Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Ba Nǔ E Nyɔ́ Hú Siká É Ðé

Ba Nǔ E Nyɔ́ Hú Siká É Ðé

A ka tɔ́n jɛ siká kwín ɖé jí kpɔ́n à? Mɛ kpɛɖé jɛn mɔ kpɔ́n. É ɖò mɔ̌ có gbɛtɔ́ livi mɔkpan ko mɔ nùɖé b’ɛ nyɔ́ hú siká tawun. Nùnywɛ Mawu tɔn e ‘siká akú ma sixu nɔ tɛn tɔn mɛ ǎ’ é wɛ.​—Jɔb. 28:12, 15.

ÐÒ ALI ɖé lɛ nu ɔ, Biblu kplɔntɔ́ ayijlɔjlɔnɔ lɛ cí sikábatɔ́ lɛ ɖɔhun. Nùkplɔntɔ́ mɔhun lɛ ɖó na w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo na nɔ ɖò Mawuxówema ɔ kije wɛ, bo na mɔ nùnywɛ e akwɛ ma sixu xɔ ǎ é. Ðò ali enɛ nu ɔ, etɛ dò biba nú lee è nɔ mɔ siká gbɔn é atɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

A TƆ́N JƐ SIKÁ KWÍN ÐÉ JÍ!

Mǐ ni ɖɔ ɖɔ a ɖò zɔnlin ɖi gbɔn tɔsisa ɖé kpá wɛ, bo mɔ nǔ tɔkín ɖɔhun ɖé b’ɛ ɖò kinkɛn wɛ sunví ɖɔhun. A fɛ́ yì dò bo sɔ́ b’ɛ víví nú we ɖɔ siká kwín ɖé wɛ a mɔ. É hwe hú fɔfita bo ka vɛ́ mɔ hú diamáa ɖagbe bǐ ɔ. A lɛ́ kpɔ́n fí ɔ lɛlɛ̌ dó, bo kpɔ́n ɖɔ a tò na lɛ́ mɔ siká kwín ɖevo lɛ gɔ́ na vlafo hǔn.

Mɔ̌ ɖokpo ɔ, ɖò azǎn manawɔn ɖé gbè wá yì ɔ, Jehovah sɛntɔ́ ɖé xúxú hɔn towe, lobo ɖɔ xó xá we dó wɛn nukúnɖiɖo tɔn e è nɔ mɔ ɖò Biblu mɛ é jí. A sixu lɛ́ kpó ɖò hwenu e a mɔ siká kwín gbigbɔ tɔn towe nukɔntɔn ɔ é flín wɛ kpo awǎjijɛ kpo fɛɛ. Nǔ sixu ko nyí mɔ̌ hwenu e a mɔ nyikɔ Mawu tɔn Jehovah azɔn nukɔntɔn ɔ ɖò Biblu mɛ é. (Ðɛh. 83:18, NWT) Alǒ vlafo hwenu e a kplɔ́n ɖɔ emi hɛn ɔ, emi na huzu xɔ́ntɔn Jehovah tɔn é. (Ja. 2:23) Ayi towe mɔ tlolo ɖɔ nǔ e nyɔ́ tawun hú siká é ɖé wɛ a ko mɔ! Bɔ akpàkpà sixu ko lɛ́ sɔ́ we dó kwín gbigbɔ tɔn ɖevo lɛ biba wu.

A LƐ́ BA D’EJI!

Hweɖelɛnu ɔ, siká kwín nabi ɖé nɔ wá xòkplé ɖò tɔ̀ lɛ kpá. Ðò sun klewun ɖé mɛ ɔ, ayǐdɔkun-batɔ́ kanɖodonǔwutɔ́ lɛ sixu mɔ sikágɔnu mɔhun gègě, b’ɛ na xɔ ɖɔ̌la Amɛlika tɔn afatɔ́n mɔkpan.

Hwenu e a jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn ɖé jí é ɔ, a sixu mɔ ɖɔ emi cí ayǐdɔkun-batɔ́ e ɖò sikágɔnu ɖé gbéjé kpɔ́n wɛ é ɖɔhun. Tamɛ linlin dó wemafɔ Biblu tɔn lɛ jí ɖebɔdoɖewu na ko zɔ́n bɔ nùtuùntuùn towe jɛji, lobɔ a jɛ dɔkun ɖò gbigbɔ lixo. Ee a lin tamɛ dó nugbǒ xɔ akwɛ Biblu tɔn enɛ lɛ jí kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo é ɔ, a kplɔ́n lee a sixu sɛkpɔ Jehovah lobo hɛn hwiɖée ɖò wanyiyi tɔn mɛ bo ɖò nukún ɖó gbɛ̀ mavɔmavɔ wɛ gbɔn é.​—Ja. 4:8; Judi 20, 21.

