Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 3

Lee Mi Na Ðeɖɛ Tagba lɛ Gbɔn É

Lee Mi Na Ðeɖɛ Tagba lɛ Gbɔn É

“Mi ni ɖó wanyiyi ɖaxó ɖò miɖee tɛntin, ɖó wanyiyi nɔ cyɔn nǔ dó nùwanyido gègě.”​—1 Piyɛɛ 4:8, Biblu Wiwe lọ—Gun Alada

Enyi è da mɛɖee gudo bonu azǎn ɖò jijɛ wɛ ɔ, tagba vovo lɛ na wá wá. É sixu sín lee mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ lin nǔ gbɔn é, lee nǔ nɔ cí nú mɛ ɖokpo ɖokpo é, kpo kplɔ́n e mɛ ɖokpo ɖokpo yí é kpo wu. Tagba ɖé lɛ sixu gosin fí ɖevo, alǒ nǔ ma ɖó nukún ɖé sixu jɛ.

Mi sixu nɔ ba na hɔn nú tagba lɛ, amɔ̌, Biblu byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ ɖeɖɛ tagba mǐtɔn lɛ. (Matie 5:23, 24) Mi na kpéwú bo na ɖeɖɛ tagba mitɔn lɛ ganji gbɔn nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan gblamɛ.

 1 MI ÐƆ XÓ ÐÓ KPƆ́ DÓ TAGBA Ɔ JÍ

NǓ E BIBLU ÐƆ É: ‘Hwenu e è na kɛ nu é tíìn.’ (Ecclésiaste 3:1, 7) Mɔ nǔ jɛ wu ganji ɖɔ mi zán hwenu dó ɖɔ xó dó tagba ɔ jí. Tɛnkpɔn bonu mɛ e a da é ni mɔ nǔ jɛ lee xó ɔ cí nú we é kpo nǔ e a lin d’ewu é kpo wu. Nɔ “ɖɔ nugbǒ” nú mɛ e a da é hwebǐnu. (Efɛzinu lɛ 4:25) Enyi nǔ e jí ɖɔ xó dó wɛ mi ɖè é na bo tlɛ vɛ́ nú we tawun hǔn, tɛnkpɔn bo ɖu ɖò nǔ dindɔn jí. Xógbe e nyɔ́ sè lɛ é zinzan dó na xósin na zɔ́n bɔ xóɖɔɖókpɔ́ ɔ na dɔn hun wá ǎ.—Proverbes 15:4; 26:20.

Enyi a na bo ma tlɛ yí gbè nú nǔ e ɖɔ wɛ mɛ e a da é ɖè é ǎ hǔn, sè wuvɛ̌ xá ɛ. Ma wɔn gbeɖé ɖɔ a ɖó na xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn n’i bo lɛ́ ɖó sísí n’i ó. (Kolɔsinu lɛ 4:6) Mi tɛnkpɔn bo yawu ɖeɖɛ tagba ɔ, lobo ma ɖó xóɖɔɖókpɔ́ te ó.—Efɛzinu lɛ 4:26.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Mi ba hwenu e nyɔ́ é bo ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó tagba ɔ jí

  • Enyi mɛ e a da é ɖò xó ɖɔ wɛ hǔn, tɛnkpɔn bo ma gbò xó dó nu n’i ó. Xó na wá jɛ hwi lɔ jí

 2 ÐǑTÓ BO MƆ NǓ JƐ WU

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Mi ni ɖó wanyiyi ɖaxó nú miɖee. Ðò sísí ɖiɖexlɛ́ miɖee mɛ ɔ, nɔ jɛ nukɔn.” (Hlɔmanu lɛ 12:10, NW) Lee a nɔ ɖótó mɛ e a da é gbɔn é nyí nǔ taji tawun. Tɛnkpɔn bo mɔ nǔ jɛ linlin tɔn wu bo sɔ́ hwiɖee hwe lobo sè wuvɛ̌ xá ɛ. (1 Piyɛɛ 3:8; Jaki 1:19) Ma bló nǔ mɛ ɖò xó sè wɛ ɖɔhun ó. Enyi é nyɔ́ bló hǔn, jǒ nǔ e wà wɛ a ɖè é dó, bo ɖó ayi nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè é wu, alǒ byɔ ɛ ɖɔ mi sixu ɖɔ xó ɖó kpɔ́ d’eji hweɖevonu. Enyi a nɔ mɔ mɛ e a da é dó mɔ mɛ e kpo hwi kpo ɖò hǔn ɖokpo ɔ xó wɛ é ɖɔhun, bo ma nɔ mɔ ɛ dó mɔ kɛntɔ́ towe na ǎ ɔ, a na nɔ ‘yawu sìn xomɛ ǎ.’—Ecclésiastes 7:9.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Enyi nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè é na bo ma tlɛ jɛ towe jí ǎ hǔn, hun ayi towe bo ɖótó é yí fó

  • Ðǒ ayi xó e ɖɔ wɛ é ɖè tawun é wu. Lɛ̌ ɖó ayi lee agbaza tɔn blebu ɖò linlin tɔn lɛ ɖexlɛ́ wɛ gbɔn é kpo kɔnugbe tɔn kpo wu

3 WÀ NǓ SƆGBE KPO GBETA E KƆN MI WÁ É KPO

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Azɔ̌ syɛnsyɛn alɔkpa lɛ bǐ wɛ ɖó lè, amɔ̌, xó kpowun ɖiɖɔ nɔ dɔn mɛ dó ya mɛ.” (Proverbes 14:23) Gbeta ɖagbe ɖé kɔn wíwá kpowun ko kpé ǎ. Mi ɖó na wà nǔ sɔgbe kpo gbeta e kɔn mi mɛ wè lɛ wá é kpo. Enɛ sixu byɔ azɔ̌ syɛnsyɛn kpo kanvinvan ɖaxó kpo, amɔ̌, é na hɛn lè wá. (Proverbes 10:4) Enyi mi nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ mɛ e ɖò hǔn ɖokpo ɔ xò wɛ é ɖɔhun ɔ, mi na “mɔ ajɔ ɖagbe” nú azɔ̌ syɛnsyɛn mitɔn.—Ecclésiaste 4:9.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Mi ni ɖɔ afɔ e mi mɛ ɖokpo ɖokpo na ɖè tawun bo na ɖeɖɛ tagba ɔ é

  • Sín hweɖenu jɛ hweɖenu hǔn, mi ni nɔ gbéjé lee yì nukɔn gbɔn wɛ mi ɖè é kpɔ́n