Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NÙKANBYƆ 7

Nú È Gbidi Kɔ nú Mì Bá Ðóxó Xá Mì ɔ, Tɛ Un ka Na Wà?

Nú È Gbidi Kɔ nú Mì Bá Ðóxó Xá Mì ɔ, Tɛ Un ka Na Wà?

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É

Gbeta e kɔn a wá ɖò xóɖóxámɛ linu é ɔ, a na wá ɖu lè tɔn alǒ sún sìn tɔn ɖò sɔ.

ETƐ A KA NA WÀ?

Dǒ nukún nǔ elɔ mɛ kpɔ́n: Sun wè jɛn ɖíe dìn bɔ Mali jɛ Micɛli mɔ jí, amɔ̌, é cí ɖɔ é ko tuùn i xóxó wɛ ɖɔhun. Ye nɔ wlan wema sɛ́dó yeɖée hwɛhwɛ gbɔn alokan jí, ye nɔ tɛkan sɛ́dó yeɖée nú ganxixo gègě, bɔ cobonu mɛ ɖě ɔ na ɖɔ xó fó ɔ, mɛ wegɔ ɔ nɔ ko tuùn nǔ e ɖɔ gbé é ja é bo nɔ ɖɔ! Amɔ̌ nǔ e ba wɛ Micɛli ɖè dìn ɔ hugǎn xóɖɔɖókpɔ́.

Sun wè e wá yì lɛ é mɛ ɔ, enyi Micɛli kpo Mali kpo ɖò kpɔ́ ɔ, ye nɔ hɛn alɔ yeɖée lɛ tɔn lobo nɔ kisi nú yeɖée yɛ́ɛ. Mali jló na yì nukɔn hú mɔ̌ ǎ. Amɔ̌, é ka lɛ́ ba bonu Micɛli ni jó è dó ǎ. Mɛɖé sɔ́ nɔ wlí yɛ̌yi n’i sɔ Micɛli ǎ. É nɔ ɖɔ d’ayi mɛ ɖɔ: ‘Mǐ yí wǎn nú mǐɖée sín . . .’

Enyi a ko ɖó xwè e na da asú alǒ asì é bo ɖò Mali sín tɛnmɛ ɔ, etɛ a ka na wà?

NƆTE BO LIN NǓ KPƆ́N!

Xóɖóxámɛ ɔ, nùnina ɖé wɛ bɔ Mawu na mɛ e wlí alɔ lɛ é kɛɖɛ. Nùnina enɛ zinzan nyì dò wɛ ajo ja dó hankán nyí. É cí awu ɖagbe e mɛɖé na we é sísɔ́ dó huzu nùsúnsúnnú na ɖɔhun

Enyi a lɔ́n sín atín jí bo tɛnkpɔn bá zɔn xɛví ɖɔhun ɔ, a na sè xɔxɔ tɔn. Nǔ ɖokpo ɔ wɛ é nyí nú sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn lɛ, ɖi elɔ: “Ma nɔ lɛ̀ aga ó.”1 Tɛsalonikinu lɛ 4:3.

Etɛ lɛ sɛ́n enɛ gbigba ka nɔ jì? Biblu ɖɔ: “Mɛ e lɛ̀ aga ɔ hu hwɛ dó agbaza éɖesunɔ tɔn.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:18) Xó jɔ xó wɛ à?

 Dobanúnǔtɔ́ lɛ mɔ ɖɔ mɛ winnyawinnya e j’ajo dó kankán lɛ é gègě nɔ sún sìn e bɔ d’ewu lɛ é ɖokpo alǒ hú mɔ̌.

  • NÙVƐNÚMƐ. Mɛ winnyawinnya ɖěɖee tuùn sunnu alǒ nyɔnu cobo wlí alɔ lɛ é gégě ɖɔ ɖɔ é wá vɛ́ nú emi ɖò nukɔnmɛ.

  • JIMAÐEDOMƐWU. Enyi sunnu ɔ kpo nyɔnu ɔ kpo ɖóxó xá yeɖée gudo ɔ, ye nɔ jɛ kinkanbyɔ yeɖée jí ɖɔ, ‘Mɛ ɖevo tɛ é ka ɖóxó xá?’

  • AWAKANMƐ NƆ TÚNTÚN. Nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, ɖyɔvǐ gègě na yí wǎn nú mɛ e na cyɔn alɔ jǐ yetɔn é, é na nyí mɛ e na táfú ye é ǎ. Dɔnkpɛvu gègě mɔ ɖɔ ɖyɔvǐ e nɔ yawu yí gbè bɔ emi nɔ ɖóxó xá ye é sín nǔ kún nɔ jɛ emitɔn jí sɔmɔ̌ ó.

  • Tasuna: Enyi a j’ajo dó hankán ɔ, a na ɖè yɛ̌yi sín hwiɖée wu gbɔn nǔ xɔ akwɛ ɖé sisa kpɔcɔnu gblamɛ. (Hlɔmanu lɛ 1:24) Agbaza towe xɔ akwɛ tawun hú mɔ̌!

Zunfan sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn lɛ bo “ma nɔ lɛ̀ aga ó.” (1 Tɛsalonikinu lɛ 4:3) Enɛ ɔ, enyi a wá da asì alǒ asú ɔ, hwi kpo é kpo hɛn ɔ mi na ɖɔ ee ɖò mɔ̌ é. Bɔ a na ɖu vivǐ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́, lobɔ adohu adohu, un ko nywɛ ɖiɖɔ, kpo ayimajayǐ e ajo ja dó hankán nɔ hɛn wá lɛ é kpo sɔ́ na ɖ’emɛ ǎ.Nùnywɛxó 7:22, 23; 1 Kɔlɛntinu lɛ 7:3.

 ETƐ A KA LIN?

  • Mɛ e yí wǎn nú we dóó é ka na bló nǔ e na hɛn nǔ gblé dó agbaza towe kpo ayi towe kpo wu é nú we à?

  • Mɛ e yí wǎn nú we dóó é ka na sísɛ́ we bɔ a na hɛn xɔ́ntɔn e hwi kpo Mawu kpo nyí é gblé à?Eblée lɛ 13:4.