Ði ayǐdɔkun-batɔ́ e nɔ zán éɖée tawun bá mɔ siká é ɖé ɖɔhun ɔ, a ka ɖò gǎn dó wɛ ɖesu bá mɔ nugbǒ xɔ akwɛ Biblu tɔn lɛ à?

Ði ayǐdɔkun-batɔ́ e nɔ kpɔ́n ayǐ tlitli bo ba sikágɔnu é ɖé ɖɔhun ɔ, a sixu ko dó gǎn ɖesu ɖò dɔkun gbigbɔ tɔn lɛ biba kɔn. Hwenu e a kplɔ́n nugbodòdó Biblu tɔn lɛ gudo é ɔ, enɛ na ko sísɛ́  we bɔ a ɖè afɔ e jɛxa lɛ é bo zé hwiɖée jó nú Mawu lobo bló baptɛm.​—Mat. 28:19, 20.

KPÒ ÐÒ BIBA WƐ!

Ayǐdɔkun-batɔ́ ɖé sixu mɔ siká kpɛví tíwún ɖé ɖò só aditi e sínsín lɛ é ɖé mɛ. Akpáxwé só enɛ lɛ tɔn ɖé lɛ nɔ ɖó ganmú bɔ è sixu gbà bo ɖè siká sín mɛ. È kpɔ́n tlolo ɔ, siká ɔ sixu nɔ ma ɖò wěxo ɖò ganmú ɔ mɛ. Etɛwu? Ðó ganmú ɖagbe bǐ ɔ sixu ɖó siká glamu 10 mɔ̌ kpowun ɖò só tɔ́nu ɖokpo mɛ! É ɖò mɔ có, ɖò ayǐdɔkun-batɔ́ ɔ nukúnmɛ ɔ, enɛ ɔ ko kpé xóxó, b’ɛ na ɖókan dó kunkun tɔn wu.

Mɔ̌ ɖokpo ɔ, hwenu e è zɛ “nùkplɔnmɛ nukɔn nukɔntɔn e ɖɔ xó dó Klisu wu lɛ wu” é ɔ, é nɔ lɛ́ byɔ gǎndido ɖò mɛ sí. (Ebl. 6:1, 2) A ɖó na dó gǎn tawun bo na dó sixu ɖ’ayi mɔjɛmɛ yɔyɔ̌ lɛ kpo nùkplɔnmɛ e nyɔ́ zán lɛ é kpo wu, hwenu e a ɖò Biblu kplɔ́n wɛ é. Enɛ wu ɔ, enyi a tlɛ ko ɖò Mawuxówema ɔ kplɔ́n wɛ sín xwè mɔkpan ɖíe ɔ, etɛ a ka sixu wà bɔ Biblu kplɔnkplɔn towe na kpó ɖò lè hɛn wá nú we wɛ?

Nùkplɔnkplɔn sín akpàkpà ni nɔ sɔ́ we. Ð’ayi gǒflɛ́mɛ lɛ wu ganji. Kpò ɖò kàn ván wɛ, enɛ ɔ, a na mɔ nùnywɛ Mawu tɔn kpo alixlɛ́mɛ tɔn kpo sín kwín xɔ akwɛ e ɖò Biblu mɛ lɛ é. (Hlɔ. 11:33) Zǎn wema dobanunǔ tɔn e tíìn ɖò gbè towe mɛ lɛ é, bá dó tuùn Mawuxówema ɔ d’eji ganji. Kú hǔn bo ba alixlɛ́mɛ e sín hudo a ɖó lɛ é kpo nǔ e a nɔ kanbyɔ dó Biblu wu lɛ é sín xósin lɛ kpo. Kanbyɔ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ wemafɔ kpo xota ɖětɛ lɛ kpo ka d’alɔ ye bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú ye hugǎn é jí. Mǎ nǔ ɖagbeɖagbe e a mɔ ɖò Biblu kplɔnkplɔn towe hwenu lɛ é xá mɛ ɖevo lɛ.

Nugbǒ wɛ ɖɔ é kún nyí a na tuùn nǔ d’eji kpowun wɛ na zɔ́n bɔ a na wà mɔ ó. Mɛsɛ́dó Pɔlu gb’akpá nú mɛ ɖɔ “nǔ e mǐ tuùn ɔ zɔ́n bɔ goyiyi gɔ́ gbɛtɔ́ sín ayixa mɛ.” (1 Kɔ. 8:1) Enɛ wu ɔ, dǒ gǎn bo kpó ɖò hwiɖée sɔ́ hwe wɛ, lobo lidǒ ɖò nùɖiɖi mɛ. Sinsɛn-biblo xwédo tɔn kpo Biblu kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn kpo ɖò gbesisɔmɛ na d’alɔ we, bɔ a na zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ, bo na lɛ́vɔ sísɛ́ we bɔ a na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ. Ðò taji hú bǐ ɔ, xomɛ na hǔn we, ɖó a mɔ nǔ e nyɔ́ hú siká é ɖé.​—Nùx. 3:13, 14.