Xwédo Towe Sixu Nɔ Awǎjijɛ Mɛ

Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan sixu zɔ́n bɔ alɔwliwli towe kpo xwédo towe kpo na nɔ awǎjijɛ mɛ.

Xónusɔ́ɖóte

Wěɖexámɛ ɖěɖee junjɔn Biblu jí bo nyɔ́ zán bo ɖò alɔnuwema elɔ mɛ lɛ é xwixwedó sixu d’alɔ we bɔ a na ɖó alɔwliwli kpo xwédo awǎjijɛnɔ ɖé kpo.

AKPÁXWÉ 1

Ba Alɔdo Mawu Tɔn Ðò Alɔwliwli Towe Mɛ

Nùkanbyɔ wè sixu d’alɔ we bɔ alɔwliwli towe na kpɔ́n te.

AKPÁXWÉ 2

Mi Nɔ Gbeji nú Miɖee

Nùɖé sɔ́ nyí gbejininɔ ɖò alɔwliwli mɛ hú alɔ nyìnyì nú agalilɛ à?

AKPÁXWÉ 3

Lee Mi Na Ðeɖɛ Tagba lɛ Gbɔn É

Tagba lɛ ɖiɖeɖɛ ɖò alixo ɖagbe mɛ na zɔ́n bɔ è na mɔ vogbingbɔn ɖò alɔwliwli e lidǒ bɔ awǎjijɛ ɖ’emɛ é kpo e vɔ́da bɔ awǎjijɛ ma ɖ’emɛ ǎ é kpo mɛ.

AKPÁXWÉ 4

Lee Mi Na Zán Akwɛ Gbɔn É

Etɛ jiɖiɖe kpo nugbǒ ɖiɖɔ kpo ka sixu wà?

AKPÁXWÉ 5

Lee Mi Sixu Nɔ Fífá Mɛ Xá Hɛnnumɔ Mitɔn lɛ Gbɔn É

A sixu wlí yɛ̌yi nú mɛjitɔ́ towe lɛ cobo ka na gblé ɖò mɛ e a da é sí ǎ.

AKPÁXWÉ 6

Lee Mi Na Wà Nǔ Gbɔn Hwenu E Mi Jì Vǐ É

Hwenu e mi na jì vǐ é ɔ, kancica mitɔn ka sixu lidǒ à?

AKPÁXWÉ 7

Lee Mi Na Kplɔ́n Vǐ Mitɔn Gbɔn É

Tódɔnnúmɛ nyí sɛ́n dido kpo mɛ xixo kpo kɛɖɛ sín xó ǎ.

AKPÁXWÉ 8

Hwenu E Awě Xò Mi É

Yǐ gbè nú alɔdo e sín hudo a ɖó é.

AKPÁXWÉ 9

Mi Sɛ̀n Jehovah Ðó Bǔ Ði Xwédo Ðé

Nɛ̌ a ka sixu ɖu sinsɛn biblo xwédo tɔn mitɔn sín vivǐ ganji gbɔn?