Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

AKPÁXWÉ 4

Lee Mi Na Zán Akwɛ Gbɔn É

Lee Mi Na Zán Akwɛ Gbɔn É

“Gbɔn xóɖɔɖókpɔ́ gblamɛ ɔ, tuto lɛ na yì ta.”—Proverbes 20:18

Mǐ bǐ wɛ ɖó hudo akwɛ tɔn cobo na sú nǔ e hudo xwédo mǐtɔn lɛ é sín dò. (Proverbes 30:8) Nugbǒ ɔ, ‘akwɛ nɔ cyɔ alɔ mɛ jí.’ (Ecclésiaste 7:12) Xóɖiɖɔ dó akwɛ jí ɖò asú kpo asì kpo tɛntin nɔ vɛwǔ hweɖelɛnu, amɔ̌, ma lɔn nú akwɛ dɔn tagba wá alɔwliwli towe mɛ ó. (Efɛzinu lɛ 4:32) Hwenu e asú kpo asì kpo ɖé ɖò xó ɖɔ dó lee ye na zán akwɛ gbɔn é wu wɛ é ɔ, ye ɖó na ɖeji dó yeɖee wu bo na lɛ́ wà nǔ ɖó kpɔ́.

1 MI ÐÈ WĚ GANJI

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Enyi mɛɖé ɖò mi mɛ, bo ɖò síngbó na gbá wɛ ɔ, ayǐ wɛ é na tó junjɔn, bo na lɛ́n akwɛ nabi e é na zán d’ewu ɔ kpɔ́n hwɛ̌, bo na kpɔ́n ɖɔ emi ɖó akwɛ e na sixu wà azɔ̌ ɔ yì fó ɔ à jí.” (Luka. 14:28) É nyí nǔ taji ɖɔ mi ni ɖè wě ɖó kpɔ́ dó lee mi na zán akwɛ mitɔn gbɔn é jí. (Amos 3:3) Mi wá gbeta ɖokpo kɔn dó nǔ e sín hudo mi ɖó é kpo akwɛ nabi e mi na zán dó xɔ nǔ ɔ é kpo jí. (Proverbes 31:16) Enyi mi ko ɖó akwɛ e na xɔ nùɖé é kpowun ko xlɛ́ ɖɔ mi na xɔ nǔ ɔ dandan ǎ. Mi tɛnkpɔn bo nyì alɔ nú axɔɖuɖu. Mi nɔ zán akwɛ miɖesunɔ tɔn kɛɖɛ.—Proverbes 21:5; 22:7.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Enyi mi mɔ akwɛ zɛ e mi nɔ mɔ é wu hǔn, mi ni ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nǔ e mi na sɔ́ kpoɖ’eji ɔ dó wà na é jí

  • Enyi é ma sɔ́ wá yì bǎ ǎ hǔn, mi ni ɖè wě dó lee mi na ɖè akwɛ zinzan mitɔn kpò gbɔn é jí. Xlɛ̌ tɔn ɖokpo ɖíe: Mi ni ɖa nǔ miɖesu, é nyɔ́ hú ɖɔ mi ni xɔ nǔ ɖu.

2 XOMƐ TOWE NI ÐÒ WƐ̌N BONU A NI LƐ́ NƆ JLƐ̌ JÍ

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Nǔ e nɔ nyɔ́ Aklunɔ nukúnmɛ ɔ kɛɖɛ wɛ mǐ na nɔ bló ǎ; loɔ, mǐ na nɔ bló nǔ e nɔ nyɔ́ gbɛtɔ́ lɛ lɔmɔ̌ nukúnmɛ é.” (2 Kolɛntinu lɛ 8:21) Nɔ ɖɔ akwɛ e a nɔ mɔ é kpo lee a nɔ zán gbɔn é kpo nugbǒ tɔn nú mɛ e a da é.

Enyi a jló na zán akwɛ ɖaxó hǔn, nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ e a da é hwɛ̌. (Proverbes 13:10) Xóɖɔɖókpɔ́ dó akwɛ jí na d’alɔ bɔ fífá na nɔ alɔwliwli mitɔn mɛ. Mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ akwɛ e a nɔ mɔ é kún nyí hwiɖokponɔ tɔn ó, xwédo ɔ bǐ tɔn wɛ.—1 Timɔtée 5:8.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Mi wá gbeta ɖokpo kɔn dó akwɛ e mɛ ɖokpo ɖokpo na zán bɔ é ma na byɔ ɖɔ é ni mɔ wegɔ tɔn ǎ é jí

  • Mi ma nɔte kaka bonu tagba ni fɔ́n hwɛ̌ cobonu mi ɖɔ xó dó lee mi na nɔ zán akwɛ gbɔn é jí ó