Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Zlɔ̌n Linkpɔ́n Towe lɛ Bǐ Ðó Jehovah Jí

Zlɔ̌n Linkpɔ́n Towe lɛ Bǐ Ðó Jehovah Jí

“Mi zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ [Jehovah] tɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ.”​—1 PI. 5:7.

HAN LƐ: 60, 23

1, 2. (a) Etɛwu é ma ka ɖó na kpaca mǐ ɖɔ mǐ nɔ wá jɛ linkpɔ́n mɛ hweɖelɛnu ǎ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota elɔ mɛ?

HWENU e vɛwǔ tawun lɛ é mɛ wɛ mǐ ɖè dìn. Satáan Awovi ɖò xomɛsin jí tawun bo “ɖò lɛlɛ̌ . . . wɛ kinnikinni e ɖò adǎn jí é ɖɔhun, bo ɖò mɛ e é na vún ɖu ɔ ba wɛ.” (1 Pi. 5:8; Nǔɖe. 12:17) Enɛ wu ɔ, é kpaca mɛ ɖɔ hweɖelɛnu ɔ, mǐ mɛ Mawu sɛntɔ́ lɛ lɔmɔ̌ nɔ wá jɛ linkpɔ́n mɛ ǎ. Nú è na ɖɔ ɔ, hweɖelɛnu ɔ, Jehovah sɛntɔ́ hwexónu tɔn e nɔ ɖi xɛsi n’i lɛ é nɔ wá “ɖò nǔ linkpɔ́n wɛ”, ɖi Axɔsu Davidi. (Ðɛh. 13:3) Lɛ̌vɔ flín ɖɔ, “agun lɛ bǐ” sín nǔ nɔ “ɖò hǔn mɛ” nú mɛsɛ́dó Pɔlu. (2 Kɔ. 11:28) Amɔ̌, etɛ mǐ ka sixu wà hwenu e linkpɔ́n vún bla mǐ é?

2 Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn wanyiyinɔ ɔ d’alɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖò hwexónu, bɔ ɖò égbé ɔ, é nɔ bló bɔ mǐ sixu mɔ kɔ dó sà fún ɖò linkpɔ́n alǒ adohu adohu mǐtɔn gègě sí. Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ: “Mi zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ tɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ.” (1 Pi. 5:7) Nɛ̌ a ka sixu wà mɔ̌ gbɔn lo? Mi nú mǐ ni kpɔ́n ali e nu mǐ sixu wà mɔ̌ ɖè é ɛnɛ: Gbɔn ɖɛ vívɛ́ xixo, Xó Mawu Tɔn xixa kpo tamɛ linlin d’eji kpo, gbigbɔ mímɛ́ Jehovah tɔn byɔbyɔ, kpo xomɛ ɖiɖɔ nú gbɛtɔ́  ɖejid’ewu ɖé kpo gblamɛ. Hwenu e mǐ na ɖò nǔ ɛnɛ enɛ lɛ gbéjé kpɔ́n wɛ é ɔ, kpɔ́n ɖɔ a ka sixu ɖ’ayi wlɛnwín ɖagbe e a ba bo na zán lɛ é wu à jí.

“SƆ́ NǓ LINLIN TOWE DÓ ALƆ MƐ NÚ MAWU MAVƆMAVƆ”

3. Nɛ̌ a ka sixu xoɖɛ bo “sɔ́ nǔ linlin towe dó alɔ mɛ nú Mawu Mavɔmavɔ” gbɔn?

3 Afɔ nukɔntɔn e mǐ sixu ɖè é wɛ nyí ɖɔ mǐ na sɛkpɔ Jehovah gbɔn ɖɛ vívɛ́ xixo sɛ́dó è gblamɛ. Hwenu e a ɖò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ bɔ ye zɔ́n bɔ a sɔ́ vo ɖò hwiɖée mɛ ǎ, ado ɖò huhu we wɛ, alǒ a jɛ linkpɔ́n mɛ é ɔ, hun ayi towe nú Tɔ́ towe jixwé tɔn wanyiyinɔ ɔ. Ðɛhan wlantɔ́ Davidi savo nú Jehovah ɖɔ: “Mawu, ɖǒtó ɖɛ ce!” Enɛ gudo ɖò ɖɛhan ɖokpo ɔ mɛ ɔ, é ɖɔ: “Sɔ́ nǔ linlin towe dó alɔ mɛ nú Mawu Mavɔmavɔ; é na hɛn we ɖó te.” (Ðɛh. 55:2, 23) Enyi a wà nǔ e wu a kpé bo na dó ɖeɖɛ tagba ɖé é bǐ gudo ɔ, ɖɛ vívɛ́ xixo na wà ɖagbe hú adohu adohu jí ninɔ. Amɔ̌, nɛ̌ ɖɛxixo ka sixu d’alɔ we bɔ linkpɔ́n kpo akpɔ̀ kpo ma na vún bla we ǎ gbɔn?​—Ðɛh. 94:18, 19.

