Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 9

Nɛ̌ Xwédo Towe ka Sixu Ðó Awǎjijɛ Gbɔn?

Nɛ̌ Xwédo Towe ka Sixu Ðó Awǎjijɛ Gbɔn?

1. Etɛwu sunnu kpo nyɔnu kpo ka ɖó na wlí alɔ cobɔ xwédo yetɔn na ɖó awǎjijɛ?

Jehovah, “Mawu awǎjijɛnɔ” e jló ɖɔ xwédo lɛ ni ɖó awǎjijɛ é gɔ́n wɛ wɛnɖagbe ɔ gosin. (1 Timɔtée 1:11, nwt) É wɛ dó alɔwliwli wá. Alɔwliwli ɖò axɔsuxwé nɔ zɔ́n bɔ awǎjijɛ kpo wanyiyi kpo nɔ ɖò mɛjitɔ́ lɛ kpo vǐ lɛ kpo tɛntin bɔ ye nɔ lɛ́ ɖeji dó yeɖée wu. Klisanwun lɛ ɖó na setónú nú sɛ́n tò yetɔn tɔn ɖěɖee ɖɔ xó dó alɔwliwli ɖò axɔsuxwé wu é.​—Luki 2:1, 4, 5.

Nukún tɛ Mawu ka nɔ dó kpɔ́n alɔwliwli na? É jló ɖɔ é ni nyí kɔnɖókpɔ́ tɛgbɛ tɔn ɖò sunnu ɖokpo kpo nyɔnu ɖokpo kpo tɛntin. Jehovah jló ɖɔ asú kpo asì kpo ni nɔ gbeji nú yeɖée. (Eblée lɛ 13:4) É gbɛ́ wǎn nú asú gbigbɛ́ alǒ asì gbigbɛ́. (Malacíi 2:16) Amɔ̌, é na gbè Klisanwun lɛ bɔ ye sixu gbɛ́ yeɖée bo wlí alɔ xá mɛ ɖevo, enyi mɛ e ye wlí alɔ xá é dó afɔ gbě ɔ nɛ.​—Matie 19:3-6, 9.

2. Nɛ̌ asú kpo asì kpo ka na wà nǔ xá yeɖée gbɔn?

Jehovah ɖó sunnu kpo nyɔnu kpo bɔ mɛ ɖokpo ɖokpo na wà azɔ̌ tɔn dó d’alɔ yeɖée ɖò alɔwliwli mɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 2:18) Ði tatɔ́ xwédo ɔ tɔn ɔ, asú ɖó na nɔ nukɔn bo kpé nukún dó nǔ agbaza tɔn e na hudo xwédo ɔ lɛ é wu bo lɛ́ kplɔ́n nǔ ye dó Mawu wu. Wanyiyi e ma ɖó ce jɛn na bí ǎ ɔ wɛ é ɖó na ɖó nú asì tɔn. Asú kpo asì kpo ɖó na ɖó wanyiyi kpo sísí kpo nú yeɖée. Ðó asú kpo asì kpo lɛ bǐ wɛ nyí hwɛhutɔ́ wu ɔ, ye ɖó na kplɔ́n hwɛsɔkɛ mɛ cobo na ɖó awǎjijɛ ɖò alɔwliwli yetɔn mɛ.​—Efɛzinu lɛ 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Piyɛ́ɛ 3:7.

 3. Enyi awǎjijɛ ma ɖò alɔwliwli mitɔn mɛ ǎ ɔ, a na jó wegɔ towe dó wɛ à?

Enyi tagba jɛn nɔ ɖò alɔwliwli towe mɛ ɔ, mi mɛ wè lɛ ɖó na tɛnkpɔn bo nɔ wà nǔ xá miɖée kpo wanyiyi kpo. (1 Kɔlɛntinu lɛ 13:4, 5) Mawuxó ɔ na gbè ɖɔ è ni klán ɖó tagba e nɔ wá tɔ́n ɖò alɔwliwli mɛ lɛ é wu ǎ.​—1 Kɔlɛntinu lɛ 7:10-13.

4. Vǐ lɛ emi, etɛ Mawu ka jló nú mi?

Jehovah jló ɖɔ a ni ɖó awǎjijɛ. É na ɖè wě ɖagbe hugǎn xá we bɔ a na ɖu winnyawinnya hwenu towe sín gbɛ̀. Mɛjitɔ́ towe lɛ ɖó nùnywɛ bo ko mɔ nǔ kpɔ́n ɖò gbɛ̀ mɛ, enɛ wu ɔ, Mawu jló ɖɔ a ni ɖu lè nǔ enɛ lɛ tɔn. (Kolosinu lɛ 3:20) Jehovah lɛ́ jló ɖɔ a ni mɔ vivǐ e jlǒ Gbɛɖotɔ́ ɔ kpo Vǐ tɔn kpo tɔn wiwa nɔ hɛn wá nú mɛ lɛ é.​—Nùnywɛtɔ́xó 11:9–12:1; Matie 19:13-15; 21:15, 16.

5. Mɛjitɔ́ lɛ emi, nɛ̌ vǐ mitɔn lɛ ka sixu mɔ awǎjijɛ gbɔn?

Mi ɖó na wà azɔ̌ syɛnsyɛn bo na mɔ nǔ elɔ lɛ nú vǐ mitɔn lɛ: nùɖuɖu, fí e ye na dɔ́ é kpo nǔzinzan lɛ kpo. (1 Timɔtée 5:8) Amɔ̌, nú vǐ mitɔn lɛ na ɖó awǎjijɛ ɔ, mi ɖó na lɛ́ kplɔ́n ye bɔ ye na yí wǎn nú Mawu bo lɛ́ kplɔ́n nǔ dó wǔ tɔn. (Efɛzinu lɛ 6:4) Lee mi nɔ ɖè wanyiyi mitɔn nú Mawu xlɛ́ gbɔn ɔ na nyí kpɔ́ndéwú ɖé bo na junjɔn ayi mɛ nú vǐ mitɔn lɛ. Enyi nùkplɔnmɛ mitɔn lɛ nɔ junjɔn Mawuxó ɔ jí ɔ, ye sixu jla linlin yetɔn lɛ ɖó.​—Sɛ́nflínmɛ 6:4-7; Nùnywɛxó 22:6.

Enyi mi nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú vǐ mitɔn lɛ bo nɔ kpa ye ɔ, é na wà ɖagbe nú ye. Ye nɔ lɛ́ ɖó hudo nǔ gbɛ́ nú mɛ kpo bǎ kpo tɔn. Kplɔ́n mɔhunkɔtɔn na hwlɛn ye sín zinzan e na xò awǎjijɛ yetɔn yí sín ye sí lɛ é mɛ. (Nùnywɛxó 22:15) É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na kplɔ́n vǐ kpo hunnylanylá kpo kpodo alǎnnúwiwa kpo gbeɖé ǎ.​—Kolosinu lɛ 3:21.

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ko ɖè wema e è bló bo na dó d’alɔ mɛjitɔ́ kpo vǐ lɛ kpo é gègě tɔ́n. Wema enɛ lɛ junjɔn Biblu jí.​—Ðɛhan 19:812.