Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 11

Nɛ̌ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ ka Nɔ Hɛn Lè Wá nú Mǐ Gbɔn?

Nɛ̌ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ ka Nɔ Hɛn Lè Wá nú Mǐ Gbɔn?

1. Etɛwu mǐ ka ɖó hudo alixlɛ́mɛ tɔn?

Etɛ nugbǒ Biblu tɔn e ɖɔ ɖɔ gbɛ̀ nyí nùnina Mawu tɔn é ka ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na wà​—ÐƐHAN 36:10.

Gbɛɖotɔ́ ɔ nyɔ̌nùí hú mǐ. É nɔ kpé nukún dó mǐ wu Tɔ́ wanyiyinɔ ɖé ɖɔhun. É ka lɛ́ ɖó mǐ nú mǐ na nɔ gbawunjo mɛ ǎ. (Jelemíi 10:23) Hǔn lee vǐ kpɛví lɛ nɔ ɖó hudo alixlɛ́mɛ mɛjitɔ́ lɛ tɔn gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn mǐ bǐ ɖó hudo alixlɛ́mɛ Mawu tɔn gbɔn. (Ezayíi 48:17, 18) Sɛ́n Biblu tɔn lɛ nɔ xlɛ́ ali mǐ bo nyí nùnina e gosin Mawu gɔ́n é.​—2 Timɔtée 3:16.

Sɛ́n Jehovah tɔn lɛ nɔ kplɔ́n mǐ lee mǐ na zán gbɛ̀ ɖagbe hugǎn gbɔn dìn é, bo nɔ lɛ́ xlɛ́ mǐ lee mǐ na mɔ ajɔ mavɔmavɔ ɖò sɔgudo gbɔn é. Mawu ɖó acɛ bo na dó sɛ́n nú mǐ ɖó é wɛ ɖó mǐ. Mǐ ɖó na nɔ dokú n’i nú alixlɛ́mɛ wanyiyinɔ tɔn bo na nɔ nyì sɛ́n tɔn lɛ kpo xomɛhunhun kpo.​—Ðɛhan 19:812; Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11.

2. Nɛ̌ sɛ́n Biblu tɔn lɛ ka nɔ xlɛ́ ali mǐ gbɔn?

Nugbǒ taji Biblu tɔn ɖé lɛ nɔ xlɛ́ nǔ e Mawu jló ɖɔ mǐ ni wà ɖò ninɔmɛ gègě mɛ é. Sɛ́n ɖevo lɛ nɔ ɖɔ xó dó ninɔmɛ tawun tawun ɖé lɛ wu. (Sɛ́nflínmɛ 22:8) Mǐ ɖó na nɔ lin tamɛ bo mɔ nukúnnú jɛ nǔ e nugbǒ Biblu tɔn ɖé ɖɔ mǐ ni wà é wu. (Nùnywɛxó 2:10-12) Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ nùnina Mawu tɔn wɛ gbɛ̀ nyí. Nugbodòdó enɛ sixu xlɛ́ ali mǐ ɖò azɔ̌mɛ, ɖò xwégbe alǒ hwenu e mǐ ɖò yiyi wɛ ɖò alita é. É nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ lɔn bo nɔ nyí awovinú nú mǐɖesunɔ alǒ mɛ ɖevo ɖebǔ ǎ.​—Mɛsɛ́dó 17:28.

3. Sɛ́n wè tɛ lɛ ka ɖò taji?

Jezu ɖɔ xó dó sɛ́n wè e ɖò taji lɛ é wu. Nukɔntɔn ɔ ɖè nǔ e wu Mawu ɖó gbɛtɔ́ é xlɛ́ tawun,  é wɛ nyí ɖɔ è na tuùn i, yí wǎn n’i bo nɔ gbeji dó sɛ̀n ɛ. Mǐ ɖó na nɔ lin tamɛ dó sɛ́n nukɔntɔn elɔ wu cobo na nɔ wà nǔ ɖebǔ. (Nùnywɛxó 3:6) Mɛ e nɔ xwedó sɛ́n elɔ lɛ é na zun xɔ́ntɔn xá Mawu bo na mɔ xomɛhunhun nugbǒ kpo gbɛ̀ mavɔmavɔ kpo.​—Matie 22:36-38.