4. Hwenu e mǐ ɖò linkpɔ́n mɛ é ɔ, etɛwu ɖɛxixo ka ɖò taji?

4 Filipunu lɛ 4:6, 7. Jehovah sixu sè ɖɛ vívɛ́ magbokɔ e mǐ nɔ xò kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo lɛ é. Gbɔn nɛ̌ é? É sixu na mǐ vivo ayi mɛ tɔn, bɔ é na ɖè wuvɛ̌ e ɖò linlin kpo ayi mǐtɔn kpo mɛ lɛ é síìn. Mɛ gègě sixu ɖekúnnu nú enɛ, ɖó nǔ e yeɖesunɔ ko mɔ kpɔ́n lɛ é wu. Ðò linkpɔ́n sín tɛnmɛ ɔ, Mawu d’alɔ ye bɔ ye mɔ fífá kpo vivo ɖaxó ɖé kpo b’ɛ hugǎn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɛtɔ́ tɔn bǐ. Nǔ sixu nyí mɔ̌ nú hwi lɔ. Mɔ̌ mɛ ɔ, “fífá Mawu tɔn” hɛn ɔ é na ɖu ɖò tagba ɖebǔ e sixu kpannukɔn we é jí. A hɛn ɔ a na ɖeji dó akpá wuvɛ̌sexámɛ tɔn Jehovah tɔn elɔ wu: “Ma ɖò nukún dó gbɛmɛ kpɔ́n wɛ ó, ɖó nyì wɛ nyí Mawu towe. Un na na akɔnkpinkpan we; un na gɔ́ alɔ nú we.”​—Eza. 41:10.

XÓ MAWU TƆN NƆ NA MƐ FÍFÁ AYI MƐ TƆN

5. Nɛ̌ Xó Mawu Tɔn ka sixu hɛn fífá ayi mɛ tɔn wá nú mǐ gbɔn?

5 Afɔ wegɔ e mǐ na ɖè bá mɔ fífá ayi mɛ tɔn é wɛ nyí Biblu xixa kpodo tamɛ linlin d’eji kpo. Etɛwu nǔ enɛ ka ɖò taji? Alixlɛ́mɛ Mawu tɔn e nyɔ́ zán lɛ é ɖò Biblu mɛ bo sixu d’alɔ we bɔ a na nyì alɔ nú linkpɔ́n, a na ɖè linkpɔ́n kpò, alǒ a na ɖu ɖ’eji. Ma wɔn gbeɖé ɖɔ Xó Mawu Tɔn nɔ d’alɔ mɛ bo nɔ lɛ́ fá kɔ nú mɛ ó, ɖó nùnywɛ Gbɛɖotɔ́ ɔ ɖesu tɔn wɛ ɖ’emɛ. Enyi a nɔ lin tamɛ dó linlin Mawu tɔn lɛ jí zǎn kéze, bo nɔ kpɔ́n lee a na zán alixlɛ́mɛ ɖagbe Biblu tɔn lɛ ganji gbɔn é ɔ, é na dó wusyɛn lanmɛ nú we tawun. Jehovah ɖexlɛ́ ɖɔ Xó emitɔn xixa na zɔ́n bɔ mǐ na “kpan akɔ́n bo dó gǎn” lobo na ‘ɖi xɛsi bɔ awakanmɛ na kú mǐ ǎ.’​—Joz. 1:7-9.

6. Ðagbe tɛ lɛ xógbe Jezu tɔn lɛ ka sixu wà nú we?

