ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Février 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 3-30 Avril 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Linlin Jehovah Tɔn Na Jɛ Jlɔ́!

Etɛ ka nyí linlin e Mawu ɖó ɖò bǐbɛ̌mɛ nú ayikúngban ɔ kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo é? Nǔ nyanya tɛ ka jɛ? Etɛwu vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Jezu tɔn ka nyí caví e na hun ali bɔ linlin Mawu tɔn na jɛ jlɔ́ é?

Gbɛxixɔ ɔ, “Nùnamɛ E Nǔ Vɔ Ð’ewu” É ɖé Sín Mawu Gɔ́n

É nyí ali e jiwǔ lɛ é kɛɖɛ wɛ tuto Mawu tɔn enɛ hun ǎ, loɔ, é lɛ́ kúnkplá nǔ taji hugǎn e kàn gbɛ̀ ɔ bǐ lɛ é.

TAN GBƐZÁN TƆN

Mǐ Ðu Lè Fɛ́nú Mawu Tɔn Tɔn Ðò Ali Gègě Nu

Douglas Guest kpo Mary Guest kpo ɖu fɛ́nú Mawu tɔn sín lè hwenu e ye nyí gbexosin-alijitɔ́ ɖò Canada é bo lɛ́ ɖu lè tɔn hwenu e ye nyí mɛsɛ́dó ɖò Brésil kpo Portugal kpo é.

Jehovah Nɔ Xlɛ́ Ali Togun Tɔn

Ðò hwexónu ɔ, Jehovah zán gbɛtɔ́ ɖé lɛ dó xlɛ́ ali togun tɔn. Kúnnuɖenú tɛ ka xlɛ́ ɖɔ é nɔ gudo nú mɛ enɛ lɛ nugbǒ?

Mɛ̌ ka Ðò Ali Xlɛ́ Togun Mawu Tɔn Wɛ Ðò Égbé

Jezu d’akpá ɖɔ emi na ɖò kpɔ́ xá ahwanvu emitɔn lɛ kaka jɛ hwenu e gbɛ̀ ɔ na vɔ dó é. Nɛ̌ é ka ɖò ali xlɛ́ togun Mawu tɔn e ɖò ayikúngban jí é wɛ gbɔn ɖò égbé?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ Mawu “na lɔn bɔ tɛnkpɔn ɖé na wá nú mi bo hugǎn hlɔnhlɔn e mi ɖó é ǎ.” Enɛ xlɛ́ ɖɔ Mawu nɔ da tɛnkpɔn lɛ kpɔ́n jɛ nukɔn bo nɔ tuùn ee nu mǐ sixu dɛ ɖè lɛ é, bo nɔ tin bɔ enɛ lɛ nɔ wá nú mǐ wɛ à?

DƆKUN E ÐÒ NǓ XÓXÓ SƐXWETƐN MǏTƆN LƐ É

‘Ali Ðebǔ Nɔ Gblé Dín Alǒ Lín Dín Ǎ’

Ðò fifonu xwè 1920 jɛ 1929 tɔn kpo bǐbɛ̌mɛ 1930 jɛ 1939 tɔn kpo vlamɛ ɔ, gbexosin-alijitɔ́ kanɖodonǔwutɔ́ lɛ xlɛ́ kán e ye kanɖeji bo na jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn gbɔn gletoxo ɖaxó Australie tɔn lɛ mɛ é é.