Skip to content

Wuvɛ̌ Mimɔ ka Na Wá Nɔte À?

Wuvɛ̌ Mimɔ ka Na Wá Nɔte À?

Etɛ ka nyí xósin towe?

  • ɛɛn.

  • eǒ.

  • bɔya.

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu . . . na súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ.”—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4, MAWUXÓWEMA.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

A na ɖó ganjɛwu ɖɔ é kún nyí Mawu wɛ nɔ zɔ́n tagba mǐtɔn lɛ ó.—Jaki 1:13.

Enyi a mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ nɔ kú wǔ nú Mawu ɔ, enɛ na dó gbɔ nú we.—Zakalíi 2:12.

A na ɖó nukúnɖiɖó ɖɔ wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ na nɔte.—Ðɛhan 37:9-11.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ we ɖíe:

  • Mawu gbɛ́ wǎn nú wuvɛ̌ mimɔ kpo hwɛagɔɖiɖɔ kpo. A ka tuùn lee é cí nú Jehovah Mawu hwenu e è ɖò daka xò togun tɔn wu wɛ ɖò hwexónu é à? Biblu ɖɔ ɖɔ é kú wǔ n’i ɖó “mɛ e nɔ ɖò ya dó nú ye wɛ lɛ” é wu.—Hwɛɖɔtɔ́ lɛ 2:18.

    Enyi è ɖò ya dó nú mɛ ɖevo lɛ wɛ ɔ, é nɔ vɛ́ Mawu wu tawun. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe: Biblu ɖɔ ɖɔ é gbɛ́ wǎn nú “xomɛvɔnɔ huhu.”—Nǔnywɛxó 6:16-19.

  • Mawu nɔ kpé nukún dó mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wu. Jehovah dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mǐ wɛ lɛ é bǐ sín agban ɖó jǐ emitɔn, ‘ɖó é ɖò nukún kpé dó mǐ wu wɛ.’—1 Piyɛ́ɛ 5:7.

    Zaanɖé dìn ɔ, Jehovah na zé Axɔ́suɖuto tɔn dó ɖè wuvɛ̌ e mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ mɔ lɛ é síìn. (Matie 6:9, 10) Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, é nɔ dó gbɔ nú mɛ e ɖò biba ɛ wɛ kpo ayi jlɔjlɔ kpo lɛ é.—Mɛsɛ́dó 17:27; 2 Kɔlɛntinu lɛ 1:3, 4.

 ETƐ A KA LIN DÓ NǓKANBYƆ ELƆ WU

Etɛwu Mawu ka lɔn bɔ wuvɛ̌ mimɔ ɖè?

Biblu na xósin nǔkanbyɔ enɛ tɔn ɖò HLƆMANU LƐ 5:12 kpo 2 PIYƐ́Ɛ 3:9 kpo mɛ.