Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É 10 Sín Xósin

Mɔ wěɖexámɛ ɖagbe e na d’alɔ we bɔ gbɛ̀ towe na kpa we lɛ é.

NÙKANBYƆ 1

Mɛ Alɔkpa Tɛ Un ka Nyí?

Nǔ e nyí nùjɔnǔ nú we lɛ é, nǔwukpikpé towe lɛ, dogbó towe lɛ, kpo nǔ e gbé nya wɛ a ɖè lɛ é kpo tuùntuùn na d’alɔ we bɔ a na wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn, hwenu e è ɖò kɔ gbidi nú we wɛ é.

NÙKANBYƆ 2

Aniwu Lee Un Cí É ka Nɔ Vɛ́ Adɔ̌ Mì Sɔmɔ̌?

Nǔ e a mɔ ɖò nùkpɛ́n ɔ mɛ é ɖó akpɔ̀ nú we wɛ à? Nǔ e sɔgbe é tɛ lɛ a ka sixu wà?

NÙKANBYƆ 3

Nɛ̌ Un ka Sixu Nɔ Ðɔ Xó nú Mɛjitɔ́ Ce lɛ Gbɔn?

Wlɛnwín elɔ lɛ sixu zɔ́n bɔ xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛjitɔ́ towe lɛ na nɔ bɔwǔ nú we.

NÙKANBYƆ 4

Nɛ̌ Un ka Sixu Jla Nùwanyido Ce lɛ Ðó Gbɔn?

É lín oo, é yá oo, a na wà nǔ nyì dò; mɛ bǐ tlɛ wɛ lɔ. Amɔ̌, enɛ gudo ɔ ka ló?

NÙKANBYƆ 5

Enyi È Ðò Nǔɖɔ Ba Mì Wɛ Ðò Azɔ̌mɛ ɔ ka Ló?

A hwedo nǔ wu bǐ ǎ. A sixu ɖu ɖò nǔɖɔbamɛtɔ́ ɖé jí akpotokwín mɛvo.

NÙKANBYƆ 6

Nɛ̌ Un ka Sixu Xógló Gbɛ̌ Ce lɛ Gbɔn?

Nǔ e sɔgbe bɔ a tuùn é jí kúkú dó sixu vɛwǔ.

NÙKANBYƆ 7

Nú È Gbidi Kɔ nú Mì Bá Ðóxó Xá Mì ɔ, Tɛ Un ka Na Wà?

Mɛ winnyawinnya ɖěɖee jó gbè lɛ é ɔ, kpɔ́n nǔ e é jì nú ye é ɖé lɛ.

NÙKANBYƆ 8

Etɛ Na Tuùn Dó Xóɖóxámɛ Gannugánnú Wu?

Mɛ winnyawinnya lɛ wɛ nǔ enɛ nɔ gbò tawun. Nɛ̌ a ka sixu ɖu ɖ’eji gbɔn?

NÙKANBYƆ 9

Un Ðó Na Ði Nǔ Ðɔ Nǔ lɛ Jɔ nú Yeɖée Wɛ À?

Tinmɛ ɖětɛ ka xwè ali hugǎn?

NÙKANBYƆ 10

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Gbɔn?

Mɛ gègě nɔ ɖɔ ɖɔ xɛxó kpo xógbló kpo kɛɖɛ wɛ gɔ́ Biblu mɛ, ɖɔ é ko cá, alǒ ɖɔ é vɛwǔ dín bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ mɛ. Adingban sésé ka wɛ.