Skip to content

Mɛ̌ Sín Acɛ Glɔ́ Gbɛ̀ ɔ ka Ðè?

Mɛ̌ Sín Acɛ Glɔ́ Gbɛ̀ ɔ ka Ðè?

A ka nɔ lin ɖɔ . . .

  • Mawu wɛ à?

  • gbɛtɔ́ lɛ wɛ à?

  • alǒ Satáan?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Gbɛ̀ ɔ bǐ . . . ɖò Mɛnyanya ɔ sín acɛ mɛ.”—1 Jaan 5:19, MAWUXÓWEMA.

“Mawu ví ɔ . . . wá, bo na sú awoví sín nǔwiwa lɛ sín kún dó.”—1 Jaan 3:8.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

A na ɖó nukúnnú mɔ jɛ nǔ mɛ e sɔgbe é dó fí e tagba gbɛmɛ tɔn lɛ gosin é wu.—Nǔɖexlɛ́mɛ 12:12.

A na ganjɛwu ɖɔ gbɛ̀ elɔ na lɛ́ wá nyɔ́.—1 Jaan 2:17.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ atɔn ɖíe:

  • È ko ɖó hwɛ nú acɛkpikpa Satáan tɔn. Jehovah kúdeji ɖɔ emi na sú kún dó nú acɛ e kpa dó gbɛtɔ́ lɛ jí wɛ Satáan ɖè é. É d’akpá bo na “hu acɛ nú awoví” lobo na jla nǔ e é hɛn gblé lɛ é bǐ ɖó.—Eblée lɛ 2:14.

  • Mawu sɔ́ Jezu Klisu nú é na ɖu axɔ́su dó gbɛ̀ ɔ jí. Jezu gbɔn vo bǐ sésé nú gǎn gbɛ̀ elɔ tɔn adakaxotɔ́ kpo cejɛnnabinɔ ɔ kpo. Mawu d’akpá dó axɔ́suɖuɖu Jezu tɔn wu ɖɔ: “É na kú nǔblawu nú mɛ e ma ɖó hlɔnhlɔn ɖé ǎ lɛ kpo gbɛ̌dónanɔ lɛ kpo . . . É na yí ye sín mɛ e nɔ kpa acɛ gannaganna lɛ kpo dakaxotɔ́ lɛ kpo sí.”—Ðɛhan 72:13, 14.

  • Adingban vɛ́ Mawu. Biblu ɖɔ nyi wɛn ɖɔ: “Mawu sixu ɖó adingban ǎ.” (Eblée lɛ 6:18) Enyi Jehovah d’akpá ɖɔ emi na wà nǔɖe ɔ, é nɔ cí ɖɔ é ko bló nǔ ɔ wɛ ɖɔhun. (Ezayíi 55:10, 11) “Mawu na nya axɔ́su gbɛmɛ fí tɔn ɔ tɔ́n.”—Jaan 12:31.

 ETƐ A KA LIN DÓ NǓKANBYƆ ELƆ WU

Enyi è sú kún dó nú axɔ́su gbɛmɛ fí tɔn ɔ gudo ɔ, nɛ̌ gbɛ̀ ɔ ka na cí?

Biblu na xósin nǔkanbyɔ enɛ tɔn ɖò ÐƐHAN 37:10, 11 kpo NǓÐEXLƐ́MƐ 21:3, 4 kpo mɛ.