Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 18

“[Dǒ] Wezun ɔ Kaka Yì Vivɔnu”

“[Dǒ] Wezun ɔ Kaka Yì Vivɔnu”

Un dó wezun ɔ kaka yì vivɔnu.”—2 TIM. 4:7.

HAN 129 Mǐ Na Ðò Didɛ Wɛ

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Ðɔ nǔ e mǐ bǐ ɖó na wà é.

ENYI a tuùn ɖɔ wezun kínkán ɖé vɛwǔ, bɔ taji ɔ, a lɛ́ ɖò azɔn jɛ wɛ alǒ nǔ cikɔ nú we ɔ, a ka na ba na kán à? Eǒ, a na ba mɔ̌ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ ɖɔ Klisanwun nǔgbo lɛ bǐ ɖò wezun ɖé jí. (Ebl. 12:1) Mǐ sixu nyí mɛ winnyawinnya, alǒ mɛxomɔ, mǐ ɖó hlɔnhlɔn, abǐ nǔ ci mǐ, mǐ bǐ wɛ ɖó na dɛ kaka jɛ vivɔnu, enyi mǐ ba na mɔ ajɔ e Jehovah sɔ́ ɖó te nú mǐ é ɔ nɛ.—Mat. 24:13.

2. Lee 2 Timɔtée 4:7, 8 ɖɔ gbɔn é ɔ, etɛwu Pɔlu ka vo bo ɖɔ wezun kínkán xó ɔ?

2 Pɔlu vo bo ɖɔ wezun kínkán xó ɔ, ɖó é “dó wezun ɔ kaka yì vivɔnu” bɔ é kpa ɛ. (Xà 2 Timɔtée 4:7, 8.) Amɔ̌, wezun kínkán tɛ xó ɖɔ wɛ Pɔlu ka ɖè tawun?

ETƐ KA NYÍ WEZUN Ɔ?

3. Wezun kínkán tɛ xó Pɔlu ka ɖɔ?

3 Hweɖelɛnu ɔ, Pɔlu nɔ zán ayihun e è nɔ da ɖò Glɛki hwexónu tɔn é ɖé lɛ sín kpɔ́ndéwú dó kplɔ́n nǔ taji lɛ mɛ. (1 Kɔ. 9:25-27; 2 Tim. 2:5) Ðò ninɔmɛ gegě mɛ ɔ, é ɖɔ xó dó wezun kínkán wu bo sɔ́ jlɛ́ dó Klisanwun gbɛzinzan wu. (1 Kɔ. 9:24; Fili. 3:14; 2 Tim. 4:7) Hwenu e mɛɖé zé éɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm é wɛ é nɔ jɛ “wezun” enɛ kán jí. (1 Pi. 3:21, nwt) É na d’asá xwi gudo tɔn ɔ, hwenu e Jehovah na na ɛ ajɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn ɔ é.—Mat. 25:31-34, 46, nwt; 2 Tim. 4:8.

4. Etɛ lɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n ɖò xóta elɔ mɛ?

4 Etɛ lɛ mɔ̌ wɛ ɖò wezun kínkán nú kilomɛtlu gegě kpo Klisanwun gbɛzinzan kpo tɛntin bo ɖi yeɖée? Ye sukpɔ́ tawun. Mǐ ni ɖɔ xó dó atɔn jí ɖ’emɛ. Nukɔntɔn, mǐ ɖó na nɔ ali jlɔjlɔ ɔ jí; wegɔ́, mǐ ɖó na sɔ́ ayi dó xwi gudo tɔn ɔ jí;  atɔngɔ́, mǐ ɖó na ɖu ɖò wuvɛ̌ lɛ jí ɖò ali ɔ jí.

