Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 51

Nɛ̌ A ka Tuùn Jehovah Ganji Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Tuùn Jehovah Ganji Gbɔn?

‘Jehovah! Mɛ e tuùn we lɛ nɔ sɔ́ yeɖée dó alɔ mɛ nú we, ɖó a nɔ jó mɛ e ɖò biba we wɛ lɛ dó ǎ.’—ÐƐH. 9:11.

HAN 56 Sɔ́ Nǔgbo ɔ Dó Ðó Towe

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-2. Lee kpɔ́ndéwú Angelito tɔn xlɛ́ gbɔn é ɔ, etɛ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ka ɖó na wà?

KÚNNUÐETƆ́ Jehovah tɔn wɛ nyí mɛjitɔ́ towe lɛ à? Enyi mɔ̌ hǔn, hɛn dó ayi mɛ ɖɔ a kún sixu ɖu kancica mɛɖesunɔ tɔn ɖiɖó xá Jehovah sín gǔ ɖò ye gɔ́n ó. Enyi mɛjitɔ́ mǐtɔn lɛ nɔ sɛn Jehovah alǒ gbɔ ɔ, mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ ɖó na ɖó kancica mǐɖesunɔ tɔn xá ɛ.

2 Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú nɔví sunnu e nɔ nyí Angelito bo nɔ nɔ Azíi é tɔn. Xwédo Kúnnuɖetɔ́ tɔn ɖé mɛ wɛ é sù ɖè. É ɖò mɔ̌ có, hwenu e é ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, é nɔ mɔ ɖɔ emi kún vɛ́ kpo Mawu kpo ó. É ɖɔ: “Un jló na wà nǔ e xwédo ce ɖò wiwa wɛ é kpowun wu wɛ zɔ́n bɔ un ɖò Jehovah sɛn wɛ.” Amɔ̌, Angelito wá gbeta ɔ kɔn bo na zán hwenu hugǎn ɖò Mawuxó xixa kpo tamɛ linlin d’eji kpo kɔn, é lɛ́ jɛ ɖɛ xò sɛ́dó Jehovah jí hwɛhwɛ. Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? Angelito ɖɔ: “Un mɔ ɖɔ ali ɖokpo géé e nu un sixu sɛkpɔ Tɔ́ ce vívɛ́ Jehovah ɖè é wɛ nyí ɖɔ nyiɖesunɔ ni kplɔ́n bo tuùn i.” Kpɔ́ndéwú Angelito tɔn fɔ́n nǔkanbyɔ taji ɖé lɛ nyite: Vogbingbɔn tɛ ka ɖò è ni tuùn nǔ klewun klewun ɖé lɛ dó Jehovah wu kpo è ni tuùn i ganji kpo tɛntin? Nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn Jehovah ganji gbɔn?

3. Vogbingbɔn tɛ ka ɖò è ni tuùn nǔ dó Jehovah wu kpo è ni tuùn i ganji kpo tɛntin?

3 Enyi mɛɖé tuùn nyikɔ Mawu tɔn alǒ tuùn nǔ e É ɖɔ bo wà é ɖé lɛ ɔ, mǐ sixu ɖɔ ɖɔ é tuùn nǔ dó Jehovah wu. Amɔ̌, è ni tuùn Jehovah ganji byɔ nǔ hugǎn mɔ̌. Mǐ ɖó na nɔ  zán hwenu bo kplɔ́n nǔ dó Jehovah kpo jijɔ tɔn jiwǔ lɛ kpo wu. Enɛ gudo jɛn mǐ sixu jɛ nukúnnú mɔ jɛ nǔ e nɔ sísɛ́ ɛ bɔ é nɔ ɖɔ xó, bo nɔ wà nǔ é wu jí. Enɛ na d’alɔ mǐ bɔ enyi Jehovah yí gbè nú linlin mǐtɔn lɛ, gbeta mǐtɔn lɛ kpo nǔwiwa mǐtɔn lɛ kpo alǒ gbɔ ɔ, mǐ na tuùn. Enyi mǐ tuùn jlǒ Jehovah tɔn ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ sɔgbe xá.

