ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Avril 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 29 Mai jɛ 2 Juillet 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

“Akpá E A Dó ɔ . . . Ðè”

Etɛ Mawuxówema ɔ ka ɖɔ dó akpá didó nú Mawu wu?

Etɛ lɛ ka Na Wá Yì Hwenu E Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Na Wá É?

Biblu ɖɔ ɖɔ “gbɛ̀ elɔ ɔ, wìwá yì wɛ é ɖè.” Amɔ̌, etɛ lɛ ka ɖò “gbɛ̀ elɔ” ɔ mɛ?

TAN GBƐZÁN TƆN

Un Kudeji Bo Na Nyí Ahwanfuntɔ́ Klisu Tɔn Ðé

È wlí Demetrius Psarras dó gankpa mɛ ɖó é gbɛ́ ɖɔ emi kún na fun ahwan ó wutu. É ɖò mɔ̌ có, é kpó ɖò susu kpa nú Mawu wɛ, hwenu e è tlɛ doya n’i syɛnsyɛn é.

“Hwɛɖɔtɔ́ Gbɛ̀ ɔ Bǐ Tɔn” Nɔ Wà Nǔ Jlɔjlɔ Hwebǐnu

Etɛwu è ka sixu ɖɔ ɖɔ nǔagɔwiwa gló Mawu? Etɛwu nǔ enɛ ka ɖò taji nú Klisanwun lɛ ɖò égbé?

A ka Ðó Linlin E Jehovah Nɔ Ðó Dó Nǔjlɔjlɔwiwa Wu É À?

Mɛɖesɔhwe kpo jlǒ sísɔ́ dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛ kpo ɖò dandan, enyi mǐ jló na ɖó linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔjlɔjlɔwiwa wu é ɔ nɛ. Etɛwu?

Nǔ Linlin Mɛɖée Zízé Jó Tɔn Towe Ni Kpa Susu nú Jehovah!

Gǎn e mǐ nɔ dó bo nɔ jɔ fún dó linlin Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ tɔn sín jijɛnu mɛ lɛ é nɔ xɔ akwɛ n’i, enyi ye na bo cí nǔ e ma hwɛ́n nùɖé ǎ lɛ é ɖɔhun ɔ nɛ.