NƆ ALI JLƆJLƆ Ɔ JÍ

Mǐ bǐ wɛ ɖó na nɔ gbɛ̀ li ɔ jí (Kpɔ́n akpáxwé 5-7) *

5. Ali tɛ jí mǐ ka ɖó na nɔ? Etɛwu?

5 Ðò kpaa mɛ ɔ, cobonu wezunkantɔ́ lɛ na jɛxa bo na mɔ ajɔ ɔ yí ɔ, ye ɖó na kánwezun gbɔn ali e titoblonunutɔ́ lɛ ɖè é jí hwɛ̌. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mǐ ba na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ sín ajɔ ɔ yí ɔ, mǐ ɖó na zán gbɛ̀ Klisanwun ɖɔhun, alǒ nɔ gbɛ̀ li ɔ jí. (Mɛ. 20:24; 1 Pi. 2:21) Amɔ̌, Satáan kpo mɛ e nɔ wà nǔ éɖɔhun lɛ é kpo ba ɖɔ mǐ ni wà mɔ̌ ǎ; ye ba ɖɔ mǐ ni “nɔ ɖò nǔ wà zɛ jlɛ̌ wu sín gbɛ̀ nyanya . . . zán xá emi wɛ.” (1 Pi. 4:4) Ye nɔ ko gbɛ̀ e zán wɛ mǐ ɖè é, bo nɔ ɖɔ ɖɔ emi wɛ ɖò nǔ ɖagbe hugǎn e nɔ zɔ́n bɔ è nɔ jɛ mɛɖée sí é wà wɛ. Amɔ̌, nǔvú wɛ.—2 Pi. 2:19.

6. Etɛ kpɔ́ndéwú Brian tɔn ka kplɔ́n we?

6 É nɔ lín cobonu mɛ e nɔ wà nǔ gbɛ̀ Satáan tɔn ɖɔhun lɛ é nɔ mɔ ɖɔ ali e jí emi ɖè é kún nɔ zɔ́n bonu è nɔ jɛ mɛɖée sí ó ǎ; loɔ kannumɔ wɛ è nɔ huzu. (Hlɔ. 6:16) Kpɔ́n kpɔ́ndéwú Brian tɔn. Mɛjitɔ́ tɔn lɛ dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni nɔ gbɛ̀ li ɔ jí. Amɔ̌, hwenu e é ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, é nɔ kanbyɔ ɖɔ ali enɛ ka na zɔ́n bɔ emi na ɖó awǎjijɛ à jí. Brian wá gbeta ɔ kɔn bo na wà nǔ gbɛ̀ Satáan tɔn ɖɔhun. É ɖɔ: “É lín ǎ bɔ un mɔ ɖɔ mɛɖéesijijɛ enyíì e ba wɛ un ɖè é na zɔ́n bɔ un na huzu kannumɔ nú amasin aɖǐnɔ lɛ. Hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, un jɛ amasin aɖǐnɔ lɛ kpo ahan syɛnsyɛn kpo zán nyi dò jí, lobo nɔ lɛ́ zán gbɛ̀ blíblí. Xwè e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, un jɛ amasin aɖǐnɔ syɛnsyɛn lɛ nu jí kpɛɖé kpɛɖé bo wá huzu kannumɔ nú gegě ɖò ye mɛ. . . . Un jɛ amasin aɖǐnɔ lɛ sà jí bo na dó sixu kpó ɖò gbɛ̀ enɛ zán wɛ.” Nukɔnmɛ ɔ, Brian wá gbeta ɔ kɔn bo na zán gbɛ̀ sɔgbe xá nǔgbododó Jehovah tɔn lɛ. É sɔ́ ali ɖevo, bo bló baptɛm ɖò 2001. Xomɛ hun i tawun dìn ɖɔ é ɖò gbɛ̀ li ɔ jí. *

7. Sɔgbe xá Matie 7:13, 14 ɔ, ali we tɛ lɛ ka ɖò te nú mǐ?

7 Kpɔ́n lee é ɖò taji tawun ɖɔ mǐ ni sɔ́ ali jlɔjlɔ ɔ bo gbɔn sɔ é! Satáan ba ɖɔ mǐ bǐ ni ɖó ali e sobwé “bo nɔ yì gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ ɔ” jí gbingbɔn te, lobo gbɔn ali e gbló bɔ mɛ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é gegě ɖ’eji é jí. Mɛ gegě tuùn ali enɛ bɔ gbingbɔn jí tɔn lɛ́ bɔkun. Amɔ̌, fí e è nɔ gbɔn bo “nɔ yì dɔn ɔ” nɛ. (Xà Matie 7:13, 14.) Cobonu mǐ na nɔ ali jlɔjlɔ ɔ jí bɔ nǔɖe ma na fɛ́ ayi mǐtɔn ǎ ɔ, mǐ ɖó na ganjɛ Jehovah wu bo ɖótó è.