6 Ðò Xó Mawu Tɔn mɛ ɔ, mǐ mɔ gbɔdónúmɛ sín xó Jezu tɔn lɛ. Xógbe tɔn lɛ kpo nùkplɔnmɛ tɔn lɛ kpo fá kɔ nú tóɖóétɔ́ lɛ tawun. Mɛ gègě ba bo na sɛkpɔ ɛ, ɖó é nɔ xò hwìhwɛ́ ayi mɛtɔn, dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e ma ɖó gǎn ǎ é, lobo nɔ dó gbɔ nú mɛ e awakanmɛ gbɔjɔ na é. (Xà Matie 11:28-30.) É keya nú hudo e mɛ ɖevo lɛ ɖó ɖò gbigbɔ, lee nǔ nɔ cí nú mɛ é, kpo agbaza kpo lixo lɛ é kpo wanyiyi kpo. (Mak. 6:30-32) Akpá e Jezu dó ɖɔ emi na d’alɔ mǐ é kpó ɖò te. É sixu d’alɔ hwi lɔ lee é bló gbɔn nú mɛsɛ́dó e zɔn xá ɛ lɛ é gbɔn é. É byɔ ɖɔ a ni ɖò Jezu kpá bo ɖò mimɔ ɛ wɛ cobo na ɖu lè tɔn ǎ. Jezu ko nyí Axɔsu ɖò jixwé có, é kpó ɖò wuvɛ̌ sè xá mɛ wɛ. Enɛ wu ɔ, hwenu e a na ɖò linkpɔ́n mɛ é ɔ, é sixu ‘dó alɔ we’ ɖò “hwetɔnnu.” Nugbǒ ɔ, Jezu sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò adohuhu jí bo na ɖó nukúnɖiɖo kpo akɔnkpinkpan kpo.​—Ebl. 2:17, 18; 4:16.

 JIJƆ E GBIGBƆ MAWU TƆN NƆ ZƆ́N BƆ È NƆ ÐÓ LƐ É

7. Hwenu e a byɔ gbigbɔ mímɛ́ Mawu bɔ é na sìnkɔn tɔn we é ɔ, lè tɛ lɛ a ka na mɔ ɖ’emɛ?

7 Jezu d’akpá ɖɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ kún na gɔn gbigbɔ mímɛ́ tɔn na mɛ e byɔ Ɛ lɛ é ó. (Luk. 11:10-13) Enɛ xlɛ́ nǔ titewungbe atɔngɔ e na ɖè linkpɔ́n kpò nú we é, é wɛ nyí sínsɛ́n gbigbɔ ɔ tɔn. Jijɔ ɖagbe enɛ lɛ e hlɔnhlɔn Mawu tɔn nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó lɛ é ɖè mɛ alɔkpa e Mawu nǔbǐwukpétɔ́ ɔ nyí é xlɛ́. (Xà Galatinu lɛ 5:22, 23; Kolo. 3:10) Ee a na ɖò sínsɛ́n gbigbɔ enɛ tɔn ɖetɔ́n wɛ é ɔ, kancica e ɖò hwi kpo mɛ ɖevo lɛ kpo tɛntin é na kpɔ́n te. Mɔ̌ mɛ ɔ, a na mɔ ɖɔ ninɔmɛ e sixu dɔn linkpɔ́n wá lɛ é gègě na bú. Lin tamɛ kpɔ́n dó lee sínsɛ́n gbigbɔ ɔ tɔn na d’alɔ we gbɔn é jí klewun.

8-12. Nɛ̌ sínsɛ́n gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn tɔn ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò ninɔmɛ e na hɛn linkpɔ́n wá nú we lɛ é jí alǒ nyì alɔ nú ye gbɔn?

8 “Wanyiyi, xomɛhunhun, vivo mimɔ.” Enyi a nɔ tɛnkpɔn bo nɔ wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ kpo sísí kpo ɔ, a na mɔ ɖɔ emi na kpéwú bo ɖu ɖò linkpɔ́n emiɖesunɔ tɔn lɛ jí. Nɛ̌ nǔ ka nɔ nyí mɔ̌ gbɔn? Hwenu e a ɖè wanyiyi nɔví nɔví tɔn, wanyiyi ɖaxó, kpo sísí kpo xlɛ́ é ɔ, a na nyì alɔ nú ninɔmɛ e sixu hɛn linkpɔ́n wá lɛ é gègě.​—Hlɔ. 12:10.

