Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 17

“Un Nɔ Ylɔ́ Mi Ðɔ Xɔ́ntɔn”

“Un Nɔ Ylɔ́ Mi Ðɔ Xɔ́ntɔn”

“Un nɔ ylɔ́ mi ɖɔ xɔ́ntɔn, ɖó nǔ e un sè ɖò Tɔ́ ce nu lɛ bǐ wɛ un ɖexlɛ́ mi.”—JAAN 15:15.

HAN 13 Klisu, Kpɔ́ndéwú Mǐtɔn

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Nɛ̌ a ka nɔ zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá mɛɖé gbɔn?

HWƐHWƐ ɔ, cobonu a na zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá mɛɖé ɔ, é nɔ byɔ jɛ nukɔn ɖɔ a ni zán hwenu ɖó kpɔ́ xá ɛ. Ðó mi nɔ ɖɔ xó xá miɖée dó linlin mitɔn lɛ kpo nǔ e mi ko mɔ kpɔ́n lɛ é kpo jí wutu ɔ, mi huzu xɔ́ntɔn. Amɔ̌, nǔɖe lɛ nɔ glɔ́n ali nú mǐ ɖò xɔ́ntɔn vívɛ́ zunzun xá Jezu mɛ. Etɛ lɛ mɔ̌ ka wɛ?

2. Nǔ nukɔntɔn tɛ ka nɔ glɔ́n ali nú mǐ?

2 Nǔ nukɔntɔn e nɔ glɔ́n ali nú mǐ é wɛ nyí ɖɔ mǐ nɔ mɔ Jezu cɔɔ lě ǎ. Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ gegě mɔ wuvɛ̌ enɛ. É ɖò mɔ̌ có, mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Mi mɔ ɛ ǎ, có mi ka yí wǎn n’i; mi ɖò mimɔ ɛ wɛ dìn ǎ, có mi ka ɖi nǔ n’i.” (1 Pi. 1:8) Enɛ wu ɔ, è na bo ma nɔ mɔ Jezu cɔɔ lě ǎ ɔ, è sixu zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá ɛ.

3. Nǔ wegɔ́ tɛ ka nɔ glɔ́n ali nú mǐ?

3 Nǔ wegɔ́ e nɔ glɔ́n ali nú mǐ é wɛ nyí ɖɔ mǐ sixu ɖɔ xó nú Jezu ǎ. Nú mǐ ɖò ɖɛ xò wɛ ɔ, Jehovah wɛ mǐ nɔ ɖɔ xó na. Nǔgbo wɛ ɖɔ nyikɔ Jezu tɔn gblamɛ wɛ mǐ nɔ xoɖɛ gbɔn, amɔ̌, mǐ nɔ ɖɔ xó n’i ǎ. É ɖò wɛn ɖɔ Jezu kún jló ɖɔ mǐ ni xoɖɛ sɛ́dó emi ó. Aniwu? Ðó ɖɛxixo ɔ, Mawu sinsɛn mǐtɔn sín akpáxwé ɖé wɛ, bɔ Jehovah kɛɖɛ wɛ è ka ɖó na sɛn. (Mat. 4:10) É ɖò mɔ̌ có, mǐ hɛn ɔ, mǐ na xlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú Jezu.

4. Nǔ atɔngɔ́ tɛ ka nɔ glɔ́n ali nú mǐ? Etɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xóta elɔ mɛ?

 4 Nǔ atɔngɔ́ e nɔ glɔ́n ali nú mǐ é wɛ nyí ɖɔ jixwé wɛ Jezu ɖè, enɛ wu ɔ, mǐ sixu zán hwenu ɖó kpɔ́ xá ɛ tlɔlɔ lě ǎ. Amɔ̌, mǐ sixu tɛ́n kpɔ́n bo tuùn nǔ gegě dó Jezu wu, enyi mǐ ma tlɛ ɖò kpɔ́ xá ɛ cɔɔ lě ǎ ɔ nɛ. Mǐ na gbéjé nǔ e mǐ sixu wà, bɔ xɔ́ntɔn mǐ kpo é kpo tɔn na vɛ́ d’eji é ɛnɛ kpɔ́n. Amɔ̌, mi nú mǐ ni tó gbéjé nǔ e wu é ɖò taji ɖɔ mǐ ni zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá Klisu é kpɔ́n hwɛ̌.

