Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 5

Etɛ ka Nyí Linlin Mawu Tɔn nú Ayikúngban Ɔ?

Etɛ ka Nyí Linlin Mawu Tɔn nú Ayikúngban Ɔ?

1. Etɛwu Mawu ka ɖó ayikúngban ɔ?

Jehovah na ayikúngban ɔ gbɛtɔ́ lɛ. Xwé mǐtɔn wɛ. Enɛ wu ɔ, é dá asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ, Adamu kpo Ɛvu kpo, bonu ye na jì vǐ ɖò jixwé ǎ; Mawu ko ɖó wɛnsagun lɛ bɔ yedɛɛ lɛ na nɔ jixwé. (Jɔbu 38:4, 7) É nyɔ́ wà ɔ, Mawu sɔ́ sunnu nukɔntɔn ɔ ɖó palaɖisi e nyɔ́ ɖɛkpɛ tawun bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ jikpá Edɛni tɔn ɔ mɛ. (Bǐbɛ̌mɛ 2:15-17) Jehovah sɔ́ gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ ninɔ ɖò ayikúngban jí sín nukúnɖiɖo ɖó te nú é kpo kúnkan tɔn kpo.​—Ðɛhan 37:29; 115:16.

Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, jikpá Edɛni tɔn kɛɖɛ wɛ nyí palaɖisi. Asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ ɖó na jì vǐ bo gɔ́ ayikúngban ɔ jí. Ðò nukɔnmɛ ɔ, ye na ɖu gǎn dó ayikúngban ɔ bǐ jí bo na sɔ́ dó huzu palaɖisi. (Bǐbɛ̌mɛ 1:28) È na sú kún dó nú ayikúngban ɔ gbeɖé ǎ. Xwé gbɛtɔ́ lɛ tɔn wɛ é na nyí kaka sɔyi.​—Ðɛhan 104:5.

Kpɔ́n video Etɛwu Mawu ka Ðó Ayikúngban Ɔ?

2. Aniwu ayikúngban ɔ ma ka nyí palaɖisi ɖé dìn à?

Adamu kpo Ɛvu kpo tlitó nú Mawu, enɛ wu ɔ, Jehovah nya ye sín jikpá ɔ mɛ. Ye hɛn palaɖisi ɔ bú bɔ mɛɖebǔ ko kpéwú bo lɛ́ vɔ́ bló ǎ. Biblu ɖɔ: “È jó ayikúngban ɔ dó nú mɛ nyanya ɔ.”​—Jɔbu 9:24, nwt.​—Bǐbɛ̌mɛ 3:23, 24.

Jehovah ko jó linlin e é ɖó ɖò bǐbɛ̌mɛ nú gbɛtɔ́ lɛ é dó wɛ à? Eǒ! Nǔbǐwukpétɔ́ wɛ é nyí. É sixu hwe d’ewu ǎ. (Ezayíi 45:18) É na bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ na wá nɔ lee é ba ɖɔ ye ni nɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é.​—Ðɛhan 37:11, 34.

3. Nɛ̌ è ka na vɔ́ Palaɖisi blóɖó gbɔn?

Ayikúngban ɔ na lɛ́ huzu palaɖisi ɖò acɛkpikpa Jezu e nyí Axɔsu e Mawu sɔ́ é tɔn hwenu. Ðò ahwan e è nɔ ylɔ ɖɔ Haamagedɔni é hwenu ɔ, Jezu na nɔ nukɔn nú wɛnsagun Mawu tɔn lɛ bɔ ye na sú kún mɛ e nɔ klán gbè xá Mawu lɛ é  bǐ tɔn dó. Enɛ ɔ gudo ɔ, Jezu na wlí Satáan dó ganmɛ nú xwè 1 000. Mɛ Mawu tɔn lɛ na gán ɖò ahwan enɛ mɛ ɖó Jezu na xlɛ́ ali ye bo na cyɔn alɔ ye jí. Ye na ɖu gbɛ̀ víví kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 20:1-3; 21:3, 4.

4. Hwetɛnu wuvɛ̌ mimɔ ka na vɔ?

Hwetɛnu Mawu ka na ɖè nǔ nyanya e ɖò jijɛ wɛ lɛ é sín ayikúngban ɔ jí? Jezu na ‘xlɛ̌’ e na ɖexlɛ́ ɖɔ gbɛ̀ vivɔ ɔ ko sɛya é. Nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ bɔ gbɛ̀ ɔ vɛwǔ nú gbɛtɔ́ lɛ é xlɛ́ ɖɔ mǐ ko sɛkpɔ “hwenu e gbɛ̀ elɔ na vɔ dó ɔ.”​—Matie 24:3, 7-14, 21, 22.

Ðò xwè 1 000 e Jezu na ɖu gǎn sín jixwé dó ayikúngban jí é hwenu ɔ, é na ɖè wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ síìn. (Ezayíi 9:5, 6; 11:9) Jezu nyí Axɔsu có, é na lɛ́ wà nǔ ɖi Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó ɖɔhun bo na súnsún hwɛhuhu mɛ e yí wǎn nú Mawu lɛ é tɔn síìn. Mɔ̌ mɛ ɔ, Mawu na ɖè azɔn, kpikpò kpo kú kpo síìn gbɔn Jezu gblamɛ.​—Ezayíi 25:8; 33:24.

5. Mɛ̌ ka na nɔ gbɛ̀ ɖò Palaɖisi e ja sɔ é mɛ?

Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ ɔ, a na mɔ mɛ e yí wǎn nú Mawu bo jló na kplɔ́n lee è na wà nǔ gbɔn bɔ nǔ mɛtɔn na nyɔ́ nukún tɔn mɛ lɛ é

Mɛ ɖěɖee setónú nú Mawu lɛ é wɛ na nɔ gbɛ̀ ɖò Palaɖisi ɔ mɛ. (1 Jaan 2:17) Jezu sɛ́ ahwanvu tɔn lɛ dó bonu ye ni ba gbɛtɔ́ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ é bo kplɔ́n lee ye na huzu mɛ e Mawu yí é gbɔn é ye. Ðò égbé dìn ɔ, Jehovah ɖò gbɛzán gbɛtɔ́ livi mɔkpan tɔn blóɖó wɛ bonu ye na nɔ gbɛ̀ ɖò Palaɖisi e ja é mɛ ɖò ayikúngban jí. (Sofoníi 2:3) Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ tɔn lɛ mɛ ɔ, mɛ lɛ nɔ kplɔ́n lee è nɔ nyí asú kpo tɔ́ ɖagbe kpo gbɔn é kpodo lee è nɔ nyí asì kpo nɔ ɖagbe kpo gbɔn é kpo. Vǐ lɛ kpo mɛjitɔ́ lɛ kpo nɔ sɛ̀n Mawu ɖó kpɔ́ bo nɔ kplɔ́n lee ye na ɖu lè wɛnɖagbe ɔ tɔn gbɔn é.​—Micée 4:1-4.