Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

“Hwɛɖɔtɔ́ Gbɛ̀ ɔ Bǐ Tɔn” Nɔ Wà Nǔ Jlɔjlɔ Hwebǐnu

“Hwɛɖɔtɔ́ Gbɛ̀ ɔ Bǐ Tɔn” Nɔ Wà Nǔ Jlɔjlɔ Hwebǐnu

“É wɛ nyí só ɔ; nǔwiwa tɔn lɛ nyɔ́ bɔ nǔ vɔ ɖ’ewu. Ðó ali tɔn lɛ bǐ jlɔ́.”SƐ́N. 32:4.

HAN LƐ: 112, 89

1. Nɛ̌ Ablaxamu ka ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖeji dó hwɛjlɔjlɔɖiɖɔ Jehovah tɔn wu gbɔn? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

“HWƐÐƆTƆ́ gbɛ̀ ɔ bǐ tɔn ɔ na gɔn hwɛjijɔ xwedó dó wà nǔ wɛ à?” (Bǐb. 18:25) Kpo nùkanbyɔ enɛ kpo ɔ, Ablaxamu ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖeji ɖɔ Jehovah na ɖɔhwɛ jlɔjlɔ ɖò ninɔmɛ Sodɔmu kpo Gomɔ́ɔ kpo tɔn mɛ. Ablaxamu kudeji ɖɔ Jehovah kún na ɖɔhwɛ agɔ gbeɖé bo “hu mɛ ɖagbe kpo mɛ nyanya kpo” bǐ ɖó kpɔ́ ó. Nú Ablaxamu ɔ, è sixu lin nǔ mɔhun dó wǔ tɔn ǎ. Xwè 400 mɔ̌ gudo ɔ, Jehovah ɖɔ dó éɖée wu ɖɔ: “É wɛ nyí só ɔ; nǔwiwa tɔn lɛ nyɔ́ bɔ nǔ vɔ ɖ’ewu. Ðó ali tɔn lɛ bǐ jlɔ́. É nɔ wà nùblibli ǎ. É jlɔ́ bo ɖò xwi jí.”Sɛ́n. 31:19; 32:4.

2. Etɛwu è ka sixu ɖɔ ɖɔ Jehovah kún sixu ɖɔhwɛ agɔ kpɔ́n gbeɖé ó?

2 Etɛwu Ablaxamu ka ɖeji ɖɔ Jehovah na nɔ ɖɔhwɛ jlɔjlɔ hwebǐnu? Jehovah wɛ nyí jɔtɛn hwɛjijɔ kpo nǔjlɔjlɔwiwa kpo tɔn. Ðó Jehovah wɛ nyí kpɔ́ndéwú ɖaxó hugǎn nǔjlɔjlɔwiwa tɔn wutu ɔ, lee é nɔ ɖeɖɛ ninɔmɛ lɛ gbɔn é nɔ sɔgbe hwebǐnu. Gɔ́ na ɔ, sɔgbe kpo Xó tɔn kpo ɔ, é “yí wǎn nú hwɛjijɔ kpo nǔjlɔjlɔwiwa kpo.”Ðɛh. 33:5.

3. Nǎ kpɔ́ndéwú nǔagɔwiwa e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ égbé lɛ é tɔn ɖé.

 3 Tuùntuùn ɖɔ Jehovah nɔ wà nǔ jlɔjlɔ hwebǐnu nɔ dó gbɔ nú ayijlɔjlɔnɔ lɛ, ɖó nǔagɔwiwa wɛ gɔ́ gbɛ̀ ɔ mɛ. Enɛ wu ɔ, nǔagɔwiwa syɛnsyɛn lɛ nɔ wà nǔ dó mɛ gègě wu hweɖelɛnu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è ko ɖó hwɛ agɔ nú mɛ ɖé lɛ bo ko sú ye dó gankpa mɛ. Nukɔnyiyi nùnywɛ xwitixwiti tɔn wɛ zɔ́n bɔ è wá mɔ kúnnuɖenú yɔyɔ̌ lɛ bo ɖè xomɛvɔnɔ e ko sɛ̀n gan nú xwè mɔkpan lɛ é ɖé lɛ nyite. Mɛ wlíwlí dó gan mɛ d’acɛ jí mɔhun lɛ nɔ dɔn akpɔ̀ kpo xomɛsin kpo wá, loɔ, nǔagɔwiwa alɔkpa ɖevo tlɛ sixu lɛ́ vɛwǔ nú Klisanwun lɛ hú mɔ̌.

