ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Février 2016

Xota nùkplɔnkplɔn tɔn lɛ nú Lidosun 4 jɛ Nùxwásun 1, 2016 ɖò wema elɔ mɛ.

Jehovah Ylɔ Ɛ Ðɔ “Xɔ́ntɔn Ce”

A jló na nyí xɔ́ntɔn Jehovah tɔn à? Kpɔ́n lee kpɔ́ndéwú Ablaxamu tɔn sixu d’alɔ tɔn we gbɔn é.

Wà Nǔ Xɔ́ntɔn Vívɛ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðɔhun

Nɛ̌ Hwliti, Ezekiyasi kpo Mali kpo ka tɛnkpɔn bo zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá Mawu gbɔn?

Xlɛ́ Ðɔ Emi Ðò Gbeji nú Jehovah

Jonatáan sín kpɔ́ndéwú sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gbeji nú Jehovah ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn ɛnɛ mɛ.

Jehovah Sɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú Ni Kplɔ́n Nǔ We

Nɛ̌ Davidi, Jonatáan, Natáan, kpo Hucayi kpo ka sɔ́ gbejininɔ nú Jehovah ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ gbɔn?

TAN GBƐZÁN TƆN

Jehovah Na Ðuɖeji Mì Ðò Sinsɛnzɔ́ Tɔn Mɛ

Corwin Robison sɛ̀n Jehovah kpo gbejininɔ kpo nú xwè 73, é w’azɔ̌ nú nǔ hú xwè 60 ɖò Betɛli États-Unis tɔn.

Kpò Ðò Jehovah Sɛ̀n Wɛ kpo Awǎjijɛ Kpo

Tamɛ linlin dó nugbodòdó atɔn jí sixu d’alɔ we bɔ a na hɛn awǎjijɛ towe wu.