Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

A ka Flín À?

A ka Flín À?

A ka xà Atɔxwɛ e tɔ́n wá yì lɛ é ganji à? É nyɔ́, kpɔ́n ɖɔ a ka sixu na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ à jí:

Nɛ̌ mǐ ka ɖó na wà nǔ xá mɛ e ɖu wɔxúxú ɔ bo nu vɛɛn ɔ Flǐn hwenu é ɖé gbɔn?

Klisanwun lɛ nɔ sɔ́ mɛ mɔhun lɛ ɖó ajo ǎ. Mɛ e nyí mɛ yí ami dó ɖè nugbǒ nugbǒ é na jló gbeɖé ɖɔ è ni sɔ́ emi ɖó ajo ǎ; mɔ̌ jɛn é ma nɔ lɛ́ jla tɛn e mɛ é ɖè ɖò Mawu nukɔn é ǎ é nɛ. (Mat. 23:8-12)​—w16.01, wex. 23-24.

Etɛ lee Ablaxamu huzu xɔ́ntɔn Mawu tɔn gbɔn é ka sixu kplɔ́n mǐ?

Ablaxamu jɛ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ ɖó dó Mawu wu jí, vlafo gbɔn Sɛmu gblamɛ. Bɔ lee Mawu wà nǔ xá é kpo xwédo tɔn kpo gbɔn é kplɔ́n nǔ i tawun. Mǐ lɔ sixu tɛnkpɔn bo wà nǔ ɖokpo ɔ.​—w16.02, wex. 4-5.

Mɛ ɖětɛ lɛ ka nyí “vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ” e xó Biblu ɖɔ é?

Xógbe “vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ” dó gesí xwédo vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó tɔn lɛ sín mɛ nukúnɖeji lɛ, kaka jɛ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó e è ko kɔ́n gǎn lɛ é jí.​—w16.03, wex. 10.

Ali tɛ lɛ nu sinsɛnzɔ́ Klisanwun tɔn mǐtɔn ka sixu cí ahǔn ɖɔhun ɖè?

Ahǔn nɔ gbà fo bo nɔ fá lobo ɖò dandan nú gbɛ̀. Nyɔna ɖé wɛ ahǔn nyí bo gosin Mawu gɔ́n. (Sɛ́n. 33:13) Nǔ ɖokpo ɔ wɛ gǎn e togun Mawu tɔn sín hagbɛ̌ ɖokpo ɖokpo nɔ dó é sín xokplé nɔ wà.​—w16.04, wex. 32.