Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Alɔdlɛndonǔ Atɔxwɛ 2016 T ɔn Sín Xota lɛ Tɔn

Alɔdlɛndonǔ Atɔxwɛ 2016 T ɔn Sín Xota lɛ Tɔn

Ee mɛ xota ɖokpo ɖokpo tɔ́n ɖè é

BIBLU

 • Lefèvre d’Étaples (lilɛdogbeɖevomɛtɔ́), No. 6

 • Nǔ E É Xò Zlɛ É Hwe Ǎ, No. 4

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

 • Un J’ayǐ Azɔn Gègě (J. Mutke), No. 4

 • Akpɔ̀ Nɔ Ðó Mì Bɔ Un Nɔ Xò Daka (A. De la Fuente), No. 5

 • Vivo kpo Awǎjijɛ kpo Mì nú Xwè Ðokpo (A. Broggio), Mars

GBƐZÁN KLISANWUN TƆN KPO JIJƆ TƆN LƐ KPO

 • Ado Ni Ma Hu We Ó, Mars

 • Etɛwu Mǐ ka Ðó Na Nɔ Ðɔ Nugbǒ? Jan

 • “Hɛn Nùnywɛ E Nyɔ́ Zán É,” Oct.

 • Hunjijɛ Dó Wɛnɖagbe ɔ Jí Ðò Acɛkpatɔ́ lɛ Nukɔn, Sept.

 • Kpò Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ kpo Awǎjijɛ Kpo, Fév.

 • Sinsɛnzɔ́ Towe ka Cí Ahǔn Ðɔhun À? Avril

 • Xomɛfífá: Ali Nùnywɛ Tɔn, Déc.

 • Xɔ Akwɛ Hú Diamáa (nugbǒɖiɖɔ), Juin

 • Xɔ Akwɛ Hú Siká (nùnywɛ Mawu tɔn), Août

JEHOVAH

 • “Ðò Nukún Kpé Dó Mi Wu Wɛ,” Juin

 • “Ma Ði Xɛsi Ó, Un Na Gɔ́ Alɔ nú We,” Juil.

JEZU KLISU

 • Etɛwu É ka Jiya Bo Kú? Mars

 • Nǔwiwa Tɔn Xá Gudunɔ lɛ Gbɔn Vo, No. 4

KÚNNUÐETƆ́ JEHOVAH TƆN LƐ

 • “Azɔ̌ Ðaxó Ðokpo Wɛ” (nùnina lɛ), Nov.

 • Ðu Lè Ðò Alixlɛ́mɛ Jehovah Tɔn Mɛ (nǔ e è mɔ kpɔ́n lɛ é), Sept.

 • Etɛ A ka Tuùn Dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Wu? Juin

 • “Un Ðò Atín Sínsɛ́n lɛ Gbɛ̀ Dó Kpa Susu nú Jehovah Na Wɛ” (Allemagne, Wɛkɛ Hwan Nukɔntɔn), Août

 • “Wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Grande-Bretagne Tɔn lɛ Emi—Mi Fɔ́n!!” (1937), Nov.

 • Zé Mɛɖée Jó Ðò Ghana, Juil.

NǓ E NǓXATƆ́ LƐ KANBYƆ LƐ É

 • Etɛ ka nyí “Mawuxó” ɔ? (Eb 4:12), Sept.

 • Etɛwu alɔ klɔ́klɔ́ ka nyí xó? (Mk 7:5), Août

 • Kpò wè e è cá ɖě dó ɖě wu é (Eze 37), Juil.

 • Nya e sɔ́ nùwlannú slɔ́ gǒ mɛ é kpo sunnu ayizɛ́n ɖěɖee hɛn alyannu lɛ é kpo (Eze 9:2), Juin

TAN GBƐZÁN TƆN LƐ

 • Asyɔ́nla lɛ Huzu Nɔví Gbigbɔ Tɔn Nugbǒ Lɛ (F. kpo A. Fernández kpo), Avril

 • Gǎndido Bá Zé Kpɔ́ndéwú Ðagbe lɛ Ð’ayǐ (T. McLain), Oct.

 • Jehovah Na Ðuɖeji Mì (C. Robison), Fév.

 • Un Sɔ́ Nyɛɖée Dó Bló “Nǔ Bǐ nú Mɛ Bǐ” (D. Hopkinson), Déc.