ETƐWU É KA ÐÒ TAJI ÐƆ MǏ NI ZUN XƆ́NTƆN XÁ JEZU?

5. Etɛwu mǐ ka ɖó na zun xɔ́ntɔn xá Jezu? (Lɛ̌ kpɔ́n gbǎví “ Xɔ́ntɔn Zunzun Xá Jezu Nɔ Zɔ́n Bɔ Mǐ Nɔ Zun Xɔ́ntɔn Xá Jehovah” kpo “ Ðǒ Linlin E Ðò Jlɛ̌ Jí É Dó Azɔ̌ Jezu Tɔn Wu” kpo.)

5 Enyi mǐ ba na ɖó kancica ɖagbe ɖé xá Jehovah ɔ, é ɖò dandan ɖɔ mǐ ni nyí xɔ́ntɔn Jezu tɔn. Etɛwu nǔ ka nyí mɔ̌? Hwɛjijɔ we ɖíe. Nukɔntɔn ɔ, Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “[Tɔ́ ɔ] yí wǎn nú mi, ɖó mi yí wǎn nú mì.” (Jaan 16:27) É lɛ́ ɖɔ: “Mɛ ɖebǔ sixu yì Tɔ́ ɔ gɔ́n nyɛ mɛvo ǎ.” (Jaan 14:6) Nú è ba na zun xɔ́ntɔn xá Jehovah, bo ma ka ɖó kancica syɛnsyɛn ɖé xá Jezu ǎ ɔ, é na cí ɖɔ è jló na byɔ xwé ɖé gbè ma gbɔn hɔn linu ɖɔhun. Jezu zán nǔjlɛdonǔwu mɔhun hwenu e é ɖɔ dó éɖée wu ɖɔ emi wɛ nyí “hɔn nú lɛngbɔ̌ lɛ” é. (Jaan 10:7) Wegɔ́ ɔ, Jezu nɔ ɖè jijɔ Tɔ́ tɔn tɔn lɛ xlɛ́, bɔ nǔ bǐ nɔ vɔ ɖ’ewu. É ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mɛ e mɔ mì ɔ ko mɔ Tɔ́ ɔ.” (Jaan 14:9) Enɛ wu ɔ, nǔ kplɔnkplɔn dó gbɛzán Jezu tɔn wu nyí ali taji ɖokpo bɔ mǐ na gbɔn bo tuùn Jehovah. Enyi mǐ nɔ kplɔ́n nǔ dó Jezu wu ɔ, wǎn e mǐ yí n’i é na jɛji. Bonu xɔ́ntɔn mǐ kpo Jezu kpo tɔn ka ɖò vívɛ́ d’eji wɛ ɔ, wǎn e mǐ yí nú Tɔ́ tɔn é na syɛn.

6. Hwɛjijɔ ɖevo tɛ wu mǐ ka ɖó na zun xɔ́ntɔn xá Jezu? Tinmɛ.

 6 Nú mǐ ba ɖɔ Mawu ni sè ɖɛ mǐtɔn lɛ ɔ, mǐ ɖó na zun xɔ́ntɔn xá Jezu. É byɔ nǔ hugǎn “ɖò Jezu nyikɔ mɛ” ɖiɖɔ mɔ̌tɔn mɔ̌tɔn kpowun ɖò vivɔnu ɖɛ lɛ tɔn. Mǐ ɖó na mɔ nukúnnú jɛ lee Jehovah nɔ zán Jezu dó na sinkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ gbɔn é mɛ. Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖɔ: “Nǔ e mi na byɔ gbɔn nyikɔ ce mɛ ɔ, un na na bǐ mi.” (Jaan 14:13) Jehovah wɛ nɔ ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ, bo nɔ lɛ́ na sinkɔn nú ye có, é na acɛ Jezu bonu é na nɔ bló bɔ jlǒ Tɔn na nɔ nyí wiwa. (Mat. 28:18) Enɛ wu ɔ, cobonu Mawu na na sinkɔn nú ɖɛ mǐtɔn lɛ ɔ, é nɔ tó kpɔ́n ɖɔ mǐ ka xwedó wěɖexámɛ Jezu tɔn à jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Jezu ɖɔ: “Enyi mi nɔ sɔ́ nǔ ɖee gbɛtɔ́ lɛ wà nyi dó nú mi lɛ kɛ ye ɔ, Tɔ́ mitɔn e ɖò [jixwé] ɔ na sɔ́ mi lɔmɔ̌ tɔn lɛ kɛ mi. Loɔ, enyi mi ma nɔ sɔ́ nǔ ɖee gbɛtɔ́ lɛ wà nyi dò nú mi lɛ kɛ ye ǎ ɔ, Tɔ́ mitɔn na sɔ́ mi lɔmɔ̌ tɔn lɛ kɛ mi ǎ.” (Mat. 6:14, 15) Enɛ wu ɔ, kpɔ́n lee é ɖò taji sɔ́ ɖɔ mǐ ni nɔ wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo lee Jehovah kpo Jezu kpo nɔ wà xá mǐ gbɔn é é!

