Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Alɔdlɛndónǔ Xóta lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2019 Tɔn Lɛ

Alɔdlɛndónǔ Xóta lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2019 Tɔn Lɛ

Ee mɛ xóta ɖokpo ɖokpo tɔ́n ɖè é

ATƆXWƐ NǓKPLƆNKPLƆN TƆN

BIBLU

 • Nǔ E Ðò Wema Mlámlá Hwexónu Tɔn ɖé Jí É Wá Jɛ Wě, Juin

GBƐZÁN KLISANWUN TƆN KPO JIJƆ TƆN LƐ KPO

 • Ðagbewiwa: Nɛ̌ A ka Sixu Sɔnǔ Na Gbɔn? Mars

 • Kpɔ́ndéwú E Sixu D’alɔ Mǐ Bɔ Mǐ Na Nɔ J’awǎ É Ðé (Jaan Baptɛmublonúmɛtɔ́ Ɔ), Août

 • “Mǐ Nɔ Dókú nú [Mɛ] Ðò Nǔ Bǐ Mɛ,” Déc.

 • Nǔɖiɖi: Jijɔ E Nɔ Hɛn Mǐ Lidǒ É Ðé, Août

JEHOVAH

 • Gb’akpá nú Mɛ nú Hwenu E Kpé É À? Oct.

 • ‘Nicɛ’ E A Nɔ Ðɔ É Xɔ Akwɛ, Mars

JEZU KLISU

 • Ka Kú Dó Ta Nyɛtɔn Mɛ Dóo À? Juil.

KÚNNUÐETƆ́ JEHOVAH TƆN LƐ

 • 1919: Xwè Kanweko Ðíe, Oct.

 • Mɛ Yɔyɔ̌ E È Sɔ́ Gɔ́ nú Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ É (K. Cook, Jr.), Jan.

NǓ E NǓXATƆ́ LƐ KANBYƆ LƐ É

 • Nú è hwlɛn kan xá ɖyɔvǐ ɖé ɖò “gbehan mɛ,” bo kpé wǔ tɔn ɔ, etɛwu é ma ka byɔ kúnnuɖetɔ́ we cobonu è na ɖɔ é ɖò xomɛvɔ́ ǎ? (Sɛ́ 22:25-27), Déc.

 • Nǔkplɔnmɛ lindɔ̌n jɔmakú tɔn ɔ, Edɛni wɛ é bɛ́sín à? (Bǐ 3:4), Déc.

TAN GBƐZÁN TƆN LƐ

 • Gǔ Xɔ Akwɛ Klisanwun Tɔn E Un Ðu É Zɔ́n Bɔ Un Yì Nukɔn (W. Mills), Fév.

 • Mǐ Mɔ “Jɛ̌ Xɔ Akwɛ Ðaxó” Ɔ (W. kpo P. Payne kpo), Avril

 • Nyɔna Jehovah Tɔn lɛ Zɛ Nǔ E Un Ðó Nukún lɛ É Bǐ Wu (M. Tonak), Juil.

XÓTA ÐEVO LƐ

 • Azɔ̌ Nǔjikpɔntɔ́ ɖé Tɔn Ðò Biblu Sín Táan Mɛ, Nov.

 • Fitɛ Kplɔ́ngbasá ɔ ka Jɔ Sín? Fév.

 • Mǐ Sixu Cɔ́ Mǐɖée Dó Mɔ Satáan Tɔn lɛ Ðokpo Wu (fɔtóo nǔbliblíwiwa tɔn), Juin

 • Tomɛyiyi Gbɔn Xù Jí Ðò Biblu Sín Táan Mɛ, Avril

XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN LƐ

 • A ka Ðò ‘Nǔɖiɖi E Cí Gǎglónú Ðɔhun É’ Sɔ́ Hɛn Wɛ À? Nov.

 • A ka Ðò Sinsɛnzɔ́ Towe Wà Wɛ Ganji À? Avril

 • “Awakanmɛ . . . Nɔ Kú Mǐ Ǎ,” Août

 • Azɔ̌ kpo Gbɔjɛ kpo “Ðó Hwenu,” Déc.

 • Ba Xomɛfífá Bo Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun, Fév.

 • Blǒ Bonu Lee A Nɔ Kplɔ́n Nǔ Gbɔn É Ni Kpɔ́n Te D’eji, Mai

 • D’alɔ Mɛ Ðevo lɛ Bonu Ye Na Ðí Xwi Xá Linkpɔ́n, Juin

 • Etɛ Jehovah ka Na Sɔ́ We Dó Huzu? Oct.

 • Etɛ ka Na Gbɛ́ Ðɔ Un Ma Bló Baptɛm Ó? Mars

 • Etɛwu È ka Na Nɔ Ðè Nǔsumɛnukúnmɛ Xlɛ́? Fév.

 • Ganjɛ Jehovah Wu Hwenu E A Ðò Linkpɔ́n Mɛ É, Juin

 • Gbɔ Didó nú Mɛ Ðěɖee È Xò Daka Ye Wu lɛ É,” Mai

 • Haamagedɔni ɔ, Wɛnɖagbe Wɛ! Sept.

 • Huzu Sɔgbe Xá Azɔ̌ Yɔyɔ̌ E È Sɔ́ D’así nú We É, Août

 • Jehovah Bló Bɔ Mǐ Jɛ Mǐɖée Sí, Déc.