4. Nɛ̌ kpɔ́ndéwú e ɖò Biblu mɛ lɛ é gbígbéjé kpɔ́n ka sixu d’alɔ mǐ gbɔn?

4 Mɛɖé lɛ sixu ko mǐ ɖó jlǒ e mǐ ɖó bo na sɛn Jehovah é wu, bɔ enyi mǐ jɛ gbɛ̌ dó xá togun Jehovah tɔn jí ɔ, ye tlɛ sixu lɛ́ klán gbè xá mǐ hugǎn. Amɔ̌, enyi mǐ ɖeji dó Jehovah wu ɔ, é na jó mǐ dó gbeɖé ǎ. Kancica e lidǒ é ɖé wɛ mǐ jɛ ɖiɖó xá Mawu jí nɛ, bɔ é na nɔ ayǐ kaka sɔyi. Mǐ ka sixu tuùn Jehovah ganji nǔgbo à? Ɛɛn! Kpɔ́ndéwú e sunnu hwɛhutɔ́ mǐ ɖɔhun lɛ ɖi Mɔyizi kpo Axɔ́su Davidi kpo sɔ́ ɖ’ayǐ é xlɛ́ ɖɔ nǔ sixu nyí mɔ̌. Ee mǐ na ɖò nǔwiwa yetɔn lɛ gbéjé kpɔ́n wɛ é ɔ, mǐ na na xósin nú nǔkanbyɔ we: Nɛ̌ ye ka wá tuùn Jehovah ganji gbɔn? Etɛ lɛ kpɔ́ndéwú yetɔn lɛ ka sixu kplɔ́n mǐ?

MƆYIZI MƆ “MAWU E È MA NƆ MƆ Ǎ É”

5. Gbeta tɛ kɔn Mɔyizi ka wá?

5 Mɔyizi zán nǔ e é kplɔ́n é. Hwenu e Mɔyizi ɖó xwè 40 mɔ̌ é ɔ, é wá gbeta ɔ kɔn bo na gɔ́ nú togun Mawu tɔn, Eblée lɛ, hú ɖɔ è ni tuùn i ɖi “Ejipu xɔ́su ɔ sín vǐ nyɔnu sín vǐ.” (Ebl. 11:24) Mɔyizi jó tɛn nukúnɖeji ɖé dó. É tuùn ɖɔ Falawɔ́ɔn e nyí axɔ́su hlɔnhlɔnnɔ ɖé bɔ è nɔ kpɔ́n ɛ dó mɔ mawu ɖé é na sin xomɛ dó emi có, é ka yí gbè bo nɔ Eblée lɛ kpáxwé. Nǔɖiɖi núwiwa nukúnɖeji tɛ ɖíe! Mɔyizi ɖeji dó Jehovah wu. Jiɖiɖe enɛ nyí dodónú ɖé nú kancica e nɔ nɔ ayǐ sɔyi é.—Nǔx. 3:5.

6. Etɛ kpɔ́ndéwú Mɔyizi tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

6 Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Mɔyizi ɖɔhun ɔ, mǐ bǐ ɖó na wá gbeta ɖé kɔn: Mǐ ka na sɛn Mawu bo nɔ togun tɔn mɛ à? É sixu ɖò dandan ɖɔ mǐ ni savɔ̌ ɖé lɛ bo na dó sɛn Mawu, bɔ mɛ e ma tuùn Jehovah ǎ lɛ é sixu ko ɖò gbè klán xá mǐ wɛ. Amɔ̌, enyi mǐ ɖeji dó Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ wu ɔ, mǐ sixu kúdeji ɖɔ é na nɔ gudo nú mǐ.

7-8. Etɛ Mɔyizi ka kpò ɖò kplɔnkplɔn wɛ?

