Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 10

Nɛ̌ A ka Sixu Tuùn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Gbɔn?

Nɛ̌ A ka Sixu Tuùn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Gbɔn?

1. Sinsɛn nugbǒ ɖokpo géé jɛn ka ɖè à?

“Mi cɔ́ miɖée dó mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée dó ɖó gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ wu.”​—MATIE 7:15.

Sinsɛn ɖokpo géé wɛ Jezu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ, é wɛ nyí sinsɛn nugbǒ ɔ. É cí ali ɖé ɖɔhun bo nɔ kplá mɛ yì gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ. Jezu ɖɔ jí: “Mɛ kpɛɖé jɛn nɔ ba” ali enɛ mɔ. (Matie 7:14) Sinsɛn e sɔgbe xá Xó nugbǒ Mawu tɔn ɔ kɛɖɛ wɛ é nɔ yí gbè na. Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ bǐ nɔ nɔ kpɔ́ ɖò nùɖiɖi ɖokpo ɔ mɛ.​—Jaan 4:23, 24; 14:6; Efɛzinu lɛ 4:4, 5.

Kpɔ́n video Mawu ka Nɔ Yí Gbè nú Sinsɛn lɛ Bǐ À?

2. Etɛ Jezu ka ɖɔ dó Klisanwun adingbannɔ lɛ wu?

“Ye tuùn Mawu bo ɖɔ; loɔ, nǔwiwa yetɔn ɖexlɛ́ ɖɔ ye kún tuùn Mawu ó.”​—TITU 1:16.

Jezu ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ gbeyiɖɔ adingbannɔ lɛ na wá hɛn sinsɛn Klisanwun tɔn blí. Ðò nukúnta ɔ, ye nɔ cí Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ ɖɔhun. Sinsɛn-gbɛ́ yetɔn lɛ nɔ mɔ yeɖée dó mɔ Klisanwun na. Loɔ, a hɛn ɔ a na tuùn nǔ e wà nú wɛ mɛ mɔhunkɔtɔn lɛ nyí é. Gbɔn nɛ̌? Sinsɛn nugbǒ ɔ kɛɖɛ jɛn nɔ d’alɔ Klisanwun nugbǒ lɛ bɔ ye nɔ ɖó jijɔ kpo zinzan ɖagbe kpo.​—Matie 7:13-23.

3. Nɛ̌ a ka sixu tuùn Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ gbɔn?

Ð’ayi wuntun atɔ́ɔ́n elɔ lɛ e nɔ ɖè ye xlɛ́ é wu:

  • Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ nɔ ɖó sísí nú Biblu ɖɔ é nyí Xó Mawu Tɔn. Ye nɔ tɛnkpɔn bo nɔ nyì sɛ́n tɔn lɛ. Hǔn sinsɛn nugbǒ ɔ gbɔn vo nú sinsɛn e nɔ xwedó linlin gbɛtɔ́ tɔn lɛ é. (Matie 15:7-9) Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ nɔ kplɔ́n mɛ nùɖé bo nɔ wà ɖevo ǎ.​—Jaan 17:17; 2 Timɔtée 3:16, 17.

  •   Ahwanvu nugbǒ Jezu tɔn lɛ nɔ sɔ́ nyikɔ Mawu tɔn, Jehovah sù. Jezu sɔ́ nyikɔ Mawu tɔn sù bo bló bɔ è tuùn nyikɔ ɔ. É d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye tuùn Mawu bo kplɔ́n ye ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn ni nyí nǔ sísí. (Matie 6:9) Sinsɛn tɛ ka nɔ bló bɔ è nɔ tuùn nyikɔ Mawu tɔn ɖò fí e a nɔ nɔ é?​—Jaan 17:26, nwt; Hlɔmanu lɛ 10:13, 14.

  • Klisanwun nugbǒ lɛ nɔ jla Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín wɛn. Mawu sɛ́ Jezu dó bɔ é wá jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɔ wɛ nyí nukúnɖiɖo ɖokpo géé e ɖè nú gbɛtɔ́ lɛ é. Jezu ɖɔ xó d’ewu kaka jɛ gbè e gbè é kú é. (Luki 4:43; 8:1; 23:42, 43) É ɖɔ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖó na jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Enyi mɛɖé wá gɔ̌n towe bo ɖɔ emi ɖò xó ɖɔ dó Axɔsuɖuto Mawu Tɔn wu wɛ ɔ, sinsɛn tɛ mɛ a ka na lin ɖɔ é na ko ɖè?​—Matie 24:14.

  • Ahwanvu Jezu tɔn lɛ nyí gbɛ̀ nyanya elɔ tɔn ǎ. A sixu tuùn ye ɖó ye nɔ ɖó alɔ ɖò toxóɖiɖɔ alǒ gbè ɖó kpɔ́ bo fɔ́n gǔ mɛ ǎ. (Jaan 17:16; 18:36) Mɔ̌ jɛn ye ma nɔ xwedó nùwalɔ kpo zinzan nyanya gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ kpo a é nɛ.​—Jaki 4:4.

  • Klisanwun nugbǒ lɛ nɔ yí wǎn nú yeɖée tawun. Ye ko kplɔ́n ɖò Mawuxó ɔ mɛ ɖɔ ye ɖó na ɖó sísí nú mɛ e gosin akɔ ɖevo lɛ bǐ mɛ é. Sinsɛn nùvú lɛ nɔ nɔ gudo nú ahwan akɔta lɛ tɔn, amɔ̌, Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ nɔ gbɛ́ bo nɔ wà mɔ̌ ǎ. (Micée 4:1-3) É nyɔ́ wà ɔ, cejɛnnabi ma ɖó nɔ zɔ́n bɔ Klisanwun nugbǒ lɛ nɔ zán hwenu kpo nǔ e ye ɖó lɛ é kpo dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ, bo na akɔnkpinkpan ye.​—Jaan 13:34, 35; 1 Jaan 4:20.

4. A ka sixu tuùn sinsɛn nugbǒ ɔ à?

Sinsɛn ɖětɛ ka nɔ sɔ́ nùkplɔnmɛ tɔn lɛ bǐ junjɔn Mawuxó ɔ jí, nɔ sɔ́ nyikɔ Mawu tɔn sù, bo nɔ jla ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn jɛn nyí nukúnɖiɖo ɖokpo e ɖè nú gbɛtɔ́ lɛ é? Ahwangbɛ́ ɖětɛ ka nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ bo ma nɔ fun ahwan à? Etɛ a ka lin?​—1 Jaan 3:10-12.