Skip to content

Etɛ ka Na Zɔ́n Bɔ Xwédo ɖé Na Nɔ Awǎjijɛ Mɛ?

Etɛ ka Na Zɔ́n Bɔ Xwédo ɖé Na Nɔ Awǎjijɛ Mɛ?

A ka nɔ lin ɖɔ . . .

  • wanyiyi wɛ à?

  • akwɛ wɛ à?

  • alǒ nǔ ɖevo?

NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mɛ e sè Mawuxó ɔ, bo bló ɖ’eji lɛ wɛ nǔ nyɔ́ na.”—Luki 11:28, MAWUXÓWEMA.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

Mi na ɖó wanyiyi jɔ wanyiyi nú miɖée.—Efɛzinu lɛ 5:28, 29.

Mi na ɖó sísí e ma nyí mɛblɛblɛ́ tɔn ǎ é nú miɖée.—Efɛzinu lɛ 5:33.

Mi na ɖeji dó miɖée wu hwebǐnu.—Maki 10:6-9.

MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ we ɖíe:

  • Mawu wɛ ɖó xwédo ayǐ. Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu wɛ ɖó tuto xwédo tɔn ayǐ. (Bǐbɛ̌mɛ 2:18-24) Nú mǐ na ɖɔ ɖò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Jehovah wɛ zɔ́n bɔ tuto xwédo tɔn dó tíìn. Etɛwu nukúnnú mɔ jɛ nǔ enɛ mɛ ka nyí nǔjɔnǔ?

    Lin tamɛ dó xó elɔ wu: Enyi a ɖu nǔɖuɖu víví ɖé bo jló na tuùn ajɔxanú e è dó ɖa na lɛ é ɔ, mɛ̌ a ka na kanbyɔ? É ɖò gaan ɖɔ mɛ e ɖa é wɛ.

    Mɔ̌ ɖokpo ɔ, bonu mǐ na tuùn nǔ e na zɔ́n bɔ awǎjijɛ na tíìn ɖò xwédo mɛ é ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni kanbyɔ Jehovah e ɖó tuto xwédo tɔn ayǐ é.

  • Mawu nɔ kpé nukún dó wutu towe. Xwédo e nɔ ba nǔkplɔnmɛ Jehovah tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyɔ̌nǔi. Etɛwu? “Ðó é ɖò nukún kpé dó [wǔ towe] wɛ.” (1 Piyɛ́ɛ 5:6, 7) Ðagbe towe nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah tawun, bɔ nǔkplɔnmɛ tɔn lɛ ɖó lè hwebǐnu!—Nǔnywɛxó 3:5, 6; Ezayíi 48:17, 18.

ETƐ A KA LIN DÓ NǓKANBYƆ ELƆ WU

Nɛ̌ a ka sixu nyí asú ɖagbe, asì ɖagbe alǒ mɛjitɔ́ ɖagbe gbɔn?

Biblu na xósin nǔkanbyɔ enɛ tɔn ɖò EFƐZINU LƐ 5:1, 2 kpo KOLOSINU LƐ 3:18-21 kpo mɛ.