7 Mɔyizi kpò ɖò nǔ kplɔ́n dó jijɔ Jehovah tɔn lɛ wu wɛ, bo nɔ lɛ́ wà jlǒ tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ é na ɖè akɔta Izlayɛli tɔn tɔ́n sín kannumɔgbenu é ɔ, Mɔyizi ɖeji ǎ, bo ɖɔ nú Jehovah azɔn mɔkpan ɖɔ emi kún sixu ó. Mawu wà nǔ xá ɛ kpo wuvɛ̌sexámɛ kpo tawun bo lɛ́ d’alɔ ɛ. (Tín. 4:10-16) Wǎgbɔ tɔn ɔ, Mɔyizi kpéwú bo dó wɛn hwɛɖónúmɛ tɔn syɛnsyɛn ɖé Falawɔ́ɔn. Enɛ gudo ɔ, Mɔyizi mɔ bɔ Jehovah zán hlɔnhlɔn Tɔn dó hwlɛn Izlayɛli-ví lɛ, bo ka sú kún dó nú Falawɔ́ɔn kpo ahwangɔnu tɔn kpo ɖò Xù Vɔvɔ ɔ mɛ.—Tín. 14:26-31; Ðɛh. 136:15.

8 Ee Mɔyizi kplá Izlayɛli-ví lɛ tɔ́n sín Ejipu gudo é ɔ, ye nɔ ba nǔ e wu ye na húnhún nǔɖɔ dó é kpò gbeɖé ǎ. Nǔ ɖò mɔ̌ có, Mɔyizi ɖó ayi lě dò Jehovah ɖó suúlu dó togun e É ɖè sín kannumɔgbenu é wu gbɔn é wu. (Ðɛh. 78:40-43) Mɔyizi lɛ́ mɔ lee Jehovah ɖè mɛɖéesɔ́hwe nukúnɖeji xlɛ́ gbɔn é, ɖó hwenu e Mɔyizi ɖɔ n’i ɖɔ É ni huzu linlin tɔn é ɔ, É wà mɔ̌ nǔgbo.—Tín. 32:9-14.

9. Sɔgbe xá Eblée lɛ 11:27 ɔ, nɛ̌ kancica e ɖò Mɔyizi kpo Jehovah kpo tɛntin é ka syɛn sɔ?

9 Hwenu e ye tɔ́n sín Ejipu gudo é ɔ, kancica e Mɔyizi ɖó xá Jehovah é syɛn  sɔmɔ̌, bɔ é cí ɖɔ é ɖò Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ mɔ wɛ ɖɔhun. (Eblée lɛ 11:27.) Bo na dó xlɛ́ lee kancica yetɔn syɛn sɔ́ é ɔ, Biblu ɖɔ: ‘Jehovah kpo Mɔyizi kpo nɔ kpé nu bo nɔ ɖɔ xó, lee xɔ́ntɔn xɔ́ntɔn nɔ kpé nu bo nɔ ɖɔ xó ɔ ɖɔhun.’—Tín. 33:11.

10. Bo na dó tuùn Jehovah ganji ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà?

10 Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Bo na dó tuùn Jehovah ganji ɔ, é nyí jijɔ tɔn lɛ kɛɖɛ wu wɛ mǐ na kplɔ́n nǔ dó ǎ, loɔ mǐ ɖó na lɛ́ wà jlǒ tɔn. Jlǒ Jehovah tɔn égbé wɛ nyí ɖɔ “gbɛtɔ́ lɛ bǐ ni mɔ hwlɛngán, bo na tuùn nǔgbo ɔ bǐ dégbédégbé.” (1 Tim. 2:3, 4) Ali e nu mǐ na wà jlǒ Jehovah tɔn ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ na kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ dó wǔtu tɔn.

11. Enyi mǐ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ ɖevo lɛ wɛ dó Jehovah wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka nɔ tuùn i ganji gbɔn?

