Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 9

Mi Sɛ̀n Jehovah Ðó Bǔ Ði Xwédo Ðé

Mi Sɛ̀n Jehovah Ðó Bǔ Ði Xwédo Ðé

“Mi sɛ̀n mɛ e bló jixwé, bo bló ayikúngban . . . é.”—Nǔɖexlɛ́mɛ 14:7

Lee a ko kplɔ́n gbɔn ɖò alɔnuwema elɔ mɛ é ɔ, nugbodòdó gègě ɖò Biblu mɛ bo na d’alɔ hwi kpo xwédo towe kpo. Jehovah jló ɖɔ a ni ɖó awǎjijɛ. É d’akpá ɖɔ enyi sinsɛn biblo sɛ́dó emi nɔ mya nukún nú we jɛ nukɔn ɔ, emi “na na nǔ enɛ lɛ bǐ” we. (Matie 6:33) É jló ɖesu ɖɔ a ni nyí xɔ́ntɔn emitɔn. Tɛnkpɔn gbɔn alɔ bǐ mɛ bo vɛ́ kpo Mawu kpo. Wǔjɔmɛ ɖaxó hugǎn e mɛɖé sixu mɔ é nɛ.—Matie 22:37, 38.

 1 HWI KPO JEHOVAH KPO NI ÐÒ VÌVƐ́ D’EJI WƐ

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Un na nyí tɔ́ nú mi, bɔ mi na nyí vǐ sunnu kpo vǐ nyɔnu kpo nú mì; nǔ e Aklunɔ nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ɖɔ ɔ nɛ.” (2 Kolɛntinu lɛ 6:18) Mawu jló ɖɔ a ni huzu xɔ́ntɔn vívɛ́ emitɔn. Ðɛxixo nyí wlɛnwín ɖokpo, bɔ enɛ na kpa we. Jehovah byɔ we ɖɔ a ni “nɔ xoɖɛ hwebǐnu.” (1 Tɛsalonikinu lɛ 5:17) Akpàkpà ɖò sísɔ́ ɛ wɛ bonu é na sè linlin towe kpo nǔ e ɖò adɔ̌ vɛ́ nú we wɛ lɛ é kpo. (Filipunu lɛ 4:6) Enyi a nɔ xoɖɛ kpo xwédo towe kpo ɔ, ye na mɔ lee Mawu xɔ akwɛ nú we sɔ́ é.

Gɔ́ nú xóɖiɖɔ nú Mawu ɔ, a ɖó na nɔ lɛ́ ɖótó é. A hɛn ɔ, a na wà mɔ̌ gbɔn Xó tɔn kpo wema junjɔn Biblu jí lɛ kpo kpinkplɔn gblamɛ. (Psaume 1:1, 2) Nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e a nɔ kplɔ́n lɛ é jí. (Psaume 77:11, 12) Tó ɖiɖó Mawu nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ a ni nɔ yì kplé Klisanwun tɔn lɛ ɖò gbesisɔmɛ.—Psaume 122:1-4.

Xó Jehovah tɔn ɖiɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ lɛ́vɔ nyí wlɛnwín taji ɖevo e a na zán, bɔ hwi kpo e kpo na vɛ́ d’eji é. Bǎ e mɛ a nɔ bló mɔ̌ ɖó é wɛ a na sɛkpɔ ɛ ɖó.—Matie 28:19, 20.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Nɔ ba hwenu ɖé ɖò azan lɛ bǐ jí bo nɔ xà Biblu lobo nɔ lɛ́ xoɖɛ

  • Gbigbɔ mɛ sín nǔ lɛ ni nɔ mya nukún nú mi ɖò xwédo ɔ mɛ hú ayiɖeɖayi kpo nǔ ɖevo lɛ kpo

2 ÐU SINSƐN BIBLO XWÉDO TƆN MITƆN SÍN VIVǏ

NǓ E BIBLU ÐƆ É: “Mi sɛkpɔ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ mi.” (Jaki 4:8) Mi ɖó na sɔ́ azan ɖé kpo ganmɛ ɖé kpo nú sinsɛn biblo xwédo tɔn mitɔn, lobo na nɔ xwedó tɛgbɛ. (Genèse 18:19) Amɔ̌, enɛ kɛɖɛ ko kpé ǎ. Jlǒ Mawu tɔn wiwa ɖó na nɔ mya nukún nú mi hwebǐnu. Enyi xwédo towe kpo Mawu kpo na vɛ́ d’eji hǔn, nɔ ɖɔ xó Mawu tɔn nú ye “hwenu e a na ɖò ayijunjɔn ɖò xwé towe gbè é kpo hwenu e a na ɖò zɔnlin ɖi wɛ ɖò ali jí é kpo kpodo hwenu e a na ɖò ayimimlɔ é kpo kpodo hwenu e a na fɔ́n é kpo.” (Deutéronome 6:6, 7) Ðɔ nú hwiɖee ɖɔ emi na cí Jozuwe ɖɔhun, é ɖɔ: “Nú nyɛ kpo xwédo ce kpo ɔ, mǐ na sɛ̀n Jehovah.”—Josué 24:15.

NǓ E A SIXU WÀ É:

  • Blǒ tuto nǔ kpinkplɔnmɛ tɔn e sɔgbe kpo hudo mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn kpo ɖò xwédo ɔ mɛ é, bonu é ni ma nɔ sún aɖǔ ó