji” ɖò lee mǐ nɔ zán dɔkun enɛ lɛ gbɔn é mɛ hwenu e mǐ ko mɔ ye gudo é. Gbɔn nɛ̌ é?

8, 9. Nǎ kpɔ́ndéwú lee mɛɖé lɛ ɖò gbejininɔ ɖexlɛ́ wɛ ɖò lee ye nɔ zán dɔkun nǔagɔwiwa tɔn yetɔn lɛ gbɔn é tɔn.

8 É ɖò wɛn ɖɔ ali e nu mǐ na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gbeji ɖò lee mǐ nɔ zán nǔɖokan mǐtɔn lɛ gbɔn é mɛ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ, mǐ ni na akwɛ dó nɔ gudo nú wɛnɖagbejijlazɔ́ e wà wɛ è ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bɔ Jezu ko ɖɔ ɖ’ayǐ é. (Mat. 24:14) Ðyɔvivu ɖé nɔ nɔ Inde, bo ɖó akwɛgbá  kpɛví ɖokpo bo nɔ jɔ akwɛ kpɛɖé kpɛɖé d’emɛ, enɛ byɔ ɖɔ é ni wɔn ya nú ayihundanú lɛ có, é ka wà mɔ̌. Ee akwɛgbá ɔ gɔ́ é ɔ, é bɛ́ akwɛ ɔ jó ɖɔ è ni zán nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ. Nɔví sunnu ɖé nɔ nɔ Inde, bo ɖó agɔnkɛ́gle, lobo na agɔnkɛ́ gègě azɔ̌xɔsa lilɛdogbeɖevomɛ tɔn Malayalam tɔn. Ðó é lin ɖɔ azɔ̌xɔsa ɔ nɔ xɔ agɔnkɛ́ wutu ɔ, agɔnkɛ́ nina ye tlɔlɔ na nyɔ́ hú ɖɔ é ni na akwɛ. Nùnywɛ zinzan nɛ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nɔví e nɔ nɔ Grèce lɛ é nɔ na olivumi, amɔ̌ kpo nùɖuɖu ɖevo lɛ kpo xwédo Betɛli tɔn ɖò gbesisɔmɛ.

9 Nɔví sunnu ɖé nɔ nɔ Sri Lanka, bo ɖò gbě ɖevo jí dìn; é sɔ́ xwé tɔn jó bonu è na nɔ bló kplé lɛ kpo kpléɖókpɔ́ lɛ kpo ɖò finɛ lobonu sinsɛnzɔ́watɔ́ hwebǐnu tɔn lɛ ni nɔ gbè. É byɔ vɔsisa ɖò nɔví ɔ sí ɖò akwɛ linu, amɔ̌, é ka d’alɔ wɛnjlatɔ́ ayǐ ɔ jí tɔn e ma ɖó nǔ kaka ɖé ǎ lɛ é tawun. Ðò fí e è gbɛ́ azɔ̌ mǐtɔn ɖè lɛ é ɖé ɔ, nɔví lɛ sɔ́ xwé yetɔn jó, bɔ xwé enɛ lɛ nɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ domɛ, bɔ enɛ zɔ́n bɔ gbexosin-alijitɔ́ lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖěɖee ma ɖó nǔ kaka ɖé ǎ lɛ é mɔ fí e ye na bló kplé lɛ ɖè é, bo sɔ́ xaya xɔ ǎ.

