Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 NÙKANBYƆ 4

Nɛ̌ Un ka Sixu Jla Nùwanyido Ce lɛ Ðó Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Jla Nùwanyido Ce lɛ Ðó Gbɔn?

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É

Gbeyiyi nú nùwanyido towe lɛ na xlɛ́ ɖɔ a nyí mɛɖé bo zin bo lɛ́ nyí mɛ ɖejid’ewu ɖé.

ETƐ A KA NA WÀ?

Dǒ nukún nǔ elɔ mɛ kpɔ́n: Hwenu e Tɔmáa kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo ɖò balɔ́ɔn xò wɛ é ɔ, é xò balɔ́ɔn ɔ ɖokpo b’ɛ gbà nùkpɛ́n mɛ e nɔ nɔ akpá yetɔn é sín mɔ̌to tɔn.

Enyi hwi wɛ nyí Tɔmáa ɔ, etɛ a ka na wà?

NƆTE BO LIN NǓ KPƆ́N!

WLƐNWÍN ATƆN WƐ A SIXU ZÁN:

 1. Hɔn.

 2. Sɔ́ kplá mɛ ɖevo kɔ.

 3. Ðɔ nǔ e jɛ é nú nɔzo towe ɔ, bo ɖɔ n’i ɖɔ enyi é jló è ɔ, emi na sú nǔ e gblé lɛ é xɔ́.

Wlɛnwín A ɔ zinzan sixu jló we. Amɔ̌, hwebǐnu wɛ é nyɔ́ ɖɔ a ni nɔ yí gbè nú nùwanyido towe lɛ, enyi nùkpɛ́n ɖé wɛ a hɛn gbà alǒ nǔ ɖevo wɛ a dó sìn ɔ nɛ.

 NǓ E WU A ÐÓ NA NƆ YÍ GBÈ É ATƆN

 1. Nǔ e sɔgbe bɔ è na wà é nɛ.

  Biblu ɖɔ: “Mǐ ɖó jlǒ bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe [‘nɔ ɖɔ nugbǒ,’ NWT] ɖò nǔ bǐ mɛ.”Eblée lɛ 13:18.

 2. Hwɛ sísɔ́ kɛ mɛ e yí nùwanyido tɔn lɛ sín gbè é nɔ vɛwǔ nú gbɛtɔ́ lɛ ǎ.

  Biblu ɖɔ: “Mɛ e nɔ sɔ́ hwɛ tɔn hwla ɔ nɔ yì nukɔn ǎ; amɔ̌, mɛ e nɔ ɖɔ hwɛ tɔn lɛ, bo nɔ jó dó ɔ, è nɔ sɔ́ hwɛ tɔn kɛ ɛ.”Nùnywɛxó 28:13.

 3. Ðò taji hú bǐ ɔ, é nɔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ.

  Biblu ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ gbɛ́ wǎn nú mɛdídá lɛ, bo ka nɔ zun xɔ́ntɔn xá mɛ e nɔ wà nǔ jlɔjlɔ lɛ.”—Nùnywɛxó 3:32.

Karina ɖó xwè 20, é tɛnkpɔn bo na sɔ́ akwɛ e kponɔ lɛ gbò n’i ɖó wezun kínkán dín wutu é sín wema hwla dó papa tɔn. Amɔ̌, é kpéwú bo sɔ́ hwla kaka sɔyi ǎ. Karina ɖɔ: “Xwè ɖokpo mɔ̌ gudo ɔ, papa ce mɔ akwɛ e è gbò nú mì é sín wema ɔ. É fá dó mì ɖebǔ ǎ!”

Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Karina ɖɔ: “Nùwanyido lɛ zízé hwla nɔ hɛn nǔ lɛ nyla d’eji. È nɔ wá sún sìn tɔn jɛn wɛ!”

LEE NÙWANYIDO TOWE LƐ SIXU KPLƆ́N NǓ WE GBƆN É

Biblu ɖɔ: “Mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyì dò gbɔn alɔkpa gègě mɛ.” (Jaki 3:2) Enyi è nɔ yí nùwanyido mɛtɔn lɛ sín gbè, bo ka nɔ wà mɔ̌ tɛn tɔn mɛ tlolo ɔ, é nɔ xlɛ́ ɖɔ è nɔ sɔ́ mɛɖée hwe bo lɛ́ zin.