9 “Suúluɖiɖo, xomɛnyínyɔ́, ɖagbewiwa.” A na jɛhun dó fífá mɛ ninɔ xá mɛ ɖevo lɛ jí gbɔn wěɖexámɛ elɔ xwixwedó gblamɛ: “Mi nyɔ́ xomɛ dó miɖée wu, bo nɔ sɔ́ [jlǒ dó sɔ́] hwɛ kɛ miɖée.” (Efɛ. 4:32) Mɔ̌ wiwa na zɔ́n bɔ a na gbò kpò nyì ali jí nú ninɔmɛ e sixu hɛn linkpɔ́n wá lɛ é. Gɔ́ na ɔ, a hɛn ɔ, a na li za xá ninɔmɛ ɖěɖee nɔ fɔ́n ɖó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wutu lɛ é bo ɖu ɖò ye jí.

10 “Gbejininɔ [nùɖiɖi, nwt].” Égbé ɔ, hwɛhwɛ wɛ linkpɔ́n mǐtɔn lɛ nɔ kúnkplá akwɛ kpo nǔɖokan lɛ kpo. (Nùx. 18:11) Enɛ wu ɔ, nùɖiɖi ɖaxó ɖiɖó ɖɔ Jehovah nɔ kpé nukún dó mɛ wu kpo wanyiyi kpo na d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò linkpɔ́n mɔhun lɛ jí alǒ nyì alɔ nú ye. Gbɔn nɛ̌ é? A sixu nyì alɔ nú linkpɔ́n gègě gbɔn wěɖexámɛ e Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú Pɔlu é xwixwedó gblamɛ, é wɛ nyí ɖɔ “nǔ e ɖò mi sí ɔ ni kpé mi.” Pɔlu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Ðó Mawu ɖɔ: ‘Un na jó we dó gbeɖé ǎ; un na ɖè alɔ sín kàn towe mɛ gbeɖé ǎ. Enɛ ɔ wu wɛ mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖɔ kpo jiɖiɖe kpo ɖɔ Aklunɔ wɛ nyí mɛ e nɔ d’alɔ mǐ é. Un na ɖi xɛsi nú nùɖé ǎ. Etɛ mɛɖé ka sixu wà nú mì.’”​—Ebl. 13:5, 6.

11 “Fífá, mɛɖéejiɖuɖe.” Lin tamɛ dó lee jijɔ enɛ lɛ ɖiɖexlɛ́ na hɛn lè wá gbɔn é jí. Mɔ̌ mɛ ɔ, a na ɖibla nyì alɔ nú nǔ e sixu hɛn linkpɔ́n wá nú hwiɖesunɔ lɛ é wiwa, lobɔ alɔ nyinyi nú ‘akpɔmimɔ, aɖi ɖiɖó, xomɛsin, jlɛɖiɖɔ, kpo mɛnúɖiɖɔ kpo’ na hɛn lè wá nú we.​—Efɛ. 4:31.

12 É ɖò gaàn ɖɔ a na ɖó hudo mɛɖesɔhwe tɔn bo na dó sixu hwíhwɛ́ hwiɖée dó “Mawu sín alɔ hlɔnhlɔnnɔ ɔ” glɔ, lobo “zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú [we] wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ tɔn.” (1 Pi. 5:6, 7) Amɔ̌, enyi a tɛnkpɔn bo zé hwiɖée hwe ɔ, a na mɔ fɛ́nú Mawu tɔn kpo alɔdo tɔn kpo. (Micée 6:8) Enyi a nɔ nɔ jlɛ̌ jí dó nǔwukpikpé agbaza towe tɔn, taglomɛ towe tɔn, kpo lee nǔ nɔ cí nú we é tɔn kpo wu ɔ, linkpɔ́n na vún bla we ǎ, ɖó a na nɔ ɖeji dó Mawu wu.