ÐÒ AGUN Ɔ MƐ

4. Etɛ ka sixu tɛ́n nùɖiɖi Klisanwun ɖé tɔn kpɔ́n?

4 Klisanwun lɛ nɔ lin ɖɔ, nǔagɔwiwa ɖé lɛ tíìn bɔ, agun ɔ gudo jɛn ye sixu wà nǔ dó emi wu ɖè. Amɔ̌, nǔ e cí nǔagɔwiwa ɖɔhun bɔ mǐ mɔ alǒ sè wuvɛ̌ tɔn ɖò agun ɔ mɛ é ɖé sixu tɛ́n nùɖiɖi mǐtɔn kpɔ́n. Nú a mɔ ɖɔ è wà nǔ agɔ ɖé lɛ xá we ɖò agun ɔ mɛ, alǒ nú a mɔ ɖɔ Klisanwun hàtɔ́ ɖé wà nǔ agɔ xá we ɔ, nɛ̌ a ka na wà nǔ gbɔn? A na lɔn bɔ nǔ enɛ na nyí afɔklɛ́nnú nú we wɛ à?

5. Nú Klisanwun ɖé ɖ’ayi nǔagɔwiwa ɖé wu alǒ sè wuvɛ̌ tɔn éɖesunɔ ɖò agun ɔ mɛ ɔ, etɛwu é ma ka ɖó na kpaca mɛ ǎ?

5 Ðó mǐ mɛ bǐ wɛ nyí hwɛhutɔ́ bo nɔ wà nǔ nyì dò hwɛhwɛ wutu ɔ, é sixu wá jɛ bɔ è wà nǔ agɔ xá mǐ, alǒ mǐɖesu wà nǔ agɔ xá mɛ ɖevo ɖò agun ɔ mɛ. (1 Jaan 1:8) Ninɔmɛ mɔhun lɛ nɔ yawu jɛ ǎ, amɔ̌, enyi ye wá jɛ jɛn wɛ ɔ, é nɔ kpaca Klisanwun gbejinɔtɔ́ lɛ alǒ nyí afɔklɛ́nnú nú ye ǎ. Enɛ wu ɔ, Jehovah na mǐ wěɖexámɛ e nyɔ́ zán lɛ é ɖò Xó tɔn mɛ nú ye na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò gbeji, enyi nùɖitɔ́ hàtɔ́ ɖé na bo tlɛ wà nǔ agɔ xá mǐ ɔ nɛ.Ðɛh. 55:13-15.

6, 7. Nǔagɔwiwa tɛ nɔví ɖé ka ɖí xwi xá ɖò agun ɔ mɛ? Jijɔ tɛ lɛ ka d’alɔ ɛ bɔ é ɖeɖɛ ninɔmɛ lɛ ɖò ali e sɔgbe é nu?

