Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 2

Linkpɔ́n: “Nǔgbomɛ Alɔkpa Alɔkpa lɛ Nɔ Ðò Gò Ján Dó Mǐ Wɛ”

Linkpɔ́n: “Nǔgbomɛ Alɔkpa Alɔkpa lɛ Nɔ Ðò Gò Ján Dó Mǐ Wɛ”

“Nyi kpo asú ce kpo wlí alɔ bɛ́ bló xwè 25 gudo é ɔ, mǐ gbɛ́ mǐɖée. Vǐ sunnu ce we lɛ kpo vǐ nyɔnu ce kpo jó nǔgbo ɔ dó, bɔ un lɛ́ jɛ lanmɛzɔn syɛnsyɛn gegě. Enɛ wu ɔ, un bɛ́ linkpɔ́nzɔn. Un flú bǐ bo mɔ ɖɔ un kún sɔ́ sixu wà nǔ ɖevo ɖebǔ ó. Un sɔ́ nɔ yì kplé lɛ ǎ, bo jó Jehovah sinsɛn dó.”—June.

LINKPƆ́N nɔ dóya nú mɛ bǐ, kaka jɛ mɛ e ɖò togun Mawu tɔn mɛ lɛ é lɔ jí. Ðɛhanwlantɔ́ ɖé wlan bo ɖɔ: “Nǔ gegě ɖò hǔn mɛ nú mì.” (Ðɛhan 94:19) Bɔ Jezu ɖɔ ɖɔ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ ɔ, “gbɛmɛ tagba lɛ” sixu zɔ́n bɔ Jehovah sinsɛn na vɛwǔ tawun. (Luki 21:34) Bɔ hwɛ ka lo? Akwɛyózó, tagba xwédo tɔn lɛ, alǒ lanmɛ na nɔ ganji nɔ ɖó adohu adohu nú we wɛ à? Nɛ̌ Jehovah ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖí xwi xá gbɔn?

“Hlɔnhlɔn Aditi” Ɔ

Mǐ sixu ɖí xwi xá gbɛmɛ tagba lɛ mǐɖesunɔ ǎ. Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Nǔgbomɛ alɔkpa alɔkpa lɛ nɔ ɖò gò ján dó mǐ wɛ. Mǐ sɔ́ tuùn lee mǐ na wà nǔ gbɔn ɔ ǎ . . . ; è nɔ ɖò mǐ zin dó ayǐ wɛ.” Amɔ̌, é lɛ́ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ “ye nyínyɛ́ mǐ ǎ,” “mǐ mɔ ɖɔ nǔ bǐ ko vɔ ǎ,” bo lɛ́ ɖɔ “mǐ ka dɔn ǎ.” Etɛ ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ dɛ? “Hlɔnhlɔn aditi” enɛ e nɔ gosin Mawu nǔbǐwukpétɔ́ mǐtɔn Jehovah gɔ́n é wɛ.—2 Kɔlɛntinu lɛ 4:7-9.

Lin tamɛ dó lee a ko mɔ “hlɔnhlɔn aditi” ɔ gbɔn wá yì é jí. A ka flín lee xóɖiɖɔ e dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ é ɖé bló bɔ xomɛnyínyɔ́ Jehovah tɔn lɛ́ sù nukún towe mɛ d’eji gbɔn é à? Hwenu e a kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ dó nukúnɖiɖó Palaɖisi tɔn wu é ɔ, nǔɖiɖi e a ɖó dó akpá Jehovah tɔn lɛ wu é ka syɛn d’eji à? Enyi mǐ yì kplé Klisanwun tɔn lɛ bo ɖɔ xó dó nǔɖiɖi mǐtɔn jí xá mɛ ɖevo lɛ ɔ, mǐ nɔ mɔ hlɔnhlɔn bo nɔ dɛ ɖò gbɛmɛ tagba lɛ nu, nɔ mɔ fífá ayi mɛ tɔn, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ kpéwú bo nɔ sɛn Jehovah kpo awǎjijɛ kpo.