Sɛ́n wegɔ ɔ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ kpɔ́ xá mɛ ɖevo lɛ ɖò fífá mɛ. (1 Kɔlɛntinu lɛ 13:4-7) Enyi mǐ na nyì sɛ́n wegɔ elɔ ɔ, é na byɔ ɖɔ mǐ ni nɔ wà nǔ xá gbɛtɔ́ lɛ lee Mawu nɔ wà nǔ xá ye gbɔn é ɖɔhun.​—Matie 7:12; 22:39, 40.

4. Lè tɛ mǐ ka nɔ mɔ ɖò sɛ́n Biblu tɔn lɛ mɛ?

Sɛ́n Mawu tɔn lɛ nɔ kplɔ́n nǔ e xwédo lɛ ɖó na wà bo na nɔ kpɔ́ ɖò wanyiyi mɛ é ye. (Kolosinu lɛ 3:12-14) Mawuxó ɔ nɔ lɛ́ cyɔn alɔ xwédo lɛ jí, ɖó é nɔ kplɔ́n nugbodòdó e nɔ xlɛ́ ali mɛ lɛ é ye, é wɛ nyí ɖɔ alɔwliwli na nyí kɔnɖókpɔ́ tɛgbɛ tɔn.​—Bǐbɛ̌mɛ 2:24.

Enyi mǐ nɔ xwedó nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ ɔ, ye sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ gbɛmɛ fí sín nǔ e hudo mǐ lɛ é bo na vo ɖò ayi mɛ. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, azɔ̌gǎn lɛ nɔ yawu jló ɖɔ mɛ e nɔ xwedó nǔ e Biblu ɖɔ dó nugbǒɖiɖɔ kpo azɔ̌ syɛnsyɛn wiwa kpo wu lɛ é wɛ na w’azɔ̌ nú emi. (Nùnywɛxó 10:4, 26; Eblée lɛ 13:18) Mawuxó ɔ lɛ́ kplɔ́n mǐ ɖɔ dandannú gbɛmɛ tɔn lɛ ni nɔ kpé mǐ bonu mǐ ni wlíbò nú xɔ́ntɔn Mawu tɔn nyínyí hú nǔ ɖevo ɖebǔ.​—Matie 6:24, 25, 33; 1 Timɔtée 6:8-10.

Sɛ́n Biblu tɔn lɛ nyínyí sixu zɔ́n bɔ lanmɛ mǐtɔn na nɔ ganji. (Nùnywɛxó 14:30; 22:24, 25) Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe, sɛ́n Mawu tɔn e ɖɔ ɖɔ mǐ kún ɖó na nu ahan mú ó é nɔ hwlɛn mǐ sín azɔn nyanya lɛ kpo awovinú lɛ kpo mɛ. (Nùnywɛxó 23:20) Jehovah na gbè mǐ bɔ mǐ sixu nu ahan syɛnsyɛn, loɔ é ka ɖó na nɔ jlɛ̌ jí. (Ðɛhan 104:15; 1 Kɔlɛntinu lɛ 6:10) Mǐ nɔ ɖu lè sɛ́n Mawu tɔn lɛ tɔn ɖó ye nɔ kplɔ́n mǐ bɔ mǐ nɔ cɔ́ walɔ kpo linlin mǐtɔn lɛ kpo. (Ðɛhan 119:97-100) É ɖò mɔ̌ có, Klisanwun nugbǒ lɛ nɔ ɖó sísí nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ ɖó ye nɔ ɖu lè tɔn kpowun wutu ǎ. Ye nɔ wà mɔ̌ bo nɔ sɔ́ Jehovah sù wɛ.​—Matie 5:14-16.