6 Ðǒ ayi kpɔ́ndéwú Willi Diehl tɔn wu. Ðò bǐbɛ̌mɛ 1931 tɔn ɔ, Nɔví Diehl wà sinsɛnzɔ́ kpo gbejininɔ kpo ɖò Betɛli Berne tɔn ɖò Suisse. Ðò 1946 ɔ, é yì Wemaxɔmɛ Galadi tɔn sín klasi tantɔngɔ ɔ ɖò New York ɖò Etats-Unis. Ee é yí kúnnuɖewema gudo é ɔ, è ɖè azɔ̌ n’i b’ɛ na nyí nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn ɖò Suisse. Ðò tan gbɛzán tɔn tɔn mɛ ɔ, Nɔví Diehl tinmɛ ɖɔ: “Ðò Mai 1949 ɔ, un ɖɔ sɛ́dó alaxɔ mǐtɔn e ɖò Berne é ɖɔ un ɖò tuto bló wɛ bá wlí alɔ.” Xósin tɛ alaxɔ ka na ɛ? “A sɔ́ sixu wà wǔjɔmɛzɔ́ ɖevo ɖebǔ zɛ gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn sín azɔ̌ wu ǎ.” Nɔví Diehl tinmɛ ɖɔ: “È sɔ́ na gbè mì nú má nɔ xwlé xóɖiɖɔ lɛ mɛ ǎ . . . Mɛ gègě tlɛ sɔ́ nɔ dó gbè mǐ ǎ, bo nɔ wà nǔ xá mǐ cí nǔ ɖɔ è ɖè mǐ sín agun mɛ wɛ ɖɔhun.”

7 Nɛ̌ Nɔví Diehl ka ɖí xwi xá ninɔmɛ enɛ gbɔn? É ɖɔ: “Mǐ tuùn ɖɔ Biblu kún dó alɔwliwli sɛ́n ó, enɛ wu ɔ, mǐ tɛ́ dó ɖɛxixo wu bo ɖeji dó Jehovah wu.” Gudo mɛ ɔ, è vɔ́ linlin masɔgbe e è ɖó dó alɔwliwli wu b’ɛ zɔ́n nǔagɔwiwa enɛ é jla ɖó, bɔ Nɔví Diehl lɛ́vɔ mɔ wǔjɔmɛ sinsɛnzɔ́ tɔn tɔn lɛ bǐ. Gbeji e é nɔ nú Jehovah é hɛn lè wá. * É na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Enyi è wà nǔ agɔ mɔhun xá mì ɔ, un ka sixu ɖè nùɖiɖi mɔhun xlɛ́ à? Un ka na ɖó suúlu bo nɔte kpɔ́n Jehovah à, alǒ un na ba na ɖeɖɛ ninɔmɛ lɛ nyɛɖesunɔ wɛ à?’Nùx. 11:2; Micée 7:7.

8. Etɛwu a ka sixu wá gbeta e ma sɔgbe ǎ é kɔn ɖɔ è wà nǔ agɔ xá emi alǒ xá mɛ ɖevo?

 8 Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, a sixu lin ɖɔ è wà nǔ agɔ xá emi alǒ xá hagbɛ̌ agun ɔ tɔn ɖevo; loɔ, nùɖé ka nyí mɔ̌ ǎ. Enɛ sixu jɛ ɖó linlin hwɛhuhu tɔn e mǐ nɔ ɖó dó ninɔmɛ lɛ wu é wutu, alǒ ɖó mǐ tuùn doyidoslɔ́ xó ɔ tɔn ǎ wutu. Ðò ninɔmɛ lɛ ɖebǔ mɛ ɔ, enyi nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó dó xó lɛ wu é sɔgbe alǒ gbɔ ɔ, jiɖiɖe dó Jehovah wu kpo ɖɛxixo sɛ́dó è kpo, gɔ́ nú gbejininɔ mǐtɔn na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na “jɛ wunvo ba Mawu Mavɔmavɔ jí” ǎ.Nùnywɛxó 19:3.

