ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Février 2018

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 2 jɛ 29 Avril 2018 é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Ði Nǔ, Bo Lɛ́ Setónú Nɔwée, Daniyɛli kpo Jɔbu kpo Ðɔhun

Sunnu gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ ɖí xwi xá tagba ɖokpo ɔ e nɔ kpannukɔn mǐ ɖò égbé lɛ é. Etɛ ka d’alɔ ye bɔ ye nɔ gbeji?

A ka Tuùn Jehovah Lee Nɔwée, Daniyɛli kpo Jɔbu kpo Tuùn I Gbɔn É À?

Nɛ̌ sunnu enɛ lɛ ka wà gbɔn bo tuùn Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ? Nɛ̌ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ yetɔn ka wà ɖagbe nú ye gbɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔnǔ nú nùɖiɖi yetɔn ɖɔhun gbɔn?

TAN GBƐZÁN TƆN

Jehovah Kpé Nǔ Bǐ Wu

Xó e sɔ́ akpàkpà mɛ bɔ è sè ɖò mɔ̌to ɖé mɛ ɖò Kyrgyzstan é huzu gbɛzán asú kpo asì kpo ɖé tɔn.

Etɛ ka Nyí Tinmɛ È Ni Nyí Gbɛtɔ́ Gbigbɔ Tɔn Tɔn?

Biblu tinmɛ nǔ ɖěɖee nɔ dó gesí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn lɛ é, kpo vogbingbɔn e ɖò é kpo gbɛtɔ́ agbaza tɔn kpo tɛntin é kpo.

Yì Nukɔn, Bo Huzu Gbɛtɔ́ Gbigbɔ Tɔn Ðé!

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Biblu tɔn ɖiɖó ko xlɛ́ dandan ɖɔ mǐ nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ǎ. Nǔ ɖevo tɛ sín hudo mǐ ka lɛ́ ɖó?

Awǎjijɛ: Jijɔ E Mawu Nɔ Na Mɛ É Ðé

Enyi wuvɛ̌ ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ ɖò awǎjijɛ towe xò yí sín así towe wɛ ɔ, etɛ a ka sixu bló bo lɛ́ mɔ.

DƆKUN E ÐÒ NǓ XÓXÓ SƐXWETƐN MǏTƆN LƐ É

Xóɖiɖɔ nú Mɛ Bǐ lɛ Vúnvún Wɛnɖagbe ɔ Kpé Irelande

Etɛ ka na ganjɛwu C. T. Russell ɖɔ “jinukún lɛ ko mya gò, bo ko sù yiya” ɖò finɛ?