Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NǓKPLƆNKPLƆN 7

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

1. Etɛ ka nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

Etɛwu Jezu ka nyí Axɔsu e jɛxa é?​—MAKI 1:40-42.

Axɔsuɖuto Mawu Tɔn nyí acɛkpikpa jixwé tɔn ɖé. É na ɖyɔ acɛkpikpa ɖevo lɛ bǐ bo na bló jlǒ Mawu tɔn ɖò jixwé kpo ayikúngban jí kpo. Wɛnɖagbe wɛ wɛn Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɔ tɔn nyí. Zaanɖé dìn ɔ, Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na hɛn acɛkpikpa ɖagbe e ba wɛ gbɛtɔ́ lɛ ɖè é wá. É na bló bɔ kpɔ́ninɔ na tíìn ɖò gbɛtɔ́ e ɖò gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí lɛ é bǐ tɛntin.​—Daniyɛli 2:44; Matie 6:9, 10; 24:14.

Axɔsuɖuto ɖé ɖó na ɖó axɔsu. Jehovah sɔ́ Vǐ sunnu tɔn Jezu Klisu Axɔsu Axɔsuɖuto Tɔn tɔn.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 11:15.

Kpɔ́n video Etɛ ka Nyí Axɔsuɖuto Mawu Tɔn?

2. Etɛwu Jezu ka nyí Axɔsu e jɛxa é?

Vǐ sunnu Mawu tɔn nyí Axɔsu e jɛ é ɖó é nyɔ́ xomɛ bo nɔ jɛhun dó nǔ e sɔgbe ɔ jí. (Matie 11:28-30) É lɛ́ kpéwú bo na gɔ́ alɔ nú gbɛtɔ́ lɛ ɖó é na ɖu gǎn sín jixwé dó ayikúngban ɔ bǐ jí. Ðò fínfɔ́n sín kú tɔn gudo ɔ, é yì jixwé bo junjɔn ɖisixwé nú Jehovah bo nɔte nú táan ɖé. (Eblée lɛ 10:12, 13) Enɛ gudo ɔ, Mawu na ɛ acɛ bɔ é jɛ gǎn ɖu jí.​—Daniyɛli 7:13, 14.

3. Mɛ̌ mɛ̌ e ka na ɖu gǎn xá Jezu?

Kplékplé mɛ e è nɔ ylɔ ɖɔ “togun mímɛ́” é tɔn wɛ na ɖu gǎn xá Jezu ɖò jixwé. (Daniyɛli 7:27) Mɛ mímɛ́ nukɔntɔn e Jezu cyan lɛ é wɛ nyí mɛsɛ́dó tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ. Jehovah kpò ɖò gbejinɔtɔ́ sunnu kpo nyɔnu kpo lɛ cyan dó togun mímɛ́ ɔ mɛ wɛ kaka jɛ dìn. Jezu ɖɔhun ɔ, è na fɔ́n ye sín kú dó agbaza gbigbɔ tɔn mɛ.​—Jaan 14:1-3; 1 Kɔlɛntinu lɛ 15:42-44.

 Mɛ nabi ka xwè jixwé? Jezu ylɔ ye ɖɔ “lɛngbɔhwan kpɛví.” (Luki 12:32) Ye mɛ bǐ na nyí 144 000. Ye na ɖu gǎn dó ayikúngban ɔ bǐ jí xá Jezu.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 14:1.

4. Etɛ ka jɛ hwenu e Jezu jɛ gǎn ɖu jí ɔ?

Axɔsuɖuto Mawu Tɔn jɛ gǎn ɖu jí ɖò 1914. * Azɔ̌ nukɔntɔn e Jezu wà é wɛ nyí ɖɔ é nya Satáan kpodo wɛnsagun tɔn lɛ kpo sɛ́dó ayikúngban jí. Satáan bɛ́ xomɛsin ɖaxó bo jɛ nǔ nyanya lɛ dɔn wá ayikúngban ɔ jí jí. (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:7-10, 12) Sín hwenɛnu ɔ, nǔ baɖabaɖa lɛ fɔ́n bo ɖò jijɛ d’eji wɛ. Ahwan, adɔ, jɛmɛji kpo ayikúngban danwǔ lɛ kpo nyí akpá “wuntun” ɔ tɔn ɖɔ zaanɖé dìn ɔ, Axɔsuɖuto ɔ na jɛ azɔ̌ wà jí dó ayikúngban ɔ jí.​—Luki 21:7, 10, 11, 31.

5. Etɛ wà wɛ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka ɖè dìn?

Gbɔn azɔ̌ wɛnɖagbe jijla gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ tɔn ɔ gblamɛ ɔ, Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ko ɖò gbɛtɔ́ wɔbuwɔbu lɛ xokplé wɛ sín akɔta lɛ bǐ mɛ. Mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ é livi mɔkpan wɛ ko wá huzu mɛ e jí Jezu na kpa acɛ dó lɛ é. Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na cyɔn alɔ mɛ enɛ lɛ jí ɖò hwenu e è na sú kún dó nú gbɛ̀ nyanya elɔ é. Hǔn mɛɖebǔ e jló na ɖu lè Axɔsuɖuto Mawu Tɔn tɔn é ɖó na kplɔ́n nǔ bo setónú nú Jezu.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9, 14, 16, 17.

Ðò xwè 1 000 ɔ hwenu ɔ, Axɔsuɖuto ɔ na bló bɔ linlin e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ ɖò bǐbɛ̌mɛ é na jɛ jlɔ́. Ayikúngban ɔ bǐ na huzu palaɖisi. Enɛ ɔ gudo ɔ, Jezu na sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ jó nú Tɔ́ tɔn. (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:24-26) A ka tuùn mɛɖé bo jló na ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín xó n’i à?​—Ðɛhan 37:10, 11, 29.

 

^ akpá. 6 Nú a na ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gɔ́ na dó nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn e kúnkplá xwè 1914 é jí hǔn, kpɔ́n wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? sín wexwɛ 217-220.