9. Kpɔ́ndéwú tɛ lɛ mǐ ka na ba dò na ɖò xota elɔ kpo ee na bɔ d’ewu é kpo mɛ?

9 Mi nú mǐ ni lin tamɛ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú nǔagɔwiwa xá mɛ tɔn e tɔ́n ɖò togun Jehovah tɔn tɛntin ɖò Biblu sín táan mɛ é atɔn jí. Ðò xota elɔ mɛ ɔ, mǐ na ba dò nú kpɔ́ndéwú vìvúvivu Ablaxamu tɔn e nɔ nyí Jozɛfu é tɔn, bo na mɔ nǔ e nɔví tɔn lɛ sɔ́ ɛ dó wà é. Ðò xota e na bɔ d’ewu é mɛ ɔ, mǐ na ba dò nú lee Jehovah wà nǔ xá Izlayɛli xɔsu Akabu gbɔn é kpo nǔ e jɛ dó mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ wu ɖò Antyɔci Silíi tɔn é kpo. Ee mǐ na ɖò xó ɖɔ dó kpɔ́ndéwú enɛ lɛ jí wɛ é ɔ, tɛ́n kpɔ́n bo mɔ nùkplɔnmɛ ɖěɖee na d’alɔ we bɔ ayi towe na kpó ɖò nǔ gbigbɔ tɔn lɛ jí, bɔ a na lɛ́ kpó ɖò vívɛ́ wɛ kpo Jehovah kpo é, ɖò taji ɔ, hwenu e a lin ɖɔ mɛɖé wà nǔ agɔ xá emi é.

È WÀ NǓ AGƆ XÁ JOZƐFU

10, 11. (a) Nǔ agɔ tɛ lɛ è ka wà xá Jozɛfu? (b) Ali tɛ ka hun nú Jozɛfu hwenu e é ɖò ganxó é?

10 È wà nǔ agɔ xá Jozɛfu e nyí Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ ɖé é; é ka nyí toɖevomɛnu lɛ kɛɖɛ wɛ wà mɔ̌ xá ɛ ǎ, loɔ, nɔví tɔn lɛ lɔmɛ wɛ é jiya ɖè hugǎn tawun. Hwenu e Jozɛfu ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, nɔví tɔn lɛ wlí i gannugánnú bo sà kannumɔ tɔn. È kplá ɛ yì Ejipu jlǒ tɔn mɛvo. (Bǐb. 37:23-28; 42:21) Ðò táan kpɛɖé gudo ɖò tò ɖevo enɛ mɛ ɔ, è ɖó adingban dó kɔ n’i ɖɔ é jló na ɖóxó xá mɛ gannugánnú, lobo ɖɔhwɛ dó è cobo sɔ́ ɛ sú dó gan mɛ ǎ. (Bǐb. 39:17-20) Kannumɔ e é nyí é kpo ganxó e é nɔ é kpo xɔ xwè 13 mɔ̌. Etɛ lɛ nǔ ɖěɖee gbò Jozɛfu é ka sixu kplɔ́n mǐ hwenu e nùɖitɔ́ hàtɔ́ ɖé wà nǔ agɔ xá mǐ é?

11 Ali hun nú Jozɛfu bonu é na ɖɔ nǔ e jɛ dó wǔ tɔn é nú gantɔ́ gbɛ̌ tɔn ɖé. Gantɔ́ enɛ ɔ wɛ nyí mɛ e nɔ hɛn sinnuká nú axɔsu ɔ lɛ é sín gǎn ɖ’ayǐ. Hwenu e Jozɛfu kpo é kpo ɖò gankpa mɛ é ɔ, é kú dlɔ̌ ɖé bɔ Jozɛfu tinmɛ n’i. Jozɛfu tinmɛ nú nya ɔ ɖɔ è na lɛ́ sɔ́ ɛ ɖó tɛn tɔn xóxó ɔ mɛ ɖò Falawɔ́ɔn sín hɔnmɛ. Hwenu e Jozɛfu xwlé tinmɛ dlɔ̌ ɔ tɔn e Mawu sɔ́ d’ayi mɛ n’i é nya ɔ gudo é ɔ, é gbɔn yɛkan enɛ mɛ lobo ɖɔ xó dó ninɔmɛ éɖesunɔ tɔn wu. Nǔ e Jozɛfu ɖɔ lɛ é kpo ee é ma ɖɔ ǎ lɛ é kpo sixu kplɔ́n nǔ taji gègě mǐ.Bǐb. 40:5-13.

12, 13. (a) Nɛ̌ xó e Jozɛfu ɖɔ nú sinnukáhɛntɔ́ ɔ lɛ é ka xlɛ́ ɖɔ é kún yí gbè nú ninɔmɛ e mɛ é ɖè é kpowun ó gbɔn? (b) Tinmɛ ɖevo tɛ lɛ Jozɛfu ma ka na sinnukáhɛntɔ́ ɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ yetɔn hwenu ǎ?