 SƆ́ AYI ÐÓ XWI Ɔ JÍ BO NYI ALƆ NÚ AFƆKLƐ́NNÚ LƐ

Mǐ ɖó na sɔ́ ayi ɖó xwi ɔ jí, bo na lɔn bo na nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ ɖevo lɛ ǎ (Kpɔ́n akpáxwé 8-12) *

8. Enyi wezunkantɔ́ ɖé klɛ́n afɔ ɔ, etɛ é ka nɔ wà?

8 Agbahwlɛntɔ́ ɖěɖee jló na kánwezun nú kilomɛtlu gegě lɛ é nɔ ɖò asá yetɔn mɛ kpɔ́n wɛ bo má wá yì klɛ́n afɔ ó. É ɖò mɔ̌ có, ye sixu lɛ́ j’ayǐ, ɖó wezunkantɔ́ gbɛ̌ yetɔn ɖé dó afɔgblɛ́gblɛ̌ afɔ mɛ nú ye, alǒ ye zɔn dò ɖé mɛ wutu. Nú ye j’ayǐ ɔ, ye nɔ yawǔ site, bo nɔ lɛ́ jɛ wezun ɔ kán jí. Ye nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ e zɔ́n bɔ ye klɛ́n afɔ é jí ǎ, loɔ, xwi gudogudo tɔn ɔ kpo ajɔ e ɖó nukún wɛ ye ɖè é kpo jí wɛ ye nɔ sɔ́ ɖó.

9. Enyi mǐ klɛ́n afɔ ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà?

9 Ðò gbɛ̀ wezun mɛ ɔ, mǐ sixu klɛ́n afɔ azɔn gegě, mǐ sixu ɖɔ xó gbɔ, alǒ wà nǔ nyi dò. Abǐ wezunkantɔ́ gbɛ̌ mǐtɔn lɛ sixu wà nǔɖe gbɔ bɔ é na ɖ’akpɔ nú mǐ. Nǔɖe wɛ bɔ mǐ ɖó na ɖó nukún. Mǐ bǐ wɛ nyí hwɛhutɔ́ bo ɖò gbɛ̀ li e sobwé é jí gbɔn wɛ. Enɛ wu ɔ, é sixu jɛ bɔ aɖǔ kpo ɖɛ̌ kpo ya gló yeɖée. Pɔlu tuùn ɖɔ mǐ sixu ‘wà nǔ nyi dò nú mǐɖée’ hweɖelɛnu. (Kolo. 3:13) Amɔ̌, nǔ e zɔ́n bɔ mǐ klɛ́n afɔ é jí wɛ mǐ na nɔ sɔ́ ayi ɖó ǎ, é nyɔ́ wà hǔn, mǐ ni nɔ sɔ́ ayi ɖó ajɔ e ɖò nukɔn nú mǐ é jí. Enyi mǐ j’ayǐ hǔn, mǐ ni fɔ́n site bo gbɛkan dó wezun ɔ nu. Enyi xomɛ sin mǐ bonu mǐ gbɛ́ te sí ɔ, mǐ na d’asá xwi gudo tɔn ɔ bo mɔ ajɔ ɔ ǎ. Mǐ ka na lɛ́ ɖibla huzu afɔklɛ́nnú nú mɛ ɖevo e ɖò gǎn dó wɛ bo na gbɔn gbɛ̀ li e sobwé é jí lɛ é.

10. Nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ mɛ ɖevo lɛ ma na “klɛ́n afɔ” ǎ?

10 Ali ɖevo e nu mǐ na bló bɔ wezunkantɔ́ gbɛ̌ mǐtɔn lɛ ma na “klɛ́n afɔ” ǎ ɖè é wɛ nyí ɖɔ, mǐ na nɔ yí gbè nú nǔjlomɛ yetɔn lɛ hweɖebǔnu e é nyɔ́ bló é, bo na nɔ zyan vǎ dó acɛ mǐtɔn lɛ jí ǎ. (Hlɔ. 14:13, 19-21; 1 Kɔ. 8:9, 13) Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ cí wezunkantɔ́ agbahwlɛntɔ́ lɛ ɖɔhun ǎ. Ye nɔ hwlɛn agba xá yeɖée bo na mɔ tɛn dó yí ajɔ ɔ yeɖokponɔ. Ðagbe yeɖesunɔ tɔn wɛ nyí nǔ e nɔ ɖu ayi mɛ nú ye jɛ nukɔn é. Enɛ wu ɔ, ye sixu tɛ́n kpɔ́n bo sísɛ́ wezunkantɔ́ ɖevo lɛ dó zɔ bo na dó jɛ nukɔn. Amɔ̌, mǐdɛɛ lɛ ɖò agba hwlɛn xá mǐɖée wɛ ǎ. (Ga. 5:26; 6:4) Nǔ e gbé nya wɛ mǐ ɖè é wɛ nyí ɖɔ, mǐ na  d’alɔ mɛ gegě lee é nyɔ́ bló gbɔn é bonu ye na d’asá xwi gudo tɔn ɔ xá mǐ lobo mɔ ajɔ gbɛ̀ tɔn ɔ yí. Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ xwedó wěɖexámɛ Pɔlu tɔn bo ‘nɔ ba ɖagbe mǐɖesunɔ tɔn ǎ; loɔ, mǐ nɔ ba ɖagbe mɛ ɖě lɛ tɔn.’—Fili. 2:4.

11. Etɛ jí wezunkantɔ́ ɖé ka nɔ sɔ́ ayi ɖó? Etɛwu?

11 É nyí asá mɛ kɛɖɛ wɛ wezunkantɔ́ lɛ nɔ kpɔ́n ǎ, loɔ ye nɔ lɛ́ sɔ́ ayi ɖó xwi gudo tɔn ɔ jí. Enyi ye na bo ma tlɛ sixu mɔ xwi ɔ kpo nukún kpo ǎ ɔ, ye sixu dó nukúnmɛ kpɔ́n bo mɔ ɖɔ emi d’asá xwi ɔ bo yí ajɔ ɔ. Enyi ye hɛn ajɔ ɔ dó ayi mɛ ganji ɔ, akpakpa nɔ ɖò ye sɔ́ wɛ.

12. Ganjɛwu tɛ Jehovah ka na mǐ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo?

12 Ðò gbɛ̀ wezun ɔ mɛ ɔ, kpo xomɛnyínyɔ́ kpo wɛ Jehovah na ganjɛwu togun tɔn ɖɔ enyi é kánwezun ɔ kaka jɛ vivɔnu ɔ, emi na d’ajɔ ɛ; enɛ wɛ nyí gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò jixwé alǒ ayikúngban jí. Biblu tinmɛ ajɔ enɛ, bonu mǐ na dó sixu dó nukún lee gbɛ̀ mǐtɔn na nyɔ́ sɔ é mɛ kpɔ́n. Lě dò mǐ hɛn nukúnɖiɖó ɔ ɖó gbɛ̀ ɖò ayi mǐtɔn mɛ sɔ é ɔ, mɔ̌ dò wɛ mǐ ma na lɔn nú nǔ ɖebǔ ni zin mǐ dɛ́ kaka sɔyi ǎ é nɛ.