10. Enyi mǐ nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ ɔ, nyɔna tɛ lɛ mɔ̌ mǐ ka nɔ mɔ?

10 Kpɔ́ndéwú enɛ lɛ xlɛ́ lee togun Mawu tɔn nɔ “nɔ gbeji ɖò nǔ kpɛví kɔn” gbɔn é, enɛ wɛ nyí ɖò lee ye nɔ zán nǔɖokan yetɔn e ma sɔ nùɖé ɖò dɔkun gbigbɔ tɔn lɛ kpá ǎ é mɛ gbɔn é. (Luk. 16:10) Nɛ̌ vɔ̌ mɔhun lɛ sísá ka nɔ cí nú xɔ́ntɔn Jehovah tɔn enɛ lɛ? Ye mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ alɔ hunhun dó na nǔ nyí ali e nu è sixu mɔ dɔkun “jɔ” dɔkun lɛ ɖè é ɖokpo. (Luk. 16:11) Nɔví nyɔnu e nɔ na nǔ dó nɔ gudo nú azɔ̌ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɖò gbesisɔmɛ é ɖokpo ɖɔ nyɔna e é ko mɔ ɖ’emɛ lɛ é: “Ðó un nɔ hun alɔ dó na agbaza sín nǔ ce lɛ wutu ɔ, un mɔ nùjiwǔ e è ma nɔ yawu mɔ ǎ é ɖé ɖò gbɛzán ce mɛ ɖò xwè lɛ gblamɛ. Un mɔ ɖɔ lee un nɔ na agbaza sín nǔ ce lɛ mɛ sɔ é ɔ, mɔ̌ wɛ ninɔmɛ e un nɔ ɖó dó mɛ ɖevo lɛ wu é wá cí nùnamɛ lɔ jí sɔ. Un nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖevo lɛ hugǎn, bo nɔ ɖó suúlu dó ye wu, bo nɔ lɛ́ kpéwú bɔ enyi ye wà nǔ e na vɛ́ nú mì é nú mì ɔ, un nɔ dɛ ɖ’enu, bo nɔ lɛ́ yí gbè nú wěɖexámɛ lɛ hugǎn.” Mɛ gègě mɔ ɖɔ alɔhundonanǔmɛ enɛ ko wà ɖagbe nú yeɖesunɔ.​—Ðɛh. 112:5; Nùx. 22:9.

11. (a) Nɛ̌ nǔ e mǐ nɔ sɔ́ jlǒ dó na é ka nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ zán nùnywɛ gbɔn? (b) Mɛ bǐ na “nɔ zɛ̌nzɛ̌n” ɖò akwɛ linu tɛ sín nǔ ka ɖò jijɛ wɛ ɖò togun Mawu tɔn mɛ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

11 Nǔɖokan mǐtɔn lɛ zinzan dó nɔ gudo nú nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ nɔ lɛ́ xlɛ́ ɖò ali ɖevo nu ɖɔ mǐ zán nùnywɛ. É nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ zán ninɔmɛ e mɛ mǐ ɖè lɛ é dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ. Mɛ ɖěɖee ɖó gbɛ̀ elɔ sín nǔ lɛ, bo ma ka sixu ɖó alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn ɔ mɛ ǎ, alǒ sɛ̀ tɛn yì togudo ǎ lɛ é ɔ, tuùntuùn ɖɔ nùnina yetɔn lɛ nɔ nɔ gudo nú sinsɛnzɔ́ e wà wɛ mɛ ɖevo lɛ ɖè é nɔ dó awǎjijɛ nú ye. (Nùx. 19:17) Nùnina e è sɔ́ jlǒ dó na lɛ é nɔ d’alɔ, bɔ è nɔ má xójlawema lɛ, bo nɔ lɛ́ nɔ gudo nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ɖò tò e mɛ hɛ̌n ɖò nǔ gbà ɖè wɛ, bɔ nukɔnyiyi ka tíìn tawun ɖò gbigbɔ sín akpáxwé é. Nú xwè mɔkpan ɔ, nɔví e ɖò tò mɔhun lɛ mɛ, ɖi Congo, Madagascar, kpo Rwanda kpo lɛ é ɖó na wá gbeta ɖé kɔn, é wɛ  nyí ɖɔ ye na sɔ́ nùɖuɖu e xwédo yetɔn na ɖu é dó savɔ̌ bo na mɔ tɛn dó xɔ Biblu na alǒ ye na gbɔ mɔ̌ wà; hweɖelɛnu ɔ, akwɛ tɔn nɔ yì akwɛ e ye nɔ mɔ ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo alǒ sun ɖokpo mɛ é. Dìn ɔ, gbɔn nùnina e mɛ gègě nɔ na é kpo gǎn e dó wɛ è ɖè bonu mɛ bǐ na “nɔ zɛ̌nzɛ̌n” ɖò akwɛ linu é kpo gblamɛ ɔ, tutoblonunu Jehovah tɔn ko sɔ́ azɔ̌ lilɛdogbeɖevomɛ tɔn kpo Biblu mímá nú hagbɛ̌ xwédo ɖokpo ɖokpo tɔn ɔ kpo ɖó ta, bo nɔ lɛ́ sú hudo gbigbɔ tɔn e Biblu kplɔntɔ́ lɛ ɖó é sín dò. (Xà 2 Kɔlɛntinu lɛ 8:13-15.) Mɔ̌ mɛ ɔ, nùnamɛtɔ́ kpo mɛ e è na nǔ é kpo bǐ vo, bo na zun xɔ́ntɔn xá Jehovah.