12 Bǐbɛ̌mɛ 40:14, 15. Ð’ayi wu ɖɔ Jozɛfu ɖɔ dó éɖée wu ɖɔ “gannugánnú” wɛ è kplá emi sín tò emitɔn mɛ. Xókwin dòdó ɔ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ è “fin” i. É ɖò wɛn ɖɔ nǔ agɔ wɛ è wà xá ɛ. Jozɛfu lɛ́vɔ ɖɔ ɖɔ emi kún wà nǔ e wutu è wlí emi sú é ó. Enɛ wu wɛ é ɖɔ nú sinnukáhɛntɔ́ ɔ ɖɔ é ni ɖɔ xó emitɔn nú Falawɔ́ɔn. Etɛwu? É tinmɛ  nǔ e wu wɛ é bo ɖɔ: “Bonu má tɔ́n sín gankpa mɛ fí.”

13 Xlɛ́xlɛ́ wɛ xó e Jozɛfu ɖɔ lɛ é ka ɖè ɖɔ é yí gbè nú ninɔmɛ tɔn à? Gbeɖé kpɔ́n. É tuùn céɖécéɖé ɖɔ nǔ agɔ gègě wɛ è wà xá emi. É tinmɛ nǔ e jɛ lɛ é nyì wɛn nú sinnukáhɛntɔ́ ɔ, ɖó tɛn e mɛ é ɖè é sixu zɔ́n bɔ é na d’alɔ ɛ. É ɖò mɔ̌ có, ɖ’ayi wu ɖɔ nǔ ɖebǔ kún ɖò Mawuxówema ɔ mɛ bo xlɛ́ ɖɔ Jozɛfu ɖɔ nú mɛɖé kpɔ́n, kaka jɛ Falawɔ́ɔn jí, ɖɔ nɔví emitɔn lɛ wɛ wlí emi gannugánnú ó. Nugbǒ ɔ, hwenu e nɔví tɔn lɛ wá Ejipu bo dóhwɛ gbɔ xá ɛ é ɔ, Falawɔ́ɔn yí ye bo tlɛ lɛ́ ɖɔ ɖɔ ye ni wá sá xwé ɖó Ejipu bo ɖu vivǐ “ayikúngban e nyɔ́ hú ɖě lɛ bǐ” ɖò tò ɔ mɛ é tɔn.Bǐb. 45:16-20.

Mɛnúɖiɖɔ sixu zɔ́n bɔ tagba ɖé na tlɛ́n asá (Kpɔ́n akpáxwé 14gɔ́ ɔ)