WUVƐ̌ LƐ NA BO ÐÒ FINƐ HǓN, KPÒ ÐÒ WEZUN Ɔ JÍ

Wuvɛ̌ mǐɖesunɔ tɔn lɛ nɔ ɖò finɛ có, mǐ ka nɔ ba na kpó ɖò gbɛ̀ wezun ɔ nu (Kpɔ́n akpáxwé 13-20) *

13. Etɛ mǐdɛɛ lɛ ka ɖó bɔ wezunkantɔ́ lɛ ma ɖó ǎ?

13 Wezunkantɔ́ Glɛkinu hwexónu tɔn lɛ ɖó na ɖu ɖò nǔcikɔ kpo wuvɛ̌ ɖevo lɛ kpo jí. Amɔ̌, nǔ e wu ye sixu ganjɛ é jɛn nyí azɔ̌kplɔnmɛ yetɔn kpo hlɔnhlɔn yeɖesunɔ tɔn kpo. Mǐ cí wezunkantɔ́ enɛ lɛ ɖɔhun, ɖó è nɔ kplɔ́n lee mǐ na kánwezun ɔ gbɔn é mǐ lɔ. Amɔ̌, mǐdɛɛ lɛ ɖó nǔɖe hugǎn ye. Jehovah sixu na mǐ hlɔnhlɔn tɔn e ma ɖó dogbó ǎ é. Nú mǐ ganjɛ Jehovah wu ɔ, é d’akpá ɖɔ emi na kplɔ́n azɔ̌ mǐ, bo na lɛ́ na mǐ hlɔnhlɔn.—1 Pi. 5:10.

14. Nɛ̌ 2 Kɔlɛntinu lɛ 12:9, 10 ka d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kpannukɔn wuvɛ̌ lɛ gbɔn?

14 Pɔlu ɖó na ɖí xwi xá wuvɛ̌ gegě. È nɔ zun i, nɔ dóya n’i, bɔ hweɖelɛnu ɔ, é nɔ lɛ́ mɔ ɖɔ emi kún ɖó gǎn ɖě ó, bo ɖó na lɛ́ ɖí xwi xá nǔ e é ylɔ́ ɖɔ ‘wun ɖé ɖò lanmɛ’ é. (2 Kɔ. 12:7, nwt) Amɔ̌, é sɔ́ wuvɛ̌ enɛ lɛ dó ba hwɛjijɔ nú éɖée bo jó gbè ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é kpɔ́n ye dó mɔ ali e hun n’i, nú é na ganjɛ Jehovah wu é. (Xà 2 Kɔlɛntinu lɛ 12:9, 10.) Enɛ zɔ́n bɔ Jehovah d’alɔ Pɔlu bɔ é gbɔn mɛtɛnkpɔn tɔn lɛ bǐ mɛ dín.

15. Enyi mǐ nɔ wà nǔ Pɔlu ɖɔhun ɔ, etɛ sín vivǐ mǐ ka na ɖu?

15 Nǔɖiɖi mǐtɔn sixu zɔ́n bɔ è zun mǐ lɔ alǒ dóya nú mǐ. É sixu byɔ ɖɔ mǐɖesu ni ɖí xwi xá azɔn alǒ nǔcikɔ. Amɔ̌, enyi mǐ wà nǔ Pɔlu ɖɔhun ɔ, wuvɛ̌ enɛ lɛ ɖokpo ɖokpo sixu hun ali nú mǐ, bɔ mǐ na ɖu vivǐ gudo e Jehovah nɔ nɔ nú mɛ kpo wanyiyi kpo é tɔn.

16. Enyi a na bo tlɛ ɖò azɔn jɛ wɛ ɔ, etɛ lɛ a ka sixu wà?

16 Azɔnzan jí wɛ a ɖè à alǒ azinzɔnnɔ lɛ sín kɛkɛví mɛ wɛ a ɖè? Gǎn sɔ́ ɖò koli towe lɛ wu sɔmɔ̌ ǎ wɛ à, alǒ a sɔ́ nɔ mɔ nǔ ganji ǎ? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, a ka na sixu kán gbɛ̀ wezun ɔ xá mɛ winnyawinnya lɛ kpo mɛ e ɖò ganji lɛ é kpo à? Ganji. Mɛxomɔ kpo azinzɔnnɔ kpo gegě ɖò gbɛ̀ wezun ɔ kán wɛ. Ye sixu kpéwú yeɖoɖó ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, Jehovah nɔ na ye hlɔnhlɔn hwenu e ye ɖótó xó e è xwlé mɛ ɖò kplé jí, bo yí dó kan jí lɛ é é. Ye nɔ lɛ́ ɖekúnnu nú dotóo lɛ, mɛ e nɔ kpé nukún dó azinzɔnnɔ wu lɛ é kpo hɛ̌nnumɔ lɛ kpo dó ɖ’alɔ ɖò nǔkplɔnkplɔn mɛ lɛ, bonu ye na huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ mɛ.

