Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Aniwu Mawu ka Tin Bɔ Wuvɛ̌ Mimɔ Ðè?

Aniwu Mawu ka Tin Bɔ Wuvɛ̌ Mimɔ Ðè?

Mɛ gegě nɔ kan nǔ e wu wangbɛnúmɛ kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo gɔ́ gbɛ̀ ɔ é byɔ. Biblu na xósin e jɛmɛ nú mɛ bo lɛ́ ɖu ɖò mɛ jí é ɖé.