14. Enyi è tlɛ wà nǔ agɔ dó mǐ wu ɖò agun ɔ mɛ ɔ, etɛ ka na xɔ mǐ sín mɛnúɖiɖɔ mɛ?

14 Hwenu e Klisanwun ɖé lin ɖɔ è wà nǔ agɔ xá emi é ɔ, é ɖó na cɔ́ éɖée tawun bo má wá jɛ mɛ nú ɖɔ jí ó. Nugbǒ wɛ ɖɔ enyi hagbɛ̌ agun ɔ tɔn ɖé hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé ɔ, é sɔgbe tawun ɖɔ è ni tinmɛ nú mɛxo agun tɔn lɛ bo ba alɔdo yetɔn. (Lev. 5:1) É ɖò mɔ̌ có, ɖò ninɔmɛ gègě ɖevo e mɛ hwɛhuhu syɛnsyɛn xó ɖé ma ɖè ǎ lɛ é mɛ ɔ, è sixu ɖeɖɛ tagba ɖé mɛ ɖevo lɛ mɛvo, kaka jɛ mɛxo agun tɔn lɛ jí. (Xà Matie 5:23, 24; 18:15.) Mi nú mǐ ni nɔ xwedó nugbodòdó Biblu tɔn lɛ dó ɖeɖɛ tagba mɔhun lɛ. Ðò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ ɔ, mǐ sixu wá mɔ ɖɔ è kún wà nǔ agɔ ɖě dó mǐ wu lɔ ó. Kpɔ́n lee é na sù nukún mǐtɔn mɛ sɔ ɖɔ mǐ kún dó jì Klisanwun gbɛ̌ mǐtɔn ɖé bo dó hɛn ninɔmɛ ɖé nyla d’eji ó é! Flín ɖɔ, nú hwɛ mǐtɔn na bo jɔ kpo é gbɔ kpo ɔ, mɛnúɖiɖɔ kún na vɔ́ ninɔmɛ ɔ blóɖó gbeɖé ó. Gbejininɔ nú Jehovah kpo nɔví lɛ kpo na cyɔn alɔ mǐ jí bɔ mǐ na wà nǔ agɔ mɔhun ɖé ǎ. Ðɛhan wlantɔ́ ɔ ɖɔ dó “mɛ e è ma nɔ mɔ nùɖé ɖɔ dó wǔ tɔn ǎ é” wu ɖɔ: “É nɔ ɖɔ mɛ nú ǎ. É nɔ wà nyanya nú  nɔzo tɔn ǎ. É nɔ kɔ́n mɛ tɔn lɛ [alǒ ‘xɔ́ntɔn tɔn lɛ,’ nwt] sín wi ǎ.”Ðɛh. 15:2, 3; Ja. 3:5.

JƐHUN DÓ XƆ́NTƆN ZUNZUN E ÐÒ TAJI HÚ BǏ É JÍ

15. Nɛ̌ Jehovah ka dó nú Jozɛfu ɖó gbejininɔ tɔn wu gbɔn?

15 Mǐ mɔ nùkplɔnmɛ taji ɖevo ɖò kancica e ɖò Jozɛfu kpo Jehovah kpo tɛntin é mɛ. Ðò tɛnkpɔn e Jozɛfu mɔ ɖò xwè 13 lɛ mɛ é hwenu ɔ, é xlɛ́ ɖɔ emi ɖó linlin Jehovah tɔn ɖɔhun dó ninɔmɛ lɛ wu. (Bǐb. 45:5-8) É dóhwɛ Jehovah gbeɖé ɖɔ é wu wɛ ninɔmɛ ɔ sín ǎ. É wɔn nǔagɔwiwa sín ya e é jì lɛ é ǎ có, é ka mɔ akpɔ̀ ɖó ye wu ǎ. Ðò taji hú bǐ ɔ, é lɔn bonu nùwanyido mɛ ɖevo lɛ tɔn kpo walɔ nyanya yetɔn lɛ kpo lɛkɔ n’i sín Jehovah gudo ǎ. Gbejininɔ Jozɛfu tɔn hun ali n’i bɔ é mɔ bɔ Jehovah jla nǔ agɔ e è wà xá ɛ lɛ é ɖó, lobo dó nú é kpo xwédo tɔn kpo.

16. Enyi è wà nǔ agɔ xá mǐ ɖò agun ɔ mɛ ɔ, etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ sɛkpɔ Jehovah d’eji?

16 Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ ɖó na wlíbò nú kancica mǐ kpo Jehovah kpo tɔn lobo nya xɛ ɖ’eji. Mǐ ɖó na lɔn gbeɖé bonu nùwanyido nɔví lɛ tɔn ni lɛkɔ nú mǐ sín Mawu e mǐ yí wǎn na bo nɔ sɛ̀n é gudo ǎ. (Hlɔ. 8:38, 39) É nyɔ́ wà ɔ, enyi nùɖitɔ́ hàtɔ́ ɖé wà nǔ agɔ xá mǐ ɔ, mi nú mǐ ni wà nǔ Jozɛfu ɖɔhun bo nɔ sɛkpɔ Jehovah d’eji, lobo nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖó linlin étɔn ɖɔhun ɖò ninɔmɛ lɛ mɛ. Hwenu e mǐ ko wà nǔ e mǐ sixu wà dó ɖeɖɛ ninɔmɛ ɔ sɔgbe kpo Biblu kpo é bǐ gudo é ɔ, mǐ ɖó na jó xó ɔ dó alɔ mɛ nú Jehovah, bo ɖeji ɖɔ é na ɖeɖɛ ɖò hwetɔnnu sɔgbe xá jlǒ tɔn.