17. Nɛ̌ nǔ ka nɔ cí nú Jehovah dó mɛ e ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é wu?

 17 Ma lɔn gbeɖé nú dogbó e azɔn towe ɖó nú we lɛ é ni kú awakanmɛ nú we bonu a ni mɔ ɖɔ emi kún ɖó gǎn ɖě, bo na sixu gbɔn gbɛ̀ li ɔ jí ó ó. Jehovah yí wǎn nú we, ɖó nǔɖiɖi towe kpo dɛ e a ko dɛ nú xwè mɔkpan é kpo wu. Dìn wɛ a ɖó hudo alɔdó tɔn tɔn tawun, é ka na lɛ́ jó we dó ǎ. (Ðɛh. 9:11) É nyɔ́ wà ɔ, é tlɛ na lɛ́ sɛkpɔ́ we hugǎn. Ðǒ ayi nǔ e nɔví nyɔnu e ɖò azɔn jɛ wɛ é ɖé ɖɔ é wu: “Ðó azɔn ce fɔ́n bo ɖò nylanylá d’eji wɛ wutu ɔ, un mɔ ɖɔ ali e nɔ hun nú mì bɔ un na ɖekúnnu nú mɛ ɖevo lɛ é jɛ ɖiɖekpo jí. Amɔ̌, un tuùn ɖɔ gǎn klewun klewun e un nɔ dó lɛ é nɔ hun xomɛ nú Jehovah, enɛ nɔ zɔ́n bɔ un nɔ ɖó awǎjijɛ.” Enyi awakanmɛ kú we hǔn, flín ɖɔ a kún ɖò hwiɖokpo ó. Lin tamɛ dó kpɔ́ndéwú Pɔlu tɔn jí, bo flín wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ xó tɔn elɔ: “Gǎnmaɖó ce nɔ dó xomɛhunhun nú mì, . . . ɖó hwenu e un ma ɖó gǎn ǎ ɔ, hwenɛnu wɛ un nɔ mɔ hlɔnhlɔn.”—2 Kɔ. 12:10.

18. Wuvɛ̌ bǔnɔ tɛ mɛɖé lɛ ka nɔ ɖí xwi xá?

18 Mɛ e ɖò gbɛ̀ wezun ɔ jí é ɖé lɛ nɔ lɛ́ mɔ wuvɛ̌ ɖevo. Ye nɔ ɖò xwi ɖí xá tagba yeɖesunɔ tɔn e mɛ ɖevo lɛ ma sixu mɔ alǒ mɔ nukúnnú jɛ mɛ ǎ lɛ é wɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ye ɖó na ɖí xwi xá linkpɔ́n syɛnsyɛn, alǒ adohu adohu e ɖí bú ye é. Etɛwu è ka sixu ɖɔ ɖɔ wuvɛ̌ bǔnɔ ɖé wɛ Jehovah sɛntɔ́ vívɛ́ enɛ lɛ nɔ ɖí xwi xá? Ðó hwenu e mɛɖé lɔ́ awa alǒ ɖò azinzɔnnɔ lɛ sín kɛkɛví ɖé mɛ é ɔ, mɛ bǐ sixu mɔ nǔ e ɖò wiwa ɛ wɛ é, bɔ enɛ sixu sísɛ́ mɛ bɔ è na d’alɔ ɛ. Amɔ̌, nú mɛɖé ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ɖò lee nǔ nɔ cí nú mɛ é linu, alǒ taglo tɔn mɛ wlú ɔ, è sixu nɔ ma ɖó ayi wu ɖɔ nǔɖe ɖò wiwa ɛ wɛ. Lee mɛ e lɔ́ alɔ é ɖé nɔ sè wuvɛ̌ gbɔn é wɛ ye lɔ nɔ sè gbɔn, amɔ̌, è sixu nɔ ma sè wuvɛ̌ xá ye lee è sè xá mɛ e lɔ́ alɔ é gbɔn é.

