ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Décembre 2016

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 30 Janvier jɛ 26 Février 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

TAN GBƐZÁN TƆN

Un Sɔ́ Nyɛɖée Dó Bló “Nǔ Bǐ nú Mɛ Bǐ”

Azɔ̌ tobutobu e è ɖè nú Denton Hopkinson sín dɔnkpɛvu mɛ tɔn é d’alɔ ɛ b’ɛ mɔ lee Jehovah yí wǎn nú gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ gbɔn é.

È Tún Kàn nú Mi Gbɔn Fɛ́nú Gblamɛ

Lee Jehovah tún kàn we ɖò hwɛhuhu sí gbɔn é gbígbéjé kpɔ́n sixu hɛn lè gègě wá nú we.

Ayi Sísɔ́ Ðó Gbigbɔ ɔ Jí Nɔ Na Gbɛ̀ kpo Fífá kpo Mɛ

Hlɔmanu lɛ wemata 8gɔ́ ɔ ɖè wě e na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ ajɔ e Jehovah ɖò nina gbɛtɔ́ lɛ bǐ wɛ é yí é xá mǐ.

A Ka Flín À?

A ka xà Atɔxwɛ e tɔ́n wá yì lɛ é ganji à? Kpɔ́n nùkanbyɔ Biblu tɔn nabi e sín xósin a sixu na é.

Zlɔ̌n Linkpɔ́n Towe lɛ Bǐ Ðó Jehovah Jí

Hweɖelɛnu ɔ, Mawu sɛntɔ́ lɛ nɔ wá jɛ linkpɔ́n mɛ. Wlɛnwín ɛnɛ sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu “fífá Mawu tɔn” sín lè.

Jehovah Nɔ Na Ajɔ Mɛ E Nɔ Ba ɛ Nugbǒ Nugbǒ lɛ É

Lè tɛ lɛ nukúnɖiɖo ajɔ Jehovah tɔn ɖé ka nɔ hɛn wá nú mǐ? Nɛ̌ é ka d’ajɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ gbɔn ɖò hwexónu? Nɛ̌ é ka ɖò mɔ̌ wà wɛ gbɔn ɖò égbé?

Xomɛfífá: Ali Nùnywɛ Tɔn

Hwenu e è wà nǔ e ma sɔgbe ǎ é xá we é ɔ, é nɔ bɔwǔ ɖɔ è ni cí xwii ǎ, é ɖò mɔ̌ có, Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nyí xomɛfatɔ́. Etɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na tɛnkpɔn bo ɖó jijɔ Mawu tɔn enɛ?

Alɔdlɛndonǔ Atɔxwɛ 2016 T ɔn Sín Xota lɛ Tɔn

Xota e tɔ́n ɖò Atɔxwɛ mɛ bǐ tɔn kpo ee è nɔ kplɔ́n ɖò kplé jí é kpo mɛ lɛ é bɔ è tò.