Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 1

“Lɛngbɔ̌ ɖé Bú ɔ, Un Na Yì Ba”

“Lɛngbɔ̌ ɖé Bú ɔ, Un Na Yì Ba”

Lɛngbɔ̌ ɔ flú bǐ. Hwenu e é ɖò ama ɖu wɛ é ɔ, é jó lɛngbɔ̌ e kpò lɛ é dó, bo ka tuùn ǎ. Dìn ɔ, é sɔ́ mɔ lɛngbɔ̌hwan ɔ ǎ, é ka sɔ́ lɛ́ mɔ lɛngbɔ̌nyitɔ́ ɔ ǎ. Zǎn ɖò kúkú wɛ. Kanlin nǔwlíɖutɔ́ lɛ ɖò tɔdo e mɛ é bú ɖè é, alɔcyɔnmɛjitɔ́ ɖě ka ɖè ǎ. Wǎgbɔ tɔn ɔ, é sè mɛ e é tuùn é ɖé sín gbè, lɛngbɔ̌nyitɔ́ tɔn sín gbè, é kánwezun yì lɛngbɔ̌ ɔ gɔ́n, zé è, bú avɔ tɔn dó è, bo sɔ́ ɛ yì xwégbe.

JEHOVAH jlɛ́ éɖée dó lɛngbɔ̌nyitɔ́ mɔhun wu azɔn mɔkpan. É na mǐ ganjɛwu ɖò Xó tɔn mɛ bo ɖɔ: “Nyiɖesu wɛ na yì ba lɛngbɔ̌ ce lɛ mɔ, bo kpé nukún dó ye wu.”—Ezekiyɛli 34:11, 12.

‘Un Na Kpé Nukún Dó Lɛngbɔ̌ Ce lɛ Wu’

Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí lɛngbɔ̌ Jehovah tɔn lɛ? Ðò klewun mɛ ɔ, mɛ ɖěɖee yí wǎn nú Jehovah bo nɔ sɛn ɛ lɛ é wɛ. Biblu ɖɔ: “Mi wá mǐ ɖekɔ́ nú Mawu Mavɔmavɔ, mi wá mǐ yì dò n’i, mi wá mǐ jɛkpo nú Mawu Mavɔmavɔ e bló mǐ é. Ðó é wɛ nyí Mawu mǐtɔn, bɔ mǐdɛɛ lɛ nyí togun tɔn; é wɛ nyí lɛngbɔ̌nyitɔ́ mǐtɔn, bɔ mǐdɛɛ lɛ nyí lɛngbɔ̌hwan e wu é nɔ kpé nukún dó é.” (Ðɛhan 95:6, 7) Lee lɛngbɔ̌ lɛ nɔ xwedó lɛngbɔ̌nyitɔ́ ɖé gbɔn é ɖɔhun ɔ, akpakpa nɔ sɔ́ mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ bɔ ye nɔ xwedó Jehovah e nyí Lɛngbɔ̌nyitɔ́ yetɔn é. Mɛ maɖóblɔ̌ wɛ ye nyí à? Eǒ. Hweɖelɛnu ɔ, mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ cí ‘lɛngbɔ̌ e gbadó,’ “lɛngbɔ̌ búbú” kpo “lɛngbɔ̌ e bú” lɛ é kpo ɖɔhun. (Ezekiyɛli 34:12; Matie 15:24; 1 Piyɛ́ɛ 2:25 É na bo nyí mɔ̌ ɔ, enyi mɛɖé jó Jehovah dó ɔ, é nɔ ɖó nukún hwebǐnu ɖɔ mɛ ɔ na lɛkɔ wá.

A ka nɔ mɔ ɖɔ Jehovah kpò ɖò Lɛngbɔ̌nyitɔ́ emitɔn nyí wɛ à? Égbé ɔ, nɛ̌ Jehovah ka nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyí Lɛngbɔ̌nyitɔ́ ɖé gbɔn? Mǐ ni gbéjé kpɔ́n ɖò ali atɔn nu:

É nɔ na nǔɖuɖu gbigbɔ tɔn mǐ. Jehovah ɖɔ: “Un na kplá ye yì fí e ama zɔ́n ɖè ganji é. . . . Nǔgbo wɛ, ye na mɔ amagbo ɖagbe, bo na nɔ gbɔjɛ ɖò finɛ, ye na mɔ amagbo ɖagbe bo na mɔ ama e zɔ́n ganji lɛ ɖu.” (Ezekiyɛli 34:14) Jehovah nɔ gɔn nǔɖuɖu gbigbɔ tɔn vovo e nɔ fá kɔ nú mǐ lɛ é na mǐ dó hwetɔnnu kpɔ́n gbeɖé ǎ. A ka sixu flín xóta, xóɖiɖɔ alǒ video e na xósin nú ɖɛ e a xò, bo byɔ alɔdó é ɖé à? Enɛ na ganjɛwu we ɖɔ Jehovah nɔ kpé nukún dó hwiɖesunɔ wu à cé?