ÐÈ KÀN KPÒ NÚ ALƆ E A NƆ ÐÓ ÐÒ “AJƆ̌ GBƐ̀ Ɔ TƆN LƐ MƐ” É

12. Nɛ̌ Ablaxamu ka xlɛ́ ɖɔ emi ɖeji dó Mawu wu gbɔn?

12 Ali ɖevo e nu mǐ sixu zun xɔ́ntɔn xá Jehovah ɖè é wɛ nyí ɖɔ, mǐ ni ɖè kàn kpò nú alɔ e mǐ nɔ ɖó ɖò ajɔ̌ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ mɛ é, bo zán ninɔmɛ mǐtɔn lɛ dó ba dɔkun “jɔ” dɔkun. Ablaxamu ee nyí dawe hwexónu tɔn ɖé bo ɖó nùɖiɖi é setónú, bo tɔ́n sín dɔkun toxo Wúu tɔn mɛ, bo yì nɔ goxɔ lɛ mɛ, bo na mɔ tɛn dó kpó ɖò xɔ́ntɔn Jehovah tɔn nyí wɛ. (Ebl. 11:8-10) É nɔ kpɔ́n Mawu dó mɔ Jɔtɛn dɔkun jɔ dɔkun tɔn, é nɔ ba nǔ e na zɔ́n bɔ é na jɛ dɔkun lɛ é, bonu enɛ na xlɛ́ ɖɔ é kún ɖeji dó wǔ tɔn ó gbeɖé ǎ. (Bǐb. 14:22, 23) Jezu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖɔ è ni ɖó nùɖiɖi mɔhun, bo ɖɔ nú dɔnkpɛvu dɔkunnɔ ɔ ɖɔ: “Nú a jló na nyí mɛ ɖagbe yì fó hǔn, bo yì bɛ́ nǔ e ɖò así towe lɛ bǐ sà, bo sɔ́ akwɛ tɔn má nú wamamɔnɔ lɛ; enɛ ɔ, a na ɖó dɔkun ɖò Mawu gɔ́n. Enɛ ɔ gudo ɔ, wǎ xwedó mì.” (Mat. 19:21) Nùɖiɖi e Ablaxamu ɖó é ɖɔhun hwedo nya enɛ, amɔ̌, mɛ ɖevo lɛ ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖeji dó Mawu wu.

13. (a) Etɛ Pɔlu ka byɔ Timɔtée? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu zán wěɖexámɛ Pɔlu tɔn gbɔn ɖò égbé?