Nǔ e bɔ d’ewu ɔ wɛ nyí ɖɔ nùwanyido towe lɛ ni kplɔ́n nǔ we. Ðyɔvǐ e è nɔ ylɔ ɖɔ Vera é ɖɔ: “Un nɔ tɛnkpɔn bo nɔ kpɔ́n nùwanyido ɖokpo ɖokpo dó mɔ nǔ e na kplɔ́n nǔ mɛ é ɖé, bo nɔ sɔ́ nùkplɔnmɛ e na d’alɔ mì bɔ un na kpɔ́n te bo na sɔ́ alɔ ɖevo dó ɖu ninɔmɛ ɔ na hweɖevonu é ɖ’emɛ.” Mǐ ni kpɔ́n lee a sixu bló enɛ gbɔn é.

A hwě papa towe sín kɛkɛ b’ɛ gblé dó we. Etɛ a ka na wà dìn?

 • A na kpɛ́nkpɛ́n ǎ bo ɖó nukún ɖɔ papa towe kún na ɖ’ayi wu ó.

 • Ðɔ nǔ e jɛ é pɛ́pɛ́ nǔ papa towe.

 • Ðɔ nǔ e jɛ é nú papa towe, bo ka sɔ́ kplá kɔ nú mɛ ɖevo.

A j’ayǐ nú tɛnkpɔn ɖé ɖò azɔ̌mɛ ɖó a kplɔ́n nǔ ǎ wutu. Etɛ a ka na wà dìn?

 • Ðɔ ɖɔ tɛnkpɔn ɔ syɛn dín.

 • Yǐ gbè ɖɔ emi kún kplɔ́n nǔ ó wɛ zɔ́n.

 • Ðɔ ɖɔ mɛ̌si ɔ gbɛ́ wǎn nú emi wɛ zɔ́n.

Ayi ma ɖè sín nùwanyido mɛtɔn e wá yì lɛ é jí cí è ɖò mɔ̌to kun wɛ bo ka ɖò gudo kpɔ́n wɛ ɖɔhun

 Dìn ɔ, dǒ nukún nǔ enɛ lɛ mɛ kpɔ́n, sɔ́ hwiɖée ɖó (1) papa towe kpo (2) mɛ̌si towe kpo tɛnmɛ. Enyi a sɔ́ jlǒ dó yí gbè nú nùwanyido towe lɛ ɔ, etɛ papa towe kpo mɛ̌si towe kpo ka na lin dó wutu towe? Enyi a cyɔn nǔ dó nùwanyido towe lɛ ɔ, etɛ ye ka na lin dó wutu towe?

Dìn ɔ, lin tamɛ dó nǔ e a wà nyì dò xwè e wá yì é mɛ é ɖé jí bo na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ.

Nǔ tɛ a ka wà nyì dò? Nɛ̌ a ka wà nǔ gbɔn?

 • Un sɔ́ hwla.

 • Un sɔ́ kplá kɔ nú mɛ ɖevo.

 • Un sɔ́ jlǒ dó yí nùwanyido ce gbè.

Enyi a ma yí nùwanyido ɔ gbè ǎ wɛ ɔ, nɛ̌ é ka wá cí nú we?

 • Un tɔ́n sín mɛ bǐ cekée lě!

 • Na ko ɖɔ nugbǒ tɔn mɛ.

Nɛ̌ a ka sixu ko ɖeɖɛ ninɔmɛ ɔ gbɔn b’ɛ na nyɔ́ hugǎn?

Etɛ nùwanyido towe ɔ ka kplɔ́n we?

ETƐ A KA LIN?

Aniwu mɛɖé lɛ ka nɔ hwla nùwanyido yetɔn lɛ?

Enyi a nɔ tɛnkpɔn bo nɔ hwla nùwanyido towe lɛ hwebǐnu ɔ, etɛ mɛ lɛ ka sixu lin dó wǔ we? Enyi a ka nɔ yí nùwanyido towe lɛ gbè ɔ, etɛ ye ka na lin dó wǔ we?Luki 16:10.