Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 6

Nukúnɖiɖo Tɛ ka Ðè nú Mɛkúkú Lɛ?

Nukúnɖiɖo Tɛ ka Ðè nú Mɛkúkú Lɛ?

1. Wɛnɖagbe tɛ ka ɖè nú mɛkúkú lɛ?

Hwenu e Jezu wá Betaníi e yá dó Jeluzalɛmu é ɔ, xɔ́ntɔn tɔn Lazáa kú é ɔ, é ko bló azǎn ɛnɛ mɔ̌ nɛ. Jezu xwedó Mata kpo Mali kpo ee nyí Lazáa sín nɔví nyɔnu lɛ é, bo yì fí e è ɖi i dó é. Tlolo ɔ, gbɛtɔ́ lɛ gɔ́ fí ɔ. Kpɔ́n lee Mata kpo Mali kpo na ko ɖò awǎjijɛ mɛ sɔ, hwenu e ye mɔ bɔ Jezu fɔ́n Lazáa wá gbɛ̀ é!​—Jaan 11:21-24, 38-44.

Mata ko tuùn wɛnɖagbe e ɖè nú mɛkúkú lɛ é ganji. É ko tuùn ɖɔ Jehovah na fɔ́n mɛkúkú lɛ bɔ ye na lɛ́ wá nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí.​—Jɔbu 14:14, 15.

2. Etɛ ka nyí ninɔmɛ mɛkúkú lɛ tɔn?

Mawu ɖɔ nú Adamu ɖɔ: “Kɔ́ wɛ a nyí, bo ka na lɛ́ huzu kɔ.”​—BǏBƐ̌MƐ 3:19.

Kɔgudu wɛ Mawu dó bló gbɛtɔ́ lɛ na. (Bǐbɛ̌mɛ 2:7; 3:19) Mǐ ɖó lindɔ̌n jɔmakú ɖé ɖò agbaza mǐtɔn mɛ ǎ. Enyi mǐ kú ɔ, nùnywɛ mǐtɔn ɖesu lɔ nɔ kú bɔ linlin mǐtɔn lɛ nɔ vɔ. Nugbǒ ɔ, Lazáa ɖɔ nǔ ɖebǔ dó nǔ e jɛ hwenu e é nyí mɛkúkú é jí nú mɛ ǎ, ɖó mɛkúkú lɛ sɔ́ tuùn nǔtí ǎ.​—Ðɛhan 146:4; Nùnywɛtɔ́xó 9:5, 6, 10.

Mawu ka nɔ sɔ́ zo dó doya nú gbɛtɔ́ ɖò kú gudo wɛ à? Ðó Biblu xlɛ́ ɖɔ mɛkúkú lɛ kún tuùn nùɖé ó wutu ɔ, zomɛ̀ xó ɔ, adingbànnúkplɔnmɛ ɖaxó wɛ é nyí bo nɔ kɔn cí dó Mawu wu. Linlin e ɖɔ ɖɔ è na doya nú gbɛtɔ́ lɛ ɖò myɔ mɛ é nɔ nyla nukún tɔn mɛ ɖesu.​—Jelemíi 7:31.

Kpɔ́n video Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

 3. Mɛkúkú lɛ ka sixu ɖɔ xó xá mǐ à?

Mɛkúkú lɛ sixu ɖɔ xó alǒ sè nǔ gbeɖé ǎ. (Ðɛhan 115:17) Amɔ̌, wɛnsagun ɖé lɛ nyí adakaxotɔ́ bo sixu nɔ ɖɔ xó nú gbɛtɔ́ lɛ bo ɖè yeɖée xlɛ́ ɖi mɛkúkú lɛ. (2 Piyɛ́ɛ 2:4) Jehovah dó sɛ́n ɖɔ mǐ kún ɖó na tɛnkpɔn bo ba na ɖɔ xó xá mɛkúkú lɛ ó.​—Sɛ́nflínmɛ 18:10, 11.

4. Mɛ̌ mɛ̌ e è ka na fɔ́n sín kú?

È na fɔ́n gbɛtɔ́ livi mɔkpan e kú bo ɖò yɔdo mɛ lɛ é wá gbɛ̀ dó ayikúngban jí. È na fɔ́n mɛ e ma tlɛ tuùn Mawu ǎ, bo wà nǔ nyanya lɛ é ɖé lɛ sín kú.​—Luki 23:43, nwt; Mɛsɛ́dó 24:15.

Mɛ e è na fɔ́n sín kú lɛ é na kpé nǔ wu bo na kplɔ́n nugbǒ ɔ dó Mawu wu bo ɖó nùɖiɖi nú Jezu lobo setónú n’i. (Nǔɖexlɛ́mɛ 20:11-13) Mɛ e na fɔ́n wá gbɛ̀ bo na wà nǔ ɖagbe lɛ é na kpéwú bo na ɖu gbɛ̀ sín vivǐ ɖò ayikúngban jí.​—Jaan 5:28, 29.

5. Etɛ fínfɔ́n sín kú ɔ ka kplɔ́n mǐ dó Jehovah wu?

Gbɔn sɛ́ e Mawu sɛ́ Vǐ tɔn bɔ é wá kú dó ta mǐtɔn mɛ é gblamɛ ɔ, é bló bɔ nukúnɖiɖo fínfɔ́n sín kú tɔn tíìn nú mǐ. Enɛ wu ɔ, fínfɔ́n sín kú ɔ kplɔ́n nǔ mǐ dó wanyiyi Jehovah tɔn kpo xomɛnyínyɔ́ tɔn e è ma sixu jlɛ́ ǎ é kpo wu. Hwenu e è na fɔ́n mɛkúkú lɛ é ɔ, mɛ̌ a ka jló na mɔ tawun?​—Jaan 3:16; Hlɔmanu lɛ 6:23.