11 Hwɛhwɛ ɔ, enyi mǐ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ ɖevo lɛ dó Jehovah wu wɛ ɔ wɛ mǐ nɔ tuùn i hugǎn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi Jehovah ɖò alɔ dó mǐ wɛ bɔ mǐ ɖò mɛ e ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn ɖagbe lɛ é mɔ wɛ ɔ wɛ mǐ nɔ mɔ wuvɛ̌sexámɛ tɔn vaan. (Jaan 6:44; Mɛ. 13:48, nwt) Enyi mǐ mɔ bɔ mɛ ɖěɖee kplɔ́n nǔ xá wɛ mǐ ɖè lɛ é jó nǔwalɔ nyanya lɛ dó, bo sɔ́ gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ ɔ dó ɔ, mǐ nɔ mɔ hlɔnhlɔn e Xó Mawu tɔn ɖó é. (Kolo. 3:9, 10) Mǐ nɔ lɛ́ mɔ suúlu Mawu tɔn sín xlɛ̌, ɖó é nɔ hun ali nú mɛ mɔkpan azɔn gegě, bonu ye na kplɔ́n nǔ dó wǔtu tɔn bo mɔ hwlɛngán.—Hlɔ. 10:13-15.

12. Lee Tíntɔ́n 33:13 xlɛ́ gbɔn é ɔ, etɛ Mɔyizi ka byɔ? Etɛwu?

12 Mɔyizi mɔ ɖɔ emi ko vɛ́ kpo Jehovah kpo bɔ xó fó ǎ. Mɔyizi ko wà azɔ̌ hlɔnhlɔnnɔ gegě ɖò nyikɔ Mawu tɔn mɛ có, é ka lɛ́ byɔ Jehovah kpo sísí kpo ɖɔ é ni d’alɔ emi, bonu emi na tuùn i ganji. (Xà Tíntɔ́n 33:13.) Xwè 80 jɛji ɖó wɛ Mɔyizi ɖè bo byɔ nǔ enɛ, amɔ̌, é tuùn ɖɔ é lɛ́ kpò nǔ gegě bɔ emi na kplɔ́n dó Tɔ́ emitɔn jixwé tɔn wanyiyinɔ ɔ wu.

13. Ðɔ ali e nu mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ kancica e mǐ ɖó xá Mawu é xɔ akwɛ nú mǐ ɖè é ɖokpo.

13 Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Enyi mǐ na bo tlɛ ko ɖò Jehovah sɛn wɛ sín hwenu línlín ɖíe ɔ, mǐ ɖó na lin gbeɖé ɖɔ mǐ ko vɛ́ kpo é kpo bɔ xó fó ǎ. Ali taji e nu mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ kancica e mǐ ɖó xá Mawu é xɔ akwɛ nú mǐ ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ na nɔ ɖɔ xó n’i ɖò ɖɛ mɛ.

14. Nú è na kplɔ́n nǔ dó Mawu wu d’eji ɔ, etɛwu ɖɛxixo ka ɖò taji?

14 Xóɖɔɖókpɔ́ ɖagbe wɛ nɔ zɔ́n bɔ kancica e é ɖó xá mɛɖé é nɔ lidǒ. Enɛ wu ɔ, nɔ sɛkpɔ Jehovah gbɔn ɖɛxixo sɛ́dó è hwɛhwɛ gblamɛ; xɛsi ni ma nɔ ɖi we gbeɖé dó nǔ e ɖò ayi gɔ́ngɔ́n towe mɛ é ɖiɖɔ n’i wu ó. (Efɛ. 6:18) Krista e nɔ nɔ Turquie é ɖɔ: “Hweɖebǔnu e un ɖɔ nǔ e ɖò ayi ce mɛ é nú Jehovah, bo mɔ bɔ é d’alɔ mì é ɔ, wanyiyi e un ɖó n’i é kpo jiɖe e un ɖó dó wǔtu tɔn é kpo nɔ jɛji. Enyi un mɔ lee Jehovah nɔ na sinkɔn nú ɖɛ ce lɛ gbɔn é ɔ, é nɔ zɔ́n bɔ un nɔ kpɔ́n ɛ dó mɔ Tɔ́ ɖé kpo Xɔ́ntɔn ɖé kpo.”