7. Mɛ ɖětɛ lɛ ka na ɖu vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn Jezu tɔn sín lè?

7 Mɛ e nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ Jezu tɔn lɛ é kɛɖɛ wɛ na ɖu vɔsisa gbɛxɔnúmɛ tɔn tɔn sín lè. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn? Jezu ɖɔ ɖɔ emi na ‘sɔ́ gbɛ̀ emitɔn dó savɔ̌ dó xɔ́ntɔn emitɔn lɛ tamɛ.’ (Jaan 15:13) É na byɔ ɖɔ gbejinɔtɔ́ e ko nɔ gbɛ̀ cobɔ Jezu wá ayikúngban jí lɛ é ni kplɔ́n nǔ dó wǔ tɔn, bo yí wǎn n’i. È na fɔ́n sunnu kpo nyɔnu kpo enɛ lɛ ɖi Ablaxamu, Sala, Mɔyizi kpo Hlaxabu kpo sín kú; amɔ̌, Jehovah sɛntɔ́ hwɛjijɔnɔ enɛ lɛ lɔ tlɛ ɖó na zun xɔ́ntɔn xá Jezu, cobo mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.—Jaan 17:3; Mɛ. 24:15; Ebl. 11:8-12, 24-26, 31.

8-9. Lee è tinmɛ gbɔn ɖò Jaan 15:4, 5 mɛ é ɔ, etɛ xɔ́ntɔn Jezu tɔn e mǐ nyí é ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ wà? Aniwu enɛ ka ɖò taji?

8 Mǐ nɔ j’awǎ dó w’azɔ̌ xá Jezu ɖò wɛnɖagbe Axɔ́suɖuto ɔ tɔn jijla kpo nǔ kplɔnkplɔn mɛ ɖevo lɛ kpo mɛ. Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, mɛ̌si ɖé wɛ n’i. Bɔ sín hwenu e é lɛkɔ yì jixwé, bo nyí gǎn nú agun ɔ é ɔ, é kpó ɖò ali xlɛ́ mǐ wɛ ɖò wɛnjijlazɔ́ ɔ kpo nǔkplɔnkplɔn mɛ lɛ sín azɔ̌ ɔ kpo mɛ. Gǎn e a nɔ dó, bo na d’alɔ mɛ gegě lee a kpéwú gbɔn é, bonu ye na tuùn é kpo Tɔ́ tɔn kpo é nɔ xɔ akwɛ n’i. Nǔgbo ɔ, ali ɖokpo e nu mǐ sixu kpé azɔ̌ enɛ wu bo wà ɖè é wɛ nyí ɖɔ Jehovah kpo Jezu kpo ni d’alɔ mǐ.—Jaan 15:4, 5.

9 Xó Mawu tɔn kplɔ́n mǐ nyi wɛn ɖɔ mǐ ɖó na yí wǎn nú Jezu hwebǐnu, bonu nǔ mǐtɔn na dó nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ. Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e mǐ sixu wà, bo na zun xɔ́ntɔn xá Jezu é ɛnɛ.

