Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Mawu ka Nɔ Ðótó Ðɛ lɛ Bǐ À?

Mawu ka Nɔ Ðótó Ðɛ lɛ Bǐ À?

Mawu byɔ gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ ɖɔ ye ni sɛkpɔ emi gbɔn ɖɛxixo gblamɛ. É ɖò mɔ̌ có, é ka nɔ ɖótó, alǒ yí gbè nú ɖɛ lɛ à?