 • Un Mɔ Awǎjijɛ Ðò Nùnamɛ Mɛ (R. Parkin), Août

 • Un Zunfan Nugbǒ Biblu Tɔn Alɔ kpo Awa kpo Mɛvo (B. Merten), No. 6

XOTA ÐEVO LƐ

 • Adakaxixo ka Na Wá Hán Ðò Gbɛ̀ ɔ Mɛ À? No. 4

 • Dandan Wɛ Ðɔ È Ni Nɔ Sinsɛn ɖé Mɛ À? No. 4

 • Davidi kpo Goliyati Kpo: Nugbǒ Jɛn Tan Yetɔn Nyí À? No. 5

 • Ðě Jɛn È Na Nɔ Dandan Cobo Xoɖɛ À? No. 6

 • Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn? No. 5

 • Fitɛ A ka Sixu Mɔ Gbɔdónúmɛ Ðè? No. 5

 • Gbɛtɔ́ lɛ Wɛ Dó Sinsɛn Wá À? No. 4

 • Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Kú É, Mai

 • Mawu ka Nɔ Sè Ðɛ lɛ Bǐ À? No. 6

 • “Mawu Mavɔmavɔ Wɛ Nɔ Na Ðuɖeji Mɛ” (Davidi), No. 5

 • Mɛ̌ ka Nyí Awovi? Mars

 • Mɛɖé ka Sixu Yì Dó Gbehan Nyanya Dó Gle Mɛ À? Oct.

 • Mɛɖesúsínínɔ E Hlɔma Na Jwifu lɛ Ðò Judée É, Oct.

 • Nǔ E Jí Sinsɛngán Jwifu lɛ Nɔ Zɔ́n Dó Bo Nɔ Yí Gbè nú Asúgbigbɛ́ Alǒ Asigbigbɛ́ É, No. 4

 • Nǔ E Xɛ lɛ Sixu Kplɔ́n Mɛ lɛ É, No. 6

 • Nùjlɛdonǔwu E Nyɔ́ Hugǎn Bǐ É (nǔ e è ɖi nǔ na lɛ é kpo Biblu kpo), No. 4

 • Nǔmimɔ lɛ Dó Jixwé Wu, No. 6

 • Vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ Ðò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É Mɛ, Mars

 • Wema Mlámlá lɛ Ðò Biblu Sín Táan Mɛ, Mars

 • Xókwin Klewun Ðé Bo Ka Ðó Agbɔ̌n Tawun! (“yɔkpɔ́”), Nov.

XOTA E È KPLƆ́N ÐÒ KPLÉ JÍ LƐ É

 • A ka Nɔ Ðó Sísí Ðaxó nú Xó Jehovah Tɔn À? Nov.

 • A ka Nɔ Yí Gbè Bɔ Zɛ̌nmɛtɔ́ Ðaxó ɔ Nɔ W’azɔ̌ Ðò Wǔ We À? Juin

 • Alɔwliwli: Mɛ E Sɔ́ Ð’ayǐ É kpo Nǔ E Wu Wɛ É Kpo, Août

 • A Mɔ Ðɔ Emi Ðó Na Kplɔ́n Azɔ̌ Mɛ Ðevo lɛ Wɛ À? Août

 • A Mɔ Ðɔ Emi Ðó Na Yì Nukɔn Ðò Gbigbɔ Lixo Wɛ À? Août

 • A Sixu Ð’alɔ Ðò Bǔninɔ Klisanwun Tɔn Mǐtɔn Hinhɛn Lidǒ Mɛ, Gbɔn Nɛ̌ É? Mars

 • “Awakanmɛ Ma Kú We Ó,” Sept.

 • Ayi Sísɔ́ Ðó Gbigbɔ ɔ Jí Nɔ Na Gbɛ̀ kpo Fífá kpo Mɛ, Déc.

 • Azɔ̌wiwa Ðó Kpɔ́ Xá Mawu Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Ðó Awǎjijɛ, Jan.

 • Ba Axɔsuɖuto ɔ, Ni Ma Nyí Nǔ lɛ Ó, Juil.

 • Biblu ka Kpò Ðò Gbɛzán Towe Huzu Wɛ À? Mai

 • ‘Didɛ E Mi Na Ðó ɔ Ni Wà Azɔ̌ Kpíkpé,’ Avril

 • Ði Nǔ nú Akpá E Jehovah Dó lɛ É, Oct.

 • Ðǒ Wǔ Zɔ Ðò Gbɛ̀ E Klán É ɖé Mɛ, Avril

 • Ðu Lè Nǔ E Jehovah Nɔ Na Mǐ lɛ É Tɔn Mlɛ́mlɛ́, Mai

 • È Bló Tuto nú Mǐ Sɔgbe kpo Xó Mawu Tɔn Kpo, Nov.

