Skip to content

Etɛ ka Nyí Axɔ́suɖuto Mawu Tɔn?

Etɛ ka Nyí Axɔ́suɖuto Mawu Tɔn?

A ka nɔ lin ɖɔ . . .

 • nǔɖe wɛ bo ɖò ayixa towe mɛ à?

 • xó ɖé kpowun wɛ à?

 • acɛkpikpa jixwé tɔn ɖé wɛ à?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu [jixwé] tɔn na ɖè axɔ́suɖuto e mɛɖé ma sixu gbà ǎ é ɖokpo tɔ́n.”—Daniyɛli 2:44, MAWUXÓWEMA.

“È na vǐ ɖokpo mǐ. Mawu na ɛ acɛ bɔ é na ɖu axɔ́su.”—Ezayíi 9:5.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

 • Acɛkpikpa ɖagbe ɖé na hɛn nyɔna wá nú hwiɖesu mɛtún ɔ.—Ezayíi 48:17, 18.

 • Ðò gbɛ̀ yɔyɔ̌ e ja é mɛ ɔ, a na ɖó lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe bo na nɔ awǎjijɛ mɛ.—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ, hwɛjijɔ we ɖíe:

 • Jezu xlɛ́ nǔ e Axɔ́suɖuto Mawu tɔn na wà lɛ é. Jezu kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ ɖɔ Axɔ́suɖuto Mawu tɔn ni wá, bonu jlǒ tɔn ni nyí wiwa ɖò ayikúngban jí. (Matie 6:9, 10) É xlɛ́ lee ɖɛ enɛ na mɔ sinkɔn gbɔn é.

  Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é na nǔɖuɖu mɛ e ɖò xovɛ́ lɛ é, é gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ, bo lɛ́ fɔ́n mɛ sín kú! (Matie 15:29-38; Jaan 11:38-44) Ðó Jezu wɛ na nyí Axɔ́su nú Axɔ́suɖuto Mawu tɔn wutu ɔ, nǔ ɖagbe e Axɔ́suɖuto enɛ ɔ na wà nú mɛ e jí é na kpa acɛ dó lɛ é xlɛ́ wɛ é ko ɖè hwenɛnu.—Nǔɖexlɛ́mɛ 11:15.

 • Nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é xlɛ́ ɖɔ Axɔ́suɖuto Mawu tɔn na wá zaanɖé. Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ ahwan, adɔ, kpodo ayikúngban dánwǔ kpo na tíìn, bo na xlɛ́ ɖɔ hwenu e Axɔ́suɖuto ɔ na hɛn fífá wá ayikúngban ɔ jí é ko sɛkpɔ́ bǐ.—Matie 24:3, 7.

  Nǔ enɛ lɛ nɔ jɛ pɛ́pɛ́pɛ́ ɖò égbé. Enɛ wu ɔ, mǐ hɛn ɔ, mǐ na ganjɛwu ɖɔ Axɔ́suɖuto Mawu tɔn na ɖè wuvɛ̌ mɔhun lɛ bǐ síìn zaanɖé.

 ÐÒ TAMƐ LIN D’EWU WƐ

Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí ɖò Axɔ́suɖuto Mawu tɔn glɔ́?

Biblu na xósin nǔkanbyɔ enɛ tɔn ɖò ÐƐHAN 37:29 kpo EZAYÍI 65:21-23 kpo mɛ.