“MA LIN . . . KPƆ́N Ó”

13. Etɛ ɖɔ wɛ Jezu ɖè bo ɖɔ: “Ma lin . . . kpɔ́n ó”?

13 Ðò Matie 6:34 (xà) mɛ ɔ, mǐ mɔ wěɖexámɛ Jezu tɔn elɔ e gɔ́ngɔ́n é: “Ma lin . . . kpɔ́n ó.” É ɖò mɔ̌ có, wěɖexámɛ enɛ xwixwedó sixu cí nǔ e vɛwǔ é ɖé ɖɔhun. Etɛ ɖɔ wɛ Jezu ɖè bo ɖɔ: “Ma lin . . . kpɔ́n ó”? É ɖò wɛn ɖɔ é kún nyí ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ Mawu sɛntɔ́ ɖé kún na jɛ linkpɔ́n mɛ hweɖelɛnu ɖò gbɛzán tɔn mɛ ó ó; mǐ ko mɔ nǔ e Davidi kpo Pɔlu kpo ɖɔ dó xó enɛ wu é. Amɔ̌,  Jezu ɖò alɔdo ahwanvu tɔn lɛ wɛ bonu ye na mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ linkpɔ́n ee ma ɖò dandan ǎ, alǒ ee zɛ xwé wu lɛ é kún nɔ ɖeɖɛ tagba lɛ ó. Azǎn ɖokpo ɖokpo ɖó tagba tɔn lɛ, enɛ wu ɔ, Klisanwun lɛ ɖó na nɔ sɔ́ linkpɔ́n e wá yì lɛ é alǒ sɔgudo tɔn lɛ gɔ́ nú tagba e ɖò ayǐ lɛ é ǎ. Nɛ̌ a ka sixu zán wěɖexámɛ Jezu tɔn bo jó linkpɔ́n syɛnsyɛn lɛ dó gbɔn?

14. Nɛ̌ a ka sixu ɖu ɖò linkpɔ́n nǔ e a wà wá yì lɛ é tɔn jí gbɔn?

14 Linkpɔ́n ɖé lɛ sixu sín nǔ e mɛɖé wà wá yì lɛ é alǒ afɔ e é ɖè nyì dò wá yì lɛ é wu. Mɛ ɔ sixu nɔ dóhwɛ éɖée, ɖó nǔ e é ko wà wá yì, bɔ é tlɛ sixu ko ɖó xwè gègě é ɖé wu. Hweɖelɛnu ɔ, Axɔsu Davidi mɔ ɖɔ ‘hwɛ emitɔn lɛ kplé kaka bo yì jǐ hú emi.’ É yí gbè ɖɔ: “Wuvɛ̌ mɔ wɛ un nɔ ɖè ɖò ayi mɛ sɔmɔ̌, bo gbɔ bo nɔ ɖò azɔn wɛn wɛ.” (Ðɛh. 38:4, 5, 919) Ðò ninɔmɛ enɛ mɛ ɔ, nùnywɛnú tɛ Davidi ka ɖó na wà? Etɛ é ka wà? É ɖeji dó nùblawukúnúmɛ Jehovah tɔn kpo hwɛsɔkɛ mɛ tɔn kpo wu. É ɖɔ kpo adɔgbigbo kpo ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e Mawu ɖè agɔ e é jɛ ɔ sín kɔ na é.”​—Ðɛhan 32:1-3, 5.

15. (a) Etɛwu tagba e ɖò ayǐ lɛ é ma ka ɖó na nyí linkpɔ́n nú we ǎ? (b) Afɔ tɛ lɛ a ka sixu ɖè bá ɖè linkpɔ́n kpò? (Kpɔ́n gbàví “ Lee È Sixu Ðè Linkpɔ́n Kpò Gbɔn É ɖé Lɛ.”)

15 Hweɖelɛnu ɔ, tagba e ɖò ayǐ lɛ é sixu nɔ nyí linkpɔ́n nú we. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwenu e Davidi wlan Ðɛhan 55gɔ́ ɔ é ɔ, é ɖi xɛsi ɖɔ è taa hu emi. (Ðɛh. 55:3-6) É ɖò mɔ̌ có, é tin bonu linkpɔ́n vɔ́da nú jiɖe e é ɖó dó Jehovah wu é ǎ. Davidi xoɖɛ vívɛ́ bo ɖɔ tagba tɔn lɛ, amɔ̌, é lɛ́vɔ mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ nǔ e sɔgbe lɛ é wiwa bá ɖu ɖò nǔ e ɖò linkpɔ́n ɔ hɛn wá wɛ é jí ɖò taji. (2 Sam. 15:30-34) Kpɔ́ndéwú Davidi tɔn ni kplɔ́n nǔ we. Ma tin bonu linkpɔ́n ni vún bla we ó, é nyɔ́ wà ɔ, wà nǔ e a sixu wà bá ɖu ɖò ninɔmɛ ɔ jí lɛ é, bɔ enɛ gudo hǔn, jǒ xó ɔ bǐ dó alɔ mɛ nú Jehovah.