É nɔ cyɔn alɔ mǐ jí bo nɔ lɛ́ nɔ gudo nú mǐ. Jehovah d’akpá ɖɔ: “Un na kplá ee zɛ ali é wá; un na bla akpa nú lɛngbɔ̌ e gblewǔ é, bo na na hlɔnhlɔn ee ɖò azɔn jɛ wɛ é.” (Ezekiyɛli 34:16) Jehovah nɔ na hlɔnhlɔn mɛ e gǎn hwedó lɛ é, alǒ mɛ e linkpɔ́n vunbla lɛ é. É nɔ bla akpa nú lɛngbɔ̌ tɔn lɛ, é nɔ d’alɔ ye bɔ akpa yetɔn nɔ kú, é na bo tlɛ nyí ɖɔ nǔɖitɔ́ hatɔ́ yetɔn lɛ wɛ wà mɔ̌ nú ye ɔ nɛ. É nɔ kplá mɛ e zɛ ali bo sixu ɖò xwi ɖí xá linlin masɔgbe lɛ wɛ lɛ é wá xwégbe.

É nɔ mɔ ɖɔ emi ɖó na kpé nukún dó mǐ wu. Jehovah ɖɔ dó lɛngbɔ̌ tɔn lɛ wu ɖɔ: “Un . . . na gbɔn fí enɛ lɛ bǐ, bo na dɔn ye kplé. Lɛngbɔ̌ ɖé bú ɔ, un na yì ba.” (Ezekiyɛli 34:12, 16) Nú Jehovah ɔ, lɛngbɔ̌ ɖé bú ali ɔ, xó tɔn ko fó ǎ. É nɔ tuùn hwenu e lɛngbɔ̌ ɖé bú é, é nɔ ba lɛngbɔ̌ enɛ, bo nɔ j’awǎ hwenu e é mɔ ɛ é. (Matie 18:12-14) Nǔgbo ɔ, é ylɔ́ mɛsɛntɔ́ tɔn nǔgbo lɛ ɖɔ ‘lɛngbɔ̌ ce lɛ, lɛngbɔ̌ e wu un na kpé nukún dó lɛ é.’ (Ezekiyɛli 34: 11, 31) Hwi lɔ nyí ɖokpo ɖò lɛngbɔ̌ enɛ lɛ mɛ.

Nú Jehovah ɔ, lɛngbɔ̌ ɖé bú ali ɔ, xó tɔn ko fó ǎ. Enyi é mɔ lɛngbɔ̌ enɛ ɔ, é nɔ j’awǎ

“Lɛ̌ Na Gbɛ̀ Mǐ Ð’ayǐ Tɔn Ðɔhun”

Etɛwu Jehovah ka ɖò biba we wɛ, bo ɖò ylɔylɔ́ we ɖɔ a ni lɛkɔ wá emi gɔ́n? Ðó é jló ɖɔ a ni ɖó awǎjijɛ. É d’akpá ɖɔ emi ‘na gbà nyɔna emitɔn kɔn nyi’ lɛngbɔ̌ emitɔn lɛ jí. (Ezayíi 44:3) Akpá enɛ nyí akpá yayǎ ɖé kpowun ǎ. Hwiɖesunɔ na ko mɔ kúnnuɖenú enɛ tɔn tlɔlɔ.

Flín lee nǔ cí nú we hwenu e a tuùn Jehovah é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nɛ̌ nǔ ka cí nú we azɔn nukɔntɔn e a kplɔ́n nǔgbo e sɔ́ akpakpa mɛ dó nyikɔ Mawu tɔn kpo linlin e é ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é kpo wu é? A ka flín lee kpɔ́ninɔ xá Klisanwun hatɔ́ lɛ ɖò kpléɖókpɔ́ lɛ kpo kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ kpo jí é nɔ fá kɔ nú we gbɔn é à? Hwenu e a kpéwú bo jla wɛnɖagbe ɔ mɛ e ɖó jlǒ nǔjɔnǔ tɔn ɖé é ɔ, a lɛkɔ yì xwégbe kpo awǎjijɛ kpo bɔ é lɛ́ jɛmɛ nú we tawun à cé?

A sixu lɛ́ mɔ awǎjijɛ enɛ lɛ. Mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn hwexónu tɔn lɛ xoɖɛ bo ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ, lɛ̌kɔ nú mǐ wá gɔ̌n towe, bonu mǐ na lɛkɔ wá nǔgbo. Lɛ̌ na gbɛ̀ mǐ ɖ’ayǐ tɔn ɖɔhun.” (Gbɛvíhan 5:21) Jehovah na xósin nú ɖɛ enɛ, bɔ togun tɔn lɛkɔ wá, bo sɛn ɛ kpo awǎjijɛ kpo. (Nɛɛmíi 8:17) Jehovah na wà nǔ ɖokpo ɔ nú hwi lɔ.

É ɖò mɔ̌ có, kɔlilɛ wá Jehovah gɔ́n ɖiɖɔ nɔ bɔwǔ, mɔ̌ biblo ka nɔ d’ayihun ǎ. Kpɔ́n wuvɛ̌ ɖěɖee è nɔ mɔ ɖò kɔlilɛ mɛ é ɖé lɛ, kpo lee a sixu ɖu ɖò ye jí gbɔn é kpo.