‘Ðɔ̌ Jehovah Kpɔ́n Bo Kpɔ́n Lee É Nyɔ́ Sɔ́ É’

Nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, a sixu mɔ ɖɔ emi ɖó nǔ gegě bo na bló hwe ɖokpo ɔ nu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni sɔ́ Axɔ́suɖuto ɔ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ, bo lɛ́ ɖó aca gbigbɔ tɔn ɖagbe ɖé. (Matie 6:33; Luki 13:24) Amɔ̌, enyi gbeklánxámɛ xwédo tɔn alǒ azɔ̌gbɛ́ lɛ tɔn, lanmɛ ma ɖò ganji, abǐ tagba xwédo tɔn lɛ ka ɖó dogbó nú nǔ e a sixu wà é ka lo? Alǒ, enyi agbazazɔ́ towe nɔ yí hwenu kpo hlɔnhlɔn kpo è a ɖó na zán nú agun ɔ é ka lo? Ðó nǔ tobutobu enɛ lɛ wu, bɔ a ma ka lɛ́ ɖó hwenu kpo hlɔnhlɔn kpo bo na kpé ye wǔ ǎ é wutu ɔ, a sixu mɔ ɖɔ tagba emitɔn lɛ hugǎn emi. A tlɛ sixu nɔ ɖɔ nú hwiɖée ɖɔ Jehovah ɖò nǔ ɖó nukún ɖò emi sí wɛ zɛ xwé wu.

Jehovah nɔ mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ mǐtɔn lɛ mɛ. É nɔ ɖó nukún nǔ ɖò mǐ sí zɛ nǔ e mǐ sixu wà é wu gbeɖé ǎ. É lɛ́ tuùn ɖɔ mǐ ɖó hudo táan tɔn cobo na ɖu ɖò flú e mǐ flú ɖò agbaza kpo lee nǔ nɔ cí nú mǐ é kpo linu é jí.—Ðɛhan 103:13, 14.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖ’ayi lee Jehovah kpé nukún dó gbeyiɖɔ Elíi wu gbɔn é. Hwenu e awakanmɛ gbɔjɔ Elíi bǐ, bɔ xɛsi ɖi i, bɔ é hɔn yì gbetótló mɛ é ɔ, Jehovah gbɛ́ nǔ nú gbeyiɖɔ ɔ bo ɖegbe n’i ɖɔ é ni lɛkɔ yì azɔ̌ tɔn kɔn wɛ à? Eǒ. Azɔn we wɛ Jehovah sɛ́ wɛnsagun ɖé dó b’ɛ fɔ́n Elíi kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, bo na ɛ nǔɖuɖu. É ɖò mɔ̌ có, azǎn 40 gudo ɔ, Elíi lɛ́ kpó ɖò linkpɔ́n ɖó wɛ, bo ɖò xɛsi ɖi wɛ. Nǔ ɖevo tɛ Jehovah ka wà dó d’alɔ ɛ? Nukɔntɔn ɔ, Jehovah xlɛ́ ɛ gbɔn hlɔnhlɔn tɔn gblamɛ ɖɔ emi kpéwú  bo na cyɔn alɔ jǐ tɔn. Wegɔ́ ɔ, Jehovah dó wusyɛn lanmɛ nú Elíi kpo ‘gbè e fá bo yì dò’ é ɖé kpo. Gudo mɛ ɔ, Jehovah xlɛ́ ɛ ɖɔ mɛsɛntɔ́ emitɔn ɖevo afatɔ́n mɔkpan ɖò emi sɛn wɛ kpo gbejininɔ kpo. Tlolo ɔ, Elíi lɛ́ mɔ hlɔnhlɔn bo bɛ́ gbeyiɖɔzɔ́ tɔn kpo kanɖodónǔwu kpo. (1 Axɔ́su lɛ 19:1-19) Etɛ enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ? Hwenu e linkpɔ́n vunbla Elíi é ɔ, Jehovah wà nǔ xá ɛ kpo suúlu kpo, kpodo wuvɛ̌sexámɛ kpan. Jehovah ko huzu ǎ. É nɔ kpé nukún dó mǐ wu ɖò ali ɖokpo ɔ nu.

