Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 1

Etɛ ka Nyí Wɛnɖagbe Ɔ?

Etɛ ka Nyí Wɛnɖagbe Ɔ?

1. Etɛ ka nyí wɛnɖagbe e gosin Mawu gɔ́n é?

Mawu jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni ɖu gbɛ̀ víví ɖò ayikúngban jí. É ɖó ayikúngban kpo nǔ e ɖ’eji lɛ é bǐ sésé kpo ɖó é yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ. Zaanɖé dìn ɔ, é na bló sɔgudo e nyɔ́ hú ɔ nú gbɛtɔ́ lɛ gbɔn fí lɛ bǐ. É na ɖè gbɛtɔ́ lɛ sín wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ mɛ.​—Jelemíi 29:11.

Acɛkpikpa ɖebǔ ko kpéwú bo ɖè adakaxixo, azɔn kpo kú kpo síìn ǎ. Loɔ, wɛnɖagbe ɖé tíìn. Mawu na sɔ́ acɛkpikpa éɖesunɔ tɔn dó ɖyɔ acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ ɖò malin-malin mɛ. Mɛ e jí é na kpa acɛ dó lɛ é na mɔ fífá kpodo lanmɛ syɛnsyɛn kpo.​—Ezayíi 25:8; 33:24; Daniyɛli 2:44.

2. Etɛwu é ka nyí nùjɔnǔ ɖɔ è ni sè wɛnɖagbe ɔ dìn?

Hwenu e Mawu na ɖè mɛ nyanya lɛ sín ayikúngban jí é jɛn yajiji na vɔ. (Sofoníi 2:3) Hwetɛnu wɛ enɛ ka na jɛ? Mawuxó ɔ ko ɖɔ nǔ e ɖò ya dó nú gbɛtɔ́ lɛ wɛ dìn lɛ é ɖ’ayǐ. Nǔ nyanya e ɖò jijɛ wɛ dìn lɛ é xlɛ́ ɖɔ hwenu e Mawu na ɖè ye síìn é ko sù.​—2 Timɔtée 3:1-5.

3. Etɛ mǐ ka ɖó na wà?

Mǐ ɖó na kplɔ́n nǔ dó Mawu wu ɖò Xó tɔn Biblu ɔ mɛ. Biblu cí wema e gosin tɔ́ wanyiyinɔ ɖé gɔ́n é ɖɔhun. É ɖɔ lee mǐ sixu zán gbɛ̀ ɖagbe gbɔn dìn ɔ kpo lee mǐ sixu mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò ayikúngban jí ɖò sɔgudo gbɔn ɔ kpo. Nugbǒ wɛ ɖɔ alɔ e dó we wɛ è ɖè bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ Biblu mɛ é na hun xomɛ nú mɛɖé lɛ ǎ. Loɔ, mǐ ɖó na lɔn nú mɛɖebǔ na zɔ́n bonu mǐ na ba sɔgudo ɖagbe enɛ kpò ǎ.​—Nùnywɛxó 29:25; Nǔɖexlɛ́mɛ 14:6, 7.