ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Décembre 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 29 Janvier jɛ 25 Février 2018 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

“Un Tuùn Ðɔ É Na Fɔ́n”

Etɛ ka sixu na mǐ ganjɛwu ɖɔ fínfɔ́n sín kú na tíìn ɖò sɔgudo?

‘Un Ðò Nukún Ðó Mawu Wɛ’

Etɛwu fínfɔ́n sín kú ka nyí nùkplɔnmɛ taji ɖé bɔ Klisanwun lɛ na ɖi nǔ na?

A ka Flín À?

A ka xà Atɔxwɛ e tɔ́n wá yì lɛ é à? Kpɔ́n nùkanbyɔ junjɔn Biblu jí nabi e a sixu na xósin na é.

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Ðò Izlayɛli hwexónu tɔn ɔ, mɛ ɖěɖee ɖó vǐ sunnu ɖaxó sín acɛ lɛ é kɛɖɛ sín kúnkan mɛ jɛn Mɛsiya ɔ gosin à?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Klisanwun lɛ ka sixu kpɔ́n nǔ e è nɔ sɔ́ dó vǐkpo mɛ dó glɔ́n ali nú xò mimɔ é dó mɔ nǔ e sɔgbe xá Mawuxówema ɔ é à?

Mɛjitɔ́ lɛ Mi, Mi D’alɔ Vǐ Mitɔn lɛ nú Ye Ni Ðó ‘Nùnywɛ E Nɔ Kplá Mɛ, Bɔ È Nɔ Mɔ Hwlɛngán É’

Mɛjitɔ́ Klisanwun gègě nɔ xò nǔ kpɔ́n hwenu e vǐ sunnu alǒ vǐ nyɔnu yetɔn jló na zé éɖée jó nú Mawu lobo bló baptɛm é. Nɛ̌ ye ka sixu d’alɔ vǐ yetɔn bɔ é na sù bo na mɔ hwlɛngán yí gbɔn?

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, “Mi Wà Azɔ̌ . . . nú Hwlɛngán Mitɔn”

Baptɛm nyí afɔ taji ɖé, amɔ̌, mɛ winnyawinnya lɛ ɖó na ɖi xɛsi d’ewu alǒ hɔn na ǎ.

TAN GBƐZÁN TƆN

Un Jó Nǔ lɛ Dó Nyì Gudo Bo Xwedó Aklunɔ Ɔ

Xwè 16 kpowun jɛn Felix Fajardo ɖó hwenu e é wá gbeta ɔ kɔn bo huzu ahwanvu Klisu tɔn ɖé é. Xwè 70 jɛji gudo ɔ, é vɛ́ n’i ɖebǔ ɖɔ é xwedó Aklunɔ ɔ gbɔn fí e é xlɛ́ ali i gbɔn lɛ é ǎ.

Alɔdlɛndonǔ Xota lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2017 Tɔn Lɛ

Nǔ enɛ e è slɛ́ lɛ é na d’alɔ we bɔ a na mɔ xota vovo e tɔ́n ɖò Atɔxwɛ 2017 tɔn lɛ mɛ lɛ é.