JIJƆ TƆN NYƆ́ JEHOVAH NUKÚNMƐ

15. Etɛ Jehovah ka ɖɔ dó Axɔ́su Davidi wu?

15 Togun e sɔ́ éɖée jó nú Jehovah Mawu é mɛ wɛ è jì Axɔ́su Davidi ɖè. Amɔ̌, Davidi wà nǔ hugǎn aca sinsɛn tɔn xwédo tɔn tɔn xwixwedó kpowun. É tɛ́n kpɔ́n bo ɖó kancica éɖesunɔ tɔn xá Jehovah, bɔ Jehovah yí wǎn n’i tawun. Jehovah ɖesunɔ ɖɔ dó Davidi wu ɖɔ: “Mɛɖé wɛ é nyí, bɔ jijɔ tɔn nyɔ́ nukún ce mɛ.” (Mɛ. 13:22) Nɛ̌ Davidi ka wà gbɔn bo vɛ́ xá Jehovah sɔmɔ̌?

16. Etɛ Davidi ka kplɔ́n dó Jehovah wu, hwenu e é nɔ ɖò nǔɖiɖó lɛ kpɔ́n wɛ é?

 16 Davidi kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu gbɔn nǔɖiɖó lɛ kpinkpɔn gblamɛ. Hwenu e Davidi ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, é nɔ zán ganxixo gegě ɖò kɔ́xo, bo nɔ nyi lɛngbɔ̌ tɔ́ tɔn tɔn lɛ. Bɔya lee é jɛ tamɛ lin dó nǔɖiɖó Jehovah tɔn lɛ wu jí gbɔn é nɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nú Davidi kpɔ́n jǐ zǎnmɛ ɔ, é nyí sunví e nɔ kpé jinukúnsin lɛ é kɛɖɛ wɛ é nɔ mɔ ǎ, loɔ, é na ko nɔ lɛ́ ɖó ayi jijɔ Mɛ e bló ye lɛ é tɔn wu. Enɛ sísɛ́ Davidi b’ɛ wlan ɖɔ: “Jixwé ɖò Mawu sɔ́ sù wɛ; jinukúnsin ɖò nǔwiwa Mawu tɔn lɛ xlɛ́ wɛ.” (Ðɛh. 19:2, 3) Enyi Davidi lin tamɛ dó lee è bló gbɛtɔ́ lɛ gbɔn é jí ɔ, é nɔ mɔ lě dò Jehovah nyɔ́nǔi sɔ́ é. (Ðɛh. 139:14) Nú Davidi ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na mɔ nǔ jɛ azɔ̌ Jehovah tɔn lɛ mɛ ɔ, é nɔ mɔ ɖɔ emi hwe tawun.—Ðɛh. 139:6.

17. Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó nǔɖiɖó lɛ jí ɔ, etɛ mǐ ka sixu kplɔ́n?

17 Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Nǔɖiɖó lɛ kpinkpɔn ni nɔ víví nú mǐ. Nɔ ɖó ayi nǔ ɖagbeɖagbe e Jehovah bló lɛ é wu; ye ni nɔ jiwǔ nú we. Nɔ lin tamɛ dó nǔɖiɖó e lɛlɛ̌ dó we lɛ é jí gbè bǐ gbè, enɛ wɛ nyí atín lɛ, kanlin lɛ kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo. Ye ni nɔ kplɔ́n nǔ we dó Jehovah wu. Mɔ̌ mɛ ɔ, azǎn ɖokpo ɖokpo gbè ɔ, a na nɔ kplɔ́n nǔ dó Tɔ́ towe wanyiyinɔ ɔ wu. (Hlɔ. 1:20) A na lɛ́ mɔ ɖɔ wǎn e a yí n’i é na fɔ́n bo na ɖò jijɛji wɛ ayihɔngbe ayihɔngbe.

