Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Ba Xósin Nǔkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn

Ba Xósin Nǔkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn
  1. Nɛ̌ wanyiyi ka hugǎn nǔtuùntuùn gbɔn? (1 Kɔ. 8:1, nwt)

  2. Nɛ̌ mǐ ka sixu hɛn agun ɔ lidǒ Mawu sɛntɔ́ hwexónu tɔn lɛ ɖɔhun gbɔn? (Hlɔ. 13:8)

  3. Nɛ̌ mǐ ka sixu zán mǐɖée dó mɛ e mǐ nɔ xò gò ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é tamɛ gbɔn? (1 Tɛ. 2:7, 8)

  4. Nɛ̌ mǐ ka sixu jɔ fún dó susu kplékplé nɔví lɛ tɔn mǐtɔn tɔn mɛ gbɔn? (Efɛ. 4:1-3, 11-16; 1 Tɛ. 5:11)

  5. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ bǐ kpo wanyiyi kpo gbɔn? (1 Kɔ. 16:14)