Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Tasuna

Tasuna

A ka nɔ flín hwenu ɖagbe ɖěɖee a zán ɖó kpɔ́ xá togun Jehovah tɔn ɖò kplé agun tɔn alǒ kpléɖókpɔ́ ɖaxó e dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ, bo lɛ́ sɔ́ akpakpa mɛ é ɖé jí, awǎjijɛ e a mɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é ɖé, alǒ xó ɖagbe e a ɖɔ ɖó kpɔ́ xá nǔɖitɔ́ hatɔ́ ɖé é à? A wɔn Jehovah ǎ; mɔ̌ jɛn é lɔmɔ̌ ma ka wɔn we ǎ é nɛ. É nɔ flín sinsɛnzɔ́ e a nɔ gbeji dó wà n’i é kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. Bɔ akpakpa ɖò sísɔ́ ɛ wɛ nú é na d’alɔ we bonu a na lɛkɔ wá gɔ̌n tɔn.

Jehovah ɖɔ: “Nyiɖesu wɛ na yí ba lɛngbɔ̌ ce lɛ mɔ, bo kpé nukún dó ye wu. Lɛngbɔ̌nyitɔ́ ɖò lɛngbɔ̌ tɔn lɛ nu, bonu lɛngbɔ̌ lɛ gbadó ɔ, é nɔ dɔn ye kplé; mɔ̌ ɖokpo ɔ, nyi lɔ na dɔn lɛngbɔ̌ ce lɛ kplé.”—Ezekiyɛli 34:11, 12.