19. Etɛ lɛ kpɔ́ndéwú Mɛfibáalu tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

19 Enyi nǔɖe lɛ ɖó dogbó nú we, bɔ a lɛ́ mɔ ɖɔ è kún mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ emitɔn wu ó ɔ, kpɔ́ndéwú Mɛfibáalu tɔn sixu dó wusyɛn lanmɛ nú we. (2 Sam. 4:4) É ɖó na ɖí xwi xá wɔ̌n e ɖò wǔ tɔn é, bɔ Axɔ́su Davidi lɛ́ dá hwɛ agɔ n’i. Nǔ enɛ lɛ ɖě sín Mɛfibáalu wu ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é lɔn nú nǔ ɖě dó xomɛsin n’i ǎ; nǔ ɖagbe e é nɔ mɔ ɖò gbɛzán tɔn mɛ lɛ é nɔ sù nukún tɔn mɛ. Xomɛ e Davidi nyɔ́ dó wǔ tɔn wá yì é sù nukún tɔn mɛ. (2 Sam. 9:6-10) Enɛ wu ɔ, hwenu e Davidi dá hwɛ agɔ nú Mɛfibáalu é ɔ, Mɛfibáalu kpɔ́n nǔ e lɛlɛ̌ dó ninɔmɛ ɔ lɛ é bǐ. É lɔn nú nǔwanyido Davidi tɔn ɖ’akpɔ n’i ǎ. É ka lɛ́ dóhwɛ  Jehovah ɖó nǔ e Davidi wà é wu ǎ. É sɔ́ ayi ɖó nǔ e é sixu wà, dó nɔ gudo nú axɔ́su e Jehovah sɔ́ é jí. (2 Sam. 16:1-4; 19:25-31) Lè mǐtɔn wu wɛ Jehovah bló bɔ Mɛfibáalu sín kpɔ́ndéwú ɖagbeɖagbe enɛ ɖò Xó Tɔn mɛ.—Hlɔ. 15:4.

20. Nɛ̌ adohu adohu ka sixu wà nǔ dó mɛɖé lɛ wu gbɔn? Etɛ jí ye ka sixu kú dó?

20 Ðó adohu adohu syɛnsyɛn lɛ wutu ɔ, akpɔ nɔ ɖó nɔví mǐtɔn ɖé lɛ tawun, bɔ ye nɔ vo ɖò yeɖée mɛ ǎ ɖò ninɔmɛ gbè bǐ gbè tɔn ɖé lɛ mɛ. Gbɛtɔ́ gegě mɛ ninɔ sixu nɔ vɛwǔ nú ye, amɔ̌, ye nɔ kpó ɖò kplé agun tɔn lɛ, kpo kpléɖókpɔ́ lɛ kpo yì wɛ. Xóɖiɖɔ nú jonɔ lɛ sixu nɔ vɛwǔ nú ye có, ye ka nɔ ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ ɖò kúnnuɖegbé. Enyi ninɔmɛ mɔhun lɛ ɖě mɛ wɛ a ɖè hǔn, tuùn ɖɔ mɛ gegě ɖevo lɛ lɔ ɖò xwi ɖí xá ninɔmɛ ɖokpo ɔ lɛ wɛ hwi ɖɔhun. Flín ɖɔ gǎn e dó wɛ a ɖè kpo ayi bǐ kpo lɛ é nɔ hun xomɛ nú Jehovah. Gbè e a ma jó ǎ é xlɛ́ ɖɔ é ɖò nyɔna kɔn dó jǐ we wɛ, bo lɛ́ ɖò hlɔnhlɔn e sín hudo a ɖó é na we wɛ. * (Fili. 4:6, 7; 1 Pi. 5:7) Enyi a ɖò wuvɛ̌ sè wɛ ɖò lanmɛ, alǒ ɖò lee nǔ nɔ cí nú mɛ é linu, cobo ka kpó ɖò Jehovah sɛn wɛ hǔn, kúdeji ɖɔ a ɖò xomɛ tɔn hɛn hun wɛ.

21. Kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, etɛ mǐ bǐ ka na kpéwú bo wà?

21 É víví nú mǐ tawun ɖɔ vogbingbɔn gegě ɖò wezun kínkán kpaa, kpo ee xó Pɔlu ɖɔ é kpo tɛntin. Ðò Biblu sín táan mɛ ɔ, wezunkantɔ́ ɖokpo géé jɛn nɔ mɔ ajɔ ɔ yí. Amɔ̌, mɛ ɖěɖee dɛ kpo gbejininɔ kpo ɖò gbɛ̀ wezun ɔ nu lɛ é bǐ wɛ na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ sín ajɔ ɔ yí. (Jaan 3:16) Ðò kpaa mɛ ɔ, wezunkantɔ́ lɛ bǐ wɛ ɖó na ɖò ganji ɖò agbaza mɛ, é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, ye sixu kpéwú bo mɔ ajɔ ɔ yí ǎ. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, mǐ mɛ gegě wɛ azɔn ɖó dogbó ɖé lɛ na, é ɖò mɔ̌ có, mǐ ɖò didɛ wɛ. (2 Kɔ. 4:16) Kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, mǐ bǐ na kánwezun ɔ kaka yì jɛ vivɔnu!

HAN 144 Sɔ́ Ayi Towe Ðó Lè ɔ Jí!

^ akpá. 5 Égbé ɔ, Jehovah sɛntɔ́ gegě ɖò wuvɛ̌ ɖěɖee mɛxoxwe nɔ dɔn wá lɛ é sè wɛ; mɛ gegě lɛ́ ɖò xwi ɖí xá azɔn e nɔ vɔ gǎn nú mɛ lɛ é wɛ. Mǐ bǐ wɛ nǔ nɔ lɛ́ cikɔ na hweɖelɛnu. Enɛ wu ɔ, wezun kínkán xó ɔ sixu cí nǔ e vɛwǔ tawun é ɖɔhun. Xóta elɔ na kɛnu dó lee mǐ bǐ sixu kánwezun ɔ kpo didɛ kpo, bo ɖu ɖò gbɛ̀ wezun e xó mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ é jí gbɔn é wu.

^ akpá. 6 Kpɔ́n xóta “Biblu Nɔ Huzu Gbɛzán Mɛtɔn” ɖò Atɔxwɛ (Gungbe) 1er janvier 2013 tɔn mɛ.

^ akpá. 20 Bo na dó mɔ wěɖexámɛ tawun tawun ɖevo lɛ dó xwi ɖíɖí xá adohu adohu kpo mɛ e ko wà mɔ̌ bɔ é kpa ye lɛ é kpo wu hǔn, kpɔ́n tuto sunmɛ sunmɛ tɔn mai 2019 tɔn, ɖò jw.org® jí. Zǐn WESẸDOTẸN > TELEVIZIỌN JW®.

^ akpá. 63 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Ðó nɔví sunnu mɛxomɔ enɛ hɛn alɔnu tɔn ján ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ wutu ɔ, é kpéwú, bo ɖò ali jlɔjlɔ ɔ jí.

^ akpá. 65 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Enyi mǐ nɔ hɛn mɛ ɖevo lɛ gannugánnú ɖɔ ye ni nu ahan syɛnsyɛn gegě, alǒ mǐɖesunɔ ma nɔ ɖó dogbó nú zinzan tɔn ǎ ɔ, mǐ sixu bló bɔ ye klɛ́n afɔ.

^ akpá. 67 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nɔví sunnu ɖé ɖò azɔnzan jí ɖò dotóoxwé có, kúnnuɖiɖe nú mɛ e ɖò nukún kpé dó wǔtu tɔn wɛ lɛ é zɔ́n bɔ é kpó ɖò gbɛ̀ li ɔ jí.