13 Timɔtée nyí dawe nùɖitɔ́ ɖé. Ee Pɔlu ylɔ ɛ ɖɔ “ahwanfuntɔ́ ɖagbe Klisu Jezu tɔn ɖé” gudo é ɔ, é ɖɔ: “Mɛ e ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖi sɔja ɖé é ɖebǔ sixu dó ta ajɔ̌ gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ mɛ ǎ, bonu nǔ tɔn na dó sixu nyɔ́ mɛ e yí i b’ɛ nyí ahwanfuntɔ́ ɖé é nukúnmɛ.” (2 Tim. 2:3, 4, nwt) Ahwanvu Jezu tɔn égbé tɔn lɛ e mɛ ahwanfuntɔ́ ee nyí sinsɛnzɔ́watɔ́ hwebǐnu tɔn livi ɖokpo jɛji ɖè é nɔ xwedó wěɖexámɛ Pɔlu tɔn, ɖó bǎ e mɛ ninɔmɛ yetɔn yí gbè nú ye ɖó é. Enyi ye ɖò xwi ɖí xá kɔ e ajɔ̌jijla lɛ nɔ gbidi nú ye é kpo gbɛ̀ e lɛlɛ̌ dó ye ɔ kpo wɛ ɔ, ye nɔ flín nugbodòdó elɔ: “Axɔ́ɖutɔ́ . . . nyí kannumɔ nú axɔ́tɔ́nɔ.” (Nùx. 22:7) Satáan sɔ́ ɖò nùɖé ba wɛ hú é na bló bɔ mǐ na zán hwenu mǐtɔn bǐ, kpo hlɔnhlɔn mǐtɔn bǐ kpo dó nyí kannumɔ nú ajɔ̌wiwa gbɛ̀ elɔ tɔn wu ǎ. Gbeta ɖé lɛ kɔn wiwa sixu zɔ́n bɔ mǐ nyí kannumɔ ɖò akwɛ linu nú xwè mɔkpan. Akwɛ nyinya dó gbá xwé ɖaxó lɛ, dó yì wemaxɔmɛ nú xwè gègě, mɔ̌to axivɛ́nú xixɔ kaka jɛ akwɛ ɖaxó zinzan dó wlí alɔ jí sixu zɔ́n bɔ axɔ́ na fyɔn vɛ̌go mǐtɔn. Mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ zán nùnywɛ hwenu e mǐ zán gbɛ̀ e bɔkun é bo ɖè axɔ́ kpo akwɛzinzan kpo kpò, lobo fúɖá bo na mɔ tɛn dó nyí kannumɔ nú Mawu, b’ɛ ma na nyí nú tuto ajɔ̌wiwa tɔn égbé tɔn ǎ é.​—1 Tim. 6:10.

14. Etɛ mǐ ka ɖó na kanɖeji bo na wà? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé lɛ.

14 Gbɛ̀ e bɔkun e zinzan nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni nya nùɖé lɛ gbé. Asú kpo asì kpo ɖé ɖó azɔ̌xwé e nɔ hɛn akwɛ wá é ɖé. É ɖò mɔ̌ có, ɖó ye jló na byɔ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ wutu ɔ, ye ɖò dandan mɛ bo sà azɔ̌xwé ɔ, batóo e ye nɔ dó d’ayihun na ɖò tɔ̀ jí é kpo nǔ ɖevo lɛ kpo. Ye sɔ́ yeɖée jó bo d’alɔ ɖò hɔnkàn gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn e è gbá ɖò Warwick, New York é hwenu. Nyɔna bunɔ e ye mɔ é wɛ nyí ɖɔ ye kpo vǐ nyɔnu yetɔn kpo kpodo vǐsú yetɔn kpo w’azɔ̌ nú aklunɔzán gblamɛ ɖé lɛ ɖò Betɛli, gɔ́ nú vǐsú yetɔn sín mɛjitɔ́ ɖěɖee ye lɔ w’azɔ̌ ɖò Warwick sín xɔgbigbá hwenu é. Nɔví nyɔnu gbexosin-alijitɔ́ ɖé ɖò Colorado, États-Unis bo mɔ azɔ̌ hwenu klewun tɔn ɖé ɖò akwɛsɛxwetɛn ɖé. Azɔ̌wiwa tɔn nyɔ́ gǎn ɔ nukúnmɛ,  bɔ é ɖɔ ɖɔ é na nɔ w’azɔ̌ hwebǐnu bɔ sunzanfókwɛ e è nɔ ko sú i é ɔ, è na nɔ sú i mɔhunkɔtɔn donu atɔn. Amɔ̌, ɖó azɔ̌ ɔ na glɔ́n ali n’i bɔ é na sɔ́ ayi tɔn ɖó sinsɛnzɔ́ ɔ jí ǎ wutu ɔ, é gbɛ́ tɛn enɛ e è xwlé è. Vɔ̌ maxamaxa e mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ sá lɛ é sín kpɔ́ndéwú klewun ɖé kpowun wɛ nyí enɛ. Kán enɛ e mǐ kanɖeji bo na sɔ́ nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ é xlɛ́ ɖɔ xɔ́ntɔn zunzun xá Mawu, kpo dɔkun gbigbɔ tɔn lɛ kpo xɔ akwɛ nú mǐ tawun hú nǔ e ajɔ̌wiwa gbɛ̀ égbé tɔn ɔ tɔn sixu xwlé mǐ lɛ é flàflá tɔn.

