Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 8

Etɛwu Nǔnyanyawiwa kpo Wuvɛ̌ Mimɔ kpo ka Tíìn?

Etɛwu Nǔnyanyawiwa kpo Wuvɛ̌ Mimɔ kpo ka Tíìn?

1. Nɛ̌ nǔ nyanya ka bɛ́ gbɔn?

Mawu tin bɔ gbɛtɔ́ lɛ kpa acɛ nú hwenu e kpé é bo na dó xlɛ́ ɖɔ ye kún sixu kpéwú bo ɖè nǔgbomɛ gbɛtɔ́ tɔn lɛ síìn ó

Nǔ nyanya lɛ bɛ́ ɖò ayikúngban jí sín hwenu e Satáan ɖó adingban nukɔntɔn ɔ é. Satáan nyí wɛnsagun maɖóblɔ̌ ɖò bǐbɛ̌mɛ, amɔ̌ “é nɔte ɖò nugbǒ mɛ ǎ.” (Jaan 8:44, nwt) É jló ɖɔ è ni sɛ̀n emi, loɔ, Mawu kɛɖɛ wɛ ka ɖó acɛ enɛ ɔ. Satáan ɖó adingban nú nyɔnu nukɔntɔn ɔ, Ɛvu, bo xlɛ́ ɛ ɖɔ emi wɛ è ɖó na setónú na hú Mawu. Adamu ɖó gbè kpɔ́ xá Ɛvu bɔ ye tlitó nú Mawu. Nǔ e Adamu wà ɔ hɛn wuvɛ̌ mimɔ kpo kú kpo wá.​—Bǐbɛ̌mɛ 3:1-6, 19.

Ee Satáan kplɔ́n Ɛvu ɖɔ é ni vɛtoli nú Mawu é ɔ, é bɛ́ gǔfínfɔ́n dó nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é, alǒ acɛ e é ɖó bo na ɖu gǎn é jí. Gbɛtɔ́ gègě ko xò kpóɖó nú Satáan bo jló ɖɔ Mawu ni nyí Gǎn emitɔn ǎ. Enɛ wu ɔ, Satáan huzu “axɔsu gbɛ̀ elɔ tɔn.”​—Jaan 14:30; 1 Jaan 5:19.

2. Nùɖíɖó Mawu tɔn lɛ ka ɖó blɔ̌ wɛ à?

Azɔ̌ Mawu tɔn ɖebǔ ɖó blɔ̌ ǎ. Gbɛtɔ́ kpo wɛnsagun kpo e Mawu bló lɛ é kpé nǔ wu bo na setónú nú Mawu bɔ nǔ bǐ na vɔ ɖ’ewu. (Sɛ́nflínmɛ 32:4, 5) Mawu ɖó mǐ bo na mǐ mɛɖesúsínínɔ bɔ mǐ jló ɔ, mǐ na wà nǔ ɖagbe alǒ nǔ nyanya. Mɛɖesúsínínɔ enɛ ɔ hun wanyiyi ɖiɖexlɛ́ Mawu sín ali nú mǐ.​—Jaki 1:13-15; 1 Jaan 5:3.

3. Aniwu Mawu ka tin bɔ wuvɛ̌ mimɔ dó tíìn kaka jɛ dìn?

Jehovah jó mɛ e fɔ́n gǔ dó nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é jí lɛ é dó nú hwenu ɖé. Etɛwu? Bo na dó xlɛ́ ɖɔ gǎndido ɖebǔ bo na kpa acɛ Mawu mɛvo kún sixu hɛn lè ɖě wá nú gbɛtɔ́ lɛ ó. (Nùnywɛtɔ́xó 7:29; 8:9) Xwè 6 000 gudo ɔ, tan gbɛtɔ́  tɔn xlɛ́ enɛ céɖécéɖé. Acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn kpéwú bo ɖè ahwan, adakaxixo, hwɛagɔdudó kpo azɔn kpo síìn ǎ.​—Jelemíi 10:23; Hlɔmanu lɛ 9:17.

