Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 7

Lee Mi Na Kplɔ́n Vǐ Mitɔn Gbɔn É

Lee Mi Na Kplɔ́n Vǐ Mitɔn Gbɔn É

“Xó elɔ lɛ e sín gbè ɖè nú we wɛ un ɖè ɖò égbé é ɖó na ɖò ayi towe mɛ, bɔ a ɖó na nɔ vɔ́ ye ɖɔ nú vǐ towe lɛ.”—Deutéronome 6:6, 7

Hwenu e Jehovah ɖó tuto xwédo tɔn ayǐ é ɔ, é sɔ́ vǐ lɛ ɖó mɛjitɔ́ yetɔn lɛ sín acɛ glɔ. (Kolɔsinu lɛ 3:20) Ði mɛjitɔ́ ɖé ɔ, hwi wɛ ɖó na kplɔ́n vǐ towe bɔ é na yí wǎn nú Jehovah, bo na wá huzu mɛxo e sixu kpé nukún dó éɖee wu é ɖò sɔ. (2 Timɔtée 1:5; 3:15) A ɖó na lɛ́ kplɔ́n bo tuùn nǔ e ɖò vǐ towe sunnu alǒ nyɔnu sín ayi mɛ é. É ɖò gaàn ɖɔ kpɔ́ndéwú hwiɖesunɔ tɔn ɖò taji tawun. Enyi a bló bonu Xó Jehovah Tɔn tò junjɔn ayi towe mɛ hwɛ̌ ɔ, a na kpéwú bo kplɔ́n xó enɛ ɔ vǐ towe ganji.—Psaume 40:8.

 1 BLǑ BONU VǏ TOWE LƐ NI NƆ VO BO ÐƆ XÓ ÐÓ KPƆ́ XÁ WE

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Nɔ yawu bo na sè, ma nɔ zɔn xó jí ó.” (Jaki 1:19NW) Nǔ vǐ towe lɛ ni mɔ ɖɔ ye hɛn ɔ, ye na vo bo ɖɔ xó nú we. Hwenu e ye na ba na ɖɔ xó nú we é ɔ, ye ɖó na mɔ ɖɔ a ɖò gbesisɔmɛ bo na ɖótó emi. Ðè fífá sín ali lɛlɛ̌ dó hwi kpo ye kpo bonu ye na vo bo na nɔ ɖɔ xomɛ nú we. (Jaki 3:18) Enyi ye mɔ ɖɔ a nɔ nyla gbè alǒ dó hwɛ̌ ye ɔ, ye sɔ́ na nɔ ɖɔ xomɛ nú we ǎ. Nɔ ɖó suúlu dó vǐ towe lɛ wu, bo nɔ ɖè wanyiyi towe xlɛ́ ye hwɛhwɛ.—Matie 3:17; 1 Kolɛntinu lɛ 8:1.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Enyi vǐ towe lɛ jló na ɖɔ xó nú we hǔn, nǎ tɛn tɔn ye

  • Nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá vǐ towe lɛ hwɛhwɛ, ni ma nɔ nyí hwenu e adǎn gbò ye lɛ é kɛɖɛ ó

2 TƐNKPƆN BO MƆ NǓ JƐ NǓ E ÐƆ WƐ YE ÐÈ TAWUN É WU

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Mɛ e ɖè nukúnnúmɔjɛnǔmɛ xlɛ́ ɖò tagba ɖé mɛ é na ɖó ɖuɖeji.” (Proverbes 16:20) Hweɖelɛnu ɔ, a ɖó na ɖó ayi xó e ɖɔ wɛ vǐ towe lɛ ɖè tawun é wu, bo na dó sixu tuùn lee nǔ nɔ cí nú ye tawun é. Ðò kpaà mɛ ɔ, mɛ winnyawinnya lɛ nɔ zɛ̀kpá, alǒ nɔ ɖɔ nǔ e ye ma lin tawun na ɖɔ ǎ é. “Enyi mɛɖebǔ kɛ nu dó xó ɖé wu hwɛ̌ cobo sè nǔ e jɛ lɛ é hǔn, xlonɔnú . . . wɛ.” (Proverbes 18:13) Ma nɔ yawu sìn xomɛ ó.—Proverbes 19:11.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Kudeji ɖɔ enyi vǐ towe lɛ na bo ɖò xó ɖebǔ ɖɔ wɛ ɔ, a kún na gbò xó dó nu nú ye, alǒ w’adǎn dó ta yetɔn ó