 • Jɛhun Dó Nǔgbo E Kúnkplá Kú lɛ É Jí, Avril

 • Kpa Jehovah Ðò Togun Mɛ, Jan.

 • Kpò Ðò Jehovah Sɛn Wɛ Hwenu E È Gbɛ́ Azɔ̌ Mǐtɔn É, Juil.

 • Lee Gbigbɔ Mímɛ́ Nɔ D’alɔ Mǐ Gbɔn É, Nov.

 • Lee Nǔ Cí nú Mɛ Ðevo lɛ É Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We, Mars

 • “Ma Ðò Nukún Dó Gbɛmɛ Kpɔ́n Wɛ Ó, Ðó Nyi Wɛ Nyí Mawu Towe,” Jan.

 • Ma nú “Nǔnywɛ Gbɛ̀ Elɔ Tɔn” Flú We Ó, Mai

 • “Mɛ E Ðò Tó Ðó We Wɛ lɛ” É Na Gán, Août

 • Mɛjitɔ́ lɛ Mi, Mi Kplɔ́n Vǐ Mitɔn lɛ nú Ye Na Yí Wǎn nú Jehovah, Déc.

 • Mɛsɛntɔ́ Jehovah Tɔn Mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ Nɔ Xɔ Akwɛ N’i, Sept.

 • “Mɛ Wɔbuwɔbu Ðé,” Sept.

 • “Mi Cɔ́ Miɖée, Bonu Mɛɖé Ma . . . Dó Gɛdɛ Mi Ó”! Juin

 • ‘Mi Dlɛ́n Azɔ̌ ɔ D’enu, Bo Wà Yì Fó,’ Nov.

 • Mi Flí Linlin E Sɔ́ Ta Nǔnywɛ Mawu Tɔn lɛ É Bǐ Xwè! Juin

 • “Mi Wá Gɔ̌n Ce, . . . Bonu Má Fá Kɔ nú Mi,” Sept.

 • Mi Yì Kplɔ́n Nǔ Mɛ lɛ Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu, Juil.

 • Nɛ̌ A ka Sixu Hɛn Ayi Towe Gbɔn? Jan.

 • Nɛ̌ A ka Tuùn Jehovah Ganji Gbɔn? Déc.

 • Nɔ Ðótó Jehovah Sín Gbè, Mars

 • Nɔ Gbeji Ðò Ya Ðaxó ɔ Hwenu, Oct.

 • Nɔ Hɛn Alɔnu Towe Ján Ðò “Azǎn Gudogudo Tɔn” E Ko Vɔ Bǐ É Mɛ, Oct.

 • Nɔ Sɔ́ Jlǒ Dó Hwíhwɛ́ Hwiɖée Dó Jehovah Glɔ́, Sept.

 • Nǔ E Kplé lɛ Yiyi Nɔ Xlɛ́ Dó Mǐ Wu É, Jan.

 • Nǔ E Nǔɖuɖu Klewun ɖé Kplɔ́n Mǐ Dó Axɔ́su Jixwé Tɔn ɖé Wu lɛ É, Jan.

 • Nǔ E Wema Levíi Ví lɛ Tɔn Sixu Kplɔ́n Mǐ lɛ É, Nov.

 • Nǔ Mɛ Ðevo lɛ Tɔn Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We Ðò Sinsɛnzɔ́ ɔ Mɛ, Mars

 • Nǔ Xó ɔ Ni Byɔ Ayi Mɛ nú Mɛ E Ma Nɔ Ba Sinsɛnxó Ǎ lɛ É, Juil.

 • Sɔnǔ Ð’ayǐ Dìn Bá Ðí Xwi Xá Yadonúmɛ, Juil.

 • Wanyiyi kpo Nǔjlɔjlɔwiwa kpo Ðò Agun Klisanwun Tɔn Mɛ, Mai

 • Wanyiyi kpo Nǔjlɔjlɔwiwa kpo Ðò Izlayɛli Hwexónu Tɔn Ɔ, Fév.

 • Wanyiyi kpo Nǔjlɔjlɔwiwa kpo Ðò Nǔnyanyawiwa Nukɔn, Mai

 • Wanyiyi Mitɔn Ni Ðò Jijɛji Wɛ, Août

 • Xwedó Kpɔ́ndéwú Jezu Tɔn Bo Ðó Fífá Ayi Mɛ Tɔn, Avril

 • Yǐ Gbè nú Alɔdó Jehovah Tɔn Bá Mɔ Tɛn Dó Ðí Xwi Xá Yɛ Nyanya Lɛ, Avril

 • Zě Hwiɖée Jó nú Jehovah Bǐ Mlɛ́mlɛ́, Oct.

 • Zunfan Gbejininɔ Towe! Fév.

 • Zun Xɔ́ntɔn Vívɛ́ lɛ Cobonu Vivɔnu ɔ Na Wá, Nov.

ATƆXWƐ MƐ BǏ TƆN

 • Gbɛ̀ ɔ Nɔ Jɛn È ka Na Nɔ Mɛ À? No. 2

 • Mɛ̌ ka Nyí Mawu? No. 1

 • Nǔ E Gbɛ̀ Nyí É Bǐ Jɛn Ko Ðíe À? No. 3