Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kú mǐtɔn gudo? Xósin e Biblu na b’ɛ zawě é dó gbɔ nú mɛ lobo lɛ́ na jiɖe mɛ.