Acɛkpikpa Mawu tɔn ka gbɔn vo nú gbɛtɔ́ tɔn, ɖó éyɛ tɔn nɔ hɛn lè wá nú mɛ e nɔ setónú n’i lɛ é. (Ezayíi 48:17, 18) Zaanɖé dìn ɔ, Jehovah na ɖè acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn lɛ bǐ síìn. Mɛ e jló ɖɔ acɛkpikpa Mawu tɔn ni ɖu gǎn nú ye lɛ é kɛɖɛ wɛ na nɔ ayikúngban ɔ jí.​—Ezayíi 11:9. Daniyɛli 2:44.

Kpɔ́n video Aniwu Mawu ka Tin Bɔ Wuvɛ̌ Mimɔ Ðè?

4. Ali tɛ suúlu Mawu tɔn ka hun nú mǐ?

Satáan ɖɔ ɖɔ nǔ ɖagbe e gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ sín Jehovah gɔ́n ɔ wɛ zɔ́n bɔ ye nɔ sɛ̀n ɛ. A ka jló na xlɛ́ ɖɔ adingban wɛ à? A sixu wà mɔ̌! Suúlu Mawu tɔn hun ali nú mǐ bɔ mǐ sixu xlɛ́ acɛkpikpa e gudo mǐ jló na nɔ ɖò gbɛtɔ́ kpo Mawu kpo tɔn tɛntin é. Gbɛ̀ e zán wɛ mǐ ɖè é wɛ na xlɛ́ acɛkpikpa e mǐ sɔ́ é.​—Jɔbu 1:8-12; Nùnywɛxó 27:11.

5. Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔ́ Mawu dó ɖó Axɔsu mǐtɔn gbɔn?

Gbeta e kɔn mǐ nɔ wá lɛ é nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ba ɖɔ Mawu ni kp’acɛ dó mǐ jí alǒ gbɔ

Mǐ sixu sɔ́ Mawu dó ɖó Axɔsu mǐtɔn gbɔn sinsɛn nugbǒ e junjɔn Biblu jí é biba mɔ lobo xwedó gblamɛ. (Jaan 4:23) Mǐ sixu gbɛ́ acɛkpikpa Satáan tɔn enyi mǐ nɔ nɔ zɔ nú toxóɖiɖɔ kpo ahwan kpo lee Jezu bló gbɔn é ɖɔhun ɔ nɛ.​—Jaan 17:14.

Satáan nɔ zán hlɔnhlɔn tɔn bo nɔ zé nùblibliwiwa kpo adakaxixo kpo sù. Hwenu e mǐ gbɛ́ nǔwiwa enɛ lɛ é ɔ, xɔ́ntɔn mǐtɔn kpo mɛ mǐtɔn ɖé lɛ kpo sixu cá mǐ ko kabǐ huzu kɛntɔ́ mǐtɔn lɛ. (1 Piyɛ́ɛ 4:3, 4) Enɛ wutu ɔ, nǔ e mǐ na wà é kpó ɖò mǐ sí. Mǐ ka na nɔ gbɛ̌ mɛ e yí wǎn nú Mawu lɛ é tɔn mɛ à? Mǐ ka na nyì sɛ́n tɔn e wanyiyi kpo nùnywɛ kpo kpé é à? Enyi mǐ bló mɔ̌ ɔ, mǐ na xlɛ́ ɖɔ adingban wɛ Satáan ɖó hwenu e é ɖɔ ɖɔ mɛɖebǔ kún sixu setónú nú Mawu ɖò wuvɛ̌ mɛ ó é.​—1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9, 10; 15:33.

Wanyiyi e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é nɔ na mǐ ganjɛwu ɖɔ nǔ nyanya kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo na vɔ. Mɛ e ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖi xó enɛ lɛ é na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí.​—Jaan 3:16.