LEE MǏ NA ZUN XƆ́NTƆN XÁ JEZU GBƆN É

A sixu huzu xɔ́ntɔn Jezu tɔn gbɔn nǔ elɔ lɛ biblo gblamɛ: (1) Tɛ́n kpɔ́n bá tuùn i ganji, (2) nɔ lin nǔ, bo nɔ lɛ́ wà nǔ éɖɔhun, (3) nɔ nɔ gudo nú nɔví Klisu tɔn lɛ, (4) nɔ nɔ gudo nú tuto agun ɔ tɔn lɛ (Kpɔ́n akpáxwé 10-14) *

10. Nǔ nukɔntɔn tɛ mǐ ka ɖó na wà dó zun xɔ́ntɔn xá Jezu?

10 (1Tɛ́n kpɔ́n bá tuùn Jezu. Mǐ sixu wà mɔ̌ gbɔn wema Biblu tɔn elɔ lɛ xixa gblamɛ: Matie, Maki, Luki kpo Jaan kpo. Ee mǐ na ɖò tamɛ lin dó gbɛzán Jezu tɔn sín tan e ɖò Biblu mɛ lɛ é jí wɛ é ɔ, mǐ na yí wǎn nú Jezu, bo lɛ́ ɖó sísí n’i, ɖó lee é nɔ nyɔ́ xomɛ dó mɛ lɛ wu gbɔn é wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Jezu nyí Gǎn nú ahwanvu tɔn lɛ có, é ka wà nǔ xá ye mɛsɛntɔ́ wɛ ye nyí ɖɔhun ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ linlin tɔn lɛ kpo lee nǔ cí n’i é kpo nú ye. (Jaan 15:15) Jezu sè wuvɛ̌ xá ye, bo lɛ́ y’avǐ xá ye. (Jaan 11:32-36) Mɛ e tlɛ nɔ klán gbè xá ɛ lɛ é tuùn ɖɔ é nyí xɔ́ntɔn mɛ e nɔ yí  gbènú wɛn tɔn lɛ é tɔn. (Mat. 11:19) Nú mǐ xwedó lee Jezu nɔ wà nǔ xá ahwanvu tɔn lɛ gbɔn é ɔ, kancica e mǐ ɖó xá mɛ ɖevo lɛ é na kpɔ́n te, mǐ na ɖó awǎjijɛ hugǎn, bɔ wǎn e mǐ yí n’i é kpo sísí e mǐ ɖó n’i é kpo na lɛ́ jɛji.

11. Nǔ wegɔ́ tɛ mǐ ka ɖó na wà dó zun xɔ́ntɔn xá Jezu? Etɛwu enɛ ka ɖò taji?

11 (2Nɔ lin nǔ, bo nɔ lɛ́ wà nǔ Jezu ɖɔhun. Bǎ e mɛ mǐ tuùn Jezu, bo nɔ lin nǔ éɖɔhun ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ xɔ́ntɔn mǐ kpo é kpo tɔn na vɛ́ ɖó. (1 Kɔ. 2:16) Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Jezu ɖɔhun gbɔn? Kpɔ́ndéwú ɖokpo kpowun ɖíe. Jezu nɔ lin na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ hugǎn ayi sísɔ́ dó éɖée jí. (Mat. 20:28; Hlɔ. 15:1-3) Ðó é ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn enɛ wutu ɔ, é nɔ sɔ́ éɖée dó savɔ̌, bo nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ. Nǔ e è ɖɔ dó wǔ tɔn lɛ é nɔ ɖó akpɔ n’i ǎ. (Jaan 1:46, 47) É nɔ lɛ́ lɔn nú nǔ e mɛ lɛ wà nyi dò, bɔ é ko lín lɛ é ni wà nǔ dó linlin e é nɔ ɖó dó ye wu é wu ǎ. (1 Tim. 1:12-14) Jezu ɖɔ: “Wanyiyi e mi na ɖó nú miɖée ɔ, wɛ na ɖexlɛ́ mɛ lɛ bǐ ɖɔ mi nyí ahwanvu ce nǔgbo.” (Jaan 13:35) Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, “Un ka ɖò nǔ wà wɛ Jezu ɖɔhun, bo nɔ dó gǎn lɛ bǐ bá nɔ fífá mɛ xá nɔví ce lɛ à?”

