Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Nǔɖitɔ́ hatɔ́ vívɛ́:

Lee a tuùn gbɔn é ɔ, Biblu nyí wema ɖé bo ɖɔ xó dó gbɛtɔ́ lɛ wu tawun. Sunnu kpo nyɔnu kpo gbejinɔtɔ́ gegě wɛ ɖ’emɛ, bo ɖí xwi xá tagba mǐtɔn ɖɔhun lɛ. “Gbɛtɔ́ wɛ [ye] nyí mǐ ɖɔhun.” (Jaki 5:17) Mɛɖé lɛ ɖò ye mɛ bɔ wuvɛ̌ kpo adohu adohu kpo nyí agban bo kpɛn ye. Mɛ ɖevo lɛ ɖò ye mɛ bɔ xwédo yetɔn sín hagbɛ̌, alǒ nǔɖitɔ́ hatɔ́ yetɔn lɛ wɛ wà nǔɖe nú ye bɔ é vɛ́ nú ye tawun. Mɛ gegě ɖevo lɛ tíìn bɔ nǔwanyido yeɖesunɔ tɔn lɛ zɔ́n bɔ ye dóhwɛ yeɖée.

Ninɔmɛ enɛ lɛ zɔ́n bɔ ɖé lɛ ɖò ye mɛ jó Jehovah dó. Ye ka jó è dó bǐ mlɛ́mlɛ́ wɛ à? Eǒ. Ye mɛ gegě cí ɖɛhanwlantɔ́ e xoɖɛ bo ɖɔ: “Un ɖò flúflú wɛ lɛngbɔ̌ e bú é ɖɔhun, wǎ ba nyɛ mɛsɛntɔ́ towe mɔ, ɖó un wɔn nǔ e a zɔ́n lɛ gbeɖé ǎ” é ɖɔhun. (Ðɛhan 119:176) A mɔ hwiɖée ɖò xó enɛ lɛ mɛ wɛ à?

Jehovah nɔ wɔn mɛsɛntɔ́ tɔn e gosin wutó ɔ mɛ lɛ é gbeɖé ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é nɔ ba ye mɔ, bɔ hwɛhwɛ ɔ, é nɔ zán nǔɖitɔ́ hatɔ́ yetɔn lɛ dó wà mɔ̌. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, lin tamɛ dó lee Jehovah d’alɔ mɛsɛntɔ́ tɔn Jɔbu gbɔn é jí. Adǎn gegě gbò è, è hɛn nǔ e é ɖó lɛ é gblé, mɛvívɛ́ tɔn lɛ kú, bɔ é lɛ́ jɛ azɔn syɛnsyɛn. Jɔbu lɛ́ dɛ ɖò xógbe e nɔ gblewǔ mɛ, bɔ mɛ ɖěɖee ɖó na ko dó gbɔ n’i lɛ é zán lɛ é nu. É lin nǔ agɔ hweɖenu có, é ka dó gudo Jehovah gbeɖé ǎ. (Jɔbu 1:22; 2:10) Nɛ̌ Jehovah ka d’alɔ Jɔbu bɔ é lɛ́vɔ ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é gbɔn?

Lee Jehovah d’alɔ Jɔbu gbɔn é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ é zán nǔɖitɔ́ hatɔ́ e nɔ nyí Elihu é. Hwenu e Jɔbu ɖɔ lee nǔ cí n’i é ɔ, Elihu ɖótó è, bɔ enɛ sísɛ́ ɛ bɔ é ɖɔ xó. Etɛ é ka na ɖɔ? É na mɔ xó ɖɔ dó Jɔbu wu, alǒ é na tɛ́n kpɔ́n bo ɖyɔ linlin tɔn gbɔn xógbe e na zɔ́n bɔ winnya na hu i, kabǐ dóhwɛ éɖée lɛ é zinzan gblamɛ wɛ à? Elihu ka mɔ ɖɔ emi hugǎn Jɔbu wɛ à? Cɛ́nnyícɛ́nnyí ɖé lɔ ǎ. Gbigbɔ Mawu tɔn sísɛ́ Elihu bɔ é ɖɔ: “Nyi kpo hwi kpo ɔ, nǔ ɖokpo ɔ wɛ mǐ nyí ɖò Mawu nukɔn; ko wɛ Mawu sɔ́ dó bló nyi lɔ.” Enɛ gudo ɔ, é lɛ́ na jiɖe Jɔbu bo ɖɔ: “Ma vɛ́dó ɖɔ un hugǎn we bo ɖi xɛsi nú mì ó; un na ván nukún dó we ǎ.” (Jɔbu 33:6, 7) Elihu dó agban agban jí nú Jɔbu ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖè wě xá ɛ kpo wanyiyi kpo, bo lɛ́ dó wusyɛn e sín hudo é ɖó é lanmɛ n’i.

Kɛnklɛn hɛn dó ayi mɛ ɖɔ linlin ɖokpo ɔ wu wɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sɔnǔ nú alɔnuwema elɔ. Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, mǐ ɖótó mɛ ɖěɖee jó tutoblonunu Jehovah tɔn dó lɛ é gegě, bo lɛ́ gbéjé ninɔmɛ yetɔn kpo lee nǔ cí nú ye é kpo kpɔ́n kpo sɔxwixwe kpo. (Nǔnywɛxó 18:13) Enɛ gudo ɔ, mǐ xoɖɛ bo zán Biblu dó gbéjé tan gbɛzán tɔn e ɖò Biblu mɛ, bo ɖɔ xó dó lee Jehovah d’alɔ mɛsɛntɔ́ tɔn hwexónu tɔn lɛ gbɔn hwenu e ye ɖí xwi xá wuvɛ̌ mɔhun lɛ é kpɔ́n. Gudo mɛ ɔ, mǐ xò tan gbɛzán tɔn Biblu tɔn enɛ lɛ kpo hwe mǐtɔn nu tɔn lɛ kpo kplé dó bló alɔnuwema elɔ. Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni kplɔ́n wema elɔ. Kɛnklɛn ɖeji ɖɔ mǐ yí wǎn nú we kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo.

Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ Tɔn