18. Lee Ðɛhan 18gɔ́ ɔ xlɛ́ gbɔn é ɔ, etɛ sín gbè Davidi ka yí?

18 Davidi tuùn ɖɔ Jehovah ɖò alɔ dó emi wɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e Davidi cyɔn alɔ tɔ́ tɔn sín lɛngbɔ̌ lɛ jí sín kinnikinni ɖé kpo lɔnmɔ ɖé kpo sí é ɔ, é yí gbè ɖɔ Jehovah wɛ d’alɔ emi bɔ emi hu nǔwlí-kanlin hlɔnhlɔnnɔ enɛ lɛ. Hwenu e Davidi ɖu ɖò ahwanfuntɔ́ jinganjingan Goliyati jí é ɔ, é mɔ vaan ɖɔ Jehovah wɛ ɖò ali xlɛ́ emi wɛ. (1 Sam. 17:37) Hwenu e Davidi hɔn bo gán sín Axɔ́su Sawulu wǔhwantɔ́ ɔ lɔ mɛ é ɔ, é yí gbè ɖɔ Jehovah wɛ hwlɛn emi gán. (Ðɛh. 18:1) Goyitɔ́ wɛ n’i ɔ, é na ko xɔ susu nú éɖée ɖó nǔ enɛ lɛ wu. Amɔ̌, Davidi sɔ́ éɖée hwe, enɛ wu ɔ, é kpéwú bo mɔ alɔ Jehovah tɔn ɖò gbɛzán tɔn mɛ.—Ðɛh. 138:6.

19. Etɛ kpɔ́ndéwú Davidi tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

19 Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Mǐ ɖó na wà nǔ hú alɔdó byɔbyɔ Jehovah kpowun. Mǐ ɖó na lɛ́ tɛ́n kpɔ́n bo na tuùn hwenu e é d’alɔ mǐ é kpo lee é wà mɔ̌ gbɔn é kpo. Enyi mǐ nɔ yí gbè nú dogbó mǐtɔn lɛ kpo mɛɖéesɔ́hwe kpo ɔ, mǐ na mɔ vaan ɖɔ Jehovah na d’alɔ mǐ ɖò fí e mǐ vɔ́da ɖè é. Bɔ hweɖebǔnu e mǐ mɔ ɖɔ Jehovah d’alɔ mǐ é ɔ, kancica e mǐ ɖó xá ɛ é na lidǒ d’eji. Isaac e nyí nɔví sunnu ɖé bo ko sɛn Jehovah nú xwè mɔkpan, bo nɔ nɔ Fidji é mɔ ɖɔ nǔgbo wɛ nyí xó enɛ. É ɖɔ: “Enyi un kpɔ́n gudo sɛ́dó ɔ, un nɔ mɔ lee Jehovah d’alɔ mì sín hwenu e un jɛ Biblu kplɔ́n jí é kaka jɛ égbé gbɔn é. Wǎgbɔ tɔn ɔ, Jehovah wá nyí mɛ nǔjɔnǔ tɔn ɖé nú mì tawun.”

20. Etɛ kancica e ɖò Davidi kpo Mawu kpo tɛntin é ka sixu kplɔ́n mǐ?

20 Davidi tɛ́n kpɔ́n bo ɖè jijɔ Jehovah tɔn lɛ xlɛ́. Jehovah dá mǐ kpo nǔwukpíkpé ɔ kpo bɔ mǐ na ɖè jijɔ tɔn lɛ xlɛ́. (Bǐb. 1:26) Lě dò mǐ kplɔ́n nǔ dó jijɔ Jehovah tɔn lɛ wu sɔ́ é ɔ, mɔ̌ dò wɛ mǐ na ɖè ye xlɛ́ gbɔn. Davidi tuùn Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ ganji, enɛ wu ɔ, é kpéwú bo xwedó  kpɔ́ndéwú tɔn hwenu e é ɖò nǔ wà xá mɛ ɖevo lɛ wɛ é. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú ɖokpo. Davidi hu hwɛ dó Jehovah hwenu e é ɖóxó xá Bɛtisabe, bo lɛ́ hu asú tɔn é. (2 Sam. 11:1-4, 15) Amɔ̌, Jehovah wá gbeta ɔ kɔn bo na kú nǔblawu nú Davidi, ɖó é lɔ ko kú nǔblawu nú mɛ ɖevo lɛ kpɔ́n wutu. Ðó Davidi ɖó kancica ɖagbe ɖé xá Jehovah wutu ɔ, é huzu ɖokpo ɖò axɔ́su Izlayɛli tɔn e mɛ lɛ yí wǎn na hugǎn lɛ é mɛ, bɔ é wu wɛ Jehovah nɔ sɔ́ axɔ́su ɖevo lɛ jlɛ́ dó.—1 Axɔ́. 15:11; 2 Axɔ́. 14:1-3.