12. Nǔ atɔngɔ́ tɛ mǐ ka ɖó na wà dó zun xɔ́ntɔn xá Jezu? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà enɛ gbɔn?

12 (3Nɔ nɔ gudo nú nɔví Klisu tɔn lɛ. Jezu nɔ kpɔ́n nǔ e mǐ nɔ wà nú nɔví tɔn yí ami dó ɖè lɛ é ɖi emiɖesunɔ wɛ mǐ wà na ɖɔhun. (Mat. 25:34-40) Ali taji e nu mǐ nɔ nɔ gudo nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ ɖè é wɛ nyí nǔ e wu mǐ kpé é bǐ wiwa dó jla wɛnɖagbe ɔ, bo kplɔ́n nǔ mɛ lɛ lee Jezu zɔ́n mǐ gbɔn é. (Mat. 28:19, 20; Mɛ. 10:42) “Lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” jɛn sixu d’alɔ nɔví Klisu tɔn lɛ cobɔ wɛnjijlazɔ́ e wà wɛ è ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ dìn é na yì ta. (Jaan 10:16) Enyi a ɖò lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ mɛ hǔn, tuùn ɖɔ hweɖebǔnu e a wà azɔ̌ enɛ é ɔ, a nɔ xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ kpo Jezu ɖesu kpo.

13. Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó wěɖexámɛ Jezu tɔn e ɖò Luki 16:9 mɛ é gbɔn?

13 Mǐ nɔ lɛ́ zun xɔ́ntɔn xá Jehovah kpo Jezu kpo gbɔn nǔɖokan mǐtɔn lɛ zinzan dó nɔ gudo nú azɔ̌ e wà wɛ è ɖè ɖò alixlɛ́mɛ yetɔn glɔ́ lɛ é gblamɛ. (Xà Luki 16:9.) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ sixu na nǔnina lɛ dó azɔ̌ e wà wɛ mǐ ɖè gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é takúnmɛ; ye wɛ nyí wɛnɖagbe ɔ jijla ɖò fí e jɛ gblolo lɛ é, xɔ yɛhwexɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ gbigbá kpo nukún kpíkpé dó ye wu kpo, kpodo alɔ didó mɛ ɖěɖee awě xò lɛ é kpan. Mǐ sixu lɛ́ na nǔnina dó nɔ gudo nú akwɛzinzan agun mǐtɔn tɔn lɛ, bo lɛ́ d’alɔ mɛ ɖěɖee mǐɖesunɔ mɔ ɖɔ ye ɖò hudo mɛ lɛ é. (Nǔx. 19:17) Ali enɛ lɛ nu wɛ mǐ sixu nɔ gudo nú nɔví Klisu tɔn lɛ ɖè.

14. Lee è xlɛ́ gbɔn ɖò Efɛzinu lɛ 4:15, 16 mɛ é ɔ, nǔ ɛnɛgɔ́ tɛ mǐ ka ɖó na wà dó zun xɔ́ntɔn xá Jezu?

14 (4Nɔ nɔ gudo nú tuto agun Klisanwun tɔn tɔn lɛ. Kancica e mǐ ɖó xá Jezu e nyí gǎn agun ɔ tɔn é nɔ syɛn d’eji hwenu e mǐ nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá mɛ ɖěɖee è sɔ́ bonu ye na kpé nukún dó mǐ wu lɛ é é. (Xà Efɛzinu lɛ 4:15, 16.) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n dìn bonu è na zán Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn mǐtɔn lɛ bǐ ganji. Enɛ wu ɔ, è xò agun ɖé lɛ kplé, bo zɔn dó enɛ wu dó bló tuto nú fí e agun enɛ lɛ na ɖekúnnu ɖó te ɖó é. Tuto enɛ zɔ́n bɔ nǔnina lɛ nɔ gú ǎ. Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, é byɔ ɖɔ wɛnjlatɔ́ ɖé lɛ ni huzu sɔgbe xá ninɔmɛ yɔyɔ̌ enɛ. Wɛnjlatɔ́ gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ sixu ko nɔ agun ɖé mɛ nú xwè gegě, bo  sixu ko vɛ́ kpo nɔví e ɖò finɛ lɛ é kpo tawun. Amɔ̌ dìn ɔ, è byɔ ye ɖɔ ye ni yì agun ɖevo mɛ. Kpɔ́n lee é nɔ hun xomɛ nú Jezu sɔ, hwenu e é nɔ mɔ bɔ ahwanvu gbejinɔtɔ́ enɛ lɛ nɔ ɖò nǔ wà sɔgbe xá tuto enɛ wɛ é é!