ÐEJI DÓ “HWƐÐƆTƆ́ GBƐ̀ Ɔ BǏ TƆN” Ɔ WU

17. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖeji dó “hwɛɖɔtɔ́ gbɛ̀ ɔ bǐ tɔn” ɔ wu gbɔn?

17 Enyi gbɛ̀ elɔ mɛ jɛn mǐ kpò ɖè ɔ, mǐ sixu ɖó nukún ɖɔ è na wà nǔ agɔ xá mǐ. É sixu wá jɛ bɔ è wà nǔ e cí nǔ agɔ ɖɔhun é ɖé xá we ɖò agun ɔ mɛ, alǒ a mɔ nǔ mɔhun ɖé; abǐ nǔ sixu nyí mɔ̌ nú mɛ ɖevo e a tuùn é ɖé. Ma lɔn bonu enɛ ni nyí afɔklɛ́nnú nú we ó. (Ðɛh. 119:165) Loɔ, ɖó mǐ nyí Mawu sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ wutu ɔ, mǐ nɔ ɖeji dó wǔ tɔn bo nɔ lɛ́ xoɖɛ sɛ́dó è hwebǐnu. Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ nɔ nɔ jlɛ̌ jí bo nɔ yí gbè ɖɔ mǐ kún tuùn doyidoslɔ́ nǔ lɛ bǐ tɔn ó. Mǐ nɔ tuùn céɖécéɖé ɖɔ é sixu ko nyí mǐdɛɛ lɛ wɛ mɔ nukúnnú jɛ nǔ lɛ mɛ nyì dò. Lee kpɔ́ndéwú Jozɛfu tɔn kplɔ́n mǐ gbɔn é ɔ, mǐ jló na nyì alɔ nú mɛnúɖiɖɔ, ɖó mǐ tuùn ɖɔ nǔ mɔhun nɔ hɛn ninɔmɛ e ko nyla é tlɛ́n asá d’eji kpowun wɛ. Gudo tɔn ɔ, mǐ ni ma ɖɔ ɖɔ mǐ na ɖeɖɛ ninɔmɛ lɛ mǐɖesunɔ ó, loɔ, mi nú mǐ ni kudeji bo na nɔ gbeji lobo na nɔte kpɔ́n Jehovah kaka bonu éɖesunɔ na ɖeɖɛ ye. Enyi mǐ wà nǔ gbɔn mɔ̌ ɔ, mǐ ɖeji ɖɔ é na nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ b’ɛ na kɔn nyɔna tɔn dó mǐ jí, lee é nyí gbɔn nú Jozɛfu é ɖɔhun. Nugbǒ ɔ, mǐ sixu kudeji ɖɔ “hwɛɖɔtɔ́ gbɛ̀ ɔ bǐ tɔn” ɔ na wà nǔ e sɔgbe é hwebǐnu, “ɖó ali tɔn lɛ bǐ [wɛ] jlɔ́.”Bǐb. 18:25; Sɛ́n. 32:4.

18. Etɛ mǐ ka na ba dò na ɖò xota e bɔ d’ewu é mɛ?

18 Ðò xota e bɔ d’ewu é mɛ ɔ, mǐ na gbéjé ninɔmɛ e mɛ è wà nǔ agɔ ɖè ɖò togun Jehovah tɔn mɛ ɖò Biblu sín táan mɛ é wè ɖevo kpɔ́n. Tan enɛ lɛ gbígbéjé kpɔ́n na tɛɖɛ̌ lee mɛɖesɔhwe kpo jlǒ sísɔ́ dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛ kpo cá kàn xá linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔjlɔjlɔwiwa wu é gbɔn é jí.

^ akpá. 7 Tan gbɛzán tɔn Willi Diehl tɔn ɖò Atɔxwɛ (Flansegbe) 1er Novembre 1991 tɔn mɛ, wex. 25-29.