  • Tɛnkpɔn bo flín lee nǔ nɔ cí nú we hwenu e a ɖó xwè yetɔn é, kpo nǔ e nɔ ɖò taji nú we é kpo

 3 MI MA NƆ ÐƆ GBĚ TƆN VO SƐ̀ TƆN VO Ó

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Vǐ ce, ɖǒtó tódɔnnúmɛ tɔ́ towe tɔn, ma gbɛ́ nùkplɔnmɛ nɔ towe tɔn ó.” (Proverbes 1:8) Tɔ́ kpo nɔ kpo sín acɛ glɔ wɛ Jehovah sɔ́ vǐ lɛ ɖó. Mi ɖó na kplɔ́n vǐ mitɔn lɛ bonu ye na ɖó sísí nú mi, bo lɛ́ setónú nú mi. (Efɛzinu lɛ 6:1-3) Enyi mɛjitɔ́ lɛ ma nɔ “ɖó linlin ɖokpo ɔ” ǎ ɔ, vǐ lɛ hɛn ɔ, ye na tuùn. (1 Kolɛntinu lɛ 1:10) Enyi gbè mitɔn ma ɖò kpɔ́ dó nùɖé jí ǎ hǔn, mi ma nɔ ɖexlɛ́ ɖò vǐ lɛ nukúnmɛ ó. É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, ye na nɔ ɖó sísí nú mi ǎ.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Mi ɖɔ xó ɖó kpɔ́ bo wá gbeta ɖokpo kɔn dó lee mi na nɔ dɔn tó nú vǐ mitɔn lɛ gbɔn é jí

  • Enyi hwi kpo mɛ e a da é kpo ma ɖó linlin ɖokpo ɔ dó lee mi na kplɔ́n vǐ mitɔn lɛ gbɔn é jí ǎ hǔn, tɛnkpɔn bo mɔ nǔ jɛ linlin mɛ e a da é tɔn mɛ

 4 MI BLÓ TUTO ÐÉ

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Kplɔ́n vǐ sunnu ɖé ɖó ali e é ɖó na mlɛ́ é jí.” (Proverbes 22:6) È na kplɔ́n vǐ bɔ é na sè gbè nú mɛ nɔ nyí nǔ kpé dó nǔ nu ǎ. Mi ɖó hudo tuto mɛkplɔnkplɔn tɔn, ee mɛ lee mi na dɔn tó nú vǐ lɛ gbɔn é ɖè é. (Psaume 127:4; Proverbes 29:17) Tódɔnnúmɛ nyí mɛ xixo kpowun ǎ, é nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ a na dó alɔ vǐ towe lɛ bonu ye na mɔ nǔ jɛ nǔ e wu è dó sɛ́n lɛ é mɛ. (Proverbes 28:7) Gɔ́ na ɔ, mi kplɔ́n ye bonu ye ni ɖó wanyiyi nú Xó Jehovah Tɔn, bo nɔ lɛ́ ɖó ayi nugbodòdó tɔn lɛ wu. (Psaume 1:2) Enɛ na d’alɔ ye bɔ ye na kplɔ́n walɔ ɖagbe zinzan.—Eble lɛ 5:14.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • kudeji ɖɔ vǐ towe lɛ tuùn ɖɔ Mawu tíìn bɔ ye sixu ganjɛ wutu tɔn

  • D’alɔ ye bonu ye ni nɔ ɖó ayi walɔ e ma sɔgbe ǎ bɔ è nɔ mɔ ɖò ɛntɛnɛti kpo nǔ mɔhun ɖevo lɛ kpo jí lɛ é wu, lobo nɔ nyì alɔ nú ye. Kplɔ́n lee ye na hɔn nú mɛ e nɔ ɖóxó xá vǐ kpɛví lɛ gbɔn é ye

“Kplɔ́n vǐ sunnu ɖé ɖó ali e é ɖó na mlɛ́ é jí”