16. Nɛ̌ tinmɛ nyikɔ Mawu tɔn tɔn ka sixu hɛn nùɖiɖi towe lidǒ gbɔn?

16 Linkpɔ́n e ma ɖò dandan ǎ lɛ é nɔ wá hwɛhwɛ, hwenu e Klisanwun ɖé nɔ ɖò adohu adohu jí dó tagba e sixu tíìn sɔgudo lɛ é wu é. Amɔ̌, é byɔ ɖɔ nǔ e a ma tuùn nǔtí d’ewu ǎ lɛ é sín linkpɔ́n ni vún bla we, alǒ a ni nɔ adohu adohu jí dó ye wu ǎ. Etɛwu? Ðó hwɛhwɛ ɔ, nǔ lɛ nɔ wá cí lee mǐ nɔ ɖi xɛsi ɖɔ ye sixu wá cí é ǎ. Gɔ́ na ɔ, ninɔmɛ ɖebǔ sixu gló Mawu e jí a sixu zlɔ́n linkpɔ́n towe lɛ bǐ sín agban ɖó é ǎ. Nyikɔ tɔn ɖesu ɔ sín tinmɛ wɛ nyí “É Nɔ Bló B’ɛ Nɔ Huzu.” (Tín. 3:14, NWT) Tinmɛ titewungbe e nyikɔ Mawu tɔn ɖó é na mǐ jiɖe ɖɔ é kpéwú bǐ mlɛ́mlɛ́ bo na bló bɔ linlin e é ɖó dó mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ wu lɛ é na jɛnu. A hɛn ɔ, a na kudeji ɖɔ Mawu kpéwú bo na d’ajɔ gbejinɔtɔ́ tɔn lɛ lobo d’alɔ ye bɔ ye na ɖu ɖò linkpɔ́n e wá yì lɛ é, égbé tɔn lɛ, kpo sɔgudo tɔn lɛ kpo jí.

XÓÐƆÐÓKPƆ́ NÙJƆNǓ TƆN

17, 18. Nɛ̌ xóɖɔɖókpɔ́ ɖagbe ɖé ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò linkpɔ́n jí gbɔn?

17 Ali ɛnɛgɔ e nu a sixu ɖu ɖò linkpɔ́n jí  ɖè é wɛ nyí ɖɔ a ni ɖɔ lee nǔ cí nú we lɛ é nú gbɛtɔ́ ɖejid’ewu ɖé, gbɔn xóɖɔɖókpɔ́ ɖagbe ɖé gblamɛ. Mɛ e a wlí alɔ xá é, xɔ́ntɔn vívɛ́ ɖé, alǒ mɛxo agun tɔn ɖé sixu kpéwú bo d’alɔ we bɔ a na sɔ́ linkpɔ́n towe lɛ ɖó tɛn yetɔn mɛ. “Linkpɔ́n ɖò ayi mɛ nú mɛ ɔ, kanmɛ nɔ gbɔjɔ mɛ; è ka ɖɔ xó ɖagbe nú mɛ ɔ, wǔ nɔ yá mɛ.” (Nùx. 12:25) Xó ɖɔ ɖó kpɔ́ dó nùjɔnǔ mɛ sixu d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú we wɛ lɛ é mɛ lobo ɖu ɖò ye jí. Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “È lɛ́n nùɖé bo na wà bo ma ɖó te nú mɛɖé ǎ ɔ, é nɔ yì ta ǎ; mɛ gègě ka ɖè wě d’ewu xá mɛ ɔ, è nɔ mɔ nu tɔn.”​—Nùx. 15:22.