Nɔ nɔ jlɛ̌ jí hwenu e a ɖò tamɛ lin dó nǔ e a sixu na Jehovah é jí wɛ é. Ma nɔ sɔ́ nǔ e a sixu wà égbé é jlɛ́ dó nǔ e a ko nɔ wà ɖ’ayǐ é wu ó. Nǔjlɛ- donǔwu ɖé ɖíe: Wezunkantɔ́ e ɖó wezun kínkán te nú sun mɔkpan alǒ xwè mɔkpan é, sixu lɛ́ jɛ wezun kán jí lee é ko nɔ kán gbɔn ɖ’ayǐ é tlolo ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é nɔ jɛ nǔ ɖěɖee na na ɛ hlɔnhlɔn bɔ é na lɛ́ dɛ é gbé nya jí kpɛɖé kpɛɖé. Klisanwun lɛ cí wezunkantɔ́ lɛ ɖɔhun. Nǔ e gbé nya wɛ ye ɖè é nɔ zawě nú ye hwenu e ye ɖò wezun kán wɛ é. (1 Kɔlɛntinu lɛ 9:24-27) É na nyɔ́ ɖɔ a ni nya nǔ gbigbɔ tɔn e wu a sixu kpé hugǎn dìn é ɖé gbé hwɛ̌. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a sixu sɔ́ kplé agun tɔn ɖé yiyi dó ɖó nǔ e gbé a na nya é. Byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ we bonu a na kpéwú. Hwenu e a na ɖò hlɔnhlɔn mɔ wɛ ɖò gbigbɔ lixo é ɔ, a na ‘ɖɔ́ Jehovah kpɔ́n bo kpɔ́n lee é nyɔ́ sɔ́ é.’ (Ðɛhan 34:9) Flín ɖɔ nǔ ɖebǔ e a nɔ wà dó ɖexlɛ́ Jehovah ɖɔ emi yí wǎn n’i é nɔ sù nukún tɔn mɛ, nǔ ɔ na bo cí nǔ e hwe é ɖɔhun ɔ nɛ.—Luki 21:1-4.

Jehovah nɔ ɖó nukún nǔ ɖò mǐ sí zɛ nǔ e mǐ sixu wà é wu gbeɖé ǎ

“Alɔdó E Nɔte Kpɔ́n Wɛ Un Ðè É”

Nɛ̌ Jehovah ka na hlɔnhlɔn June bɔ é lɛkɔ wá gɔ̌n tɔn gbɔn? É ɖɔ: “Un nɔ ɖò ɖɛ xò sɛ́dó Jehovah wɛ, bo nɔ byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ mì. Enɛ gudo ɔ, vǐ ce sín asì ɖɔ kpléɖókpɔ́ e è na bló ɖò toxo ce mɛ é ɖé xó nú mì. Un wá gbeta ɔ kɔn bá yì kplé- ɖókpɔ́ ɔ nú azǎn ɖokpo. É víví nú mì tawun ɖɔ un lɛkɔ wá togun Jehovah tɔn mɛ! Kpléɖókpɔ́ enɛ wɛ nyí alɔdó e nɔte kpɔ́n wɛ un ɖè é. Dìn ɔ, un lɛ́ jɛ Jehovah sɛn jí kpo awǎjijɛ kpo. Gbɛ̀ ɖó nu nú mì tawun hugǎn. Un mɔ nǔ jɛ wu dìn hugǎn ɖɔ un ɖó hudo nɔví sunnu ce kpo nɔví nyɔnu ce kpo lɛ tɔn, bo ɖó na lɛ́ yí gbè nú alɔdó yetɔn. É sù nukún ce mɛ ɖɔ hwenu kpò ɖò te cobɔ un lɛkɔ.”