HWENU E DƆKUN AGBAZA TƆN LƐ VƆ É

15. Dɔkun tɛ ka nɔ hɛn awǎjijɛ ɖaxó hugǎn ɔ wá?

15 Dɔkun agbaza tɔn lɛ nɔ xlɛ́ dandan ɖɔ Mawu wɛ kɔn nyɔna tɔn dó mǐ jí ǎ. Jehovah nɔ dó nú mɛ ɖěɖee nɔ “wà nǔ ɖagbe gègě” lɛ é. (Xà 1 Timɔtée 6:17-19.) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e Lucia * sè ɖɔ è ɖó hudo sinsɛnzɔ́watɔ́ lɛ tɔn ɖò Albanie é ɔ, é sɛ̀ tɛn sín Italie yì dɔ̌n ɖò 1993, é ka ɖó nǔ e é na dó kpé nukún dó éɖée wu é ɖě ǎ, bo ɖeji dó Jehovah wu bǐ mlɛ́mlɛ́. É kplɔ́n Albanie-gbè, bo ko d’alɔ gbɛtɔ́ 60 jɛji bɔ ye zé yeɖée jó nú Mawu. Nugbǒ wɛ ɖɔ mɛ e ɖò togun Mawu tɔn mɛ lɛ é gègě nɔ jla wɛn ɖò fí e nɔ ɖè sínsɛ́n mɔhun tɔ́n lɛ é ǎ, amɔ̌, nǔ ɖebǔ e mǐ wà dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ, bonu ye na mɔ ali gbɛ̀ tɔn ɔ bo nɔ jí é nɔ nyí nùɖé bo nɔ xɔ akwɛ ɖò mǐ kpo ye kpo nukúnmɛ.​—Mat. 6:20.

16. (a) Etɛ ka ɖò te kpɔ́n tito ajɔ̌wiwa tɔn égbé tɔn? (b) Etɛ nǔ e mǐ tuùn dó sɔgudo wu é ka ɖó na wà nú linlin e mǐ nɔ ɖó dó dɔkun agbaza tɔn lɛ wu é?

16 Jezu ɖɔ: “Gbè e gbè [dɔkun nǔagɔwiwa tɔn] na wá vɔ dó mi ɔ,” é ɖɔ ‘enyi ye wá vɔ dó mi’ ɔ ǎ. (Luk. 16:9) Akwɛsɛxwetɛn kpo tuto akwɛ mimɔ tɔn kpo e j’ayǐ ɖò xwè gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ é sɔ nǔtí ɖò nǔ e ja jijɛ dó gbɛ̀ ɔ bǐ jí gbé ɖò malin-malin mɛ é kpá ǎ. È ko ɖó hwɛ nú gbɛ̀ Satáan tɔn blebu, é wɛ nyí tuto toxóɖiɖɔ tɔn, sinsɛn tɔn kpo ajɔ̌wiwa tɔn kpo bɔ ye na wá yì. Gbeyiɖɔ Ezekiyɛli kpo Sofoníi kpo ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ síka kpo kpatagan kpo e ajɔ̌wiwa gbɛ̀ ɔ tɔn ko xokplé ɖò xwè kanweko lɛ vlamɛ é na huzu nǔ yayǎ. (Ezek. 7:19; Sof. 1:18) Enyi mǐ wá vivɔnu gbɛzán mǐtɔn tɔn ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ, bo wá mɔ ɖɔ mǐ sɔ́ dɔkun jɔ dɔkun lɛ dó savɔ̌ dó “dɔkun nǔagɔwiwa tɔn” gbɛ̀ elɔ tɔn lɛ tamɛ, bo xò ye kplé kɔn nyì kpɔ́ ɔ, nɛ̌ é ka na cí nú mǐ? Lee nǔ cí nú nya elɔ e wà azɔ̌ nú gbɛhwenu tɔn bǐ, bo xò akwɛ kplé kɔn nyì kpɔ́ bo wá mɔ ɖɔ akwɛ gblégblé kɛɖɛ wɛ é ɖɔhun jɛn é na cí nú mǐ. (Nùx. 18:11) É ɖò wɛn ɖɔ dɔkun mɔhun lɛ na wá gblé, enɛ wu ɔ, ma jó ali e hun nú we, bɔ a na zán ye dó zun xɔ́ntɔn xá Jehovah kpo Jezu kpo é dó ó. Nǔ ɖebǔ e mǐ wà dó sísɛ́ nǔ Axɔsuɖuto Jehovah tɔn tɔn dó nukɔn lɛ é nɔ zɔ́n, bɔ mǐ nɔ jɛ dɔkun ɖò gbigbɔ lixo.

