Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Biblu ɖɔ ɖɔ é hwe bǐ ɔ, è ɖó na mɔ kúnnuɖetɔ́ we, cobá ɖeɖɛ xó ɖé. (Kɛ́n. 35:30; Sɛ́n. 17:6; 19:15; Mat. 18:16; 1 Tim. 5:19) Amɔ̌, ɖò Sɛ́n ɔ glɔ́ ɔ, enyi sunnu ɖé hwlɛn kan xá ɖyɔvǐ e ɖò xɔ́ntɔn mɛ é ɖé ɖò “gbehan mɛ,” bonu ɖyɔvǐ ɔ súxó có, é ka kpé wǔ tɔn ɔ, ɖyɔvǐ ɔ d’afɔ gbě ǎ, sunnu enɛ ɔ wɛ ba mɛsi. Mɛ ɖevo lɛ ɖekúnnu ɖɔ è hwlɛn kan xá nyɔnu ɔ bo kpé wǔ tɔn ǎ, bɔ etɛwu è ka ɖɔ nyɔnu ɔ kún d’afɔ gbě ó, bo ka ɖɔ sunnu ɔ hu hwɛ?

Bo na dó ɖexlɛ́ jɛ nukɔn tlolo ɖɔ sunnu ɔ hu hwɛ wu wɛ tan e ɖò Sɛ́nflínmɛ 22:25-27 mɛ é dó tíìn ǎ. Ðó sɔgbe xá tan enɛ ɔ, hwɛhutɔ́ wɛ sunnu ɔ ko nyí. Nǔ e wu è ɖè sɛ́n enɛ tɔ́n é wɛ nyí ɖɔ è na ɖè xomɛvɔ́ e nyɔnu ɔ ɖè é xlɛ́. Ð’ayi nǔ ɖěɖee lɛlɛ̌ dó wemafɔ enɛ lɛ é wu.

Wemafɔ ɖěɖee jɛ nukɔn lɛ é ɖɔ xó dó sunnu e ɖóxó xá nyɔnu e ɖò xɔ́ntɔn mɛ é ɖé, “ɖò toxo mɛ” é wu. Mɔ̌ e é wà é ɔ, mɛsi wɛ é ba, ɖó è ko mɔ nyɔnu e ɖò xɔ́ntɔn mɛ é dó mɔ mɛ e ko wlí alɔ é ɖé. Nyɔnu ɔ ka lo? “Nyɔnu ɔ súxó ǎ, có toxo ɔ tɛntin wɛ é ka ɖè.” Nú é ko súxó jɛn wɛ nyí ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ mɛ ɖevo lɛ na sè xósúsú tɔn bo na jɛ ahwan jǐ tɔn. É nɛ é ma ka súxó ǎ nɛ. Mɔ̌ mɛ ɔ, é lɔ d’afɔ gbě, enɛ wu ɔ, ye mɛ we lɛ bǐ wɛ è na ɖó kúhwɛ́ na.—Sɛ́n. 22:23, 24.

Sɛ́n ɔ wá ɖɔ xó dó ninɔmɛ ɖevo wu: “É ka nyí gbehan mɛ zɔ fí ɖé wɛ sunnu ɔ kpé nyɔnu ɔ ɖè, bo hugǎn ɛ, bo ɖóxó xá ɛ ɔ, sunnu ɔ kɛɖɛ wɛ è na hu; mi na wà nǔ ɖebǔ nú nyɔnu ɔ ǎ, ɖó é hu kúhwɛ́ ɖé ǎ. Mi na ɖɔ hwɛ enɛ ɔ lee è nɔ ɖɔ mɛ e hu mɛ ɔ sín hwɛ gbɔn é. Ðó gbehan mɛ wɛ é kpé vǐ ɔ ɖè, bɔ é súxó, mɛɖé ka sè bo wá ǎ.”—Sɛ́n. 22:25-27.

Ðò ninɔmɛ enɛ mɛ ɔ, hwɛɖɔtɔ́ lɛ na ganjɛ nyɔnu ɔ wu. Ðò ali tɛ nu? È mɔ ɖɔ “é súxó, mɛɖé ka sè bo wá ǎ.” Enɛ wu ɔ, é d’afɔ gbě ǎ. Amɔ̌, sunnu ɔ hwlɛn kan xá mɛ bo lɛ́ ba mɛsi, ɖó é “hugǎn [nyɔnu e ɖò xɔ́ntɔn mɛ é], bo ɖóxó xá ɛ.”

Enɛ wu ɔ, ɖó sɛ́n enɛ tɛɖɛ̌ jí ɖɔ nyɔnu ɔ ɖò xomɛvɔ́ wutu ɔ, tan ɔ ɖɔ kpowun ɖɔ sunnu ɔ hwlɛn kan xá mɛ bo lɛ́ ba mɛsi. Mǐ sixu kúdeji ɖɔ hwɛɖɔtɔ́ lɛ na “ba dò na céɖécéɖé,” bo na wá gbeta e jinjɔn nǔgbododó e jí Mawu ɖɔ xó dó azɔn gegě nyi wɛn é ɖé kɔn.—Sɛ́n. 13:14; 17:4; Tín. 20:14.