18 Jehovah nɔ lɛ́vɔ d’alɔ Klisanwun lɛ bɔ ye nɔ ɖu ɖò linkpɔ́n lɛ jí, gbɔn kplé agun tɔn e è nɔ bló ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ lɛ é gblamɛ. Ðò kplé lɛ jí ɔ, a sixu dó gbɛ̌ xá nùɖitɔ́ hàtɔ́ ɖěɖee nǔ towe nɔ ɖu ayi mɛ na, bɔ ye ɖò gbesisɔmɛ bo na na kanmɛsyɛn yeɖée lɛ é. (Ebl. 10:24, 25) ‘Akɔnkpinkpan nina mɛɖée’ mɔhun na d’alɔ we bɔ a na lɛ́ mɔ hlɔnhlɔn ɖò gbigbɔ lixo, bɔ linkpɔ́n towe lɛ jí ɖuɖu ɖè na bɔwǔ nú we.​—Hlɔ. 1:12.

KANCICA E A ÐÓ XÁ MAWU É WƐ NYÍ HLƆNHLƆN TOWE ÐAXÓ BǏ Ɔ

19. Etɛwu a ka sixu ɖeji ɖɔ kancica e a ɖó xá Mawu é na dó wusyɛn lanmɛ nú we?

19 Kpɔ́n lee mɛxo agun tɔn e nɔ nɔ Canada é ɖé mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ é ɖò taji ɖɔ emi ni zlɔ́n linkpɔ́n emitɔn lɛ sín agban ɖó Jehovah jí gbɔn é. Azɔ̌ e nɔ byɔ nǔ gègě ɖò mɛ sí é ɖé wɛ é nɔ wà, é wɛ nyí mɛ̌sizɔ́, bɔ é ka ɖó na lɛ́ li za xá linkpɔ́nzɔn ɖé. Nɛ̌ nɔví enɛ ɔ ka ɖu ɖ’eji gbɔn? É tinmɛ ɖɔ: “Ðò taji bǐ ɔ, un mɔ ɖɔ gǎndido bá hɛn kancica e ɖò nyì kpo Jehovah kpo tɛntin é syɛn d’eji na mì hlɔnhlɔn ɖaxó bǐ ɔ bɔ un ɖu ɖò wuvɛ̌ ayi mɛ tɔn lɛ jí. Alɔdo xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn lɛ kpo nɔví Klisanwun lɛ kpo tɔn ɖò taji ɖò adǎngbomɛ lɛ hwenu. Un nɔ ɖɔ xomɛ nú asì ce dó lee nǔ nɔ cí nú mì lɛ é wu. Mɛxo agun tɔn hàtɔ́ ce lɛ kpo nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn mǐtɔn kpo d’alɔ mì tawun, bɔ un sɔ́ linkpɔ́n ce lɛ ɖó tɛn yetɔn mɛ. Un lɛ́vɔ yì dotóoxwé, ɖyɔ lee un nɔ zán hwenu ce lɛ gbɔn é, lobo ɖè hwenu ɖó vo bá gbɔjɛ bo ɖè ayi ɖ’ayǐ. Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, nǔ lɛ jɛ kpikpa mì jí. Enyi un ma kpé ɖě wu ǎ ɔ, un nɔ jó dó alɔ mɛ nú Jehovah.”

20. (a) Nɛ̌ mǐ ka sixu zlɔ́n linkpɔ́n mǐtɔn lɛ sín agban ɖó Mawu jí gbɔn? (b) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota e bɔ d’ewu é mɛ?

20 Bo na dó sɛ̀ sìn xwè na ɔ, mǐ mɔ ɖɔ é ɖò taji ɖɔ mǐ ni zlɔ́n linkpɔ́n mǐtɔn lɛ sín agban ɖó Mawu jí, gbɔn ɖɛ vívɛ́ xixo kpo Xó tɔn xixa bo lin tamɛ d’eji kpo gblamɛ. Mǐ lɛ́vɔ mɔ ɖɔ é ɖò taji ɖɔ mǐ ni tɛnkpɔn bo ɖó sínsɛ́n e gbigbɔ tɔn nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó é, ɖɔ lee nǔ cí nú mǐ lɛ é nú gbɛtɔ́ ɖejid’ewu ɖé, lobo mɔ hlɔnhlɔn gbɔn gbɛ̌dido Klisanwun tɔn e nɔ hɛn mɛ lidǒ lɛ é gblamɛ. Xota e na bɔ d’ewu é na ɖɔ xó dó lee Jehovah nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ, gbɔn akpá e é dó bo na na ajɔ mǐ é gblamɛ gbɔn é.​—Ebl. 11:6.