17, 18. Etɛ ka ɖò sɛxwetɛn nú xɔ́ntɔn Mawu tɔn lɛ?

17 Hwenu e Axɔsuɖuto Mawu tɔn na wá é ɔ, akwɛ nyinya kpo axɔ́ɖuɖu kpo na vɔ, è sɔ́ na xɔ nùɖuɖu ɖě ǎ, bɔ é ka na lɛ́ túnflá, è sɔ́ na zán akwɛ dó lanmɛ na nɔ ganji wu ɖě ǎ. Xwédo Jehovah tɔn ayikúngban jí tɔn ɔ na ɖu vivǐ nǔ ɖagbe hugǎn e ayikúngban ɔ na na lɛ é tɔn. Acɔ́ɖónú lɛ wɛ síka, kpatagan kpo jɛ̌ xɔ akwɛ lɛ kpo na nyí, ye sɔ́ na nyí nǔ e na dó dɔkun nú mɛ lɛ é ǎ. Atín, awinnya kpo gan kpo e nyí ɖagbe hugǎn lɛ é na tíìn vɔ̌nu bɔ è na dó gbá xwé ɖagbeɖagbe lɛ na. Xɔ́ntɔn lɛ na d’alɔ mǐ ɖó awǎjijɛ e ye na mɔ ɖ’emɛ é wu, é na nyí ɖó akwɛ wu ǎ. Mɛ bǐ na nɔ má ayikúngban ɔ sín nǔ e túnflá lɛ é xá mɛɖée.

18 Nǔ xɔ akwɛ e na ɖò nǔ e sín gǔ mɛ e zun xɔ́ntɔn xá Mawu kpo Jezu kpo lɛ é na ɖu é mɛ é klewun ɖé nɛ. Awǎjijɛ mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn e ɖò ayikúngban jí lɛ é tɔn na túnflá hwenu e ye na sè xó Jezu tɔn elɔ lɛ é: “Mi wá, mi mɛ e jí Tɔ́ ce ko xoɖɛ ɖagbe dó lɛ. Mi wá yí axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín nǔ ɖagbe e è ko sɔ́ ɖ’ayǐ nú mi sín hwenu e Mawu ko ɖó gbɛ̀ ɔ ɖokpoo é.”​—Mat. 25:34.

^ akpá. 4 Jezu xlɛ́ ɖɔ hwɛdómɛ ɔ sɔgbe kpo é gbɔ kpo ǎ. Loɔ, lee nǔjikpɔntɔ́ ɔ wà nǔ gbɔn é jí wɛ é sɔ́ ayi tɔn ɖó, é nyí hwɛjijɔ ɖěɖee wu azɔ̌ gblé dó è é jí wɛ é sɔ́ ayi ɖó ǎ.

^ akpá. 15 Lucia Moussanett sín tan gbɛzán tɔn tɔ́n ɖò Reveillez-vous! 22 Juin 2003 tɔn mɛ, wexwɛ 18-22.