 • Etɛwu Mǐ ka Ðó Na “Nɔ Acéjí”? Juil.

 • Etɛwu Mǐ ka Ðó Na Nɔ Kplé Bo Sɛ̀n Mawu? Avril

 • È Tún Kàn nú Mi Gbɔn Fɛ́nú Gblamɛ, Déc.

 • È Ylɔ Mǐ Sín Ablu Mɛ, Nov.

 • Fɛ́nú Mawu Tɔn Nɔ Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ, Juil.

 • Gbejininɔ Nɔ Zɔ́n Bɔ Nǔ Mɛtɔn Nɔ Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ, Avril

 • Gbigbɔ ɔ Nɔ Yí Gbè Dó Nǔ E Gbigbɔ Mǐtɔn Ðɔ ɔ Jí, Jan.

 • Hɛn Nùɖiɖi Towe Lidǒ Ðò Nǔ E Ðó Nukún Wɛ A Ðè ɔ Mɛ, Oct.

 • “Jehovah Mawu Mǐtɔn ɔ, Jehovah Ðokpo Wɛ,” Juin

 • Jehovah Nɔ Na Ajɔ Mɛ E Nɔ Ba ɛ Nugbǒ Nugbǒ lɛ É, Déc.

 • Jehovah Nɔ Xlɛ́ Ali Togun Tɔn Ðò Gbɛ̀ Li ɔ Jí, Mars

 • Jehovah Sɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú Ni Kplɔ́n Nǔ We, Fév.

 • Jehovah Ylɔ Ɛ Ðɔ “Xɔ́ntɔn Ce,” Fév.

 • Jla Wɛnɖagbe Fɛ́nú Mawu Tɔn Tɔn, Juil.

 • Kpé Nukún Dó Hwiɖée Wu Ðò Gbigbɔ Lixo Hwenu E A Ðò Sinsɛnzɔ́ Wà Wɛ Ðò Tò Ðevo Mɛ É, Oct.

 • Kpò Ðò Xwi Ðí Wɛ Bá Mɔ Nyɔna Jehovah Tɔn, Sept.

 • Lee Klisanwun ɖé Sixu Bló Gbɔn Bɔ Alɔwliwli Tɔn Kpa ɛ É, Août

 • Mɛjitɔ́ lɛ Emi, Mi D’alɔ Vǐ Mitɔn lɛ Bonu Nùɖiɖi Yetɔn Ni Lidǒ, Sept.

 • Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Nɛ̌ Mi ka Sixu Sɔnǔ nú Baptɛm Gbɔn? Mars

 • Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Hɛn Nùɖiɖi Mitɔn Lidǒ, Sept.

 • Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi ka Ðò Gbesisɔmɛ Bo Na Bló Baptɛm À? Mars

 • Mi Ðeɖɛ Hwɛgbe lɛ kpo Wanyiyi Kpo, Mai

 • “Mi Flín Ðɔ Mi Ðó Na Yí Ye Mɛ E Nɔ Wá Ba Jonɔ Mi lɛ É Ganji,” Oct.

 • “Mǐ Jló Na Xwedó Mi,” Jan.

 • Mi Kudeji Bo Ma Jó Wanyiyi Nɔví Nɔví Tɔn Mitɔn Dó Ó! Jan.

 • “Mi Nɔ Na Akɔnkpinkpan Miɖée Ayihɔngbe Ayihɔngbe,” Nov.

 • “Mi Yì Bo Kplɔ́n Nǔ Akɔta lɛ Bǐ, Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu,” Mai

 • Nɛ̌ A ka Nɔ Wá Gbeta Hwiɖesunɔ Tɔn lɛ Kɔn Gbɔn? Mai

 • ‘Nùnina Mawu Tɔn E È Ma Sixu Jlɛ́ Ǎ É’ Ni Ðu Ðò Jǐ We, Jan.

 • Nǔsisɔ Towe ka Nɔ Sɔ́ Mawu Sù À? Sept.

 • Nùwanyido Mɛ Ðevo lɛ Tɔn Ni Ma Nyí Afɔklɛ́nnú nú We Ó, Juin

 • Sɔ́ Jehovah Dó Ðó Zɛ̌nmɛtɔ́ Towe, Juin

 • Wà Nǔ Xɔ́ntɔn Vívɛ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðɔhun, Fév.

 • Xlɛ́ Ðɔ Emi Ðò Gbeji nú Jehovah, Fév.

 • Ye Xógló Sinsɛn Nùvú, Nov.

 • Zlɔ̌n Linkpɔ́n Towe lɛ Bǐ Ðó Jehovah Jí, Déc.