MǏ NA NYÍ XƆ́NTƆN JEZU TƆN LƐ KAKA SƆYI

15. Nɛ̌ xɔ́ntɔn e mǐ zun xá Jezu é ka na vɛ́ d’eji ɖò sɔgudo gbɔn?

15 Mɛ ɖěɖee gbigbɔ ɖè lɛ é ɖó nukúnɖiɖó ɔ bo na nɔ kpɔ́ xá Jezu kaka sɔyi, bo na kp’acɛ xá ɛ ɖò Axɔ́suɖuto Mawu tɔn mɛ. Ye na nɔ kpɔ́ xá Klisu cɔɔ lě, bo ɖɔ xó xá ɛ, bo lɛ́ zán hwenu ɖó kpɔ́ xá ɛ. (Jaan 14:2, 3) Mɛ e ɖó nukúnɖiɖó ayikúngban jí tɔn lɛ é lɔ na mɔ ɖɔ Jezu yí wǎn nú emi, bo ɖò nukún kpé emi wu wɛ. Ye na mɔ Jezu ǎ có, kancica e ye ɖó xá ɛ é na syɛn tawun hwenu e ye na ɖò gbɛ̀ e Jehovah kpo Jezu kpo na ye é sín vivǐ ɖu wɛ é.—Eza. 9:5, 6.

16. Nyɔna tɛ lɛ mǐ ka nɔ mɔ ɖò xɔ́ntɔn zunzun xá Jezu mɛ?

16 Enyi mǐ sɔ ylɔ̌ Jezu tɔn, bo huzu xɔ́ntɔn tɔn lɛ ɔ, mǐ nɔ mɔ nyɔna gegě. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é nɔ yí wǎn nú mǐ, bo nɔ d’alɔ mǐ dìn. Ali lɛ́ hun nú mǐ, bɔ mǐ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Bɔ taji hugǎn ɔ wɛ nyí ɖɔ xɔ́ntɔn e mǐ zun xá Jezu é na zɔ́n bɔ mǐ na ɖó nǔ xɔ akwɛ hugǎn bǐ ɔ; é wɛ nyí ɖɔ mǐɖesunɔ na ɖó kancica syɛnsyɛn ɖé xá Jezu sín Tɔ́, Jehovah. Wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé wɛ é nyí ɖɔ è ni ylɔ́ mǐ ɖɔ xɔ́ntɔn Jezu tɔn lɛ!

HAN 17 “Un Jló”

^ akpá. 5 Nú xwè ɖé lɛ ɔ, mɛsɛ́dó lɛ nɔ kpɔ́ xá Jezu, bo ɖɔ xó xá ɛ, bo lɛ́ w’azɔ̌ xá ɛ, bɔ enɛ zɔ́n bɔ ye huzu xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ. Jezu lɛ́ jló ɖɔ mǐɖesu ni nyí xɔ́ntɔn emitɔn lɛ, amɔ̌, nǔɖe lɛ nɔ glɔ́n ali nú mǐ bo ka wà mɔ̌ nú mɛsɛ́dó lɛ ǎ. Xóta elɔ na ɖɔ xó dó nǔ e nɔ glɔ́n ali nú mǐ lɛ é ɖé lɛ wu, bo na lɛ́ ɖè wě xá mǐ dó lee mǐ sixu zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá Jezu, bo lɛ́ wlíbo na gbɔn é jí.

^ akpá. 55 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: (1) Ðò sinsɛn- biblo xwédo tɔn mǐtɔn hwenu ɔ, mǐ sixu kplɔ́n nǔ dó gbɛzán Jezu tɔn kpo sinsɛnzɔ́ tɔn kpo wu. (2) Ðò agun ɔ mɛ ɔ, mǐ sixu nɔ xò fífá kan. (3) Mǐ sixu nɔ nɔ gudo nú nɔví Klisu tɔn lɛ gbɔn nǔ e wu mǐ kpé é bǐ wiwa ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gblamɛ. (4) Enyi è xò agun lɛ kplé ɔ, mǐ sixu wà nǔ sɔgbe xá gbeta e kɔn mɛxo agun tɔn lɛ wá lɛ é.