ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Janvier 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 27 Février jɛ 2 Avril 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo

Nɔví nyɔnu ɖěɖee ko wà sinsɛnzɔ́ ɖò togudo lɛ é ko xò nǔ kpɔ́n dó tɛn sisɛ yì tò ɖevo mɛ wu. Nɛ̌ ye ka mɔ akɔnkpinkpan e sín hudo ye ɖó é gbɔn? Lè tɛ lɛ ye ka mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ e ye wà ɖò togudo é mɛ?

‘Ðeji Dó Jehovah Wu, Bo Nɔ Wà Ðagbe’

Jehovah nɔ hun xomɛ dó wà nǔ e mǐ ma sixu wà nú mǐɖée ǎ é nú mǐ. Amɔ̌, é nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é. Nɛ̌ xwè 2017 tɔn sín xota ka d’alɔ mǐ bonu mǐ na wà nǔ e sɔgbe é gbɔn?

Mɛɖesúsínínɔ E È Na We É Ni Xɔ Akwɛ Ðò Nukún Towe Mɛ

Etɛ ka nyí mɛɖesúsínínɔ ɔ? Etɛ Biblu ka kplɔ́n mɛ d’ewu? Nɛ̌ a ka sixu ɖó sísí nú mɛɖesúsínínɔ mɛ ɖevo lɛ tɔn gbɔn?

Nǔ E Wu Jlɛjininɔ Kpó Ðò Taji É

Etɛ ka nyí jlɛjininɔ? Nɛ̌ é ka cá kàn xá mɛɖesɔhwe gbɔn? Etɛwu é ka nyí jijɔ taji ɖé bɔ è na ɖó tɛnkpɔn bo ɖó?

A Sixu Kpó Ðò Jlɛ̌ Jí Ðò Mɛtɛnkpɔn Hwenu

Nɛ̌ mǐ ka sixu kpó ɖò jlɛ̌ jí hwenu e ninɔmɛ mǐtɔn lɛ huzu é, hwenu e è mɔ xó ɖɔ dó mǐ wu alǒ kpa mǐ é, kpo hwenu e mǐ ɖò xwi ɖí xá nǔxokpɔ́n wɛ é gbɔn?

‘Sɔ́ Nǔ Enɛ lɛ Dó Así nú Mɛ E Wu È Ðeji Dó lɛ É’

Nɛ̌ mɛxomɔ lɛ ka sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ bɔ ye na wà azɔ̌ d’eji gbɔn? Nɛ̌ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mɛ ɖěɖee ko ɖò nukún kpé dó agun ɔ wu wɛ sín xwè mɔkpan ɖíe lɛ é xɔ akwɛ ɖò nukún emitɔn mɛ gbɔn?

A ka Tuùn À?

Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, nɛ̌ è ka nɔ sɛ̀ tɛn nú myɔ gbɔn?