21. Sɔgbe xá Efɛzinu lɛ 4:24 kpo 5:1 kpo ɔ, enyi mǐ ‘wà nǔ Mawu ɖɔhun’ ɔ, etɛ mɛ é ka na tɔ́n kɔ dó?

21 Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Mǐ ɖó na ‘wà nǔ Mawu ɖɔhun.’ É nyí lè kɛɖɛ wɛ mɔ̌ wiwa nɔ hɛn wá nú mǐ ǎ, loɔ, é nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ tuùn i. Enyi mǐ nɔ wà nǔ Mawu ɖɔhun ɔ, mǐ na ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ nyí vǐ tɔn lɛ.—Efɛzinu lɛ 4:24; 5:1.

NƆ ÐÒ NǓ KPLƆ́N DÓ JEHOVAH WU WƐ

22-23. Enyi mǐ nɔ wà nǔ sɔgbe xá nǔ e mǐ kplɔ́n dó Jehovah wu lɛ é ɔ, ɖagbe tɛ ka na tɔ́n ɖ’emɛ?

22 Lee mǐ ko mɔ gbɔn é ɔ, Jehovah nɔ ɖè éɖée xlɛ́ mǐ gbɔn nǔɖiɖó lɛ kpo Xó tɔn Biblu ɔ kpo gblamɛ. Kpɔ́ndéwú mɛ e sɛn Mawu kpo gbejininɔ kpo bɔ mǐ sixu wà nǔ ye ɖɔhun lɛ é tɔn wɛ gɔ́ wema bǔnɔ enɛ mɛ. Mɔyizi kpo Davidi kpo ɖò mɛ enɛ lɛ mɛ. Jehovah ko wà azɔ̌ e nyí étɔn é. Mǐtɔn wɛ é nyí dìn ɖɔ mǐ ni hun nukún, tó, kpo ayi mǐtɔn kpo ɖó nuvo n’i.

23 Mǐ na gbɔ nǔ kplɔ́n dó Jehovah wu gbeɖé ǎ. (Nǔx. 3:11) Lě dò mǐ tuùn nǔ dó wǔtu tɔn sɔ́ é wɛ ɖò taji ǎ, loɔ, nǔ e mǐ nɔ sɔ́ nǔ e mǐ tuùn é dó wà é wɛ ɖò taji. Enyi mǐ nɔ zán nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é bo nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ wà nǔ Tɔ́ mǐtɔn wanyiyinɔ ɔ ɖɔhun ɔ, é na kpó ɖò sisɛkpɔ mǐ wɛ. (Ja. 4:8) É na mǐ ganjɛwu gbɔn Xó tɔn gblamɛ ɖɔ emi kún na jó mɛ e nɔ ba emi lɛ é dó gbeɖé ó.

HAN 80 ‘Ðɔ̌ Jehovah Kpɔ́n Bo Kpɔ́n Lee É Nyɔ́ Sɔ́ É’

^ akpá. 5 Mɛ gegě ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn, amɔ̌, ye ka tuùn i ganji ǎ. Etɛ è ni tuùn Jehovah sín tinmɛ ka nyí? Etɛ kpɔ́ndéwú Mɔyizi kpo Axɔ́su Davidi kpo tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ dó lee mǐ na tɛ́n kpɔ́n bo ɖó kancica syɛnsyɛn ɖé xá Jehovah gbɔn é wu? Xóta elɔ na na xósin nú nǔkanbyɔ enɛ lɛ.